نتایج جستجو

926

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

93

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  138-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94273
 • دانلود: 

  25873
چکیده: 

Objective: Bioactive glass 45S5 is a surface reactive glass-ceramic biomaterial, developed in 1969. BAG 45S5 with particle size of 20-60 nm has the ability of bone regeneration, broad spectrum antibacterial effect, repairs and replaces diseased or damaged bone. The aim of this study was to evaluate the antibacterial activity and determine MIC and MBC values of nano-BAG45S5 on Streptococcus mutans.Methods: In this study the in vitro Antibacterial activity of polycrystalline and glass forms of nano-BAG 45S5 was evaluated. Bacterial susceptibility to test materials was examined by antibiogram test. Afterwards MIC and MBC assays were conducted via broth dilution, disc diffusion and colony count methods.Results: Despite amorphous nano-BAG 45S5, poly-crystalline form had antibiogram negative test result. In broth dilution test, the optical absorbance of test dilution of 50mcg/ml and higher concentrations were equal to negative control’s optical absorbance and their inhibitory zone diameter were measured 10.0mm in disc diffusion test. No colony was observed on the culture media of test dilution of 200mcg/ml and higher concentrations.Conclusion: Streptococcus mutans (ATCC 35668) is not susceptible to poly-crystalline nano-BAG45S5. Amorphous nano-BAG45S5 is bacteriostatic against Streptococcus mutans. MIC and MBC values for amorphous nano-BAG45S5 were 50 ppm and 200 ppm, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 94273

دانلود 25873 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  14-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  985
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

گیاه اسکروفولاریا خراسانیکا (khorassanica Scrophularia) از تیره گل میمون و گونه بومی ایران و خراسان است که اطلاعات کافی در مورد آنالیز اسانس و اثر ضد باکتریایی آن موجود نیست. با توجه به استفاده های درمانی محلی این گیاه و سایر گونه های آن، در این مطالعه ترکیبات اسانس و اثر عصاره های آبی و متانولی گیاه مذکور بر باکتری های اشریشیاکولای و استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفت. عصاره ها به روش ماسراسیون و اسانس توسط تقطیر با آب تهیه گردیدند. ترکیب اسانس توسط GC/MS و حداقل غلظت مهاری (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با روش میکرودایلوشن براث اندازه گیری شد. در آنالیز اسانس 28 ترکیب شناسایی شد که در آن اجزای اصلی شامل 1-، 3 بیس (تری متیل سیلیل) بنزن (34.93%)، پاراسیمن (12.55%)، پالمتیک اسید (6.79%)، تیمول (6.22%)، لینالول (4.59%)، سوربیتول (1.87%)، کارواکرول (1.74%)، گاماترپینن (1.91%)، بتا-المن (1.03 %) و آلفاپینن (0.3 %) بود. نتایج نشان داد عصاره آبی گیاه دارای اثر ضدباکتری قوی تری نسبت به عصاره متانولی بود. همچنین هر دو عصاره آبی و متانولی اسکروفولاریا خراسانیکا دارای اثر بازدارندگی و کشندگی در غلظت های مورد بررسی بودند. حداقل غلظت بازدارندگی عصاره آبی علیه اشریشیا کولای و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 6.25 و 12.5mg/ml و برای عصاره متانولی به ترتیب 25 و 12.5mg/ml تعیین شد. لذا می توان از این عصاره به عنوان عوامل ضدمیکروبی طبیعی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 985

دانلود 292 استناد 0 مرجع 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (پی در پی 47)
 • صفحات: 

  77-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1077
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

