نتایج جستجو

140

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SPOONER J. | SHIONO K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  156
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  225-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  11907
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11907

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  3499-3516
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2424
 • دانلود: 

  8218
چکیده: 

Natural channels always form meanders along their path, and it is important to consider the effect of this meander on the flow characteristics pattern. When a flood occurs, the water level crosses the main section of the river and enters its floodplains. In this case, the river crossing becomes a compound cross-section. In this study, using the Flow3D software (powerful software in the field of computational fluid dynamics), the vortex rotational power and transverse flow in the MEANDERING compound channel under the influence of relative depth and Sinusoidal Change were investigated. For this purpose, six channels with different sinuosity and three relative depths were used. The results of the numerical simulation showed that the maximum rotational power of vortices increased with an average of about 195% by increasing the sinusoidal rate from 1 to 1. 209. The maximum rotational strength of the vortices and the transverse flow rate occurred at a 45-degree angle to the central arc and a sinusoidal value of 1. 209. In the main cross-section of the MEANDERING compound channel, for all sinusoidal values, by decreasing the relative depth, the vortex and transverse rotation strengths increased and the rate of change in transverse current power relative to relative depth changes decreased with increasing sinusoidal rate.

آمار یکساله:  

بازدید 2424

دانلود 8218 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  53-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

منطقه موردمطالعه بخش پیچان رودی رودخانه زهره است که در دلتای ساحلی هندیجان به خلیج فارس می ریزد. این رودخانه در معرض تغییر و تحول است و این تغییرات به صورت فرسایش یا رسوب گذاری در بستر، تغییر و جابه جایی پیچان رود ها و تغییر فرم رودخانه نمودار می شوند. هدف اصلی بررسی تغییرات هندسی رودخانه زهره در محدوده پیچان رودی در یک دوره زمانی 60 ساله از طریق تصاویر ماهواره ای و پیش بینی این تغییرات، در درازمدت بوده است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار GIS، عکس های هوایی سال 1334، نقشه های توپوگرافی 50000/1 و تصاویر ماهواره ای Landsat سنجنده TM و +ETM خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه مورد بررسی قرارگرفته است. تصاویر ماهواره ای و نقشه ها در نرم افزار Global Mapper ژیورفرنس شدند، سپس، در نرم افزار ENVI پیش پردازش و پردازش بر روی تصاویر ماهواره ای اعمال شد. برای مطالعه دقیق تر رودخانه به 8 بازه تقسیم گردید. در نهایت پهنه های هر بازه با یکدیگر مقایسه شده و راستای حرکت رودخانه زهره مشخص شد. جهت پیش بینی تغییرات مسیر رودخانه زهره از روش برازش دوایر مماس بر قوس پیچ های رودخانه استفاده شده و تغییرات به وجود آمده با توجه به شکل و الگوی رودخانه مورد مقایسه قرار گرفت، سپس مسیر رودخانه در سال 2030 پیش بینی شد. نتایج نشان داده که از سال 1955 تاکنون 10 مورد قطع شدگی کانال رودخانه رخ داده و طول رودخانه 3653 متر کوتاه تر شده است؛ همچنین بازه های پیچان رودی بیشترین تهدید را دارند و اگر تغییرات کاربری ها و مناطق حساس رودخانه به فرسایش به خصوص در راس پیچ ها و مناطق با تغییرپذیری بالا کنترل نشود، مساحت زیادی از اراضی کشاورزی، تاسیسات انسانی و جاده ها در معرض تهدید و تخریب جدی قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RAMESHWARAN P. | SHIONO K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5396
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5396

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  35-2
 • شماره: 

  1/2
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  436
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

