نتایج جستجو

15145

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1515

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4 الف
 • صفحات: 

  555-564
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  832
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

فسفر، پتاسیم و آهن در زمره عناصر غذائی ضروری گیاهان هستند که نقش مهمی در رشد و توسعه گیاهان ایفا می کنند. هدف از این تحقیق بررسی کارائی هفت سویه از باکتری ها در آزادسازی پتاسیم، آهن و فسفر از کانی های نامحلول در شرایط آزمایشگاهی بود. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. تیمارها شامل هفت سویه از باکتری ها و شاهد (بدون تلقیح با سویه باکتری ها) بودند. باکتری های مورد آزمایش شامل پنج سویه (JK3، JK4، JK5، JK6، JK7) Bacillus megaterium و دو سویه Lysinibacillus fusiformis Arthrobacter sp sp (JK1 و JK2) بودند. محیط کشت الکساندروو حاوی کانی بیوتیت و محیط کشت پیکووسکیا حاوی تری کلسیم فسفات در غلظت های به ترتیب 0.2 و 0.5 درصد برای بررسی توانائی آزاد سازی عناصر توسط سویه ها مورد استفاده قرار گرفتند.PH نهائی و آزادسازی پتاسیم، آهن و فسفر در محیط های کشت مورد بررسی قرار گرفتند.PH نهائی و مقدار فسفر محلول در محیط های کشت پیکووسکیا رابطه معکوس با هم داشته، در حالی که بعد از پنج روز انکوباسیون تفاوت معنی داری در کاهش pH محیط کشت مایع حاوی بیوتیت مشاهده نشد. توانائی باکتری های مورد آزمایش در آزادسازی فسفر بیشتر از پتاسیم و آهن بود. در مقایسه با تیمار بدون باکتری، همه سویه های مورد آزمایش از هر دو محیط کشت به طور معنی داری پتاسیم، آهن و فسفر آزاد کرده بودند (p<0.01). بیشترین مقدار پتاسیم آزاد شده مربوط به سویه JK7 (3.1 میلی گرم در گرم) بود اما تفاوت معنی داری با سویه های JK6 و JK3 نداشت. همچنین سویه JK7 دارای بیشترین مقدار آهن (0.29 میلی گرم در گرم) آزاد شده از محیط کشت اصلاح شده الکساندروو حاوی بیوتیت داشت و با بقیه سویه ها تفاوت معنی داری داشتند. سویه JK7 دارای بیشترین مقدار فسفر (61.26 میلی گرم در گرم) آزاد شده از محیط کشت پیکووسکیا حاوی تری کلسیم فسفات بود و با بقیه سویه ها دارای تفاوت معنی دار بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در بین سویه های مورد آزمایش، سویه JK7 کارآمدترین باکتری در آزادسازی پتاسیم، آهن و فسفر در شرایط آزمایشگاهی می باشد هر چند که بقیه سویه ها نیز در آزادسازی این سه عنصر موثر واقع شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 832

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  169-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  592
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 592

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

استادی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  59-58
 • صفحات: 

  94-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1371
 • دانلود: 

  649
چکیده: 

سوال اصلی مقاله این است که آیا عیوب موجب فسخ نکاح، فقط همان موارد ذکر شده در روایات است یا غیر آنها را نیز در بر می گیرد؟برای پاسخ به این سوال به پنج دسته از روایات اشاره شده و مواردی نیز مورد نقد و بررسی قرارگرفته که عبارتند از: 1- تاثیر یا عدم تاثیر عیوب در فسخ نکاح به صورت مطلق 2- تصریح به تاثیر عیوب منصوص و سکوت نسبت به باقی عیوب 3- منشا اختلاف دلالت احادیث.در ادامه با توجه به قاعده های لاضرر و لاحرج، امکان استدلال به این دو قاعده و چگونگی استفاده فقها از آنها مطرح شده است و در پایان نیز بحث مبسوطی در دلالت کلمه «اّما» بر حصر ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1371

دانلود 649 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

PHARMACEUTICAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  11-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  3702
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3702

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  547-552
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56148
 • دانلود: 

  28357
چکیده: 

