نتایج جستجو

11277

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1128

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  132-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  681
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 681

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانش حسابداری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 48)
 • صفحات: 

  167-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  413
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

هدف: تأکید پژوهش های پیشین در خصوص مدیریت سود بیشتر بر روش های مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی بوده است. اخیراً، ابزار سومی به نام تغییر طبقه بندی جهت مدیریت سود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نقش ساختار مالکیت که استدلال می شود تأثیر معناداری بر مدیریت سود دارد، نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر آن با توجه به اهمیت نقش نظارتی هیئت مدیره در شرکت و تأثیر آن بر کارایی مکانیسم های نظارتی در پژوهش حاضر ویژگی های هیئت مدیره نیز موردتوجه قرار می گیرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود است. در این پژوهش نقش اندازه و استقلال هیئت مدیره بر تأثیر ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود مورد بررسی قرار گرفته است. روش: نمونه حاضر پژوهش شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1398 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بین سهامداران نهادی و تغییر در طبقه بندی سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد و اندازه هیئت مدیره موجب تقویت این رابطه می شود. در حالی که استقلال هیئت مدیره بر این رابطه مؤثر نیست. همچنین بین مالکان دولتی و تغییر طبقه بندی سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درحالی که استقلال هیئت مدیره موجب تضعیف این رابطه است، اندازه هیئت مدیره بر رابطه مذکور تأثیری ندارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد ضمن وجود تغییر طبقه بندی سود، ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان به کارگیری این روش تأثیرگذار است. همچنین مکانیسم های نظارتی نظیر اندازه و استقلال هیئت مدیره نیز می توانند میزان اثرگذاری روابط مذکور را تحت تأثیر قرار دهد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و ذینفعان شرکت مؤثر واقع شود؛ چراکه می تواند شواهدی جدیدی در خصوص چگونگی استفاده از تغییر در طبقه بندی به عنوان شیوه نوین مدیریت سود ارائه دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 413

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64598
 • دانلود: 

  502
چکیده: 

مقدمه: در حاملگی های عارضه دار شده با پره اکلامپسی، سطوح بالاتری از b-hCG و تستوسترون در سرم مادر، یافت می شود. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تاثیر جنسیت جنین بر روی گنادوتروپین کوریونی انسانی (b-hCG) و تستوسترون سرم در حاملگی های نرمال و پره اکلامپتیک می باشد.روش کار: در طی یک مطالعه مقطعی و با روش نمونه گیری طبقه بندی و آسان، 139 خانم باردار با حاملگی تک قلویی که از تاریخ 1/8/85 لغایت 31/6/86 جهت مراقبت های دوران بارداری به درمانگاه بیمارستان زنان خرم آباد مراجعه کرده بودند، بر اساس فشارخون اندازه گیری شده و وجود پروتئین در ادرار، به دو گروه حاملگی نرمال و پره اکلامپسی تقسیم شدند. 71 حاملگی، بدون عارضه بودند که در بین آن ها 35 جنین پسر و 36 جنین دختر بودند. 68 حاملگی با بروز پره اکلامپسی عارضه دار شده بودند که در بین آن ها 35 جنین پسر و 33 جنین دختر بودند. گنادوتروپین کوریونی انسانی (b-hCG) و تستوسترون توتال در خون محیطی مادر اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 5/11 آزمون های آماری مناسب، تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: در حاملگی های پره اکلامپتیک با جنین پسر، سطوح سرمی b-hCG و تستوسترون مادر به طور معنی داری، نسبت به حاملگی های نرمال بالاتر بود. (در هر دو p<0.001). در حاملگی های پره اکلامپتیک با جنین دختر، سطوح تستوسترون به طور معنی داری، نسبت به حاملگی های نرمال بالاتر بود (p<0.001). در حالی که سطوح b-hCG تفاوت معنی داری نداشت. خانم های پره اکلامپتیک با جنین پسر، به طور معنی دار، سطوح تستوسترون بالاتری نسبت به خانم های پره اکلامپتیک با جنین دختر داشتند (p<0.001)؛ در حالی که سطوح b-hCG در آن ها تفاوت معنی داری نداشت. در حاملگی های بدون عارضه، سطوح b-hCG، به طور معنی داری، در مادران حامل جنین دختر بالاتر از مادران حامل جنین پسر بود (p<0.001)؛ در حالی که سطوح تستوسترون در آن ها تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: در حاملگی های پره اکلامپتیک (با هر دو جنس) سطوح تستوسترون بالاتر بوده و این برتری در حاملگی های با جنین پسر بیش تر است. در حاملگی های پره اکلامپتیک با جنین پسر، سطوح b-hCG از حاملگی های نرمال بالاتر است. این یافته ها می تواند یک اثر واسطه آندروژنیک را در بروز پره اکلامپسی نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 64598

دانلود 502 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

فریادی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  109-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