مدل سازی دقیق جریان های ثانویه در مسیر خم ها و پیچان رودها، اهمیت زیادی دارد. در پژوهش حاضر، با مدل سازی عددی در محیط نرم افزار اپنفوم، به بررسی ویژگی های هیدرولیکی جریان در یک کانال مرکب در مسیر پیچان رود پرداخته شده است. برای این منظور، معادلات حاکم، شامل رابطه های متوسط گیری شده ی رینولدزی (R A N S) حل شده اند. با وجود رفتار دوفازی جریان در کانال های باز، با انتخاب حل گر و شرایط مرزی مناسب برای سطح آب می توان آن ها را به صورت تک فاز مدل کرد. در پژوهش حاضر، از شرط مرزی تقارن برای سطح آزاد آب استفاده و برای مدل سازی جریان آشفته از مدل های آشفتگی $k-v a r e p s i l o n$ و $k-o m e g a$ استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، با فاصله گرفتن از تاج خم، قدرت جریان عرضی افزایش می یابد؛ به طوری که یک گردابه ی هم جهت با جریان عرضی در محل گوشه ی ساحل بیرونی تشکیل می شود. این جریان عرضی تا ابتدای تاج خم بعدی ادامه می یابد و مجددا در طول موج بعدی به همین شکل تکرار می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 436

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4-3 (پی آیند 57-56) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  48-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  784
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در این تحقیق به منظور تعیین آستانه ایجاد الگوهای پیچانرودی و شریانی، مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته است؛ بدین ترتیب که پس از بررسیها و بازدیدهای صحرایی به عمل آمده از رودخانه قزل اوزن (که یک رودخانه پیچانرودی است) یک بازه پیچانرود انتخاب و مدل فیزیکی آن با مقیاس افقی 1/400 و مقیاس عمودی 1/40 ساخته شد. هدف اصلی از ساخت مدل و انجام آزمایشات استفاده از اطلاعات برداشت شده در مستند کردن و انتخاب مقادیر معقولی از شیب، دبی و اندازه ذرات بستر و ... بود تا تغییر الگوهای کانال رودخانه بر اثر تغییرات واقعی شیب و دبی جریان بررسی شود. با تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات روابطی برای آستانه ایجاد الگوهای پیچانرودی و شریانی استخراج شد که این روابط بین شیب و دبی جریان و همچنین بین توان رودخانه ای واحد بدون بعد و پارامتر شیلدز برقرار است که رابطه اخیر در نوع خود بدیع و تازه است. همچنین نمودارهایی به منظور تشخیص محدوده های پیچانرودی و شریانی تهیه شد. این نمودارها نشان می دهند که تحت چه شرایطی اولیه ای الگوهای پیچانرودی و شریانی ایجاد خواهند شد.

آمار یکساله:  

بازدید 784

دانلود 118 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  973-984
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  847
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

قرارگیری پایه های پل در مسیر جریان، الگوی سه بعدی و پیچیده ای از جریان را تولید می کند که باعث فرسایش بستر اطراف آن می گردد. از آنجایی که رودخانه ها دارای مسیر مستقیم نیستند و به صورت پیچانرودی می باشند، ضروری است تا تاثیر تغییر الگوی ایجاد شده در جریان در اثر عبور از قوس بر آبشستگی اطراف پایه های پل بررسی گردد. امروزه با توسعه نرم افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) امکان شبیه سازی الگوی جریان وجود دارد. به همین جهت هدف این پژوهش مدل سازی جریان اطراف پایه های پل مستقر در کانال های خمیده به صورت سه بعدی است. برای این منظور از کد تجاری Fluent که معادلات جریان را به روش حجم محدود و الگوی مرکزیت سلول حل می نماید استفاده شد. برای گسسته سازی معادلات ناویر استوکس از سه مدل آشفتگی K-e، K-w و RSM و جهت لحاظ نمودن سطح آزاد از مدل حجم سیال استفاده شد. جهت صحت سنجی نتایج حاصل از مدل سازی عددی از نتایج حاصل از اندازه گیری سرعت جریان توسط سرعت سنج ADV اطراف مدل فیزیکی پایه پل در یک فلوم روباز مارپیچی شامل 5 قوس استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل آشفتگی RSM نسبت به دو مدل دیگر در مدل سازی عددی سرعت جریان و جریان های ثانویه عملکرد بهتری داشته است. مقایسه قدرت جریان های ثانویه در پایین دست پایه حاکی از آن بود که با قرارگیری پایه پل در میانه کانال قوسی شکل جریان های ثانویه به سمت قوس داخلی کانال متمرکز شده و اثر گردابه های برخاستگی تا مقطع 150 درجه از قوس ادامه خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 847

