نتایج جستجو

9912

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

992

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

پارس کاسانو پی.م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  463-466
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  457
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 457

دانلود 163 استناد 0 مرجع 1626
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  772
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

قبل از انجام هر برنامه به نژادی، باید از مقدار تنوع ژنتیکی جامعه گیاهی مورد مطالعه اطلاع داشت. به همین منظور جهت بررسی تنوع ژنتیکی موجود در توده های بومی گشنیز ایران، آزمایشی بر روی 16 توده بومی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393 و در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد. اختلاف معنی داری بین توده های گشنیز از نظر تمامی ویژگی های مورد مطالعه وجود داشت. بر اساس نتیجه های مقایسه میانگین ها به ترتیب توده 450 برای عملکرد میوه، توده 160 برای مقدار اسانس و توده 353 برای وزن خشک بوته بیشترین میانگین را داشتند. بر اساس نتیجه های تجزیه به عامل ها، تعداد 5 عامل در نظر گرفته شد که در مجموع 77.31% از واریانس داده ها را توجیه کردند. همچنین بر اساس نتیجه های تجزیه خوشه ای، توده های گشنیز به چهار گروه تقسیم شدند، به طوری که بر اساس ماتریس فاصله ای فرد با فرد، بیشترین فاصله ژنتیکی بین توده های 306 و 230 و کمترین فاصله ژنتیکی بین توده های 347 و 36 مشاهده شد. در نهایت، برای رسیدن به عملکرد میوه، عملکرد سبزی و زودرسی بالا به ترتیب استفاده از توده های 450، 353 و 230 در برنامه های به نژادی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 772

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  207-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  813
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

عدس بعنوان عضو مهم خانواده بقولات به دلیل درصد پروتئین بالا در جیره غذایی مردم کشورهای در حال توسعه جایگاه بخصوص دارد. قدمت کشت و کار این گیاه در ایران و اختلاف متوسط عملکرد ایران و جهان ضرورت انجام مطالعات اصلاحی را در این گیاه آشکار می سازد. از آنجا که شناخت و تعیین تنوع در میان نمونه های موجود در ژرم پلاسم در طراحی برنامه های اصلاحی امری ضروری می نماید، لذا 220 نمونه عدس (Lens culinaris Medik) موجود در بانک بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در قالب طرح آگومنت در پائیز سال 1380 در مزرعه کشت شدند. 16 صفت مورفولوژیک مختلف در میان آنها یادداشت برداری شد. بر اساس میزان عملکرد نمونه ها 64 نمونه جهت ارزیابی تنوع ژنومی مورد استفاده قرار گرفت. تنوع ژنتیکی نمونه ها با استفاده از نشانگرهای RAPD ارزیابی شد که در آن با به کارگیری 9 آغازگر تصادفی، الگوی باندی DNAی نمونه ها تهیه شد و بر این اساس تنوع ژنتیکی و فاصله ژنتیکی نمونه ها محاسبه و نمونه ها با استفاده از تجزیه خوشه ای گروه بندی شدند. آغازگر OPL-19 بیشترین بازده را در تشخیص ژنوتیپ ها نشان داد. بر اساس داده های مورفولوژیک دامنه بین نمونه ها از 58/0 تا 6/2، و بر اساس داده های مولکولی از 21/0 تا 96/0 متغیر بود. بر اساس صفات مورفولوژیک در سطح تشابه 90 درصد دو گروه ژنوتیپی و بر اساس داده های مولکولی در سطح عدم تشابه 90 درصد 11 گروه ژنوتیپی تفکیک شد. شاخص تنوع صفات مورفولوژیک از 36/0 در صفت تعداد غلاف دو بذری تا 83/0 در صفت تعداد دانه در بوته متغیر بود. بر اساس داده های به دست آمده از RAPD شاخص تنوع ژنتیکی نمونه ها 80 درصد بود که نشان دهنده تنوع بسیار بالای ژنتیکی در بین نمونه ها می باشد. نتایج به دست آمده از مقایسه ماتریس های مورفولوژیکی و RAPD، 83 درصد با هم همبستگی نشان دادند. لذا بنظر می رسد می توان از روش مولکولی RAPD به عنوان ابزاری موثر در تجزیه ژنومی ژرم پلاسم عدس استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 813

