نتایج جستجو

788

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

79

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  493
 • دانلود: 

  445
چکیده: 

واژه گانی همچون مدرنیسم و پست مدرنیسم اخیرا در ادبیات و محاورات روزمره استفاده پرکاربردی دارند. با این وجود مفاهیم و عقائد بنیادین، عمدتا طبقه بندی و تعاریف محدود و مختصر را به باد فراموشی سپرده است. این مقاله براساس روش کتابخانه ای و تفسیری برآن است تا ریشه های مدرنیسم و پست مدرنیسم را در ایجاد و توسعه مفاهیم حسابداری مالی توضیح دهد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی متغیرهای مربوط به مدرنیسم و پست مدرنیسم در توسعه مفاهیم حسابداری مالی می باشد. از این رو در این مقاله ضمن تشریح مفاهیم مذکور، نقش مدرنیسم به طور کلی و پست مدرنیسم به طور اخص، در توسعه حسابداری مالی مورد واکاوی قرارگرفته است. شواهد این مقاله نشان می دهد ظهور دفترداری و شکل گیری حسابداری مالی در ابتدا براساس مفهوم مدرنیسم بوده است، اما پست مدرنیسم تاثیر شگرف تری بر توسعه مفاهیم حسابداری مالی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 493

دانلود 445 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

COSTELLO DIARMUID

نشریه: 

PARALLAX

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  23900
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23900

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

Hassanpour Darbandi Ali | RAMIN ZOHREH

نشریه: 

CRITICAL LITERARY STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  229-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32470
 • دانلود: 

  6149
چکیده: 

MODERNISM is one of the most significant and informative books written in the field of literary theory and criticism. It is an easy-access, wide-ranging and efficient book that tries to explore different aspects of MODERNISM and its neighboring concepts. Despite its limited space, it has fully rendered the humongous burden of MODERNISM and demonstrating its various aspects. The book comprises an introduction and three main chapters. It starts off with a set of definitions for Romance, Realism, MODERNISM, and PostMODERNISM. Childs endeavors to approach the discussion in a comparative light, particularly the comparison between MODERNISM and PostMODERNISM in the introduction. The book is more concerned with the close analysis of movements in contexts and literary works rather than entangling with pure abstract definitions. The discussion about MODERNISM is accompanied by adjacent movements such as PostMODERNISM and Realism and marginalized points are included as well. Instead of coming up with rock-solid definitions, Childs seeks to look for traces of each movement in the other and how these terms are overlapped and intertwined.

آمار یکساله:  

بازدید 32470

دانلود 6149 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ذکاوت کامران

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  76-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1226
 • دانلود: 

  129
کلیدواژه: 
چکیده: 

آثار منفی ناشی از معماری و شهرسازی مدرن بر روی سازمان کالبدی شهرهای اروپا و گسترش پیامدهای آن به دیگر کشورها از جمله ایران به صورت معضلی در آمده است که در جا به جایی فضاهای شهریمان همانند میدان سپه ها، بلوار کشاورزها، میدان ارک ها شاهد آن هستیم. با استناد به دیدگاه های اصحاب نظر در زمینه موضوعات ریخت شناسی (مرفولژی) مانند برادران کریر، کریستوفر الکساندر، راجر ترانسیک و مناسب ترین راه کارهای مواجهه و پرهیز از گسست با تاریخ، بهره گیری از تجارب و ارزش های نهفته در سازمان کالبدی شهر ما قبل از مدرنیسم است. در این راستا توجه به محصوریت های فضایی و سازمان کالبدی خیابان و میدان، در جهت ایجاد فضاهای شهری با ابعاد و تناسبات انسانی و به منظور ارتقا زندگی و حیات شهری، پایداری ارزش های محیطی تاثیرگذار و حس مکان است.نمونه های آغازین معماری نوگرای ایران هم زمان با حرکت برون گرایی و توجه به ایجاد فضاهای شهری و نظم نوین فضایی و مقارن با پیدایش، ظهور و شکل گیری خیابان در ریخت شناسی و سازمان کالبدی شهرهای ایران برای اولین بار پا به عرصه وجود نهاده است.نظم شطرنجی هسته اولیه شهر اراک به عنوان یک نو شهر محصور و نظامی، به نوبه خود پدیده ای نوین در فرم و ریخت شناسی شهرهای ایران محسوب می گردد. بازار در این بافت به گونه ای غیر متعارف با بازارهای ایرانی از یک نظم هندسی و شطرنجی تبعیت می نماید. معماری شکل گرفته در این مرفولژی به رغم برخورداری از عناصری هم چون حیاط مرکزی، دارای نورگیر و نمای خارجی به سمت گذر و خیابان های مجاور بوده، به شکل گیری فضاهای شهری جدید کمک نموده، جداره آن ها را تشکیل می دهد.معماری نوگرای ایران با توجه به اصول تشکل فضایی سعی در تقویت جداره ها، خط آسمان، ارتقا نبش ها و ارزش های سیمای شهر دارد اصول و معیارهایی که در شهرسازی مدرن نادیده گرفته شده است. به عنوان یک سیاست اجرایی، بازسازی ارزش های معماری نوگرا پدیده ایست که در تحکیم ارزش های مرفولژیک، نظم فضایی و هویت سیمای شهری ایرانی حایز اهمیت و توجه است. این پدیده بر زمینه های عملکردی نیز توجه داشته و مفاهیم حیطه عمومی و فعالیت های شهری را متناسب با موقعیت شهری آن مورد تشویق و تسری قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1226