زمینه و هدف: کلبسیلاها باکتری گرم منفی VP (وژز پروسکوئر) مثبت هستند که به صورت همسفره در دستگاه گوارش و مجاری تنفسی افراد یافت شده و به عنوان عامل عفونت جدی در بیماران بستری در بیمارستان و مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها مطرح هستند. این مطالعه به منظور تعیین اثر سیپروفلوکساسین، سفتی زوکسیم و کاربنی سیلین بر کلبسیلاهای جدا شده از نمونه بیماران انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی 1200 نمونه بالینی مختلف از بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران جمع آوری و برای شناسایی کلبسیلا مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین حداقل غلظت کشندگی (MIC) گونه های کلبسیلا شناسایی شده، نسبت به آنتی بیوتیک های کاربنی سیلین، سفتی زوکسیم و سیپروفلوکساسین از روش تهیه رقت در لوله macrodilution broth test استفاده شد.یافته ها: از 1200 نمونه جدا شده 300 نمونه (25 درصد) کلبسیلا تشخیص داده شد. بیشترین کلبسیلای تشخیص داده شده از نمونه های ادرار (73 درصد) بود و کلبسیلا پنومونیه (94 درصد) فراوان ترین گونه جدا شده بود. نتایج MIC و حداقل غلظت مهارکنندگی (MBC) حاصله با استفاده از رقت های متوالی، محدوده غلظت هایی که رشد گونه های مختلف کلبسیلا را متوقف ساخت؛ به ترتیب برای کاربنی سیلین 16-1024 mg/ml، سفتی زوکسیم 4-256 mg/ml و سیپروفلوکساسین 0.25-16 mg/ml به دست آمد. 94 درصد از کل گونه های کلبسیلا نسبت به کاربنی سیلین، 6 درصد به سفتی زوکسیم و یک درصد به سیپروفلوکساسین مقاوم بودند.نتیجه گیری: دو داروی سیپروفلوکساسین و سفتی زوکسیم در درمان عفونت های ناشی از کلبسیلا مناسب هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1077

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  53-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1213
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

با توجه به رویکرد مردم به مصرف محصولات غذایی فاقد مواد نگهدارنده و یا دارای مواد نگهدارنده طبیعی، امروزه استفاده از عصاره های گیاهی به عنوان نگهدارنده مواد غذایی به جای مواد شیمیایی رونق یافته است. این مطالعه با هدف تعیین اثر غلظت های مختلف عصاره الکلی گیاه سیر (Allium sativum) بر روی سویه های استاندارد باکتری ها سالمونلا اینتریتیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، لیستریا مونوسیتوژنز و یرسینیا اینتروکولتیکا با روش انتشار از چاهک در محیط آگار انجام گرفت. حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت باکتری کشی عصاره به روش میکروتیترپلیت و با استفاده از رزازورین تعیین گردید. یافته ها نشان دادند که عصاره الکلی گیاه سیر اثر بازدارنده بر روی هر چهار باکتری مورد آزمایش دارد. بیشترین تاثیر بر روی باکتری باسیلوس سوبتیلیس و کمترین تاثیر روی باکتری سالمونلا اینترتیدیس مشاهده شد. حداقل غلظت مهار کنندگی رشد باکتری در مورد باسیلوس سوبتیلس با0.39 و بیشترین مقدار آن در باکتری سالمونلا اینتریتیدیس با غلظت 12.5 میلی گرم در هر میلی لیتر مشاهده شد. با عنایت به یافته های حاصل از تحقیق حاضر در مجموع می توان گفت که عصاره الکلی سیر دارای خاصیت ضدباکتریایی مناسب علیه باکتری های مورد مطالعه بود و به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی مختلف می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1213

دانلود 303 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  67-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12895
 • دانلود: 

  440
چکیده: 

زمینه و اهداف: عفونت های بیمارستانی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سراسر جهان می باشند که به آسانی با بکارگیری مناسب ضدعفونی کننده ها قابل کنترل خواهند بود. هدف از مطالعه حاضر بررسی خواص میکروب کشی برخی ضدعفونی کننده های پر مصرف بر ضد تعدادی ایزوله بالینی سودوموناس ایروجینوزا می باشد.روش بررسی: حساسیت 25 ایزوله بالینی سودوموناس ایروجینوزا در برابر ضدعفونی کننده های جرمی ساید-پی، ستریماید-سی، اتانول و پوویدن آیوداین با روش تست استاندارد سوسپانسیون و همچنین تست سطحی با اندکی تغییرات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی تاثیر مواد آلی در فعالیت های ضدعفونی کننده های مورد بررسی، 5 درصد سرم گاوی به تست استاندارد سوسپانسیون اضافه گردید.یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده از تست سوسپانسیون، کمترین غلظت کشندگی فراورده های آزمایشی در محدوده غلظت مصرفی یعنی جرمی ساید-پی، ستریماید-سی، پوویدون آیوداین و اتانول به ترتیب 5/1، 120/1، 10% و 70 درجه قرار گرفت در حالی که نتایج تست سطحی که کارایی ضدعفونی کننده ها را بر علیه بار میکروبی سطحی بررسی می کند، بطور بارزی متفاوت بوده و درجاتی از کاهش را نشان میدهد. افزودن 5 درصد مواد آلی تفاوتی در کارایی هیچ یک از فراورده های آزمایشی ایجاد نکرد.نتیجه گیری: سویه های مورد بررسی در برابر 3 فرآورده اتانول، جرمی ساید-پی و پویدون آیوداین در رقت های مصرفی در تست سطحی با درصدهای مختلف مقاومت نشان دادند و تنها ستریماید-سی در محدوده رقت مصرفی 30/1 بطور کامل قادر به حذف کلیه سویه ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 12895

