نتایج جستجو

7

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (مسلسل 72)
 • صفحات: 

  97-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1109
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

سختی و کدورت آب از فاکتورهای مهم در پرورش زئوپلانکتونها بخصوص آنتن منشعب ها (Cladocera) می باشند زیرا بر رشد و پارامترهای تولید مثلی زئوپلانکتونها اثر دارند. در این تحقیق تاثیرات سختی و کدورت بر رشد و هم آوری آنتن منشعب MOINA MACROCOPA (Branchiopoda: Anomopoda) با پرورش و تغذیه روی جلبک سبز  Scenedesmus quadricaudaمورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی برای سختی کل صفر، 20، 40 و 80 میلیگرم کربنات کلسیم در لیتر و برای کدورت صفر، 20، 40 و  (Nephelometric Turbidity Unit) NTU 80استفاده شد. آزمایشها در فلاسکهای 500 میلی لیتری با تراکم آغازین کشت 15 فرد M. MACROCOPA در هر فلاسک در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که M. MACROCOPA پس از 10 روز، بالاترین تراکم جمعیت (370.5- 365 فرد)، میزان رشد ویژه (0.35 در روز) و کوتاهترین زمان دو برابر شدن جمعیت (1.98 روز) در سختی صفر تا 20 میلیگرم کربنات کلسیم در لیتر بدست آمد که اختلاف معنی داری را با سایر تیمارها نشان داد (P<0.05). بطور مشابهی، بالاترین تراکم جمعیت (325.5- 296 فرد در فلاسک) در کدورت صفر و 20 NTU، بالاترین میزان رشد ویژه (0.33 در روز) و کوتاهترین زمان دو برابر شدن جمعیت (2.1 روز) در کدورت صفر NTU بدست آمد، که اختلاف معنی داری را با سایر تیمارها نشان داد (P<0.05). در مقابل، بیشترین همآوری M. MACROCOPA در سختی 20 میلیگرم کربنات کلسیم در لیتر و کدورت صفر NTU بدست آمد که اختلاف معنی داری را با سایر تیمارها نشان داد (P<0.05). بطور کلی، یافته های این تحقیق نشان داد که رشد و تولید در گونه M. MACROCOPA در آبهای شیرین با سختی کمتر از 20 میلیگرم کربنات کلسیم در لیتر و کدورت آب کمتر از 20 NTU عملکرد بهتری دارد. بنابراین این گونه را می توان برای ارزیابی زیستگاههای آبی با سختی و کدورت بالا استفاده نمود. علاوه بر این، کشت انبوه این گونه در این شرایط مناسب می تواند توده زنده زئوپلانکتونی را برای تغذیه لارو ماهیان فراهم نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1109

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  48-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

دما وفتوپریود از فاکتورهای مهم در پرورش زئوپلانکتونها بخصوص آنتن منشعب ها است زیرا بر رشد و پارامترهای تولیدمثلی تاثیرات مهمی دارند. تاثیرات دما و فتوپریود بر رشد و هم آوری MOINA MACROCOPA با کشت بر روی جلبک سبز Scenedesmus quadricauda در فلاسک 500 میلی لیتر آزمایش شد. تیمارهای مورد استفاده برای دمای آب (سانتی گراد) وفتوپریود (ساعات نور: تاریکی) به ترتیب 25، 30 و 35 درجه سانتی گراد و 12 :12، 0 :24: و 24 :0 بود. بالاترین تراکم جمعیت (310.5 فرد در فلاسک)، بالاترین میزان رشد ویژه (0.387 فرد در روز)، کوتاهترین زمان دو برابر شدن جمعیت (1.79 روز) و بیشترین هماوری (8.5 فرد به ازا مولد) در دما 30 درجه سانتی گراد به دست آمد. همچنین بالاترین تراکم جمعیت (320.7 فرد در فلاسک)، بالاترین میزان رشد ویژه (0.538 فرد در روز)، کوتاهترین زمان دوبرابر شدن جمعیت (1.28 روز) و بیشترین هماوری (7.54 فرد به ازا مولد) در فتوپریود 24 ساعت روشنایی کامل به دست آمد. در مجموع این تحقیق نشان داد که رشد و تولید مثل گونه M. MACROCOPA در دمای 30 درجه سانتی گراد و 24 ساعت روشنایی عملکرد معنی داری (P<0.05) در مقایسه به سایر تیمارهای آزمایشی دارد. کشت انبوه این گونه در این شرایط نوری و دمایی می تواند غذای زنده مناسبی را برای استفاده در پرورش لارو ماهیان فراهم نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  536
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

