نتایج جستجو

36

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  501-511
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  543
 • بازدید: 

  1002
 • دانلود: 

  359
چکیده: 

مقدمه: آموزش و مشاوره رفتارهای دلبستگی قبل از تولد می تواند ارتقاء دهنده ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشاوره در اولین بارداری بر دلبستگی مادر و جنین در سال 1394 در شهر همدان انجام شد.روش کار: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی بود. افراد نمونه 110 نفر زن نخست زا بودند که در سن حاملگی 32-30 هفته قرارداشته و به صورت تخصیص تصادفی بلوکی به دو گروه آزمون و کنترل )هر گروه 55 نفر( تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد کرانلی برای سنجش دلبستگی مادر به جنین بود. قبل از مشاوره پرسشنامه درهر دو گروه تکمیل شد. سپس چهار جلسه مشاوره گروهی، هر هفته در طی یک ماه برای مادران گروه آزمون عاوه بر مراقبتهای روتین بارداری گذاشته شد. در حالیکه گروه کنترل فقط مراقبتهای روتین را دریافت می کردند. دو هفته پس از اتمام مشاوره، افراد در دو گروه مورد بررسی مجدد قرار گرفتند.میانگین نمرات دلبستگی مادر- جنین بین دو گروه و درون گروهها با یکدیگر مقایسه شدند.یافته ها: میانگین نمرات دلبستگی مادر به جنین بعد از مشاوره در گروه آزمون تفاوت اماری معنی داری با گروه کنترل داشت. (P<0.001) میزان دلبستگی در گروه مورد افزایش معنی داری داشت در حالیکه در گروه شاهد تغییر معنی دار آماری مشاهده نشد.نتیجه گیری: مشاوره رفتارهای دلبستگی به مادران در طی مراقبتهای پره ناتال می تواند در جهت ارتقای ارتباط مادر- جنین موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1002

دانلود 359 استناد 543 مرجع 0
نشریه: 

طب کار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  60-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  901
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

مقدمه: یکی از اصلی ترین فعالیت ها در خودروسازی، مونتاژکاری است. پوسچر کاری نامناسب یکی از ریسک فاکتورهای اصلی در بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی می باشد، به طوری که برای ارزیابی آن روش های متنوعی ارائه شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش MFA و RULA انجام شد.روش بررسی: در این پژوهش مقطعی از جامعه ای با حجم معلوم، با استفاده از فرمول کوکران، 37 شغل انتخاب شد که 80 پوسچر را با دو روش مذکور سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از روش ارزیابی MFA نشان داد %17.5، %11.3، %7.5 از مشاغل در اندام های شانه، کمر، مچ و انگشتان به ترتیب در سطح «بسیار زیاد» اولویت اقدامات اصلاحی قرار داشتند و بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی RULA، از بین مشاغل مورد ارزیابی، %38.8 در سطح اقدامات اصلاحی 4 قرار داشتند. نتایج آزمون آماری اسپیرمن نشان داد بین امتیازات کسب شده در روش RULA برای بازو، تنه و گردن و سطح اقدام اصلاحی که در روش ارزیابی MFA به دست آمده به ترتیب (P=0.001)، (P=0.005)، (P=0.003) ارتباط معناداری وجود دارد و ضرایب همبستگی نیز به ترتیب 0.782، 0.787 و 0.8 به دست آمد.نتیجه گیری: این دو روش تشابه های زیادی را از نظر نحوه بررسی و چگونگی ارزیابی نهایی دارا هستند ولیکن یک تفاوت عمده در این است که در روش MFA نتایج مطالعه زمانی از اعتبار بالاتری برخوردار است که کل اعضای بدن به نسبت درگیر فعالیت فیزیکی باشند. از سویی در روش MFA اندام های جزیی تر بیش از روش RULA مورد بررسی قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 901

دانلود 269 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1031-1042
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

