نتایج جستجو

933

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

94

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

آقابزرگی سهراب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  123-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  489
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 489

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 63)
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  385
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

خلاصه: سابقه وهدف: امروزه پوسیدگی دندانی به عنوان یک مشکل بزرگ بهداشتی مطرح است. ترکیبات پلی فنولی چای اثرات ضد پوسیدگی خود را با تاثیر بر باکتری پوسیدگی زای استرپتوکوکوس موتانس نشان میدهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های اتانولی، متانولی و آّبی گیاه چای سبز در مقایسه با کلر هگزیدین، برسوش ایرانی این باکتری میباشد. مواد و روش ها: 10 گرم از پودر چای سبز در 100 میلی گرم حلال های سه گانه حل گردید. پس از گذشت 7 روز محلول 100 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره ها تهیه گردید. جهت بررسی قطر هاله عدم رشد ابتدا سواپ آغشته به سوسپانسیون میکروبی بر روی محیط کشت باکتری اسکراب شده و سپس دیسک های کاغذی مخصوص توسط عصاره ها آغشته شده و بر روی محیط کشت باکتری قرار گرفته، پلیت های محیط کشت به مدت 24 ساعت درون انکوباتور 37 درجه سانتی گراد نگهداری شدند و سپس قطر هاله های عدم رشد محاسبه گردید. با استفاده از محیط کشتBroth Muller Hinton رقت های 1: 2 (50 میلی گرم بر میلی لیتر) و 1: 4 (25 میلی گرم بر میلی لیتر ) و 1: 8 (5/12 میلی گرم بر میلی لیتر ) و 1: 16 (6. 25 میلی گرم بر میلی لیتر ) و 1: 32 (125/3 میلی گرم بر میلی لیتر) عصاره ها تهیه گردید. میزان 100 میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی که به روش استاندارد5/0 McFarland تهیه شده بود به تمام لوله های ازمایش منتقل گردید. و به مدت 24 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. محتوای تمام لوله های ازمایش به صورت جداگانه روی محیط کشت Muller Hinton Broth کشت داده شدند. محیط های کشت به مدت 1 روز در انکوباتور 37 درجه سانتی گراد قرار گرفتند و نتایج حاصل به شکل رشد یا عدم رشد کلونی باکتری ها روی محیط های کشت مورد بررسی قرار گرفتند و شاخص های MBC و MIC عصاره ها تعیین گردید. آزمون های آماری ANOVA و Post hocجهت بررسی آماری طول هاله های عدم رشد توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها: قطر هاله عدم رشد برای عصاره اتانولی برابر 16/16 میلی متر، برای عصاره متانولی برابر 66/16 میلی متر، برای عصاره آبی برابر 5/12 میلی متر وبرای کلروهگزیدین 2/0% برابر 5/17میلی متر نشان داد. همچنین در سطح معنی داری 0/05، بین قطر هاله عدم رشد عصاره اتانولی، متانولی و کلرهگزیدین تفاوت معنی دار مشاهده نگردید. (05/

آمار یکساله:  

بازدید 385

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پی در پی 13)
 • صفحات: 

  15-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  712
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای تب های تیفوییدی و درمان آنتی بیوتیکی آنها که منجر به آزاد شدن میزان زیاد آندوتوکسین و عوارض بعدی آن می شود، تعیین نوع آنتی بیوتیکی که میزان آندوتوکسین کمتری آزاد کند الزامی است. با این هدف، تحقیق در مجمع تولیدی – تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران در سال 1374 انجام گرفت.مواد و روشها: جهت تعیین MIC و MBC آنتی بیوتیک های معمول در درمان تب تیفوییدی: آمپی سیلین، کلرامفنیکل و کوتریموکسازول، پژوهش حاضر با روش توصیفی از نوع اکتشافی و جهت تعیین میزان آندوتوکسین آزاد شده از هر یک از آنتی بیوتیک های مذکور صورت پذیرفت.کشت های میکروبی و نگهداری آنها، تهیه محلول های آنتی بیوتیک و اندازه گیری میزان MIC و MBC آنها بر باکتری ها و نیز میزان آندوتوکسین آزاد شده توسط هر یک از آنتی بیوتیک ها به روش استاندارد و در سه تکرار بر حسب Pg/ml تعیین و با آنالیزواریانس مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: میزان MIC و MBC آمپی سیلین بر علیه باکتری در مقایسه با دو آنتی بیوتیک دیگر کمتر است (MIC=MBC=1.25µg/ml) و میزان آندوتوکسین آزاد شده از آمپی سیلین 8±113، کلرامفنیکل 2.5±87 و کوتریموکسازول 11.6±134 پیکوگرم در میلی لیتر به دست آمد (P<0/05).نتیجه گیری: کلرامفنیکل میزان آندوتوکسین کمتری نسبت به دو آنتی بیوتیک دیگر تولید می کند. انجام تحقیق مشابه را در شرایط in vivo توصیه می نماید. 