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  570
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 570

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

رودخانه های پیچانرودی در شکل پلان شامل یک سری پیچ و خم های متناوب می باشند که توسط بازه های مستقیم کوتاه به یکدیگر می پیوندند. هندسه فراکتالی در واقع فضای موجود ریاضی که براساس هندسه اقلیدسی به فضاهای یک، دو و سه بعدی طبقه بندی می گردد را به صورت فضای فراکتالی که نانظمی ها و خصوصیات اشکال در آن بر حسب بعد فراکتالی( یک بعد حقیقی ونه لزوما یک عدد طبیعی) بوده، نمایش می دهد. ریخت شناسی رودخانه شامل بررسی شکل هندسی رودخانه در پلان، مشخصات نیمرخ طولی (شیب کانال ) و شکل هندسی رودخانه در مقطع و توپوگرافی بستر می باشد. غالبا ریخت شناسی رودخانه ها با هندسه اقلیدسی همراه بوده و ضرایبی مانند ضریب پیچش در مهندسی رودخانه ها با نگرش اقلیدسی و در مختصات دکارتی محاسبه شده اند. در سالهای اخیر هندسه فراکتالی درمقابل هندسه اقلیدسی، در تعیین خصوصیات هندسی اشیاء در کاربرد های مختلف مورد استفاده قرارگرفته است. در تحقیق حاضر بعد فراکتالی در رودخانه مند در فاصله زمانی 15 ساله از سال 2000 تا 2015 محاسبه شده که بعد فراکتال با استفاده از روش شمارش جعبه ای در محدوده 01/1 تا 09/1 و به روش تغییرات در محدوده 1. 0027 تا 1. 991 در کل مسیر رودخانه تغییر میکند. همچنین در سه پیچانرود طویل وچهارده قوس از مسیر رودخانه نیزمقادیر بعد فراکتال محاسبه و با ضریب سینوسی مقایسه شده اند که ضریب همبستگی خوبی در محدوده 94/0 تا 99/0 بین بعد فراکتال با ضریب سینوسی در پیچانرودها به دست امده است.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  2111-2124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

یکی از جنبه های مهم در توصیف رفتار رودخانه، مارپیچی بودن آن میباشد. تولید خمهای متوالی در رودخانه های طبیعی یک مولفه اجتناب ناپذیر از فرایندی است که رودخانه طی آن دچار دگرگونی میشود. آگاهی از هیدرولیک جریان در اندرکنش کانال اصلی و سیلاب دشت به خصوص در زمان سیلاب برای حفاظت خاک بستر و نیز سازه ها و تاسیسات موجود لازم و ضروری است. این تحقیق، برای شناخت بهتر هیدرودینامیک جریان متوسط و آشفته در کانالهای مرکب مارپیچ انجام شد. با توجه به شرایط طبیعی اکثر رودخانه ها، به دلیل متغیر بودن دبی و نسبتهای عمقی متفاوت )عمق جریان در سیلاب دشت به عمق جریان در کانال اصلی(، در این پژوهش فلوم آزمایشگاهی مستطیلی پیچانرودی با سینوسیتی ثابت 1. 3 برای نسبت های عمقی متفاوت 0. 35 و 0. 55 بررسی شد. نتایج نشان داد که اندازه اجزاء مختلف سرعت در هر سه راستای مختصات در عمق نسبی 0. 35 بیشتر از 0. 55 است که نشان از قدرت بیشتر گرداب ها و شدت اندرکنش بین کانال اصلی و سیلاب دشت در عمق نسبی کمتر را داشت. همچنین با بررسی جریانهای ثانویه، وجود گردابهای چرخشی ساعتگرد و پادساعتگرد در کانال اصلی و سیلاب دشتها و موقیعت ایجاد این جریانات تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
litScript