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  35 (ویژه نامه جامعه شناسی)
 • صفحات: 

  239-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1182
 • دانلود: 

  448
چکیده: 

در این مقاله تاثیر تلویزیون برنوگرایی بررسی می شود. مطالعات جامعه شناختی در زمینه تاثیر تلویزیون کمتر به نشر فرهنگ نو توجه کرده است و دراین تحقیق مساله اصلی این است که آیا تلویزیون عامل القا و نشر نگرش نو در مردم بوده است یاخیر؟ روش مورد استفاده، پیمایش با بهره گیری از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه می باشد. حجم نمونه برابر 1047 نفر از خانواده های ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تلویزیون عامل نشر نگرش نو بوده است. این نتیجه با توجه به محتوانی برنامه ها معنادارتر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1182

دانلود 448 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

تقیان ورزنه رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (ضمیمه)
 • صفحات: 

  11-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3511
 • دانلود: 

  919
چکیده: 

رابطه سنت و تجدد از مباحثی است که پرداختن به آن تقریبا در همه حوزه های معرفتی انسان عصر جدید و نیز در شیوه مواجهه فرهنگ و تمدن غرب با فرهنگها و تمدنهای دیگر، گریزناپذیر است. در این مقاله، پس از تعریف اصطلاحات سنت، تجدد، پساتجدد و ویژگیهای انسان سنت گرا، تجددگرا و پساتجددگرا به این مهم پرداخته می شود که از نظر متفکر بزرگ، شهید مطهری، عدم تفکیک اجزای سنت و سرایت تقدسِ بخشی از آن به بخشهای دیگر، علت العلل چالش بین سنت و تجدد در فرهنگ و تمدن مغرب زمین بوده است. این چالش، حوالت تاریخی هر فرهنگ و تمدنی نیست. در عالم غرب حوادثی رخ داد که این نگرش به عالم و آدم، حاصل آن بود. راه برون رفت از این چالش نیز تفکیک اجزای مقدس و غیرمقدس سنت و توجه به ساحتهای مختلف وجودی انسان است. سنت، به مفهوم خاص آن (سنت حکمی)، بنیانی مرصوص برای هر فرهنگ و تمدنی است. همچنین، به این مهم پرداخته می شود که انسان پساتجددگرا، اگرچه بسیاری از مبانی فکری انسان متجدد را به نقد کشیده است، اما به دلیل غفلت از علل ایجاد بحرانهای فراروی انسان متجدد، به بیراهه رفته و با افتادن در دام شکاکیت و نسبی گرایی، از آرامش ناشی از علم حقیقی و بنیان های استوار سنت محروم مانده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3511

دانلود 919 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

رحمانیان داریوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  182
 • صفحات: 

  101-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  898
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

این مقاله دیدگاه های طالبوف را درباره وجوه گوناگون تمدن جدید غرب، آزادی، دموکراسی، علم و تعلیم و تربیت و استعمار، به کوتاهی بررسی می کند. چگونگی برخورد ایرانیان با تمدن غربی و پیدایش فرنگی مآبی یا غربزدگی نیز مبحثی است که دیدگاه های طالبوف پیرامون آن به کوتاهی مورد اشاره قرار گرفته است. با این هدف که نقش و جایگاه و تاثیر او در پیدایش «گفتمان غربزدگی» در ایران قرن بیستم معین و شناخته گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 898

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهدی زاده شراره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  185-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  12
 • بازدید: 

  2029
 • دانلود: 

  795
چکیده: 