دانلود 119 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  37-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  710
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات تراکم بوته بر برخی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد آفتابگردان آزمایشی در سال 1383 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورها شامل سه رقم هیبرید (آذرگل، آلیستار و ایروفلور) و چهار تراکم بوته در واحد سطح (6، 8، 10 و 12 بوته در مترمربع) بودند. نتایج نشان داد که کلیه صفات مورد مطالعه به طور معنی دار تحت تاثیر تراکم بوته قرار گرفتند. اثر متقابل رقم در تراکم برای صفات تعداد روز تا رسیدگی، قطر طبق، تعداد کل دانه در طبق، تعداد دانه پر در طبق، درصد پوکی، وزن هزار دانه و درصد روغن معنی دار بود. با افزایش تراکم بوته در واحد سطح ارتفاع بوته، درصد پوکی دانه، ماده خشک، عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن در واحد سطح افزایش یافت. اما افزایش تراکم منجر به کاهش زمان تا گل دهی، تعداد روز تا رسیدگی، قطر طبق، تعداد دانه پر در طبق، وزن هزار دانه و درصد پوسته گردید. هرچند در تراکم های پایین میزان عملکرد دانه در طبق بیشتر از تراکم های بالا بود ولی این افزایش به اندازه ای نبود که کاهش عملکرد ناشی از کاهش تعداد بوته در واحد سطح را جبران نماید. رابطه بین تراکم بوته و عملکرد دانه برای هر سه رقم آفتابگردان با روابط و معادلات تبیین و تفسیر گردید و با بکارگیری این معادلات مشخص گردید که با افزایش تراکم، محصول دانه هر سه رقم افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 710

دانلود 212 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  139-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  518
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

به منظور بررسی تغییرات مورفولوژیکی ناشی از همزیستی اندوفایت ها با دو گونه فستوکا در بروز مقاومت به سرما، پژوهشی در سال 1381 در دانشگاه صنعتی اصفهان به اجرا درآمد. به این منظور کلون هایی آلوده به قارچ اندوفایت و عاری از آن از دو توده گیاه فسکیوی بلند با شماره های 75 و 83 و یک گیاه فسکیوی مرتعی با شماره 60 تهیه گردید. کلون ها تحت تاثیر تیمارهای دمایی شامل 6، 2-، 10- درجه سانتی گراد مورد مطالعه قرار گرفته و با شاهد (20 در جه سانتی گراد) مقایسه شدند. آزمایش در هر تیمار دمایی در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تجزیه های آماری در هر سطح سرمایی به طور جداگانه و سپس به صورت تجزیه مرکب انجام شد. پس از اعمال تیمارها صفات وزن خشک اندام هوایی، ریشه و طوقه، تعداد پنجه، ضخامت کوتیکول برگ و میزان رشد مجدد اندازه گیری شد. حضور اندوفایت ها در افزایش وزن خشک اندام هوایی، ریشه و طوقه و تعداد پنجه در مقایسه با عدم حضور آن تاثیر معنی داری داشت. این قارچ ها بر ضخامت کوتیکول برگ اثر معنی داری نداشتند. ارزیابی رشد مجدد پس از رفع تنش نشان داد که اندوفایت ها نه تنها در مواردی از افت بیش از حد تعداد پنجه در نتیجه تنش جلوگیری کردند، بلکه گاهی افزایش در رشد را نیز موجب شدند. در میان ژنوتیپ های مورد بررسی ژنوتیپ شماره 83 به ویژه در حضور اندوفایت از نظر بسیاری از صفات بررسی شده کارآتر عمل کرده و مقاومت به سرمای بیشتری از خود نشان داد. ژنوتیپ های شماره 75 و 60 در مراتب بعدی قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 518

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  33-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