هدف از این مطالعه شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش پاروپایان و کلادوسرا و بررسی ساختاری گونه های غالب آنها در رودخانه اروند به وسیله میکروسکوپ الکترونی SEM است. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون گیری 50 میکرومتر در 6 ایستگاه با 3 تکرار و در چهار نوبت (فصل های مختلف) انجام گردید. نمونه ها بوسیله میکروسکوپ تباین فاز مورد شناسایی اولیه و توسط میکروسکوپ الکترونی SEM مورد شناسایی فراساختاری قرار گرفتند. 15 گونه پاروپا و 5 گونه کلادوسرا در رودخانه اروند شناسایی شدند. بیشترین تراکم سخت پوستان پلانکتونیک شامل پاروپایان و کلادوسرا با میانگین تراکم 9481 و 3155 فرد در متر مکعب در فصل تابستان محاسبه گردید. از گروه پاروپایان گونه های Acartia faoensis، Canthocalanus pauper، Subecalanus flemingeri، Labidocera acuta که 61% در صد از کل جمعیت را به خود اختصاص دادند و از گروه کلادوسرا گونه های MOINA MACROCOPA و Daphnia longisoina 54% از کل جمعیت کلادوسرا به خود اختصاص دادند. نتایج حاصل از شاخص Saprobic نشان داد که میانگین ایستگاهی این شاخص در رودخانه اروند 48/2 می باشد که نشان دهنده ی قرار گرفتن این رودخانه در رده های mesosaprobic-β (آلودگی متوسط) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 536

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  443-459
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  731
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

پراکنش و ساختار جامعه سخت پوستان مزوزئوپلانکتونی تالاب حنا در استان اصفهان در طی چهار فصل مختلف بررسی شد میانگین فصلی دمای آب، اکسیژن محلول،نیترات و فسفات محلول به ترتیب 14.79، 8.01، 1.18 درجه سانتی گراد و 0.05 میلی گرم بر لیتردر بهار، 20.65، 7.46، 2.26 درجه سانتی گراد و 1.20 میلی گرم بر لیتر در تابستان، 11.33، 7.94، 1.89 درجه سانتی گراد و 0.67 میلی گرم بر لیتر در پاییز و 5.34، 9.73، 5.27 درجه سانتی گراد و 0.03 میلی گرم بر لیتر در زمستان بود. فیتوپلانکتونهای غالب از جنسهایStrastrum ، Gonium،Chlorella وAphanothece با بیش ترین فراوانی در تمام فصول نمونه برداری در تالاب وجود دارند کلروفیتا (Chlorophyta) با بیش ترین فراوانی و به دنبال آن جلبک های سبز-آبی (Cyanophceae) در تالاب حضور داشتند. فراوانی نسبی (درصد) آنتن منشعب ها دامنه ای از 27.2 در تابستان تا 74.3 در بهار داشت در حالی که پاروپایان دامنه ای از 25.6 در بهار تا 72.7 در پائیز بود. آنتن منشعب ها شامل گونه های Daphnia longispina،Daphniadubia ،pulex ، Ceriodaphnia sp.، MOINA sp.، MOINA MACROCOPA  و Bosmina sp. پاروپایان غالب Daphnia شاملApocyclops procerus ،Acanthocyclops sp. ، Microcyclops varicans، Allocyclops sp.، Diacyclops bicuspidatus و Macrocyclops albidus بود. زیست توده خشک زئوپلانکتونِی دامنه ای از 0.1 تا 28.9 میلی گرم بر مترمکعب داشت. اگرچه آنتن منشعب ها گروه عمده مزوزئوپلانکتونها را تشکیل داد اما (پاروپایان) شامل ناپلیوس و کپه پودید ها (عمدتا) در تمام ایستگاه های نمونه برداری بود. گونه D. longispina معمول ترین گونه در تمام ایستگاه ها و فصول، به استثناء زمستان، بود و جنس Bosmina چرخه زندگی کوتاهی داشت و در زمستان بندرت حضور داشت. تالاب حنا شرایط یوتروف دارد و برداشت زیست توده مزوزئوپلانکتونی میتواند سبب مناسب شدن محیط زیست پلانکتونیک برای کلونی شدن موجودات پلانکتونی آبی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 731

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GUO L. | XIE P. | DENG D. | YANG H. | ZHOU Q.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  561-576
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44904
 • دانلود: 

  25416
چکیده: 

Seasonal changes in the diel feeding patterns of the zooplanktivorous icefish (Neosalanx taihuensis), which is an endemic species of China, were studied in the large, shallow eutrophic Lake Chaohu of China during the autumn of 2002 and summer of 2003. The results of the diel feeding rhythm indicate that icefish is a visual particulate feeder. There were large differences in diet composition and the selection indices of certain prey by icefish. In general, icefish fed more on calanoids than on cyclopoids, and fed more on larger cladocerans (i.e., Daphnia, MOINA, Leptodora) than smaller cladocerans (i.e., Bosmina, Ceriodaphnia). Icefish is highly selective of individual food items, with prey selection also being dependent on fish size. There was no significant difference in the prey selection between male and female icefish. This study provides the first report of diel feeding rhythm in icefish, and is the first comparative study on prey selection between male and female icefish.