در این مقاله تاثیر تلویزیون بر نوگرایی با توجه به نقش مخاطبان آن مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه مخاطب عواملی مانند میزان در معرض رسانه قرار گرفتن، محتوای در معرض قرار گرفتن و زمینه های گوناگون اجتماعی - فرهنگی، نقش اساسی را در اثر بخشی پیام های تلویزیونی به عهده دارند که کمتر در تحقیقات داخل کشور مورد توجه واقع شده است. مساله اصلی در این تحقیق شناخت ابعاد فعالیت مخاطب در تاثیر تلویزیون بر نگرش نو می باشد. بدین منظور لازم است رابطه بین تلویزیون با نگرش نو در جمعیت نمونه مشخص گردد و سپس به نقش و جایگاه مخاطب در این فرایند پرداخته شود. این تحقیق، به شیوه پیمایش، با حجمی برابر 1047 نمونه از خانوارهای ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر تلویزیون با توجه به تفاوت های اجتماعی - فرهنگی در گروه های مخاطب متفاوت است.

آمار یکساله:  

بازدید 2029

دانلود 795 استناد 12 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  79-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  424
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

ظهور و گسترش گرو ه داعش در نقطه ای از جهان واقع شده است، که در آن، کارگزاران سیاسی فاقد تجربه های مدرن کشورداری بوده اند و اگرچه همواره تلاش داشته اند با زبان مدرن سخن بگویند، عملکردها با آن همسو نبود. در نتیجه نوعی ملی گرایی تکامل نیافته و ناقص پدید آمد که در ترکیب با آثار رویدادهای مهم جهانی و منازعات دیرینه پس از تحولات نفسگیر جهان عرب (2011)، تبدیل به چالشی از سوی گروه های غیردولتی شد. درواقع، برخی از بازیگران غیردولتی جدید به این می اندیشند که نظم سیاسی مورد نظر خود را در سرزمین های این منطقه بنا نهاده و مرزهای جدیدی را تعریف کنند. شاید به نظر آید گروهی مانند داعش، نسل نوینی از افراط گرایی همراه با عناصری از جنبش های بنیادگرایانه پیشین است، اما در واقع ریشه آن در اثرپذیری از مدرنیسم و وضعیت پسااستعماری است، لذا می توان آن را به عنوان یک جنبش «مدرن ارتجاعی» قلمداد کرد. استدلال اصلی مقاله براین اساس است که داعش جریانی مدرن است که در بستر مدرنیته و در واکنش به آن ظهور نموده است و نمی توان آن را صرفا جنبشی سنتی قلمداد کرد. همچنین سعی بر آن است که از طریق روش اسنادی – کتابخانه­ ای و با مقایسه با نمونه تاریخی مشابه دیگری در جهان (نمونه نازی ها)، نقاط اشتراک و افتراق آنها بررسی شود. به نظر می رسد ضرورت شناخت نوع منحصر بفرد این گروه ها، می تواند به درک چشم انداز آینده جریان سلفی گرایی تکفیری در خاورمیانه کمک کند و مانع برداشت و تحلیلی یک­ سویه از چنین گروه­ هایی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 424

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تاجیک محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  113-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1380
 • دانلود: 

  413
چکیده: 

پسامدرنیسم منظری انقلابی، در حوزه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی پیشنهاد می کند. این رویکرد، با به پرسش کشیدن اعتبار علم مدرن و انگاره دانش عینی و مقاومت در برابر هر گونه ادعایی درباره حقیقت، افق جدیدی در عرصه علوم انسانی و اجتماعی می گشاید. در تاملی دیرینه شناختی، ریشه های پسامدرنیسم را در انسان گرایی جستجو کرده، به برجسته کردن نقش واژگان در باز ساختار بندی علوم اجتماعی و انسانی می پردازند. آنان همچنین تلاش می کنند تا نشان دهند که چگونه چالش پسامدرنیسم با عقل و سازمان عقلایی، تمامی حوزه های عملی را تحت تاثیر قرار داده است: در روانکاوی، با به پرسش کشیدن آگاهی و سوژه منسجم و منطقی؛ در سیاست، با به چالش کشیدن اقتدار ساختارهای تصمیم سازی سلسله مراتبی و بورو کراتیک که در سپهر و ساحت مشخصی عمل می کنند؛ در انسان شناسی، حمایت از فرهنگ های محلی در مقابل فرهنگ جهانی و ... .

آمار یکساله:  

بازدید 1380

دانلود 413 استناد 1 مرجع 0
litScript