نتایج جستجو

932

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

94

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1080
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

استفاده از پتانسیل مواد طبیعی به عنوان افزودنی های غذایی به خصوص با توجه به خواص ضد میکروبی آن ها جهت کاهش استفاده از نگهدارنده های شیمیایی در تولید مواد غذایی، بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش خواص ضد باکتریایی اسانس برگ شمعدانی عطری در شرایط آزمایشگاهی بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی، سالمونلا انتریتیکا و لیستریا مونوسیتوژنز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور به میزان 4 میلی لیتر اسانس برگ شمعدانی عطری توسط دستگاه کلونجر تهیه و سپس حداقل غلظت بازدارندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی به روش ریز رقت بررسی شد. نتایج نشان داد که مقدار حداقل غلظت بازدارندگی برای استافیلوکوکس اورئوس واشریشیا کلی یکسان و برابر با 62.5 میلی گرم بر لیتر و برای سالمونلا انتریتیکابرابر با 125 میلی گرم بر لیتر بود. هم چنین حداقل غلظت کشندگی برای لیستریا مونوسیتوژنز 31.25 میلی گرم در میلی لیتر تعیین شد. نتایج این بررسی نشان داد که باکتری های گرم مثبت در برابر اسانس برگ شمعدانی از حساسیت بالاتری نسبت به باکتری های گرم منفی برخوردارند و حساس ترین میکروارگانیسم آزمون شده نسبت به اسانس برگ شمعدانی عطری به ترتیب لیستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی و سالمونلا انتریتیکا بودند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که استفاده از اسانس برخی گیاهان زینتی برای مهار باکتری ها می تواند در تحقیقات بعدی رویکرد مناسبی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1080

دانلود 297 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  548
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

عفونت های بیمارستانی از مهمترین عوامل مرگ و میر بیماران بستری در بیمارستانها میباشند. عفونت ادراری یکی از شایعترین نوع عفونتهای بیمارستانی را می باشد که آنتی بیوتیک سفتری آکسون به عنوان یک سفالوسپورین نسل سوم در درمان این عفونتها کاربرد فراوانی دارد. این مطالعه از نوع آینده نگر و در سال 1380 جهت بررسی میزان Minimum Inhibitory Concentration=MIC وMinimum Bactericidal Concentration=MBC آنتی بیوتیک سفتری آکسون در عفونتهای ادراری بیمارستانی نسب به عفونتهای ادراری غیربیمارستانی انجام و با استفاده از روش Macro Dilution سنجیده شد. در این تحقیق تعداد 82 سویه ی جدا شده از عفونت های ادراری بیمارستانی با 73 سویه جدا شده از عفونتهای ادراری غیربیمارستانی در یک دوره ی هفت ماهه مورد مقایسه قرار گرفتند. MBC , MIC سفتری آکسون بر روی باکتریهای جدا شده از عفونت های ادراری بیمارستانی با (MBC (4-256 µg/ml) , MIC(2-253 µg/ml افزایش معنی داری نسبت به باکتریهای مشابه عامل عفونتهای ادراری غیربیمارستانی با (MBC (2-64 µg/ml و (MIC (1-64 µg/ml نشان می دهد (P<0.001).

آمار یکساله:  

بازدید 548

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1149
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1149

دانلود 244 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Nassiri Semnani Sh. | Ghassempoor N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (51)
 • صفحات: 

