نتایج جستجو

23140

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2314

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ALTAN HALENUR | COSGUN ALEM | ALTAN AHMET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (13)
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56815
 • دانلود: 

  44756
چکیده: 

Context: Immunological reactions against PROTEINs found in cow’s MILK (casein and whey PROTEINs) are called Cow’s MILK PROTEIN Allergy (CMPA). CMPA has systemic as well as oral symptoms. Also, any casein-containing products used for preventive and therapeutic purposes in dentistry may trigger this allergy. The objective of this compilation is to reveal the importance of CMPA in dentistry by adhering to the literature.Evidence Acquisition: A literature search was done using PubMed, with focus on articles published in the last 10 years. Searched terms included the following: cow’s MILK PROTEIN allergy, child, pathogenesis, prevention, management, and dentistry. Results: Oral allergy syndrome and dental erosion caused by gastroesophageal reflux were observed in 40% of patients with CMPA that were detected by the dentists. Conclusions: Pediatric dentists should be aware of CMPA and pediatricians should be given support in definitive diagnosis of CMPA.

آمار یکساله:  

بازدید 56815

دانلود 44756 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DAHER S. | TAHAN S. | SOLE D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  339-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  13909
 • دانلود: 

  19145
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13909

دانلود 19145 استناد 407 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Paediatrica Indonesiana

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  124
 • بازدید: 

  446
 • دانلود: 

  8679
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 446

دانلود 8679 استناد 124 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

YOSSIFOV M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43798
 • دانلود: 

  17165
چکیده: 

The objectives of this experiment were to evaluate the effects of dietary PROTEIN supplementation in lactating dairy ewe’s diets on MILK coagulation properties. MILK samples (n=126) were analyzed to assess the source of variation for rennet coagulation ability at the 6th (RCA6) and 12th hour (RCA12), MILK clotting time (MCT, s) and an index of MILK clotting time (IMCT, %). In addition, data were used to determine the influence of dietary PROTEIN source (sunflower meal (SFM) vs. rapeseed meal (RSM)) and lactating day (27, 35, 42, 49, 56, 63 and 70) on RCA6, RCA12 and MCT. Eighteen early lactation (4-10 weeks) dairy ewes from the synthetic Bulgarian dairy population breed (SBDP) were allocated into two isonitrogenous (crude PROTEIN (CP)=18%, dry matter (DM) basis) dietary treatments (n=9 per diet) formulated to contain equal amounts of fibre, energy, PROTEIN digestible in small intestines (PDI) and Ca: P ratio. The rates of MCT (s) were measured as time from rennet addition to onset of rennet-induced gel. RCA values were measured subjectively based on a scale of coagulum characteristics (score 1-3). Results showed a significant effect (P<0.05) of supplement (RSM vs. SFM) on RCA6 and a tendency at RCA12 (p=0.10). The influence on MCT and IMCT also showed such a tendency (p=0.11). Studied correlations between RCA6, RCA12 and MCT values to diet supplements at different lactation stages (days) showed no strong relationships, but the directions and strengths were permanent over the evaluated periods. We can conclude, that the investigated parameters (RCA6, RCA12, MCT and IMCT) were affected by dietary PROTEIN source (SFM vs. RSM) in regards to firmer coagulum (RCA6 and RCA12) and shorter MCT for MILK collected from ewes fed SFM vs. RSM based diets.

آمار یکساله:  

بازدید 43798

دانلود 17165 استناد 0 مرجع 1206
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  112
 • صفحات: 

  309-321
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

در این تحقیق اثر مقادیر مختلف شیرخشک کم چرب (5 تا 5/11 درصد)، کنسانتره پروتئینی شیر(1 تا 5 درصد) وآرد سویا (0 تا 5درصد) بر اسیدیته، pH، ویسکوزیته و ویژگی های حسی (امتیاز طعم و مزه، امتیاز رنگ و پذیرش کلی) ماست چکیده با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی اسیدیته وpH نشان داد که افزایش کنسانتره پروتئینی شیر و شیرخشک کم چرب به طور معنی دار منجر به کاهش اسیدیته و افزایش pH نمونه شدند در حالی که افزایش آرد سویا سبب افزایش اسیدیته و کاهش pH نمونه ها گردید. نتایج بررسی ویسکوزیته نمونه ها نیز نشان داد که تنها اثر خطی شیر خشک کم چرب و کنسانتره پروتئینی شیر بر روی ویسکوزیته نمونه ها معنی دار بودند و افزایش شیرخشک کم چرب و کنسانتره پروتئینی شیر منجر به افزایش ویسکوزیته نمونه ها شد ولی آرد سویا هیچگونه اثر معنی داری بر ویسکوزیته نمونه ها نداشت. نتایج حاصل از ارزیابی ویژگی های حسی اندازه گیری شده نیز حاکی از آن بود که با افزایش شیرخشک کم چرب و کنسانتره پروتئینی شیر امتیاز طعم و مزه، امتیاز رنگ و پذیرش کلی نمونه ها به طور معنی دار افزایش یافت ولی افزایش آرد سویا منجر به کاهش امتیازات ارزیابی حسی نمونه ها گردید. نتایج بررسی ضریب اهمیت در رگرسیون PLS نیز نشان داد که شیرخشک کم چرب بالاترین اهمیت مثبت و آرد سویا بالاترین اهمیت منفی را در خصوص pH، ویسکوزیته، امتیاز طعم و مزه، امتیاز رنگ و پذیرش کلی داشتند. فرمولاسیون بهینه با استفاده از قابلیت بهینه یابی عددی در نرم افزار Design Expert شامل شیرخشک کم چرب 8/9 درصد، کنسانتره پروتئینی شیر 72/1 درصد وآرد سویا 1 درصد به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  124
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4638
 • دانلود: 