دانلود 440 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7951
 • دانلود: 

  28559
چکیده: 

Aim and Background: Due to the increasing resistance of pathogenic bacteria to common and newborn antibiotics, and effects of indiscriminate use of antibiotics on some organs of the body. Researchers are trying to find alternative drugs with plants, organic and physical sources. The aim of this study was to evaluate the antibacterial effect of ozonated grape seed oil on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. Material and Methods: Grape seed oil by Soxhlet was extracted and ozonated, then the effect of ozonated grape seed oil using inhibitory growth diameter size and minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration indices on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa using analysis of variance (ANOVA) was evaluated and determined. Results: Comparison of the diameter of the growth inhibitory zone with different treatments indicated that ozonated oil and ozonated water had high inhibitory effects (P<0. 05). The turbidity and clarity of ozone oil in microplate wells showed that the minimum inhibitory concentration (0. 128 mg. ml-1) and the minimum bactericidal concentration (ineffective) on bacteria Conclusion: According to the obtained results, grape seed oil can be used as an effective natural substitute for controlling these pathogens, especially S. aureus with proper safety.

آمار یکساله:  

بازدید 7951

دانلود 28559 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  96
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2537
 • دانلود: 

  361
چکیده: 

مقدمه و هدف: تجهیزات در مراکز بهداشتی، درمانی به طور مکرر در معرض آلودگی قرار می گیرند. در شرایطی از مواد ضد عفونی کننده سریع الاثر استفاده می شود. ضد عفونی کننده دکونکس 53 پلاس (Deconex P53 Plus) از جمله دترجنت هایی است که برای ضدعفونی کردن سطوح و تجهیزات به کار می رود. از طرفی به تازگی نانوذرات نقره که ذرات کوچک با سطح تماس بالامی باشند به عنوان نسل جدیدی از مواد ضدمیکروبی مطرح هستند. هدف از این مطالعه، مقایسه اثر ضد باکتریایی نانوذرات نقره کلوییدی با محلول دکونکس 53 پلاس بر دو سویه از استافیلوکوکوس اورئوس (S aureus) و سودوموناس آئروجینوزا (Ps aeroginosa) است.مواد و روش ها: برای تعیین غلظت موثر ضد باکتریایی نانو ذرات نقره با غلطت ppm 200 و دکونکس-53 پلاس 5 درصد (حاوی ppm 5000) ماده فعال، از روش سنجش میزان قدرت مهارکنندگی و کشتن باکتری ها (MIC و MBC) استفاده شد.یافته ها: میزان تاثیر ضد میکروبی مواد به کار رفته با روش های MIC و MBC محلول نانوذرات نقره برای باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 29213) برابر با رقت ppm 10 و حدMIC ،MBC  برای سودوموناس آئروجینوزا (ATCC 27853) به ترتیب برابر 10 ppm و 500 حاصل شد.نتیجه گیری: اثر نانوذرات کلوییدی و محلول دکونکس 53 پلاس برای باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به صورت کشتن باکتری است، لذا در این مطالعه میزان MIC آن به طور تقریبی برابر MBC شد، اما درباره سودوموناس آئروجینوزا مقادیر MBC محلول دکونکس و نانوسیلور به ترتیب 5 و20  برابر حد MIC آن بود. همچنین تاثیر ضد باکتریایی نانوسیلور علیه سودوموناس آئروجینوزا نسبت به استافیلوکوکوس اورئوس بود.