  87-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

Inroduction & Objective: Streptococcus pyogenes and Staphylococcus epidermidis Klebsiella pnenmonia and Brucella melitensis have high resistance to antibiotics treatments. The aim of this study, was to investigate the antimicrobial effect of Lemon verbena leaves extracts on Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae and Brucella melitensis in vitro and animal model study. Material and Method: In this studies after prepagation, of extracts Lemon leaves MIC and MBC and diameter of inhibition zone was determined by well diffusion agar method, the extracts on bacteria determined by broth dilution method. In animal model study, 5×105 CFU/ml bacteria were injected intraperitioneally in to mice and the counts of bacterias colonies was countected according to the standard protocol. Results: The results of macrodilution method showed that the MIC of ethanolic extract of the leaves of the lemon verbena in the range of 1: 32 dilution (27. 81 mg/ml) to 1: 8 (111. 25 mg/ml) and MBC ethanolic extract of the leaves of the lemon verbena in the range 1: 16 (55. 62 mg/ml) to 1: 4 (222. 5 mg/ml). MIC of acetonic extract of the leaves of the lemon verbena in the range of 1: 32 dilution (27. 81 mg/ml) to 1: 8 (111. 25 mg/ml) and MBC of acetonic extract of the leaves of the lemon verbena in the range 1: 16 (48. 18 mg/ml) to 1: 4 (192. 75 mg/ml). Also MIC of aqueous extract was in the range of 1: 8 (103. 75 mg/ml) to 1: 4 (207. 5 mg/ml) and MBC of this extract was in 1: 4 dilutions (207. 5 mg ml) in all studied bacteria. In animal model, were seen a significant reduction between the treated groups with control group. Ethanolic and acetonic extract Lemon verbena more effective in an animal model. Conclusion: The results of this study showed that Lemon verbena extracts has antimicrobial effect on studied bacteria.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ARCHIVES OF BREAST CANCER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  243-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20943
 • دانلود: 

  12162
چکیده: 

Background: Almost all deaths from breast cancer are due to metastasis. People living with metastatic breast cancer (MBC) and their loved ones have been concerned about the lack of research progress. The purposes of this paper were to analyze breast cancer research spending in Canada, and to evaluate whether MBC research was aligned with patient priorities. The results from the MBC Priority Setting Partnership (MBC PSP) were used as an approximation of patient priorities. Methods: The data source was the Canadian Cancer Research Survey. MBC projects were identified and mapped to the patient priorities. Results: This analysis found that 18% of breast cancer research investment was directed to MBC, with a large proportion of this research investment focused on the biology of metastasis. Four of the top 10 MBC PSP priorities had not been addressed: optimal sequence of therapy, role of continuous versus intermittent treatment, benefits of early palliative care, and best methods for patient education. Conclusion: These figures provide a baseline from which any increases in MBC research and improved alignment to patient priorities can be measured. A cooperative effort by funders, researchers, patients, caregivers, and health care providers is needed to address research gaps.

آمار یکساله:  

بازدید 20943

دانلود 12162 استناد 0 مرجع 457
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  321-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