به منظور تسهیل در امر گزینش ژنوتیپ های جدید، ارزیابی تنوع و تحلیل روابط بین صفات موثر بر عملکرد دانه برنج در جمعیت های 2F حاصل از تلاقی رقم عنبربو به عنوان والد مادری با ارقام پاکوتاه و پرمحصول شفق و نجفی به عنوان والد پدری، 450 ژنوتیپ (240 ژنوتیپ از تلاقی عنبربو ×نجفی و تعداد210 ژنوتیپ از تلاقی عنبربو ×شفق)، همراه با ژنوتیپ های والدی در گلخانه کاشته شدند و عملکرد دانه به همراه 16 صفت مختلف زراعی دیگر بررسی شد. با مقایسه آماره های توصیفی برآورد شده از ژنوتیپ های والدی و نتاج F2حاصل از آن ها، تفکیک متجاوز برای صفات مختلف برآود شد. همبستگی ساده صفات وزن خشک خوشه، تعداد دانه در بوته، عملکرد بیولوژیک، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در خوشه، شاخص برداشت، وزن صد دانه، ارتفاع، طول خوشه و طول پدانکل با عملکرد دانه مثبت و معنی دار بود. به منظور گزینش صفات توجیه کننده عملکرد دانه، تجزیه رگرسیون گام به گام انجام شد و صفات وزن خشک خوشه، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، تعداد دانه در خوشه، فاصله گره اول تا گره دوم ساقه و فاصله طوقه تا اولین گره، به عنوان موثرترین صفات بر عملکرد دانه وارد مدل شدند. تجزیه ضریب مسیر نشان داد که بیشترین اثرات مستقیم و مثبت، به ترتیب به صفات تعداد دانه در بوته (834/0)، وزن صد دانه (348/0) و وزن خشک خوشه (122/0) تعلق داشت. در این تحقیق، صفات تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و وزن خشک خوشه که به عنوان شاخص های انتخاب برای بهبود عملکرد دانه در برنج شناسایی شدند، به منظور استفاده در پروژه های اصلاحی برنج توصیه می شوند. با توجه به تنوع فنوتیپی ایجاد شده در بین نتاج 2F برای صفات مختلف (دامنه تغییرات و ضریب تغییرات بالا) در این تحقیق و بکارگیری تفکیک یافته های مطلوب در برنامه های به نژادی، می توان در نسل های بعد به ارقامی با خصوصیات مورد نظر و افزایش عملکرد دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

PETRIDES K.V. | FURNHAM A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  425-448
تعامل: 
 • استنادات: 

  794
 • بازدید: 

  29529
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29529

دانلود 17487 استناد 794 مرجع 0
نویسندگان: 

FARAMARZI SHADAB | Hutabarat Olly Sanny

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18776
 • دانلود: 

  5524
چکیده: 

Mexican lime growing in Hormozgan province is an awesome example of industrial horticultural crops production in Iran. However, over the last two decades, witch's broom disease of Lime (WBDL), caused by Candidatus Phytoplasma aurantifolia, has devastated Mexican lime orchards in south of Iran. The disease can result in shortened internodes and small leaves in the infected trees, then gradually leading to dry trees out within five to eight years. Furthermore, infected trees undergo significant changes in phenol compounds and enzymes related, protein pattern, and chlorophyll as well as carotenoid contents. Despite about 30 years of progress this disease, the necessity to combat WBDL is still of interest. In the current study, the role of zinc sulfate and Bordeaux mixture in controlling WBDL was assessed. The study was conducted in completely randomized design in autumn 2017 with three replications, so that each WBDL-infected tree was considered as an experimental replicate. WBDL-infected trees were foliar sprayed with zinc sulfate and Bordeaux mixture. The MORPHOLOGICAL characteristics, chlorophyll and carotenoid content, total phenol content and protein content were analyzed before and 40 days after treatments. Our obtained data indicated that zinc sulfate treatment can positively change MORPHOLOGICAL parameters including length leaf (125. 2 ± 35. 5 %), width leaf (158. 3 ± 32. 1%) and internode length (231. 1 ± 48. 8%), while application of Bordeaux mixture showed increasing influence on chlorophyll a, b and total chlorophyll content in WBDL-infected trees. The total phenol content remained almost steady in zinc sulfate treatment (3. 7 ± 1. 01 %) in comparison to Bordeaux mixture (-64. 7 ± 11. 06 %). In addition, Bordeaux mixture and zinc sulfate enjoyed significant influence on PI, about 65 % and 50 % respectively. Their effectiveness on Fv/Fm were 7. 7 % in Bordeaux mixture and 5. 2 % in zinc sulfate.