آمار یکساله:  

بازدید 2537

دانلود 361 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1025
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

سداب (Ruta graveolens) از جمله گیاهان دارویی در طب سنتی است که دارای خواص دارویی متعددی ازجمله ضد سرطانی، انتی اکسیدان، ضد التهاب، ضد میکروبی، ضد تشنج و کاهنده فشار خون می باشد. در مطالعه کنونی اثرات ضد باکتریایی عصاره اتانولی این گیاه بر دو جدایه بیماری زای لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) و آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) جداسازی شده از مزارع قزل آلای کشور که به ترتیب گرم مثبت و منفی می باشند تعیین و با آنتی بیوتیک های اریترومایسین و انروفلوکساسین، تتراسایکلین و سولفامتوکسازول با روش دیسک کاغذی مقایسه شد. همچنین حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) و حداقل غلظت مهار رشد (MIC) عصاره آن با استفاده از روش میکرو دایلوشن تعیین گردید. بر اساس نتایج عصاره اتانولی سداب اثر ممانعت کنندگی رشد بر دو جدایه بیماری زای شایع در مزارع قزل آلای کشور را ندارند که ممکن است به دلیل مقاوم بودن سویه های باکتریایی بررسی شده، فقدان یا پایین بودن مواد ضد میکروبی خود گیاه و یا ناشی از شیوه استخراج عصاره باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1025

دانلود 282 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  553
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

عفونت های بیمارستانی از مهمترین عوامل مرگ و میر بیماران بستری در بیمارستانها میباشند. عفونت ادراری یکی از شایعترین نوع عفونتهای بیمارستانی را می باشد که آنتی بیوتیک سفتری آکسون به عنوان یک سفالوسپورین نسل سوم در درمان این عفونتها کاربرد فراوانی دارد. این مطالعه از نوع آینده نگر و در سال 1380 جهت بررسی میزان Minimum Inhibitory Concentration=MIC وMinimum Bactericidal Concentration=MBC آنتی بیوتیک سفتری آکسون در عفونتهای ادراری بیمارستانی نسب به عفونتهای ادراری غیربیمارستانی انجام و با استفاده از روش Macro Dilution سنجیده شد. در این تحقیق تعداد 82 سویه ی جدا شده از عفونت های ادراری بیمارستانی با 73 سویه جدا شده از عفونتهای ادراری غیربیمارستانی در یک دوره ی هفت ماهه مورد مقایسه قرار گرفتند. MBC , MIC سفتری آکسون بر روی باکتریهای جدا شده از عفونت های ادراری بیمارستانی با (MBC (4-256 µg/ml) , MIC(2-253 µg/ml افزایش معنی داری نسبت به باکتریهای مشابه عامل عفونتهای ادراری غیربیمارستانی با (MBC (2-64 µg/ml و (MIC (1-64 µg/ml نشان می دهد (P<0.001).

آمار یکساله:  

بازدید 553

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73446
 • دانلود: 

  74280
چکیده: 

Background: Inflammation or infection of the ear that refers to as otitis is a common ear disorder. The otitis externa infection involves outer ear and ear canal. Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, and Pseudomonas aeruginosa can be pointed out as the common causative agents of this infection. Due to the detrimental effects of chemical drugs on humans, utilizing the new formulation of herbal essential oils, such as nano-encapsulation is considered owing to the more efficient and reduction of adverse effects resulting from the direct application of essential oils. In this in vitro study, the antimicrobial effects of 4 nano-essences were compared to pure essential oils against four major microorganisms involved in otitis externa (namely, S. pyogenes, S. aureus and P. aeruginosa).Methods: To evaluate the antibacterial effects of nano-essences, minimum inhibitory concentration (MIC) quantitative determination and minimum bactericidal concentration (MBC) were first carried out, and then qualitative disk diffusion tests were conducted.Results: The MIC quantitative test results demonstrated that among the evaluated essential oils, garlic nano-essence had the most antimicrobial effect at the lowest concentration. Besides, the results showed that nano-essences had lower effect compared to pure essential oils. Diffusion disc test results revealed that nano-essences could not be released from paper discs diffusion in solid media.Conclusions: Results suggested great antibacterial effects of nano-essences of garlic, thyme, peppermint, and chamomile on 3 strains of bacteria involved in otitis externa and it can be promised to produce new drugs, with lower side effects in eliminating these pathogens.

آمار یکساله:  

بازدید 73446

دانلود 74280 استناد 0 مرجع 0
litScript