پیرولیز ضایعات هرس درختان با تبدیل شدن به بیوچار همراه با تلقیح میکروبی از راهکارهای بهبود خصوصیات بیولوژیک در خاک های آهکیاست. به منظور بررسی تأثیر بیوچار بر برخی از خصوصیات بیولوژیکی خاک در حضور میکروارگانیسم ها آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی تحت شرایط گلخانه در رایزوباکس اجرا شد. فاکتورها شامل مواد آلی (بیوچار ضایعات هرس و شاهد)، تلقیح میکروبی (قارچ میکوریز آربوسکولار و باکتری PGPR) و خاک (خاک ریزوسفر و غیرریزوسفر) بودند. پس از پایان دوره رشد گیاه گندم، تنفس میکروبی (BR)، تنفس برانگیخته با سوبسترا (SIR)، کربن زیست توده میکروبی (MBC)، فسفر زیست توده میکروبی ((MBP، آنزیم های فسفاتاز اسیدی (ACP) و قلیایی (ALP) در خاک های ریزوسفری و غیرریزوسفری تعیین شد. نتایج نشان داد که کاربرد بیوچار و تلقیح میکروبی باعث افزایش BR، SIR، MBC، MBP، ALP و کاهشACP نسبت به تیمار شاهد شد. به طوری که بیشترین افزایش مقدار BR، SIR و MBC مربوط به تیمار تلقیح میکوریزی بیوچار بود. افزایش 67/2 برابری فعالیت ACPنسبت به تیمار شاهد در تیمار بیوچار تلقیح باکتریایی مشاهده شد. همچنین بیوچار ضایعات هرس مقدار MBC، MBPوALP را به ترتیب 65/45، 22/56 و62/35 درصد در خاک ریزوسفر نسبت به غیرریزوسفر افزایش داد. تلقیح میکروبی منجر به افزایش 31/1 و 41/1 برابری MBP و ACP در خاک ریزوسفری در مقایسه با خاک غیر ریزوسفر شد. تلقیح باکتریایی در خاک ریزوسفری 31/28 درصد فعالیت آنزیم ACP در مقایسه با خاک غیرریزوسفر افزایش داد. چنین استنباط می شود که کاربرد بیوچار در شرایط تلقیح میکروبی منجر به بهبود خواص بیولوژیکی خاک می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  36-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های جغجغه (Prosopis farcta L. ) و تاتوره (. Datura stramonium L) روی سالمونلا تیفی موریوم (Salmonella typhimurium) جدا شده از طیور در شهرستان زابل است. گیاهان کهورک و تاتوره از کلکسیون گیاهان داروئی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل جمع آوری شدند. نمونه های گیاهی خشک و آسیاب گردیدند و در مرحله بعد عصاره اتانولی از آن ها تهیه شد. سویه های باکتری سالمونلا تیفی موریوم از نمونه های مدفوع طیور بدست آمد. به منظور بررسی اثرات ضد-میکروبی عصاره های گیاهی مورد مطالعه از روش میکرودیلوشن جهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره تاتوره در برابر سالمونلا تیفی موریوم برابر با ppm 1/3 بوده است؛ در حالی که حداقل غلظت مهارکنندگی برای عصاره کهورک 5/6 ppm بوده است. همچنین حداقل غظت کشندگی عصاره تاتوره 25/6 و کهورک 5/12 بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره تاتوره در مهار باکتری سالمونلا قوی تر از عصاره کهورک عمل نموده است. ارزیابی ضریب همبستگی پیرسون بین محتوای فنل کل، فلاونوئید کل و MIC و MBC حاکی ازوجود رابطه معکوس بین این پارامترها بود. به طوریکه عصاره تاتوره که دارای فنل کل، فلاونوئید کل بالاتری بود؛ MIC و MBC پایین تری داشت و به همین دلیل در مهار باکتری موثر تر بود. نتایج آزمایش ما نشان داد عصاره های تاتوره وکهورک دارای اثرات ضد میکروبی مناسبی هستند و می توان از آن ها در درمان عفونت های ناشی از سالمونلا تیفی موریوم در طیور استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21525
 • دانلود: 

  1494
چکیده: 

مقدمه و هدف: پراستیک اسید (پرسیدین) ترکیبی شیمیایی از خانواده پراکسیدهای ارگانیک است که در محیط های آبی در اثر ترکییب استیک اسید با پراکسید هیدروژن ایجاد شده و به دلیل پتانسیل بالای اکسیداسیون خاصیت ضد میکروبی از خود نشان می دهد. به منظور ارزیابی کارایی ضد باکتریایی محلول پراستیک اسید، مشخص کردن طیف اثر، حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MIC) آن مطالعه حاضر طراحی گردید.مواد و روش کار: در این مقاله توصیفی که در سال 1386 در آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی گرگان انجام شد سوشهای باکتری استاندارد و محلی تهیه گردید. از پرسیدن آماده مصرف (0.2 درصد)، رقتهای مختلف تهیه و دیسکهای حاوی رقتها به روشهای استاندارد آماده شد. آزمون انتشار در آگار (کربی بوثر) در مجاورت دیسک حاوی پرسیدین صورت گرفت. قطر هاله عدم رشد در اطراف دیسکها اندازه گیری شد. نهایتا MIC و MBC با روش میکرودایلوشن تعیین گردید.یافته ها: پرسیدین بر روی تمام باکتریهای مورد مطالعه اثر مهاری نشان داد. بالاترین قطر هاله عدم رشد بر علیه استافیلو کوکهای اورئوس حساس و مقاوم به متی سیلین دیده شد و کمترین قطر هاله در برابر سوش باسیلوس لیکنی فورمیس مشاهده گردید. قطر هاله عدم رشد بر علیه باسیلهای گرم منفی حداکثر بین 34 تا 45 میلی متر بود MIC و MBC بر علیه اکثر باکتریهای گرم مثبت 2mg/ml و حداکثر آن بر علیه مایکوباکتریوم اسمگاماتیس و انتروکوکوس فکالیس به ترتیب 4mg/ml و 8mg/ml مشاهده شد. MIC گرم منفی های نیز 4mg/ml برآورد گردید. در اکثر موارد میزان MIC و MBC یکسان بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه پرسیدین ماده بسیار موثری برای ضدعفونی کردن و از بین بردن میکروارگانیزم هایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس، انتروکوک های مقاوم به وانکومایسین و سودوموناس آئروژینوزا می باشد که این امکان بهره برداری از پرسیدین را برای ضدعفونی کردن وسایل و تجهیزات بیمارستانی مطرح می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 21525