آمار یکساله:  

بازدید 712

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

اقیانوس شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  359
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

امروزه در اثر تکامل مداوم میکروب های بیماری زا و مقاومت آن ها نسبت به آنتی بیوتیک ها، تقاضا برای ایجاد ترکیبات جدید و مؤثر ضد میکروبی وجود دارد. به همین دلیل عصاره های بوتانولی، متانولی و استونی گونه Peronia verruculata تهیه و با استفاده از روش-های MIC و MBC اثرات ضد باکتریایی دو باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureous و گرم منفی Escherichi بر روی عصاره های گرفته شده تعیین شد. بررسی کدورت و شفافیت میکروتیوب های حاوی مقادیر مختلف عصاره بوتانولی نشان داد که حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد (MBC) باکتری E. coli برابر با µ g/µ l 600 و باکتری استافیلوکوکوس اورئوس µ g/µ l 800 بود. وضعیت رشد باکتری E. coli در پلیت های حاوی محیط کشت مولر هینتون آگار در غلظت های مختلف عصاره بوتانولی حداقل غلظت کشندگی (MBC) این باکتری را µ g/µ l800 و باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را µ g/µ l1000 نشان داد. عصاره های استونی و متانولی حلزون Peronia verrculata تا غلظت µ g/µ l 1000 اثری بر روی ممانعت از رشد باکتری نداشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 359

دانلود 180 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  477-486
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

زمینه و هدف: استفاده از گیاهان دارویی به منظور تولید داروهای گیاهی بدلیل دارا بودن خواص ضد میکروبی یکی از مهمترین موارد مصرف در درمان عفونتها بویژه در زخم ها می باشد. افزایش مقاومت میکروبی نسبت به آنتی بیوتیک ها و عوارض جانبی ناشی از مصرف آنها، باعث گسترش تحقیقات در زمینه گیاهان دارویی بعنوان درمانهای جایگزین در سال های اخیر بوده است. از اینرو هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثرات ضد میکروبی کرم گیاهی دکتر کامکار بر روی سویه های مختلف میکروبی در شرایط آزمایشگاهی می باشد. مواد و روش ها: اثرات ضدمیکروبی کرم گیاهی با استفاده از روش های مختلف چاهک گذاری، تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) و تعیین حداقل غلظت کشندگی (MBC) برروی 11 میکروارگانیسم شامل 5 سویه استاندارد که برای تعیین اثرات ضد میکروبی استفاده می شوند و بقیه سویه های بالینی جدا شده از زخمهای عفونی در بیماران بودند، انجام شد. تعیین حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک های متداول با استفاده از روش Kirby& Bauer براساس استاندارد CLSI (2018) برروی این سویه های میکروبی انجام گردید. یافته ها: کرم نسبت به 10سویه مورد بررسی دارای اثرات ضد میکروبی بود و تنها 1 سویه نسبت به کرم مقاومت نشان داد. در بین سویه های میکروبی باسیلوس سوبتی لیس با قطر عدم هاله رشد 31mm)) دارای بیشترین حساسیت و بعد از آن بترتیب باسیلوس آنتراسیس (25mm)، اسینتوباکتر بومانی (22mm)، استافیلوکوکوس اریوس (22mm)، استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس (20mm)، باسیلوس سریوس (16mm)، استافیلوکوکوس اریوس مقاوم به متی سیلین (14mm)، سودوموناس آیروژینوزا (14mm)، استرپتوکوکوس پایوژنز (12mm) و کاندیدا آلبیکنس (12mm) و به اشرشیا کلی فاقد اثر ضد میکروبی بود. نتایج MIC نشان داد که کرم گیاهی بیشترین تاثیر را نسبت به باسیلوس سریوس و کمترین را به استرپتوکوکوس پایوژنز و کاندیدا آلبیکنس داشت در حالیکه نتایج MBC حاکی از آن بود که بیشترین تاثیر برروی باسیلوس سریوس و کمترین در سودوموناس آیروژینوزا مشاهده شد. نتایج آنتی بیوگرام حاکی از وجود مقاومت چندین آنتی بیوتیک درسویه های مورد بررسی بود. نتیجه گیری: براساس نتایج مشخص شد که که کرم گیاهی دکتر کامکار دارای اثرات ضد میکروبی مناسب می باشد و می تواند به عنوان یک عامل ضد میکروبی به تنهایی یا به همراه آنتی بیوتیک ها در عفونت های حاصل از انواع مختلف زخم معرفی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  76-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  573
 • بازدید: 