زمینه و هدف از آنجایی که ناراحتی های عضلات اسکلتی در رانندگان وسایل نقلیه عمومی شایع است، لذا هدف مطالعه حاضر، تعیین هم بستگی بین روش ارزیابی خستگی عضله و پرسش نامه اختلالات عضلانی اسکلتی کرنل در بین رانندگان تاکسی بود. مواد و روش ها مطالعه حاضر به شکل توصیفی بر روی 140 نفر از رانندگان تاکسی شهرستان شاهرود در سال 1396 انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه ناراحتی عضلانی اسکلتی کرنل (Cornell Musculoskeletal Disorders Questionnaire; CMDQ) و چارت ارزیابی خستگی عضله (Muscle Fatigue Assessment; MFA) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و استنباطی (ضریب Eta) انجام شد. یافته ها نتایج MFA نشان داد، 82 درصد از خستگی عضله ناحیه کمر در سطح خیلی زیاد می باشد. نتایج CMDQ نیز نشان داد، بیش ترین ناراحتی عضلاتی اسکلتی در ناحیه کمر و کم ترین ناراحتی در ناحیه ساعد می باشد. نتایج هم بستگی بین روش MFA و CMDQ نشان داد که بیش ترین هم بستگی در ناحیه کمر با 574/0Eta= و کم ترین هم بستگی در ناحیه گردن با 294/0Eta= بوده است. نتیجه گیری هم بستگی بالای بین نتایج روش MFA و CMDQ نشان داد، می توان به جای استفاده از روش CMDQ که روشی خود گزارش دهی می باشد و امکان عدم همکاری یا گزارش غیر واقعی وجود دارد، از روش MFA استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 249 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  529-542
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  729
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

توسعه طرح جامع مدیریت پسماند های صنعتی با در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی و زیست محیطی، می تواند به استفاده بهینه از منابع کمک کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارزیابی وضعیت موجود مدیریت پسماند شامل مقدار و ترکیب پسماند و نحوه جمع-آوری آن در شهرک صنعتی نظرآباد و ارایه سناریوها برای بهبود وضعیت سامانه مدیریت پسماند شهرک است. سناریو 1: جمع آوری پسماند و انتقال آن به یک تاسیسات بازیافت، سناریو 2: جمع آوری پسماند و دفن مستقیم در لندفیل تعریف شد. بعد از تعیین سناریوها، با استفاده از مفهوم موازنه جرم (MFA) میزان پسماند در هر یک از سناریوها محاسبه شد. محاسبات موازنه جرم و نیز برآورد عدم قطعیت محاسبات در نرم افزار STAN انجام شد. تحلیل جریان مواد در یک بازه زمانی 5 ساله برای پسماندهای تولید شده در شهرک انجام شد. در مرحله بعد این داده ها در تحلیل ارزیابی چرخه زندگی مورد استفاده قرار گرفت و اثرات زیست محیطی هر یک از سناریوها برآورد گردید. نتایج حاصل از چرخه زندگی در پنج طبقه اثر موجود در سناریو اول کمتر از سناریو دوم بود به جز میزان گازهای اسیدی که در سناریو اول بیشتر است و آن هم ممکن است به دلیل واحد تولید RDF در این سناریو است که با جمع بندی کل نتایج، سناریو اول بار زیست محیطی کمتری داشت. در بخش نتایج اقتصادی، سناریو اول هزینه اولیه بیشتری نسبت به سناریو دوم داشت اما در طی بازه زمانی چند ساله میزان سود حاصل از فروش RDF و همچنین مشکلات حاصل از دفن و به طبع هزینه های ناشی از این مشکلات در لندفیل کمتر خواهد بود که در انتها با جمع بندی کل نتایج، سناریو اول به عنوان سناریو برتر انتخاب گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 729

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  371
 • بازدید: 

  1994
 • دانلود: 

  13760
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1994

دانلود 13760 استناد 371 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  538
 • بازدید: 

  1663
 • دانلود: 

  383
چکیده: 

زمینه و هدف: در حرفه خیاطی، خیاطان برای انجام فعالیت هایی همچون دوخت و تعیر انواع لباس، پوسچرهای مختلفی به خود می گیرند. در این شغل عوامل متعددی هم چون عوامل فیزیکی، فردی و روانی می تواند بر وضعیت بدنی نامطلوب فرد در حین انجام کار تاثیر داشته باشد. بنابراین آن ها در معرض ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی -عضلانی می باشند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی خستگی عضلانی و تعیین برخی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی - عضلانی انجام پذیرفت.روش بررسی: در این مطالعه ی مقطعی، 165 نفر از خیاطان شهر شیراز به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های مورد نیاز در این مطالعه از پرسشنامه ی نوردیک و سلامت عمومی استفاده گردید. همچنین روش MFA برای ارزیابی خستگی عضلانی تمام بدن بکار برده شد. تجزیه و تحلیل داده ها پارامتریک و غیر پارامتریک با استفاده از نرم افزار SPSS، نسخه 21 صورت گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که %79.4 افراد مورد مطالعه مرد و %75.2 متاهل بودند. بیشترین شیوع علائم اختلالات اسکلتی - عضلانی در ناحیه کمر (57%) مشاهده گردید. بر اساس روش MFA، بیشترین درصد افرادی که در سطح اولویت اقدامات اصلاحی قرار گرفتند نیز مربوط به ناحیه کمر بود. %63.6 افراد مورد مطالعه از سلامت عمومی برخوردار بودند.نتیجه گیری: وضعیت تاهل، پوسچر، سلامت عمومی و سابقه کار از مهم ترین متغیر های باقی مانده در مدل رگرسیون با نسبت شانس بیشتر از 1.21 در جامعه خیاطان بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1663