Biological fertilizers are compounds comprising various free living microorganisms that are able to change the basic nutrients into available form through biological procedures. Being an important source of nutrients in sustainable agriculture, these fertilizers lead to better seed germination and development of root system. In order to investigate the effect of biological fertilizers on the medicinal plant, dill (Anethum graveolens), an experiment was conducted in completely randomized blocks with 3 replications using 4 treatments in Lueen plains in Saveh, central Iran. Treatments included nitroxin (Azospirillum and Azotobacter), Pseudomonas florescence containing phosphate solubilizing BACTERIA, mixture of nitroxin and Pseudomonas florescence fertilizers, and control (no fertilizer). Findings suggested that application of biological fertilizers significantly increased seeds performance, biological yield per plant, plant height, number of spikes per plant, number of seeds per spike, number of seeds per plant, and the weight of 1000 seeds. Among the treated plants, mixed treatment of nitroxin and Pseudomonas florescence caused maximum increase in most of the parameters under study. This was followed by nitroxin treatment which resulted in the second most pronounced difference with the control. The minimum and maximum seed performances were observed in mixed treatment of nitroxin and Pseudomonas florescence (16.31 g per plant) and control plants (9.8 g per plant), respectively. In general, results of the present study revealed that application of biological fertilizers plays a remarkable role in improving growth characteristics and yield compounds of Anethum graveolens and they can be viewed as a suitable replacement for chemical fertilizers.

آمار یکساله:  

بازدید 56148

دانلود 28357 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  239-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  532
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 532

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  89
 • صفحات: 

  85-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  255
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

صرف نظر از اینکه اساسا امکان انحلال قرارداد جانشینی در بارداری محل تردید است، ما پژوهش حاضر را با فرض اینکه چنین امکانی فراهم بوده دنبال می کنیم. آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری حسب مصادیق انحلال و دوره های مختلف جنینی متفاوت می گردد که به عنوان نمونه می توان اشاره کرد که بر این اساس که جنین در هریک از مراحل جنینی، از چه ماهیتی برخوردار است در آثار ناشی از انحلال و مسیولیت هایی که بر دوش هر یک از طرفین قرارداد بار می شود کارگر خواهد افتاد. لذا در تبیین موضوع پژوهش باید ضمن تطبیق آثار ناشی از انحلال با قواعد عمومی قراردادها، میزان تبعیت آنان را نیز در هر یک از مراحل جنینی از قواعد عمومی مورد بررسی قرار داده تا از این طریق ضمن سامان دادن به روابط طرفین قرارداد پس از انحلال، هر یک از طرفین مسیولیت-هایی که بر آن ها بار می گردد را شناسایی نمایند. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی به این نتیجه نایل می آییم که آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری در هر یک از مراحل جنینی تا حدود زیادی با قواعد عمومی قراردادها مطابقت داشته لکن تبعیت آن در مرحله ی پس از انتقال جنین نسبت به مرحله ی پیش از آن محدودتر است؛ چراکه نظر به تلازم انحلال قرارداد مزبور با سقط جنین در مرحله ی پس از انتقال به رحم، استرداد جنین انتقال یافته به رحم به عنوان یکی از آثار این قرارداد برخلاف مرحله ی پیش از انتقال اساسا منتفی است.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عصاره محمدحسن | عسگری حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  89-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  653
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

پروانه برگخوار چغندر (Spodoptera exigua Hub. Zimm.) یکی از مهمترین آفات ذرت در خوزستان محسوب می گردد. گیاهان جوان و شاداب، حساسیت بیشتری در مقابل خسارت این حشره برگخوار از خود نشان می دهند. کنترل میکروبی این آفت به ویژه با استفاده از باکتری Bacillus thuringiensis Ber. یکی از روشهای موثر و توصیه شده می باشد. اما از آنجایی که در شرایط آب و هوایی خوزستان تاثیر زیرگونه های باکتری نامشخص و نیازمند بررسی بود، تحقیق حاضر در دو شرایط آزمایشگاهی و صحرایی صورت گرفت. به این منظور ابتدا واریته های مختلف باکتری در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سروتایپ های 1 و 3a3b روی آفت بیماریزایی خوبی داشته و موثر می باشند. در آزمایش دیگری ثابت شد که لاروسن دوم از حساسیت بیشتری نسبت به سایر سنین لاروی برخوردار بوده و با افزایش سن میزان تاثیر اسپور و کریستالهای باکتری کاهش می یابد. به علاوه نشان داده شد که در ساعات اولیه آلودگی به باکتری، لاروها توقف تغذیه داشته و به طور معنی داری کمتر از برگهای ذرت در مقایسه با لاروهای غیر آلوده تغذیه نمودند. استفاده از ماده خیس کننده و پخش کننده آب به همراه سوسپانسیون باکتری کارایی آن را افزایش داده و مرگ و میر معنی داری را در لاروها ایجاد نمود. مطالعات صحرایی نشان داد که باکتری از عملکرد خوبی برخوردار بوده و نتایج حاصل با بررسیهای آزمایشگاهی مطابقت داشت. بر اساس نتایج بدست آمده می توان B. thuringiensis را به عنوان یک عامل کنترل کننده بیولوژیک مناسب برای کنترل S. exigua در شرایط خوزستان شناخت.

