نتایج جستجو

13

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  51-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

در پژوهش حاضر مقایسه غلظت های مختلف بیهوش کننده و کشنده ماده MS222 بر شاخص های خونی ماهی شیربت (Arabibarbus grypus) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 18 قطعه ماهی با وزن متوسط 5/5± 150 گرم، به صورت تصادفی در سه تیمار بدون بیهوشی (تیمار شاهد)، بیهوشی با غلظت 750 میلی گرم بر لیتر برای بیهوش کنندگی و غلظت 6250 میلی گرم بر لیتر برای کشندگی قرار گرفتند. خونگیری از تمام نمونه ها در تیمارهای شاهد، بیهوشی (در ساعت های صفر، 6، 12 و 24 بعد از بیهوشی) و کشندگی صورت گرفت و شاخص های خونی از جمله تعداد گلبول های سفید و قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCV، MCH و MCHC اندازه گیری شد. درصد هماتوکریت و سطح هموگلوبین در تیمارهای ساعت های 6 و 12 کاهش آماری معنی داری را نسبت به تیمار شاهد، زمان صفر و غلظت کشنده نشان دادند (05/0P<). شمارش کلی گلبول های قرمز در کلیه تیمارها به جز تیمار ساعت 6 نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد (05/0). در شمارش کلی گلبول های سفید و میزان هتروفیل در تیمارهای زمان صفر تا 6 ساعت روند کاهشی و در سایر تیمارها روند افزایشی مشاهده شد (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1017
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

میزان LC50 در مدت دو دقیقه بعنوان شاخص اصلی برای دو داروی اسانس گل میخک و MS222 در سه گونه از سه گروه مهم ماهیان پرورشی ایران: کپور معمولی (Cyprinus carpio)، قره برون (Acipenser persicus) و قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)  ارزیابی و بررسی شد. به منظور 640 عدد بچه ماهی از گونه های مذکور را در غلظت های مختلف بین غلظت غیر کشنده و غلظت کشنده قرار داده و با استفاده از نرم افزار تخصصی محاسبات عددی داروشناسی،LC50 داروهای مورد مطالعه بدست آمدند. میزان LC50 اسانس گل میخک و MS222 بترتیب در ماهی قره برون 297 و 291، در ماهی کپور 271 و 272، و در ماهی قزل آلا 199 و 207 قسمت در میلیون محاسبه گردید. نتایج حاصله بیانگر تفاوت معنی دار بین LC50  داروی MS222 در ماهی قزل آلا با داروها در دو گونه دیگر هستند. همچنین نتایج این بررسی مشخص می نماید که سمیت دو دارو در گونه های مذکور، تفاوت معنی داری ندارند ولی طبق ارقام بدست آمده با 95 درصد اطمینان می توان گفت ماهی قزل آلای رنگین کمان قابلیت کمتری در تحمل اثرات سمی داروی بیحس کننده دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1017

دانلود 195 استناد 6 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

Monodactylus argenteus با نام انگلیسی Silver mono به عنوان یکی از ماهیان زینتی مورد توجه آکواریوم داران قرار دارد. اما تلفات ناشی از حمل و نقل و پس از آن باعث ضرر و زیان فروشنده گان می گردد. در این تحقیق جهت کاهش استرس و همچنن حفظ کیفیت آب در حین حمل و نقل شبیه سازی شده سه تیمار با غلظت 30، 40 و 50 میلی گرم در لیتر داروی MS222 به عنوان یک داروی بیهوشی و یک گروه شاهد هرکدام با سه تکرار، درچهار گروه 12 ساعته، 24 ساعته، 36 ساعته و 48 ساعته با استفاده از 240 قطعه ماهی مورد مطالعه قرارگرفت. در هر سه غلظت استفاده شده میزان NO2-, CO2, pH, DO آب نسبت به نمونه شاهد تغییرات کمتری داشتند. تغییرات اندک در فاکتورهای اندازه گیری شده باعث کاهش تلفات درگروه های آزمایش در حین حمل ونقل و پس از آن گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از داروی بیهوشی MS222 با غلظت مناسب در حمل و نقل ماهیان زینتی باعث کاهش استرس و جلوگیری از افت کیفیت آب و فراهم نمودن شرایط بهتر حمل و نقل و افزایش بازماندگی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  27-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  401
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 401

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  393-402
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54136
 • دانلود: 

  26911
چکیده: 

There is a few available information about the effect of anesthetics, specially electroanesthesia on immune parameters in fish. In the present work, two anesthetics, MS222 (50 ppm), clove oil (25 ppm), and electroanesthesia were tested in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in narcosis stage. The results showed, clove oil and electroanesthesia increase the lysozyme activity 24 h after anesthesia (p<0.05) and it induces neutrophilia and lymphopenia in the same group 24h after anesthesia (p<0.05), but fish specimens anesthized with MS222 didn’t show any difference 1h and 24h after exposure in lysoyme level and differential white blood cell count (p>0.05). It seems use of MS222 during aquacultural practices may induce lesser effect in rainbow trout.

