نتایج جستجو

85434

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8544

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1151-1164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

ناحیه ی اختلاط منطقه ی فعالی است که در آن آب های زیرزمینی و سطحی مخلوط می شوند و از این طریق، آلاینده های موجود در آب های سطحی به آب های زیرزمینی منتقل می شوند. در مطالعه حاضر به نقش ناحیه اختلاط رودخانه زرجوب و آبخوان فومنات و بررسی تأثیر آن بر کیفیت آب زیرزمینی از طریق مدل سازی پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف، در سال آبی 96-1395، از سه نقطه در رودخانه زرجوب و سه حلقه چاه در اطراف رودخانه زرجوب نمونه برداری انجام شد. در ادامه، ناحیه اختلاط برای دو پارامتر غیرواکنشی (TDS) و واکنشی (NO3) مورد بررسی قرار گرفت. هنگامی که هدف تعیین ناحیه اختلاط پارامتر TDS بود با تغییر غلظت TDS رودخانه و استفاده از مدل های MODFLOW و MT3D رفتار آبخوان در مجاورت رودخانه زرجوب در دو فصل زراعی و غیرزراعی بررسی شد. نتایج نشان داد که ناحیه اختلاط در فصل غیرزراعی در فاصله 20 متری از رودخانه است. درحالی که این فاصله در فصل زراعی به طور قابل توجهی کمتر از 20 متری از رودخانه قرار می گیرد. همچنین ارزیابی غلظت TDS آب زیرزمینی در دو فصل نشان داد که غلظت TDS در فصل زراعی کاهش بیشتری نسبت به فصل غیرزراعی دارد که این می تواند به دلیل افزایش بهره برداری از آبخوان و سرعت بالاتر حرکت آب زیرزمینی در فصل زراعی باشد. سپس، برای تعیین ناحیه اختلاط پارامتر NO3 از مدل های MODFLOW و RT3D استفاده شد. در این بخش برای تعیین اثر فعالیت های میکروبی، مدل در دو حالت اجرا شد. نتایج نشان داد که در حالت بدون اعمال تجزیه زیستی در ناحیه اختلاط، این ناحیه در فاصله 25 متری از رودخانه قرار می گیرد، درحالی که در حالت اعمال تجزیه زیستی، ناحیه اختلاط در فاصله کمتر از 20 متر قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  114-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  932
 • دانلود: 

  579
چکیده: 

آب های زیرزمینی یکی از منابع اصلی تامین آب شرب، کشاورزی و... در محدوده مطالعاتی بیرجند می باشد، لذا توجه به امر مدیریت در سفره های آب زیرزمینی بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه به منظور مدیریت بر آبخوان بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی با استفاده از نرم افزار GMS V.7 شبیه سازی کمی در دو حالت ماندگار و غیرماندگار انجام شد. با توجه به بیلان آب زیرزمینی در آبخوان، پارامترهای ورودی و خروجی در مدل کمی آب زیرزمینی تعریف شد. حالت ماندگار در مهرماه 1380 که روند تغییرات سطح ایستابی نوسانات کمتری داشته و حالت ناماندگار از مهر 80 تا شهریور 90 در طی 20 گام زمانی شش ماهه در نظر گرفته شد. با انجام آنالیز حساسیت مدل، هدایت هیدرولیکی در حالت ماندگار و آبدهی ویژه در حالت ناماندگار به عنوان عامل حساس انتخاب شد. پس از انجام واسنجی، نتایج حاکی از بیلان آب زیرزمینی مدل، وضعیت بحرانی افت سطح ایستابی در آبخوان را نشان داد. بر اساس بیلان آبی بدست آمده وضعیت آتی آبخوان شبیه سازی و مقدار 10 متر افت سطح ایستابی برای مدت 5 سال پیش بینی شد. در مدل کیفی MT3D روند تغییرات نیترات بررسی شد و نتایج حاکی از همبستگی بالای بین افت سطح ایستابی و افزایش مقدار نیترات داشت. طی دوره 5 ساله افزایش مقدار نیترات در دو منطقه پایین دست شهر بیرجند و پایین دست اراضی کشاورزی بسیار مشهود می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 932

دانلود 579 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  673-688
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  817
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