دانلود 1494 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Golabi Farzaneh | DOUDI MONIR | MADANI MAHBOOBEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75102
 • دانلود: 

  28699
چکیده: 

Background: Drug resistance is a major concern in the treatment of burn wounds. The present study aimed to evaluate the effects of silver crystalline nanofibers on the bacteria isolated from burn wounds at Imam Musa Kazim Hospital in Isfahan, Iran and compare the findings with the samples collected from the skin of healthy adults with standard collection bacteria. Methods: Agicoat nanosilver dressing was used as the antibacterial agent. The antibacterial effects of the silver nanoparticle solution and silver crystalline nanofibers were assessed using the well diffusion method. In addition, the macrodilution method was applied to determine the MIC and MBC of the silver crystalline nanofibers. Results: No significant difference was observed in the growth inhibition zone of the silver nanoparticle solution and crystalline nanofibers. Comparison of the effects of silver crystalline nanofibers on wound infection bacteria and healthy skin bacteria (MBC=0. 128 mg/ml) were similar although the effects were more significant than the effects of tetracycline. Moreover, the standard bacterial strains were more sensitive to the nanofibers (MBC= 0. 032). The antibacterial properties of the silver crystalline nanofibers reduced after the washing process (10 times; P < 0. 001). Conclusion: According to the results, the silver crystalline nanofibers had significant antibacterial properties on burn wound infection bacteria.

آمار یکساله:  

بازدید 75102

دانلود 28699 استناد 0 مرجع 1749
نویسندگان: 

KARIMIPOUR NASIM | TANOMAND ASGHAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 2
 • صفحات: 

  39-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128869
 • دانلود: 

  30660
چکیده: 

Background: Acinetobacter baumannii is a Gram-negative, obligate anaerobic, non-fermented and non-motile bacterium. Acinetobacter baumannii has become a particularly important organism in the Intensive Care Unit (ICU). Acinetobacter baumannii plays a significant role in nosocomial infections. Multidrug- resistant A. baumannii is recognized to be among the most difficult antimicrobial-resistant Gram-negative bacilli to be controlled and treated. For this reason, we examined the efficacy of nanosilver material against different types of bacteria.Methods: Silver nanoparticles with sizes of 20 nm were obtained from the Pishtazan nanotechnology (Mashhad-Iran). Then, silver nanoparticles serial dilutions (40000, 20000, 10000, 5000, 2500, 1250, 625, 312 ppm) were prepared in nutrient broth medium and 1.5 x 106 bacteria were added to each tube. After 24 h incubation at 37oC, the MIC (minimum inhibitory concentration) and MBC (minimum bactericide concentration) were determinate by sub-culturing and colony counting on Mueller Hinton agar. Also, we evaluated the antibacterial properties of nano silver by disk diffusion and well diffusion methods (30 ml 10,000 ppm solution per well and per disk) in this research. This study antibacterial activity of silver nanoparticles was tested for 20 clinical Acinetobacter baumannii (collected from Imam Reza Hospital in Tabriz) as a standard strain.Results: The MIC and MBC of silver nanoparticles (20 nm) were 1200 ppm and 2500 ppm for all clinical isolated Acinetobacter baumannii. The zone of dick diffusion and well diffusion methods respectively were 9 mm and 7 mm. The MIC and MBC results obtained for clinical isolates Acinetobacter baumannii showed no significant difference.Conclusion: Acinetobacter baumannii is susceptible to silver nanoparticles. Also the same MIC and MBC in multiple clinical strains suggest that there is no resistance to silver nanoparticles in Acinetobacter baumannii.

آمار یکساله:  

بازدید 128869

دانلود 30660 استناد 0 مرجع 0
litScript