آمار یکساله:  

بازدید 54136

دانلود 26911 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

با توجه به عوارض اجتناب ناپذیر داروهای بیهوش کننده در آبزی پروری، بررسی های خونی و بیوشیمیایی یکی از راه های بسیار مناسب برای شناسایی اثرات جانبی آنها است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر غلظت و زمان دو ماده بیهوشی 2-فنوکسی اتانول و MS-222 بر شاخص های استرس )گلوکز و کورتیزول) خون ماهی شیربت (Barbus grypus) بود. برای این منظور تعداد 100 قطعه ماهی شیربت با میانگین وزن 5± 50 گرم برای بیهوشی با ماده 2-فنوکسی اتانول با غلظت های 200، 300 و 400 میکرو لیتر در لیتر و برای ماده بیهوشی MS222 با غلظت های 40، 50 و 80 میلی گرم در لیتر و یک گروه نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. برای هر ماده پس از رسیدن ماهیان به مرحله 4 و 5 بیهوشی، زمان بیهوشی ثبت و سپس در غلظت مؤثر خون گیری در فواصل زمانی 3 دقیقه، 6 ساعت، 12 ساعت و 24 ساعت انجام شد. با توجه به نتایج به دست آمده دوز مؤثر بیهوشی برای 2-فنوکسی اتانول 300 میکرو لیتر/لیتر و برایMS222 50 میلی گرم/لیتر محاسبه شد. همچنین نشان داده شد ماده بیهوشی MS222 و 2-فنوکسی اتانول از دقایق اولیه پس از بیهوشی ماهی با افزایش هورمون کورتیزول سبب افزایش میزان گلوکز خون می شوند این اثرات افزایشی تا 24 ساعت پس از بیهوشی نیز در خون ماهی دیده می شود. مقایسه دو ماده بیهوشی بر فاکتورهای استرس نشان داد تأثیر هر دو ماده سبب افزایش فاکتورهای استرس شده اما اثرات افزایشی 2-فنوکسی اتانول بیشتر است و بین کورتیزول و گلوکز همبستگی مستقیمی وجود دارد. لذا دو ماده بیهوشی بکار رفته سبب القاء استرس در گونه موردمطالعه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  23-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  902
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

این مطالعه به منظور ارزیابی اثر سه داروی بیهوشی MS222، اسانس گل میخک و 2- فنوکسی اتانول بر برخی پاسخ های ایمنی ماهی کپور معمولی و تعیین ماده ای با کم ترین اثر را روی واکنش های ایمنی ماهی کپور انجام شد. در مطالعه حاضر که در سال 91 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران انجام شد، تعداد 400 عددماهی کپور معمولی با وزن حدود 100 گرم استفاده گردید. ابتدا غلظت مناسب القای بیهوشی در مورد سه داروی بیهوشی محاسبه گردید، سپس باداروهای فوق ماهی های هر تیمار در مدت سه دقیقه تا مرحله بیهوشی سبک بیهوششدند، یک تیمار بدون ماده بیهوشی تیمار کنترل در نظر گرفته شد. درزمان های 0، 1، 12، 24 و 72 ساعت بعد از بیهوشی از ساقه دمی ماهی هاخون گیری از ساقه دمی به عمل آمد. فاکتورهای ایمنی شامل فعالیت لایزوزیم و فعالیت ضد باکتریایی سرم، فعالیت کمپلمان، فعالیت نیترو بلوتترا زولیوم (NBT)، میزان پروتئین و گلوبولین سرم، در مراحل نمونه گیری بین تیمارها مقایسه و از نظر آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. غلظت مناسب بیهوشی داروهای بیهوشی MS222، اسانس گل میخک و 2- فنوکسی اتانول در ماهی کپور معمولی را به ترتیب 100، 125 و 400 میلی گرم در لیتر نشان داده شده. بیهوشی با سه دارو تاثیر معنی داری در فعالیت لایزوزیم سرم در زمان های مختلف نمونه گیری نداشت (P>0.05). میزان فعالیت باکتری کشی سرم در گروه فنوکسی اتانول تنها در زمان 24 و 72 ساعت بعد از نمونه گیری کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان داد (P<0.05) و در سایر مراحل تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. مقایسه سایر شاخص های ایمنی مورد مطالعه شامل فعالیت کمپلمان، فعالیت نیتروبلوتترازولیوم و میزان گلوبولین و پروتئین تام سرم در سه گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری را نشان نداد، هر چند کاهش نسبی این فاکتورها در برخی مراحل نمونه گیری در تیمار فنوکسی اتانول مشاهده شد. MS222 و گل میخک تاثیری در شاخص های ایمنی ماهی کپور معمولی ندارند، ولی بیهوشی با فنوکسی اتانول باعث کاهش برخی شاخص های ایمنی ماهی کپور معمولی شده و در تحقیقات مربوط به ایمنی شناسی آبزیان استفاده از فنوکسی اتانول توصیه نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 902

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  695
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