تغییرات کیفیت آب زیرزمینی یکی از معضلاتی است که بخصوص در مناطق خشک با توجه به روند برداشت زیاد آب و کاهش تغذیه سبب بروز نگرانی در بین مدیران و برنامه ریزان منابع آب شده است. همچنین بیش از 70 درصد آبخوان های ایران علاوه بر مشکل کم آبی بحران زیست محیطی نیز داشته و در مناطق کویری هجوم جبهه های آب شور کویری براثر برداشت بی رویه آب سبب شده تا غلظت املاح افزایش یافته و سبب بروز مشکلات زیست محیطی شود. در این مطالعه با استفاده از مدل کیفی MT3D که یکی از ماژول های مدل MODFLOW می باشد شبیه سازی کیفی آبخوان با استفاده از غلظت TDS در چاه های منطقه انجام گرفت. یک دوره آماری 5 ساله با گام زمانی 6 ماهه جهت شبیه سازی انتخاب و واسنجی این مدل با درنظر گرفتن ضریب 0.5 برای نسبت افقی به پخش طولی، 0.2 برای نسبت عمودی به پخش طولی، 1 متر برای ضریب پخش مولکولی موثر و 20 برای پخشیدگی طولی انجام گردید. پیش بینی آتی وضعیت کیفی آبخوان نشان داد که ادامه روند برداشت آب سبب هجوم جبهه های آب شور کویری و افزایش غلظت TDS در طی 5 سال آینده خواهد شد. لذا نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدیریت برداشت از آب زیرزمینی با استفاده از سناریو مدیریتی کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی به منظور بهبود کیفیت آب آبخوانهای کویری و ممانعت تهاجم آب شور کویری به آنها با توجه خشکسالی های اخیر ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 817

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  840-850
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

رشد جمعیت و تغییرات ناشی از گرمایش زمین تاثیرات مختلفی بر محیط پیرامون داشته است. این تغییرات سبب چالش هایی در روند بهره-برداری از منابع آب از دیدگاه کمی و کیفی شده است. کاهش سطح آب زیرزمینی شیرین و بالازدگی آب شور دریا در آبخوان های ساحلی سبب کاهش میزان بهره وری از آب در این مناطق شده است. در این پژوهش، شبیه سازی کیفیت آبخوان در اثر تهاجم جبهه های آب شور با استفاده از مدل عددی با استفاده از نرم افزار GMSv. 10 انجام گرفته است. با استفاده از دو مدل کیفی MT3D و SEAWAT، وضعیت کیفی آبخوان تحلیل و پیش بینی شد. مدل پیش بینی 10 ساله نشان داد که میزان افزایش غلظت TDS رابطه مستقیمی با افت سطح ایستابی دارد. پس از واسنجی ضریب پخشیدگی مولکولی، نسبت پخش افقی به طول پخش 0. 5، نسبت پخش عمودی به طول پخش 0. 2 به دست آمد. تحلیل نتایج کیفی نشان داد که در شمال غرب آبخوان (چاه دریاکنار) میزان غلظت TDS افزایش داشته است که تهاجم جبهه های آب شور دریا به طرف ساحل را محتمل می کند. نتایج شبیه سازی با استفاده از مدل کیفی نشان می دهد که تهاجم جبهه های آب شور از دو بعد سطح و عمق جریان آب زیرزمینی می باشد و اختلاف چگالی بین منابع آب شور و شیرین سبب هجوم منحنی جبهه آب شور شده است. وضعیت تهاجم جبهه های آب شور به طرف ساحل حاکی از افزایش غلظت بیش از 2000 میلی گرم بر لیتر در طی دوره پیش بینی می باشد. در این پژوهش به منظور تصمیم گیری در خصوص عوامل موثر بر افزایش یا کاهش پیشروی جبهه های آب شور ساحلی سه روش کاهش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی، استفاده از طرح های افزایش تغذیه آبخوان و احداث سد زیرزمینی مورد تحلیل و مدل سازی قرار گرفت. نتایج نشان می-دهد که کاهش برداشت، بیشترین تاثیر را در عقب زدگی جبهه های آب شور نسبت به دو روش دیگر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی آیند 76) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  71-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1175
 • دانلود: 

  1432
چکیده: 

نمو، عبارت است از تغییرات کیفی برنامه ریزی شد ه که گیاه را به سمت رسید گی هد ایت می نمایند و محققان آن را پد ید ه شناسی می نامند . شناخت زمان وقوع هر یک از این مراحل به منظور اعمال مد یریت مناسب برای افزایش عملکرد ضروری است. تعیین زمان وقوع مراحل نموی د ر سطح وسیع که د ربرگیرند ه اقلیم ها، ژنوتیپ ها و تاریخ های کاشت متفاوت می باشد ، کار بسیار د شواری است. پیش بینی مراحل پد ید ه شناسی به روش های معمول میسر نمی باشد و تنها از طریق بکارگیری مد ل های شبیه سازی، که با تلفیق عوامل موثر بر نمو می توانند زمان وقوع مراحل نمو را پیش بینی نماید ، امکان پذیر است. این مد ل بر مبنای معاد له خطی پاسخ د مایی نمو گیاه ساخته شد . به منظور ارزیابی مد ل، د و آزمایش مزرعه ای د ر سال های زراعی 83- 1382 و 84- 1383 اجرا گرد ید . مراحل نموی گند م بر مبنای مقیاس کربی و اپلیارد و به کمک میکروسکوپ تشریح مشخص و میزان د رجه- روز رشد تجمعی مورد نیاز هر مرحله نموی تعیین گرد ید . سپس با استفاد ه از د اد ه های آزمایشهای مذکور، مد ل واسنجی و ارزیابی گرد ید . مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج واقعی (مشاهد ه شد ه) نشان د اد که مد ل با توانایی بالایی مراحل نمو گند م را پیش بینی می نماید .