  321
چکیده: 

مقدمه: نفروپاتی دیابتی، که می تواند به ESRD تبدیل شود، شایع ترین علت انتظار برای پیوند کلیه در آمریکا محسوب می شود. دو عامل مهم دخیل در نفروپاتی دیابتی شامل اختلالات همودینامیک و اختلالات متابولیک در کلیه ها هستند که از این میان، یکی از مکانیسم های مهم آسیب کلیه ها را تولید و افزایش Reactivie oxidative system (ROS) می دانند. یکی از گیاهان شناخته شده با مصرف دارویی زیاد از سالیان قدیم، گیاه خار مریم (MILK thistle) است که اثرات درمانی آن را به خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی، اثری ترمیمی و اثر ضدالتهابی نسبت می دهند. در این مطالعه، به بررسی اثر MILK thistle [به صورت قرص لیورگل (Livergol)] بر نفروپاتی دیابتی پرداختیم.روش ها: این کارآزمایی بالینی در سال های 1389-1388 در میان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با نفروپاتی دیابتی شناخته شده، که به طور فعال به مرکز تحقیقات غدد اصفهان مراجعه می کردند، انجام شد. بیماران واجد شرایط، که 65 نفر بودند، به صورت تصادفی به دو گروه 35نفره مورد و 30 نفره شاهد تقسیم شدند. بعد از رد موارد منع مصرف احتمالی، به صورت دو سو کور گروه مورد به مدت 3 ماه قرص لیورگل به میزانmg 140 سه بار در روز و گروه شاهد، دارونما به همین میزان دریافت کردند. برای بیماران قبل و بعد از انجام مداخله، میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار به صورت نسبت آلبومین به کراتینین (A/C) اندازه گیری و محاسبه eGFR انجام شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون های 2χ، t و Paired-t آنالیز شد.یافته ها: در این مطالعه، در گروه مورد 6 نفر و در گروه شاهد 7 نفر به علل مختلف از سیر مطالعه خارج شدند. در گروه مورد 31 درصد افراد مورد مطالعه مرد و 69 درصد زن و در گروه شاهد 35 درصد افراد مرد و 65 درصد زن بودند، دو گروه از نظر توزیع جنسیتی تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.1). میانگین سنی بیماران در گروه مورد 55.9 و در گروه شاهد 57.7 سال بود، دو گروه از نظر میانگین سنی تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.2). میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار به صورت نسبت آلبومین به کراتینین (A/C) در گروه مورد 106.2 و در گروه شاهد 82.5 بود، دو گروه از این نظر بعد از تجویز دارو و یا دارونما تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.07) ولی در گروه مورد، میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار بعد از تجویز دارو به طور معنی داری بیشتر شده بود (P=0.04). در گروه مورد، میانگین eGFR بعد از تجویز دارو تغییر معنی داری یافت (P=0.001) ولی در گروه شاهد بعد از تجویز دارونما تغییر معنی داری در میانگین eGFR مشاهده نشد (P=0.07).نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، تجویز عصاره گیاه خار مریم، با وجود خواص دارویی زیادی که دارد، با میزان 140mg سه بار در روز در درمان نفروپاتی دیابتی نه تنها مفید نیست بلکه می تواند عملکرد کلیوی بیماران را از نظر دفع آلبومین تصادفی ادرار بدتر نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 4638

دانلود 321 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

رشیدی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  517-525
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1435
 • دانلود: 

  426
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1435

دانلود 426 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  48
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  6318
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 6318 استناد 48 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHWAB C.G. | FOSTER G.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  365
 • بازدید: 

  5216
 • دانلود: 

  12993
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5216

دانلود 12993 استناد 365 مرجع 0
نویسندگان: 

NOZAD S. | RAMIN A.G. | MOGHADAM G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  380
 • بازدید: 

  7183
 • دانلود: 

  14848
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7183

دانلود 14848 استناد 380 مرجع 0
litScript