  3668
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

سابقه و هدف: سطوح و تجهیزات پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی و دندانپزشکی مکررا در معرض ترشحات عفونی قرار می گیرند. در مواردی که امکان استریلیزاسیون آنها وجود نداشته باشد از مواد ضد عفونی کننده سریع الاثر استفاده می شود. در این مطالعه اثر ضد میکروبی محلول ضدعفونی کننده طراحی شده، تحت عنوان Nanex، با محلول های خالص نانوسیلور و دکونکس 53 پلاس علیه باکتری های استرپتوکوکوس موتانس و سودوموناس آئروژینوزا مقایسه گردید.مواد و روش ها: این تحقیق به روش تجربی انجام گرفت. برای تعیین غلظت موثر ضد باکتریایی محلول های فوق از تکنیک رقت های سریال و روش های سنجش حداقل غلظت مهار کننده (MIC) و حداقل غلظت کشنده (MBC) استفاده شد و در نهایت رشد باکتری ها مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: برای باکتری استرپتوکوکوس موتانس میزان MIC و MBC محلول شماره 4 از ترکیب (Nanex حاوی  ppm 100نانوسیلور و 2 درصد دکونکس) نسبت به سایر محلول ها کمتر است. همچنین برای سودوموناس آئروژینوزا محلول شماره Nanex 7 (حاویppm 133  نانوسیلور و 1درصد دکونکس) کمترین میزان MIC و MBC را نشان داد.نتیجه گیری: محلول طراحی شده Nanex در مقایسه با محلول های خالص نانوسیلور و دکونکس 53 پلاس اثر ضدمیکروبی قوی تر را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 3668

دانلود 273 استناد 573 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3474
 • دانلود: 

  11400
چکیده: 

Aim and Background: Due to the increasing resistance of pathogenic bacteria to common and newborn antibiotics, and effects of indiscriminate use of antibiotics on some organs of the body. Researchers are trying to find alternative drugs with plants, organic and physical sources. The aim of this study was to evaluate the antibacterial effect of ozonated grape seed oil on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. Material and Methods: Grape seed oil by Soxhlet was extracted and ozonated, then the effect of ozonated grape seed oil using inhibitory growth diameter size and minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration indices on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa using analysis of variance (ANOVA) was evaluated and determined. Results: Comparison of the diameter of the growth inhibitory zone with different treatments indicated that ozonated oil and ozonated water had high inhibitory effects (P<0. 05). The turbidity and clarity of ozone oil in microplate wells showed that the minimum inhibitory concentration (0. 128 mg. ml-1) and the minimum bactericidal concentration (ineffective) on bacteria Conclusion: According to the obtained results, grape seed oil can be used as an effective natural substitute for controlling these pathogens, especially S. aureus with proper safety.