آمار یکساله:  

بازدید 653

دانلود 118 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  85-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  826
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

زمینه و اهداف: یکی از مواد رایج پر کننده انتهای ریشه MINERAL Trioxide Aggregate, MTA است که کاربردهای گوناگونی در اندودنتیکس دارد. هدف از این مطالعه مقایسه ریز نشت MTA سفید و خاکستری به عنوان مواد پر کننده انتهای ریشه بود.روش بررسی: 50 دندان تک کانال به دو گروه آزمایشی 20 تایی و دو گروه کنترل مثبت و منفی 5 تایی تقسیم شده اند. پس از پاکسازی، شکل دهی، پر کردن کانالها و قطع 3 میلی متر انتهای ریشه، حفرات 3 میلیمتر در انتهای ریشه تعبیه و در دو گروههای آزمایشی به ترتیب MTA سفید و خاکستری قرار داده شد. در گروههای  کنترل مثبت و منفی ماده ای قرار داده نشد. در گروه کنترل منفی تمامی سطوح دندان با لاک پوشیده شد. در گروه کنترل مثبت و گروههای آزمایشی تمامی سطوح دندان به جز ناحیه اپیکالی با لاک پوشانده شد. پس از انجام مراحل آزمایش نفوذ رنگ، مقدار ریز نشت با استفاده از استریو میکروسکوپ در بزرگنمایی 16× با دقت 1/0 میلیمتر اندازه گیری و پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار از آزمون ANOVA با سطح معنی داری 05/ P<0جهت پردازش داده ها استفاده شد.یافته ها: مقدار ریز نشت در گروه کنترل منفی صفر و در گروه کنترل مثبت 3 میلیمتر بود. در گروه MTA سفید میانگین ریز نشت 5/0 میلیمتر و در گروه MTA خاکستری 3/0 میلیمتر بود. تفاوت ریز نشت بین دو گروه آزمایشی معنی دار نبود (14/(P=0نتیجه گیری: در این مطالعه  بین ریز نشت اپیکالی MTA سفید و خاکستری وقتی که به عنوان ماده پر کننده انتهای ریشه استفاده می شود، تفاوت معنی داری وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 826

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ذبیحی مهدی | تاران مجتبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  202-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  788
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

سابقه و هدف: معدن طلای زرشوران به عنوان بزرگترین معدن طلای ایران، در شهرستان تکاب آذربایجان غربی واقع شده است. در این پژوهش برای اولین بار با فراهم کردن شرایط بهینه برای رشد میکروارگانیسم های طبیعی موجود در سنگ معدن طلای زرشوران و بررسی تاثیر عوامل مختلف مانند  pH، زمان جداسازی و نسبت حجم سنگ معدن به محلول فروشویی، توانایی جداسازی عنصر طلا بررسی گردید.مواد و روش ها: طراحی آزمون با استفاده از روش تاگوچی در 3 سطح، به منظور ارزیابی تاثیر هر یک از عوامل  pH، زمان و نسبت حجم سنگ معدن به محلول فروشویی کننده انجام شد. سهم هریک از عوامل و سطوح مناسب برای بیولیچینگ طلای مقاوم نیز با استفاده از نرم افزار Qulitek-4 مورد ارزیابی قرارگرفت.یافته ها: بیشترین سهم مربوط به عامل حجم سنگ معدن به محلول لیچ کننده با مقدار 17.20 درصد بود. کمترین سهم مربوط به عامل زمان با میزان 7.84 درصد به دست آمد. مناسب ترین سطح برای pH سطح 3 بود که مقدار آن 59.46 درصد با 3 pH محاسبه شد. همچنین مناسب ترین سطح برای حجم سنگ معدن به محلول لیچ کننده سطح 1 با مقدار 66.14 درصد با نسبت 1.1 و برای زمان سطح 1 با مقدار 56.78 درصد با مدت زمان 30 روز بود.نتیجه گیری: با در نظر گرفتن 3 عامل محیطی کاربردی، امکان جداسازی فلز طلا از سنگ معدن در مقیاس صنعتی بدون صرف هزینه زیاد وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 788

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
litScript