نتایج جستجو

11058

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1106

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SHAPIRO S.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  373-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  11778
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11778

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

BOIRIE Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  9787
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9787

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  81-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1366
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

زمینه: اثر همسایگی که منجر به آثار پرتوی در سلولهای پرتو ندیده می شود این اصل را که عبور اشعه از داخل هسته منجر به واکنشهای بیولوژیکی می شود به چالش کشیده است. مکانیسم این پدیده چیست؟ برای فهم بهتر این مفهوم نسبتا مبهم تعداد قابل ملاحظه ای مقاله تخصصی اصیل و مروری به دقت مورد مطالعه قرار گرفتند.نتیج: سلولهای تابش دیده مولکولهایی آزاد می کنند که می توانند در محیط سلولی منتشر شوند و با موجب برقراری ارتباط بین سلولی از طریق «گپ جانکشن» شوند. این مولکولها می توانند خود را به سلولهای همسایه برسانند و سیگنال اثر همسایگی ارسال کنند. در مطالعات زیادی تایید شده است که این مولکولها فاکتورهای رشد، سایتوکین ها، نیتریک اکسید و رادیکاهای آزاد اکسیژن (ROS) می باشند.ارسال سیگنالهای اثر همسایگی به سلولهای مجاور، آنها را وادار به تولید مولکولهای مرتبه دوم از این نوع می کند که این مولکولها به نوبه خود موجب صدمات سلولی می شوند. بعضی محققین معتقدند که اجزا سلولی دیگری به جز هسته (میتوکندریا و غشا سلول) منشا این سیگنالها هستند. نظریه دیگری نیز وجود دارد که پیشنهاد می کند شکست دوشاخه DNA مستقیما با سیگنالهای اثر همسایگی ایجاد نمی شود بلکه افزایش و اثر تجمعی شکست های تک شاخه منجر به شکست دوشاخه می شود. گرچه مکانیسم اثر همسایگی کاملا فهمیده نشده است ولی تردیدی نیست که مکانیسم های متعدد و مسیرهای مختلفی عامل این اثر می باشند. نوع سلول، نوع تابش، شرایط آزمایشگاه و محصول نهایی تعیین کننده مکانیسم غالب هستند.نتیجه گیری: مولکول های حامل پیام های همسایگی و مسیرهای مولکولی موثر در ایجاد اثر، در ایجاد پاسخ به استرس های غیر پرتوی نیز نقش دارند. پس این احتمال را می توان مطرح نمود که اثر همسایگی پرتوی نیز نقش دارند. پس این احتمال را می توان مطرح نمود که اثر همسایگی پرتوی جزیی از پاسخ عمومی و یکپارچه بافت یا کل ارگانیسم به استرس باشد و همان گونه که محیط سلول ها در ایجاد پاسخ یکپارچه به عوامل استرس زا نقش دارد، در ایجاد اثر همسایگی نیز موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1366

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

OMAR S.H. | SABA N.

نشریه: 

SYST REV PHARM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  158-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  14130
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14130

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  194
 • بازدید: 

  4111
 • دانلود: 

  14945
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4111

دانلود 14945 استناد 194 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1030
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  255-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  13416
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13416

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

AOYAGI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  17-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  11683
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11683

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

XU A. | HESHMATI G.

نشریه: 

HOST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2354
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2354

دانلود 19766 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یحیایی سبحان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  291-323
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  696
 • دانلود: 

  389
چکیده: 

این مقاله به چگونگی و سازوکارهای مصرف رسانه ای در نوجوانان می پردازد. این مقاله بر مبنای پژوهشی اکتشافی و کیفی مبتنی بر روش شناسی داده بنیاد به پیش رفته است و نویسنده مدعی است با منطق استقراء و از خلال مصاحبه های ژرفانگر و مشاهدات، یک سامان نظری متشکل از قضایایی تئوریک به هم پیوسته را در مورد مصرف رسانه ای نوجوانان ارائه می دهد. در اجرای مطالعات کیفی و پس از انجام 22 مصاحبه و مشاهدات میدان، 1050 کد باز در مرحله نخست به دست آمد. پس از آن، کدگذاری محوری داده ها با 362 مقوله منتج به شناسایی 15 مفهوم محوری در ترسیم مختصات مصرف رسانه ای نوجوانان مورد مطالعه شد. سپس کدگذاری گزینشی صورت گرفت و با اعمال آن در الگوی نظری، قضایایی تئوریک حول آن شکل گرفت که پیامدهای سیستمی مصرف رسانه ای نوجوانان در 5 سطح مورد شناسایی قرار داد که عبارت اند از؛ آریتمی مصرف رسانه ای در نوجوانان، مواجهه فعال با رسانه ها، تطابق با بزرگسالی، تمایزخواهی چند سطحی و منازعات خانوادگی. بنابراین، برونداد این مقاله، تصویری از چگونگی مصرف رسانه ای نوجوانان و نیز سازوکارهای مصرف رسانه ای توسط این گروه سنی بوده است. در سطح تحلیل، با توجه به ترسیم ابعاد مصرف رسانه ای نوجوانان، تبیین می شود که فقر تولید متون رسانه ای متناسب با ویژگی های سنی نوجوان در رسانه های جمعی، آنان را عموماً در چتر رسانه های اجتماعی با ماهیتی متفاوت-خودگزین، غیرمتمرکز و آریتمیک-به پناه آورده است. کاستن از خلأ توجه به اقتضائات رده سنی نوجوانی-به عنوان دوره ی قوام یابی هویت اجتماعی افراد-در سیاست گذاری های رسانه های جمعی، پیشنهاد انضمامی مقاله حاضر است.

آمار یکساله:  

بازدید 696

دانلود 389 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  6/2/167
 • صفحات: 

  17-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  770
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

مقامات حریری از جمله آثار حوزه فرهنگ و ادبیات عرب است که به دلیل کیفیت خاص زبان و توجه به بازی های زبانی و روایتمندی و وجهه داستانی اش از ارزش ویژه ای برخوردار شده است. پرهیز از مباحث صرفا زبانی و تاریخی و توجه به فنون بیان و سخنوری در این اثر و گرایش به بررسی شیوه روایت و پردازش آن در بطن چنین زبانی می تواند زمینه ساز نگاهی نو و پویا در این متن باشد. «تعلیق»، به عنوان یکی از عناصر روایی در این اثر، سازوکار ویژه ای دارد. تعلیق در مقامات حریری مختص به ساحت روایی و داستانی آن نیست، بلکه کیفیت خاص زبان و برجسته کردن ادبیت آن، ضمن افزایش تأخیر و تعویق در سطح معنا و پیشبرد پیرنگ، باعث ایجاد نوعی تعلیق زبانی نیز شده است. این مقاله با توجه به ساحت زبانی و روایی تعلیق، با توصیف و تصویر سازوکارهای این پدیده در مقامات، نشان می دهد که تعلیق زبانی در این اثر ادبی بر تعلیق روایی غالب است.

آمار یکساله:  

بازدید 770

دانلود 229 استناد 0 مرجع 1
litScript