صیانت از منابع طبیعی کشور از طریق پایدارسازی تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت مهم حقوقی است و به همین دلیل برخی نظام های حقوقی به ارتقای شان این هنجار از طریق اساسی سازی آن روی آورده اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به بررسی ارکان سه گانه اساسی سازی تولید و مصرف پایدار پرداخته است. در رکن نخست قانون اساسی ایران تولید و مصرف پایدار کالاها و خدمات را با ممنوع ساختن آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست و ممنوعیت اسراف و تبذیر (اصول 43 و 50) تبدیل به یک هنجار اساسی کرده است. اما تقویت دو رکن بعدی یعنی استناد به این اصول و رویه سازی در آراء شورای نگهبان و توسعه هنجاری در قوانین عادی کمتر مورد توجه بوده و ازاین رو اساسی سازی این هنجار اساسی نیازمند تضمین و توسعه قانونی و رویه ای در نظام حقوقی ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  259-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  397
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

طی سال های اخیر، ابزاری نوین تحت عنوان بورس شاخص های هواشناسی، جهت مقابله با ریسک تولید معرفی شده است که در بورس های مطرح دنیا مبادله می شود. با این حال، در داخل کشور تاکنون بحث بورس آب و هوا و طراحی و قیمت گذاری قراردادهای مبتنی بر شاخص های هواشناسی، مطرح نشده است. لذا در پژوهش حاضر، به طراحی و قیمت گذاری قراردادهای قابل مبادله در این بورس پرداخته شده است. بدین منظور قراردادهای اختیار معامله دمایی بر پایه شاخص GDD جهت مبادله در بورس انتخاب شده است. جهت بررسی ارتباط عملکرد و دمای دوره رشد از داده های تولید دو محصول گندم و برنج و همچنین داده های هواشناسی شیراز طی سال های 95-1361 استفاده شده است. در نهایت با استفاده از شبیه سازی روزانه فرآیند دمای شیراز، غرامت انتظاری و قیمت قراردادهای اختیار معامله مشخص شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش GDD، بر عملکرد گندم و برنج، تأثیر مثبت و معناداری داشته است و استفاده از قراردادهای اختیار معامله دمایی در بازه های زمانی در نظر گرفته شده، غرامت مثبتی را به همراه داشته است. لذا پیشنهاد می شود، از مشخصات تعیین شده در این پژوهش، جهت راه-اندازی بورس آب و هوا استفاده شده و پس از راه اندازی بورس، بر اساس میزان استقبال فعالان بازار، قراردادهای جدیدتر با سطوح مختلف شاخص توافقی تعیین شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 397

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  69-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2651
 • دانلود: 

  1574
چکیده: 

اقلیم و معماری نقش بسیار مهمی را در زندگی انسان ها ایفا می کنند، این نقش در طراحی بناها و شکل دهی به سکونت گاه های انسان ها از گذشته های دور بارز بوده است. موضوع توجه به اقلیم، بهره وری و مصرف هوشمندانه انرژی در مطالعات بسیاری از پژوهشگران حضور دارد اما رویکردهای متنوعی در برخورد با آن وجود دارد. پرسش این است که در حوزه معماری ایرانی، معماری معاصر ایران، اقلیم و مطالعات آن چه جایگاهی دارد؟ تا چه اندازه به مطالعات اقلیمی در مقالات اخیر در حوزه معماری ایرانی توجه شده است؟ و سیر تحول پژوهش های صورت گرفته در حوزه معماری سنتی ایران، در مقالات علمی و پژوهشی ایرانی، چه تحولی را در حوزه توجه به اقلیم در سال های اخیر نشان می دهد؟ هدف از این پژوهش، ارائه تحلیلی از روند حاکم بر میزان توجه پژوهشگران به موضوع اقلیم، در مقالات حوزه معماری سنتی در مجلات علمی- پژوهشی در ده سال اخیر است. این بازه مقالاتی را در بر م یگیرد که از سال 1380 تا 1389 منتشر شده اند. تکنیک مورد استفاده در تحقیق روش تحلیل محتوا، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد، در طی این پژوهش 46 مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که با وجود روند رو به افزایش پرداختن به موضوع رابطه اقلیم و معماری سنتی به طور سالانه، جنبه توصیفی پژوهشها نسبت به جنبه کاربردی آنها افزایش پیدا کرده است. تحلیل های ارائه شده، غالبا فاقد محاسبات ریاضی هستند و کمتر به کار حل مسائل عینی و کاربست روشهای سنتی یا امروزی مرتبط با اقلیم خواهند آمد. برآورد حاصله از مقاله، خطر انحصار پژوهش اقلیمی در عرصه نظر و غیر کاربردی تر شدن این مطالعات را گوشزد می کند. از این رو مقاله با تحلیل روند مورد نظر پیشنهاد می کند، پژوهشهای آینده این عرصه، به سمت جنبه های کاربردی تر موضوع هدف گذاری شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 2651

دانلود 1574 استناد 0 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  127
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

VETERINARY RESEARCH FORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91438
 • دانلود: 

  35246
چکیده: 