آمار یکساله:  

بازدید 1175

دانلود 1432 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

صراف نیا نیلوفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3462
 • دانلود: 

  663
چکیده: 

زمینه و هدف: غنی سازی شغل، روشی است که برای افزایش رضایت و انگیزش شغلی کارمندان استفاده می شود. مدل ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام (1976) به عنوان پایه ای برای تعداد زیادی از تلاشهای غنی سازی شغل عمل می کند. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط ویژگیهای شغلی با رضایت شغلی در میان کارکنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 بود.روش کار: نوع مطالعه مقطعی از نوعی توصیفی- تحلیلی بود. محیط پژوهش 6 بیمارستان (دولتی و خصوصی) امام خمینی، دکتر شریعتی، بهارلو، ضیائیان، مدائن و آزادی بودند که همگی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارند. تعداد نمونه 400 نفر بود شامل 200 نفر کارمند (50 درصد)، 151 پرستار (38 درصد) و 49 پزشک (12 درصد). روش نمونه گیری، طبقه ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای دو بخشی بود که بخش اول آن مربوط به شناخت شغل و بخش دوم آن ناظر به رضایت شغلی بود. پایایی پرسشنامه با انجام test-retest و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تایید شد (r=0.88). آزمونهای مورد استفاده برای تحلیل داده ها linear-by-linear و ordinal logistics regression analysis بودند.نتایج: ارتباط معنی داری میان توان بالقوه انگیزشی (Motivational Potential Score= MPS) و اجزای آن (به جز بازخورد) با رضایت شغلی مشاهده شد (P<0.05) و ماهیت شغلی بیشترین تاثیر را روی رضایت شغلی داشت.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که تمامی ویژگیهای شغلی (به جز بازخورد) روی رضایت شغلی تاثیر مثبت داشتند. اگرچه محیط کاری نیاز به باز سازی دارد اما مهم این است که به این نکته توجه داشته باشیم که ویژگیهای شغلی نقش زیادی در تغییر سطح رضایت کارکنان دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 3462

دانلود 663 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  122-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: استفاده از مدل های امتیازبندی مختلف جهت ارزیابی کیفیت عملکردی مراقبت های ویژه (ICU)، پیش بینی هزینه های مراقبت های ویژه و تجهیزات لازم جهت بیمار انجام می گیرد. سیستم های مختلفی تاکنون معرفی شده اند که مزایا و معایبی نسبت به هم دارند. در مطالعه حاضر به مقایسه Simplified Acute Physiology Score-III(SAPS-III) و Mortality Probability MODEL-III(MPM-III) پرداخته شد. مواد و روش کار: مطالعه مقطعی حاضر، بر روی 240 بیمار که به علل غیرتروما بستری شده در ICU بیمارستان الزهرا (س) در سال 95-1394 انجام گرفت. اطلاعات بیماران شامل مشخصات دموگرافیک، میانگین فشار سیستولی، دیاستولی و شریانی، نبض، تعداد تنفس، تب، GCS، شمارش لکوسیتی، هماتوکریت، بیلیروبین، کراتینین، آنالیز گاز شریانی و وجود بیماری زمینه ای از پرونده بیمار جهت محاسبه MPM-III و SAPS-III استخراج و مقایسه شد. یافته ها: مطالعه حاضر بر روی 240 بیمار غیرترومایی انجام گرفت. قدرت تشخیص (discrimination) تست MPM-III در نقطه برش 17/0 برابر با 83/0(898/0-765/0: CI95%، 001/0P<)، حساسیت و اختصاصیت این تست در پیش بینی مرگ و میر به ترتیب 82 درصد و 73 درصد می باشد. در بیماران غیرترومایی بر اساس سیستم امتیازبندی SAPS-III قدرت تشخیص (discrimination) در نقطه برش 5/48 برابر با 78/0(001/0P<، 84/0-72/95: 0%CI)، حساسیت 83 درصد و اختصاصیت 70 درصد به دست آمد. مدت زمان بستری در ICU (002/0 و 028/0P=) و مدت زمان انتوباسیون (001/0>و 001/0P=) ارتباط مستقیمی با مرگ و میر در هر دو سیستم امتیازبندی داشت اما کل مدت بستری (002/0P=) فقط در SAPS-III معنادار شد. بحث و نتیجه گیری: مقایسه دو سیستم امتیازبندی SAPS-III و MPM-III در بیماران غیرترومایی، قدرت تشخیصی بالاتری را برای MPM-III نشان داد. همچنین بررسی ها نشان داد که مرگ و میر در سیستم امتیازبندی MPM-III به مدت زمان بستری در ICU و انتوباسیون بستگی دارد درحالی که در سیستم SAPS-III علاوه بر موارد فوق کل مدت زمان بستری نیز موثر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  105-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  960
 • دانلود: 

