نتایج جستجو

21186

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2119

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BERGER BACHI B. | ROHRER S.

نشریه: 

ARCHIVES OF MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  178
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  165-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  28035
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28035

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
نویسندگان: 

رحیمی فاتح

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  509
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

سابقه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین از پتانسیل بالایی برای کسب مقاومت نسبت به عوامل ضدمیکروبی برخوردار است که درمان عفونتهای ناشی از آنرا با چالش مواجه می کند. این مطالعه با هدف تعیین مقاومت سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداسازی شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری واجد سوند نسبت به داپتومایسین در طی 3 سال در شهر تهران به انجام رسیده است. روش کار: در مجموع 419 سویه استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از بیماران با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مورد شناسایی قرار گرفتند. سویه های مقاوم به متی سیلین با استفاده از دیسک سفوکسی تین و پرایمرهای اختصاصی ژن mecA مورد شناسایی قرار گرفتند و حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد اگزاسیلین نیز در میان سویه های مقاوم تعیین گردید. همچنین، حضور تایپ های مختلف SCCmec و ccr با استفاده از آزمون multiplex-PCR مشخص گردید. به منظور تعیین مقاومت سویه های مقاوم به متی سیلین نسبت به آنتی بیوتیک داپتومایسین از روش دیسک دیفیوژن استفاده گردید. یافته ها: صد و هشت سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به دیسک سفوکسی تین و واجد ژن mecA در میان سویه ها شناسایی گردید که 97 درصد واجد SCCmec تایپ III و تایپ 3 ccr بودند. همچنین، SCCmec تایپ IVa و تایپ 2 ccr نیز در 3 درصد از سویه ها شناسایی گردید. علاوه بر این، در میان سویه های مقاوم به متی سیلین 56 درصد نسبت به غلظت ≤ 256 میکروگرم/میلی لیتر اگزاسیلین مقاوم بودند و با استفاده از روش دیسک دیفیوژن، 86 درصد سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک داپتومایسین مقاومت نشان دادند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که داپتومایسین گزینه مناسبی جهت درمان بیماران مبتلا به عفونت ادراری در بیمارستان مورد نظر محسوب نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 509

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (S.N. 20)
 • صفحات: 

  144-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  2900
 • بازدید: 

  174561
 • دانلود: 

  48079
چکیده: 

Background: Staphylococcus aureus is associated with different infections ranging from skin and soft tissue infections to endocarditis and fatal pneumonia. S. aureus is still the most common bacterial species isolated from inpatient specimens and the second most common from outpatient specimens. Today, METHICILLIN resistant S. aureus (MRSA) isolates are present in the hospitals of most countries and are often resistant to several antibiotics.Objectives: This study was conducted from 2007 to 2011 to detect prevalence and antibiotic RESISTANCE patterns among MRSA and METHICILLIN sensitive S. aureus (MSSA) isolated from hospitals in Tehran, Iran.Materials and Methods: Totally 726 isolates of S. aureus were collected from three referral hospitals in Tehran. All isolates were identified at the species level by standard biochemical tests. Susceptibility to eighteen antibiotics was determined by disc diffusion method. Then oxacillin and vancomycin minimum inhibitory concentration (MIC) of resistant isolates was also determined using Etest. mecA gene was detected using specific primers.Results: A total of 216 (30%) strains were found to be MRSA isolates. The highest antibiotic RESISTANCE was to penicillin, clindamycin, tobramycin and tetracycline respectively. Ninety three and 61% of MRSA and MSSA isolates were multidrug resistant (MDR) respectively. However, no strain was resistant to vancomycin, synercid, linezolid and chloramphenicol. Sixty nine percent of MRSA isolates showed high level of RESISTANCE to oxacillin (MIC³256 mg/mL). mecA gene was detected among all MRSA isolates.Conclusions: Although the frequency of MRSA isolates in the current study was low, RESISTANCE to other antibiotics was high and most of the isolates were found to be MDR. Regular surveillance of hospital-associated infections and monitoring of their antibiotic sensitivity patterns are required to reduce MRSA prevalence. High frequency of MDR isolates of S. aureus could be considered as an urgent warning for public health.