دانلود 383 استناد 538 مرجع 6
نویسندگان: 

EFTEKHARI HAJAR | Shadparwar Vahi

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  231-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68128
 • دانلود: 

  30346
چکیده: 

Multifunctional agriculture (MFA) has emerged as a keyconcept in science and politics with respect to the futureof agriculture and rural development in the recent decade. Overall, MFA implies that in addition to their main function inproduction and support of rural livelihood, the agricultural activitieshave some other advantages for the environmentincluding the conservation of water and soil resources and theenhancement of food security. This paper takes a look at thebenefits of MFA as a concept and path toward agricultural developmentfrom an integrated perspective within the frameworkof sustainable development. Also, it tries to clarify the distinctionbetween MFA and conventional agriculture in sustainable developmentapproaches.

آمار یکساله:  

بازدید 68128

دانلود 30346 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1075-1084
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5214
 • دانلود: 

  5682
چکیده: 

Background: Pregnancy through assisted reproductive technology (ART) is a stressful experience that may affect prenatal attachment. However, maternal-fetal attachment (MFA) and anxiety in pregnancy after ART are understudied in Iran. Objective: To compare changes in MFA and pregnancy-related anxiety (PRA) in the first and third trimester of pregnancy in women who conceived through ART compared to those who conceived naturally. Materials and Methods: This longitudinal study was conducted in 2019 with 187 pregnant women (ART conception = 43, natural conception = 144). Participants were recruited using the consecutive sampling method from a prenatal clinic in Tehran. The Cranley MFA Scale and the Van Den Bergh PRA Questionnaire were used to collect the data. Results: The MFA score in the 12th wk of gestation was lower in the women who conceived with ART compared to in the women who conceived naturally, but there was no statistically significant difference between the groups in wk 36. MFA in both groups was significantly higher at gestational wk 36 than wk 12 (p ≤ 0. 001). The increase in MFA score was significantly higher in the women who conceived with ART than in those who conceived naturally (p ≤ 0. 001). The anxiety score declined in the two groups and no statistically significant difference was observed in the changes of anxiety scores between the two groups (p = 0. 84). Conclusion: Pregnant women who conceived through ART were as attached to their fetus in the third trimester of pregnancy as other women and did not experience more PRA.

آمار یکساله:  

بازدید 5214

دانلود 5682 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  232-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14310
 • دانلود: 

  11588
چکیده: 

Introduction: Polysaccharides have numerous therapeutic values including immunity stimulation, angiotensin converting enzyme inhibition, wound healing, anti-diabetic and cytotoxic activities, in addition to their potent anti-oxidant properties. This work examined the gastroprotective and ulcer healing potential of mucilage fraction isolated from Solenostemma argel (Delile) Hayne (MFA) against ethanol-induced gastric ulcer in rats. Methods: Forty Sprague-Dawley rats were divided into five groups (n=8); normal control (I), ethanol control (II), 20 mg/kg Antodine pretreated rats (III), 100 mg/kg, and 200 mg/kg MFA pretreated rats, respectively (IV & V). All rats in groups II-V received single intragastric dose of ethanol (5 mL/kg) to induce gastric ulcer. Gastric mucosal injuries were assessed by stomach gross examination as well as histopathology, and immunohistochemistry of apoptotic markers. Also, several biochemical parameters including oxidative stress, proinflammatory cytokines, cytoprotective and cell proliferative biomarkers were measured. Results: High-performance liquid chromatography (HPLC) analysis of MFA revealed its composition of glucose, D-fucose and N-acetyl glucosamine as monosaccharaides, in addition to glucuronic and galacturonic acids. The data showed that MFA, 200 mg/kg had potent antioxidant, anti-inflammatory, cytoprotective, cell proliferative, and antiapoptotic activities which were better than Antodine. Conclusion: This study revealed that MFA had significant gastroprotective effects against ethanol-induced gastric injuries and could be a promising adjuvant therapy for ulcer treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 14310

دانلود 11588 استناد 0 مرجع 0
litScript