آمار یکساله:  

بازدید 44904

دانلود 25416 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 9)
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  979
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

تالاب امیرکلایه یکی از مهمترین و بزرگترین تالاب های بین المللی استان گیلان بوده که از لحاظ اقتصادی و زیست محیط دارای ارزش زیادی می باشد. مساحت این تالاب بیش از 1230 هکتار است. نمونه برداری زئوپلانکتونی در تالاب امیرکلایه در طی 12 ماه متوالی از دی ماه 1381 شروع و در آذرماه 1382 به پایان رسید. در این تحقیق تنوع و تراکم جمعیت زئوپلانکتونی در 6 ایستگاه تالاب مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت. عملیات نمونه برداری با استفاده از لوله پولیکا و مکش آب به حجم 30 لیتر و فیلتر کردن آن بوسیله تور پلانکتون گیر 40 میکرون صورت پذیرفت. بعد از این مرحله نمونه ها به وسیله فرمالین 4 درصد فیکس و برای شناسایی به آزمایشگاه انتقال می یافتند. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که جمعیت زئوپلانکتونی این اکوسیستم شامل 5 شاخه: Arthropoda، Protozoa، Rotatoria، Nematoda و Platyhelminthes می باشد. به طوری که که فراوانی شاخه  Arthropodaدر این تالاب بیشتر از سایر شاخه ها بوده و فراوانترین گروه در این تالاب  Ostracodaمی باشد. متوسط تراکم زئوپلانکتونی در این تالاب 35 عدد در لیتر می باشد. در مجموع 25 جنس در طی این بررسی شناسایی شدند. مطالعات نشان می دهد که بیشترین تراکم جمعیت زئوپلانکتونی در این تالاب مربوط به فصل تابستان به ویژه در ماه مرداد بود. در بین ایستگاه های 6 گانه تالاب امیر کلایه نیز ایستگاه 5 دارای بیشترین تراکم زئوپلانکتونی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 979

دانلود 233 استناد 3 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  123-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  687
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

تالاب ها از اکوسیستم های پرتولید جهان هستند. از موجودات مهم در تالاب ها زئوپلانکتون ها هستند که غذای زنده مغذی برای لارو ماهی به شمار می آیند. ارزش غذایی زثوپلانکتون ها در دریاچه ها بر اساس ترکیب گونه ای، ساختار جمعیتی و خصوصیات فیزیک و شیمیایی آب در فصول گوناگون سال تغییر می نماید. هدف از این مطالعه؛ اندازه گیری ترکیب اسیدهای آمینه زثوپلانکتون های آب شیرین در تالاب حنا در طی 4 فصل بود. نمونه برداری در اواسط هر فصل بوسیله تورکشی عمودی با استفاده از تور پلانکتونگیری (چشمه 140 میکرون، قطر 25 سانتی متر) از تابستان 1386 تا بهار 1387 انجام شد. سخت پوستان زثوپلانکتونی غالب در تالاب حنا شامل آنتن منشعب ها (3 گونه از جنس Daphnia و از جنس های MOINA و Ceriodaphnia وBosmina هر کدام یک گونه) و پاروپایان (شامل جنس های Microcyclops،Acanthocyclops ،Allocyclops ،Macrocyclops ، Metacyclops و Cyclops) بودند. نتایج نشان داد که میانگین اسیدهای آمینه ضروری در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر 28.7، 31.0، 31.6 و 34.5 درصد و میانگین اسیدهای آمینه غیرضروری به ترتیب برابر 71.3، 69.0، 68.4 و 67.0 درصد از کل اسیدهای آمینه می باشد. بالاترین میانگین مقدار اسیدهای آمینه ضروری در طی دوره مطالعه مربوط به آرژنین 8.9، 10.7، 4.1، 5.5 درصد: ترئونین 6.4، 4.9، 6.2، 7.0 درصد: تیروزین 4.6، 4.7، 4.1، 3.3 درصد و متیونین 2.4، 2.2، 1.6، 4.1 درصد به ترتیب در بهار، تابستان، پاییز و زمستان بود. از سوی دیگر، گلوتامیک 21.4، 18.9، 18.3، 18.7 درصد: آلانین 16.9، 15.6، 14.8، 12.8 درصد و آسپارتیک 12.3، 13.0، 12.1، 11.3 درصد ترتیب در بهار، تابستان، پاییز و زمستان بالاترین مقادیر را در مقایسه با دیگر اسیدهای آمینه غیرضروری داشتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترکیب اسیدهای آمینه زئوپلانکتون های جمع آوری شده از تالاب حنا در فصول مختلف سال تغییر می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 687

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
litScript