آمار یکساله:  

بازدید 174561

دانلود 48079 استناد 2900 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  394-404
تعامل: 
 • استنادات: 

  607
 • بازدید: 

  1304
 • دانلود: 

  484
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1304

دانلود 484 استناد 607 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1505
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

زمینه و اهداف: ماکرولیدها، لینکوزآمیدها و استرپتوگرامین (MLSB) B به طور وسیعی در درمان عفونت های استافیلوکوکی استفـاده می شوند. کلیندامایسین داروی منتخب در درمان برخی از عفونت های استافیلـوکوک خصوصـا عفونت های پوست و بـافت هـای نرم است. اریترومـایسین و کلیندامایسین دو کلاس معین از عـوامـل ضد میکروبی هستند کـه سنتز پروتئین را در سلول های باکتری مهار می کنند. مقاومت القایی به کلیندامایسین با روش های آنتی بیوگرام معمول تشخیص داده نمی شود و بسیاری از پزشکان نیز با دیدن مقاومت به اریترومایسین از تجویز کلیندامایسین خودداری می کنند، در صورتی که همه سویه های مقاوم به اریترومایسین به کلیندامایسین مقاوم نیستند و با انجام آزمون القا استفاده یا عدم استفاده از کلیندامایسین در درمان مشخص می شود. هدف از این مطالعه تعیین فنوتیپ های القایی مقاومت به کلیندامایسین در استافیلوکوک های مقاوم به متی سیلین بوده است.روش بررسی: تست القا با متد دیسک دیفیوژن انجام می شود به این صورت که یک دیسک اریترومایسین در نزدیکی دیسک کلیندامایسین روی پلیت مولرهینتون آگار قرار می گیرد و در صورتیکه ایزوله به اریترومایسن مقاوم باشد و این مقاومت به کلیندامایسین القا شده باشد یک هاله حساسیت به شکل D ایجاد می شود. در این مطالعه کلیه استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین جهت تست القا مورد آزمایش قرار گرفتند.یافته ها: روی 128 نمونه استافیلوکوک های اورئوس و استافیلوکوک های کواگولاز منفی آزمون القا انجام شد که از بین آنها 6 ایزوله D و یک ایزوله D+ بودند.نتیجه گیری: با انجام تست القا می توان ایزوله های مقاوم به اریترومایسین را که مقاومت قابل القا به کلیندامایسین دارند تشخیص داد و گزارش درستی از حساسیت این آنتی بیوتیک را گزارش کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1505

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  1208
 • بازدید: 

  140889
 • دانلود: 

  44109
چکیده: 

Background: Coagulase-negative staphylococci (CNS) are a common cause of nosocomial infections. In recent years, an increase in the incidence of METHICILLIN-resistant coagulase-negative staphylococci (MRCNS) has led to the severity of the disease.Objectives: The aim of this study was to isolate and identify MRCNS strains by oxacillin disk agar diffusion, oxacillin agar screening, and polymerase chain reaction (PCR) and to evaluate their antibacterial RESISTANCE patterns.Patients and Methods: Totally, 122 CNS isolates were collected from the clinical specimens of four hospitals in Iran. Susceptibility testing was performed by disk agar diffusion against 15 antimicrobial agents. Then, disk agar diffusion, agar screening, and PCR were applied to determine susceptibility to oxacillin.Results: Out of the 122 isolates, 92 isolates were found to be MRCNS by PCR. The sensitivities and specificities of disk agar diffusion and agar screening were 89.2% and 69% and 93.8% and 96.3%, respectively. Also, 93 CNS isolates were resistant to METHICILLIN according to disk agar diffusion.Discussion: Our results indicated that agar screening was superior to oxacillin disk agar diffusion. A comparison between the antibiotic sensitivity patterns of the MRCNS and the METHICILLIN-Susceptible Coagulase-Negative Staphylococci (MSCNS) showed that the MRCNS were predominantly multiple-drug resistant isolates as the simultaneous RESISTANCE rate to 4 or more antibiotics in the MRCNS and MSCNS was 93% and 56%, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 140889

دانلود 44109 استناد 1208 مرجع 8302
strs
نویسندگان: 

CORRENTE M. | GRECO G. | MADIO A. | VENTRIGILA G.