  497
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 960

دانلود 497 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  129-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

یکی از مهمترین مشکلات کیفی در بهره برداری منابع آب زیرزمینی، هجوم جبهه های آب شور از بخش خروجی آبخوان ها است که بتدریج با حرکت افقی و عمودی سبب شور شدن بخش خروجی آبخوان می شود. در این مطالعه، جهت بررسی تهاجم جبهه های آب شور از بخش خروجی آبخوان کویری از شبیه سازی کمی و کیفی آبخوان با استفاده از مدلهای MODFLOW، MT3D و SEAWAT استفاده شد. تحلیل نتایج کمی آبخوان نشان داد که روند افت آب زیرزمینی ادامه داشته و در بخش های خروجی آبخوان جهت جریان آب زیرزمینی با توجه به کاهش گرادیان هیدرولیکی و افت شدید، معکوس شده است. این تغییر جهت جریان سبب ورود آب با املاح بالا به آبخوان شده که براین اساس شبیه سازی سه بعدی کیفی آبخوان جهت تهاجم جبهه های آب شور از سطح آبخوان با استفاده از مدل MT3D انجام شد. نتایج این مدل نشان داد که در بخش خروجی آبخوان غلظت کلراید، افزایش چشم گیری داشته و تا 7000 میلیگرم در لیتر نیز می رسد. همچنین نتایج تهاجم جبهه های آب شور در عمق (بعد سوم) آبخوان با استفاده از مدل SEAWAT نشان داد که میزان تهاجم حداقل 100 متر در کف آبخوان بیشتر از سطح آبخوان است. پس از شبیه سازی کمی و کیفی آبخوان، پیش بینی میزان تهاجم جبهه های آب شور در شرایط نرمال انجام شد که نتایج نشان داد که که طول پیشروی جبهه های آب شور 400 متر افزایش داشته و با ادامه روند فعلی بهره برداری این روند افزایش و سبب معکوس شدن جریان در سایر جبهه های خروجی نیز خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (39 پیاپی)
 • صفحات: 

  141-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

کیفیت منابع آب زیرزمینی با توجه به لزوم بهره برداری و نوع مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آبخوان هایی که در مجاورت آتشفشان ها واقع شده اند تحت تاثیر این منابع رفتارهای مختلفی از خود نشان می دهند. این نوع آبخوان ها بسیار آسیب پذیر بوده و کیفیت آب آن ها تحت تاثیر منابع آلاینده های آتشفشانی قرار دارد. در این پژوهش وضعیت کیفی آبخوان خاش در جنوب کوه آتشفشان تفتان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، شناخت منابع آلاینده این آبخوان به صورت مکانی بوده لذا بدین منظور علاوه بر نمونه برداری و تحلیل کیفی از مدل شبیه سازی کیفی MT3D نیز بهره گرفته شد. با شبیه سازی مدل کیفی و تحلیل منطقه ای جریان زیرزمینی منطقه مشخص گردید که بخش جنوبی آبخوان علاوه بر جریانات زیرزمینی تغذیه کننده در بخش شمالی، تغذیه مستقیم از طرف ارتفاعات نیز دارد و این موضوع باعث افزایش غلظت TDS و سولفات در این بخش آبخوان شده است. بررسی ها نشان داد که در این بخش بیش از 12% غلظت TDS و 30% غلظت سولفات افزایش داشته است. این افزایش علاوه بر عدم مدیریت بهره برداری، وجود جریانات زیرزمینی را نیز نشان می دهد که باعث تشدید وضعیت دخالت انسانی شده است. بررسی ها نشان داد که میزان گاز در منابع آب زیرزمینی در بخش شمالی آبخوان بالا بوده و این افزایش سبب اسیدی شدن منابع آب زیرزمینی منطقه نیز شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
litScript