آمار یکساله:  

بازدید 18776

دانلود 5524 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Babajanpour Aliakbar | Hashemi petroudi Seyyed Hamidreza | Haghpanah Masoud

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15448
 • دانلود: 

  4165
چکیده: 

Assessment of genetic diversity and individual relationships in rice (Oryza sativa) germplasm collections seems to be necessary for future rice breeding program. In order to understand genetic relationships of 30 rice genotypes, nine MORPHOLOGICAL TRAITs, seven physicochemical properties and twelve RAPD primers were used for study of 30 rice genotypes. Among MORPHOLOGICAL TRAITs, number of unfilled grain, number of tiller, number of filled grain and plant height had the highest CV value that indicated the high range of genetic diversity for studied genotypes. Pairwise correlation of MORPHOLOGICAL TRAITs and physicochemical properties showed plant height had a strong positive correlation with panicle length (r = 0. 721, P< 0. 0001). Also, ratio of white rice to paddy rice and milling ratio had a negative correlation with plant height and 1000-grain weight, respectively. Cluster analysis of physicochemical properties and MORPHOLOGICAL TRAITs grouped all genotypes into three main clusters. A total of 105 obtained RAPD bands, a number of 35 bands were polymorphs which range 7 to 19 bands per primer. OPB-14 and OPH-12 primers shown that lowest and the highest number of bands per primers, respectively. Cluster analysis of molecular data based on UPGMA algorithm and Jaccard's similarity coefficient grouped 30 rice genotypes into three clusters. The findings of this study might provide valuable information about local rice cultivar relationships in terms of their genetic distance, and can be useful in rice breeding program.

آمار یکساله:  

بازدید 15448

دانلود 4165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  103-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

با وجود افزایش پژوهش های کاربردی در خصوص خانواده ی Trichogrammatidae، مطالعه ی ریخت شناسی مراحل رشدی نابالغ گونه های این خانواده اندک و ضروری به نظر می رسد. یکی از عوامل کنترل زیستی مهم علیه آفات متعددی از بالپولکداران Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) است. در مطالعه ی حاضر، صفات زیست شناسی شامل طول دوره ی رشدی نابالغ و صفات شکل شناختی شاخص در هر مرحله ی رشدی نابالغ این پارازیتویید (لارو، پیش شفیره و شفیره) شامل میانگین طول و عرض بدن و فاصله ی چشم های مرکب از طریق تشریح تخم های پارازیته شده میزبان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی صفات بیولوژیک نشان داد که در 1± 25 درجه ی سیلسیوس، میانگین طول دوره ی لاروی کمی بیش از دو روز، دوره ی پیش شفیرگی 5/2 روز و دوره ی شفیرگی 4-5/3 روز بود. لارو نئونات (جوان)، با بدنی غیرشفاف که فاقد هرگونه صفت شکل شناختی معین است، دارای میانگین بیشترین طول (0. 98± 0. 002SEM) و عرض (068± 0. 001SEM) بدن در مقایسه با سایر مراحل رشد و نمو نابالغ در این پارازیتویید بود. ظهور دیسک های اورات، نویدبخش شروع مرحله ی پیش شفیرگی، تقریبا 52 ساعت بعد از تخمگذاری ظاهر می شدند. شفیره ی زنبور، از نوع آزاد و فاقد پیله بود. با توجه به مطالعات بسیار اندک روی مراحل رشدی نابالغ پارازیتویید Trichogramma brassicae نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان پایه ای برای سایر مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
litScript