نشریه: 

THE NEW MICROBIOLOGICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  439
 • بازدید: 

  15910
 • دانلود: 

  24993
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15910

دانلود 24993 استناد 439 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHSEN NEZHAD F. | ZEIGHAMI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  905-908
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  44113
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 44113

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
نویسندگان: 

HASSANZADEH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  598
 • بازدید: 

  66040
 • دانلود: 

  28939
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 66040

دانلود 28939 استناد 598 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  87-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  644
 • دانلود: 

  296
چکیده: 

در این پژوهش، حضور ژن مقاومت به متی سیلین (mecA) در استافیلوکوکوس های کوآگولاز مثبت (استافیلوکوکوس آرئوس و استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس) جدا شده از سگ های ارجاعی به بیمارستان دانشکده ی دامپزشکی اهواز، بررسی شد و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها تعیین گردید. سواب های بینی از تعداد 143 سگ ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز اخذ گردید. سواب ها در محیط های کشت مانیتول سالت آگار (MSA) و ژلوز خوندار، کشت داده شدند و استافیلوکوکوس های کوآگولاز مثبت با استفاده از روش های استاندارد تعیین هویت باکتری ها، تعیین هویت گردیدند. از تعداد 67 جدایه ی استافیلوکوکوس کوآگولاز مثبت (13 جدایه ی استافیلوکوکوس آرئوس و 54 جدایه یاستافیلوکوکوس سوداینترمدیوس) با استفاده از آغازگرهای اختصاصی مربوط به ژن مقاومت به متی سیلین (mecA)، 28 جدایه (41.79 درصد) واجد ژن mecA بودند. حضور این ژن در 7 جدایه ی استافیلوکوکوس آرئوس (25 درصد) و 21 جدایه ی استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس (75 درصد) مشخص گردید. بیش ترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در میان جدایه های واجد ژن mecA نسبت به آموکسی سیلین (85/92 درصد) بود و پس از آن به ترتیب، نسبت به پنی سیلین (57.14 درصد)، کلوگزاسیلین (42.58 درصد)، اگزاسیلین (35.71 درصد)، تتراسیکلین (14/32 درصد)، سفتازیدیم (25 درصد)، اریترومایسین و آزیترومایسین (21.42 درصد)، جنتامایسین و سفتی زوکسیم (14.28 درصد)، متی سیلین، نورفلوکساسین، مروپنم و کوتریموکسازول (10.71 درصد) بود. همچنین هیچ گونه مقاومتی نسبت به ونکومایسین، کلرامفنیکل، ریفامپین و نیتروفورانتوئین مشاهده نگردید. در میان جدایه های فاقد ژن مقاومت به متی سیلین بیش ترین مقاومت، مربوط به آمپی سیلین (84.61 درصد) بود و بعد از آن به ترتیب، پنی سیلین (48.71 درصد)، تتراسایکلین (23.07 درصد)، اگزاسیلین (20.51 درصد)، جنتامایسین (7.69 درصد)، کلرامفنیکل، اریترومایسین، آزیترومایسین، کوتریموکسازول (5.12 درصد) و سفتازیدیم (2.54 درصد) قرار داشتند؛ البته هیچ گونه مقاومتی در این جدایه ها نسبت به کلوگزاسیلین، مروپنم، ونکومایسین، سفتی زوکسیم، ریفامپین، متی سیلین و نیتروفورانتوئین مشاهده نگردید. شناسایی، پایش و آگاهی از میزان وفور استافیلوکوکوس های مقاوم به متی سیلین در جمعیت میکروبی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها برای درمان موفقیت آمیز و جلوگیری از گسترش سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک، ضروری می باشد. این مطالعات همچنین منجر به آگاهی و ترویج شیوه های موثر برای جلوگیری از گسترش سویه های مقاوم می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 644

دانلود 296 استناد 0 مرجع 0
litScript