In the present study, the effects of intra-hippocampal microinjections of morphine (an opioid agonist) and naloxone (an opioid antagonist) were investigated in the formalin-induced orofacial pain in rats. Orofacial pain was induced by subcutaneous injection of formalin (1%, 50 ml) in the upper lip region and the time spent of face rubbing was measured in 3-min blocks for 45 min. Formalin induced a biphasic (first phase: 0-3 min; second phase: 15-33 min) pain response. Intra-hippocampal microinjections of morphine at doses of 2 and 4 mg significantly (P<0.05) attenuated the first phase, and at doses of 1, 2 and 4 mg, morphine significantly (P<0.05) suppressed both phases of formalin-induced orofacial pain response. Intra-hippocampal microinjections of naloxone (1 and 4 mg) non-significantly increased pain when used alone, and in pretreatment microinjection, naloxone (4 mg) reversed morphine (2 mg)-induced antinociception. These results indicate that at the level of hippocampus of the brain, morphine through a naloxone-reversible MECHANISM produced an antinociceptive effect confronting the pain induced by formalin in the orofacial region in rats.

آمار یکساله:  

بازدید 91438

دانلود 35246 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOSH S.K. | ANWAR BEG O. | NARAHARI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  213-227
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76401
 • دانلود: 

  40054
چکیده: 

A theoretical analysis is presented for transient, fully-developed magnetohydrodynamic free and forced convection flow of a viscous, incompressible, Newtonian fluid in a rotating horizontal parallel-plate channel subjected to a uniform strength, static, oblique magnetic field acting at an angle q to the positive direction of the axis of rotation. A constant pressure gradient is imposed along the longitudinal axis of the channel. Magnetic Reynolds number is sufficiently small to negate the effects of magnetic induction. The channel plates are electrically non-conducting. The conservation equations are formulated in an (x, y, z) coordinate system and normalized using appropriate transformations. The resulting non-dimensional coupled ordinary differential equations for primary and secondary velocity components and transformed boundary conditions are found to be reciprocal of the Ekman number (K2=1/Ek), non-dimensional pressure gradient parameter (Px), Hartmann number (M2), Grashof number (Gr), magnetic field inclination ( q) and oscillation frequency (w). Complex variables are employed to solve the two-point boundary value problem. A steady state resonance of the velocity field is identified for w>1/2 (16K4-M4Sin4q)1/2. Furthermore the solutions indicate that the condition w>1/2coswT (16K4-M4Sin4q)1/2 signifies an oscillatory turbulent dynamo MECHANISM. A critical Grashof number (Grcx) is also evaluated for which primary flow reversal arises at the upper channel plate. A similar criterion for Grashof number (Grcy) is established for the onset of secondary flow reversal at the upper plate. A detailed assessment of the influence of the control parameters on primary and secondary velocity evolution in the channel is also conducted. The model finds applications in MHD (Magneto Hydro Dynamic) energy generators and also magnetic materials processing systems.

آمار یکساله:  

بازدید 76401

دانلود 40054 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1 (THE 1ST INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS ON CELL AND MOLECULAR MEDICINE)
 • صفحات: 

  58-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77496
 • دانلود: 

  28870
چکیده: 

Objective: Bladder cancer is a common disease worldwide. The gold standard for diagnosing bladder cancer is cystoscopy and urine cytology. In recent years, researchers try to find molecular biomarkers which alteration in their expression is related to bladder cancer. A new class of markers is microRNAs that are 20-25 nt-long single stranded non-coding RNA molecules, processed from hairpin precursors of 70 nt (pre-miRNA), believed to play important roles in gene regulation. MiR-21 is a cellular microRNA which upregulates in most cancers such as breast, glioblastoma, and prostate. TGF-b is an important gene, involved in a series of cellular processes such as growth, apoptosis and maintenance of homeostasis. TGF-b alteration in bladder cancer has been already reported. TGF-b is also involved in miR-21 maturation, and hence can enhance cellular malignant behavior via production of mature miR-21. Here, we have evaluated the expression and a potential correlation between their expression level and the state of tumorogenesis.Materials and Methods: Bladder tissue was homogenized and total RNA extracted with Trizol reagent. Then to quantify miR-21 expression, considering its short sequence, we used LNA specific primers and real-time PCR technique. Furthermore, for TGF-b detection we used real-time primers coupled with SYBR Green detection. After determining the expression level of miR-21 and TGF-b in tumor and marginal tissue samples of bladder, the obtained data was analyzed by REST 2008 software.Result: Our preliminary data revealed an altersed expression for miR-21 and TGF-b variants in tumor vs. normal tissue samples of bladder. Downregulation of TGF-b variants and overexpression of mir-21 was evident in some cases. Conclusion: Measuring miR-21 expression level with or without TGF-b treatment in bladder cancer cell lines could shed more light on deciphering the MECHANISM of action of TGF-b and miR-21. Also, finding a significant correlation between the expression level of TGF-b and miR-21 has a clinical significant.

آمار یکساله:  

بازدید 77496

دانلود 28870 استناد 0 مرجع 0
litScript