بچه ماهیان نورس کفال لکه طلائی (gold spot mullet, L. parsia) با طول متوسط 0.048 ± 1.3 سانتیمتر و وزن متوسط 0.007 ± 0.05 گرم جهت بررسی اثر دو بیهوش کننده اسانس گل میخک و سدیم بی کربنات از سواحل Creeks در منطقه Ratnagiri (سواحل غربی هندوستان) جمع آوری گردید. آنها ابتدا در آب با درجه شوری 20ppt آدابته شده و سپس جهت بررسی دو بیهوش کننده مزبور تحت مراقبت ویژه قرار گرفتند. مقدار موثر دو بیهوش کننده با توجه به زمان مناسب بیهوش کنندگی (Induction) و همچنین بهوش آمدن (Recovery) بترتیب برای اسانس گل میخک و سدیم بی کربنات 80 و 400 ppt بوده است. همچنین مشخص گردید که دو ماده مزبور از نظر قیمت و هزینه های مرتبته با بیهوش کننده MS222 قابل رقابت است.

آمار یکساله:  

بازدید 695

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  182-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

درتحقیق حاضر اثرات نانو اسانس به لیمو-میخک، میخک و تریکایین متان سولفانات بر برخی از فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به عنوان یک ماده بی هوشی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 120 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی12± 50 گرم به صورت تصادفی انتخاب و در آزمایشات استفاده شد. ماهیان به تعداد 10 قطعه در سه تیمار آزمایشی با سه تکرار جایابی شدند. تیمارهای بی هوشی شامل به لیمو-میخک با غلظت 10 میلی گرم در لیتر (NLBC)، نانو اسانس میخک با غلظت 10 میلی گرم در لیتر (NCL) و تریکایین متان سولفانات با غلظت 10 میلی گرم در لیتر (MS)بود. از روش غوطه وری برای حمام بی هوشی استفاده شد. تیمار شاهد بدون ماده بی هوشی بود. در طول آزمایش به گروه شاهد و تیمارهای بی هوشی اکسیژن خالص تزریق شد. زمان رسیدن به بی هوشی تسکینی ثبت شد. ماهیان به مدت 24 ساعت در حالت بی هوشی تسکینی نگه داشته شدند و سپس فاکتورهای فیزیکوشیمایی آب اندازه گیری شد. از هر تیمار آزمایشی، 3 قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب و خونگیری از ساقه دمی صورت گرفت. فاکتورهای بیو شیمیایی (اوره، سدیم، پتاسیم و کلراید) و ایمنی خون (لاکتات، گلوکز، کورتیزول، لیزوزیم، سوپر اکساید دیسموتاز و کمپلمان) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که نانو اسانس به لیمو– میخک اثر معنی داری بر کاهش مصرف اکسیژن محلول و دفع آمونیاک در ماهیان نسبت به گروه شاهد دارد (0/05>P). نتایج پارامترهای غیراختصاصی ایمنی خون ماهی نشان داد که نانواسانس گل میخک-به لیمو توانست به طور معنی داری (0/05>P) گلوکز، لیزوزیم و سوپراکسیددیسموتاز را بهبود بخشد. همچنین زمان رسیدن به مرحله بی هوشی تسکینی در تیمار نانواسانس به لیمو-میخک نسبت به سایر تیمارها سریع تر بود، بدون آن که تلفاتی مشاهده شود. مطالعه آزمایش حاضر نشان داد، نانو اسانس به لیمو-میخک نسبت به ماده بی هوشی میخک و تریکایین متان سولفانات عملکرد بهتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHARA H. | AHMADNEZHAD M. | RAHBAR M. | KHODADUST A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  866-880
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39395
 • دانلود: 

  24079
چکیده: 

The present study aimed to determine the optimal concentration of three anaesthetics, name MS222, ketamine, and tobacco extract, in grass carp juveniles (107. 78± 22. 11 g body weight and 226. 74± 13. 06 mm total body length). Treatments were as follows: 100 mg L-1 of MS222 (control group), 5. 5, 8, 11, 18. 5, and 22 mg L-1 of ketamine, and 10, 13. 33, 20, 26. 27, and 40 mg L-1 of tobacco extract. In addition, changes in blood and biochemical parameters were measured at different concentrations. Considering the anaesthesia induction and recovery durations times, the optimal concentration for anaesthesia of studied substances was obtained as follows: 100 mg L-1 of MS222 (139. 00± 20. 00 seconds), 18. 5 mg L-1 of ketamine (140. 10± 20. 20 seconds), and 40 mg L-1 of tobacco extract (174. 00± 20. 09 seconds). Based on the results, the shortest recovery time from anaesthesia was observed at 26. 27 mg L-1 of tobacco extract (870. 00± 5. 3 seconds) and 8 mg L-1 of ketamine (967. 00± 5. 5 seconds), respectively. The results indicated that the anaesthesia induction and recovery duration was dependent on the concentration of anaesthetics. Moreover, significant differences were observed between the three anaesthetics in terms of blood parameters. The study findings also revealed a significant difference between treatments in biochemical parameters (cortisol, glucose, and lactate).

آمار یکساله:  

بازدید 39395

دانلود 24079 استناد 0 مرجع 0
litScript