آمار یکساله:  

بازدید 3474

دانلود 11400 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8511
 • دانلود: 

  15240
چکیده: 

Objectives: This study aimed to investigate the inhibitory and lethal effect of artichoke on pathogenic strains of Staphylococcus aureus and compare it with antibiotics in vitro. Methods: Ten strains of S. aureus were isolated from the vagina of womenin Amir Al-Momenin Hospital of Zabol, Iran. The resistance pattern was determined by the disk diffusion method. Finally, the effect of the extract on bacteria was determined by the 96-well microplate method. Results: The results of the antibiotic resistance pattern showed that S. aureus samples had the highest resistance to oxacillin antibiotic and were sensitive to other antibiotics, and only one sample was sensitive to vancomycin antibiotic. The lowest inhibitory concentration of artichoke against S. aureus was 3. 1 mg/mL, but five strains were inhibited at a concentration of 6. 25 mg/mL. Conclusions: Ethanolic extract had a significant inhibitory effect on the growth of S. aureus pathogens. Further clinical research is necessary for clinical use of these extracts.

آمار یکساله:  

بازدید 8511

دانلود 15240 استناد 0 مرجع 444
نشریه: 

GENE, CELL AND TISSUE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11065
 • دانلود: 

  8438
چکیده: 

Background: Escherichia coli (Gram-negative bacilli) inflicts large economic losses on the poultry industry and is one of the most important causes of poultry diseases. The indiscriminate use of antibiotics has contributed to today’ s increasing prevalence of drug-resistant strains, which their emergence appears to exceed the discovery of new drugs. Therefore, several attempts have been dedicated to find new compounds as effective alternatives to antibiotics. Medicinal plants constitute a rich source for various antimicrobial compounds. Objectives: Theaimof this studywasto evaluate the antibiotic resistance trend of the E. coli strains isolatedfromQuail feces samples and to investigate the antimicrobial effects of Eshvarak extract against these strains. Methods: Eshvarak plant was collected from Saravan (Sistan and Baluchestan province, Iran) and identified in the botany laboratory of Zabol University. E. coli samples were isolated from poultry feces. Various solvents (methanol (100%), ethanol (100%), water (100%), hydro-alcohol (70%), and ethyl-acetate (100%)) were used to prepare Eshvarak extract. Inhibitory zone diameter was determined in an agar-based medium using a standard procedure. The MIC and MBC of prepared extracts were determined by the micro-dilution method. Results: The lowest MIC values were obtained for the methanolic (12. 5 ppm), ethanolic (12. 5 ppm), aqueous (12. 5 ppm), hydroalcoholic (25 ppm), and ethyl-acetate (12. 5 ppm) Eshvarak extracts. The highest inhibitory zone diameters against E. coli were recorded at the 100-ppm concentration of the methanolic (8mm), ethanolic (7mm), aqueous (8mm), hydroalcoholic (10mm), and ethyl-acetate (5 mm) Eshvarak extracts. Conclusions: Eshvarak extract, particularly in the hydroalcoholic solvent, inhibited the growth of E. coli. However, the antimicrobial properties of plant extracts seem to be independent of the extraction method or the type of solvent.

آمار یکساله:  

بازدید 11065

دانلود 8438 استناد 0 مرجع 1410
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  138-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79423
 • دانلود: 

  22160
چکیده: 

Objective: Bioactive glass 45S5 is a surface reactive glass-ceramic biomaterial, developed in 1969. BAG 45S5 with particle size of 20-60 nm has the ability of bone regeneration, broad spectrum antibacterial effect, repairs and replaces diseased or damaged bone. The aim of this study was to evaluate the antibacterial activity and determine MIC and MBC values of nano-BAG45S5 on Streptococcus mutans.Methods: In this study the in vitro Antibacterial activity of polycrystalline and glass forms of nano-BAG 45S5 was evaluated. Bacterial susceptibility to test materials was examined by antibiogram test. Afterwards MIC and MBC assays were conducted via broth dilution, disc diffusion and colony count methods.Results: Despite amorphous nano-BAG 45S5, poly-crystalline form had antibiogram negative test result. In broth dilution test, the optical absorbance of test dilution of 50mcg/ml and higher concentrations were equal to negative control’s optical absorbance and their inhibitory zone diameter were measured 10.0mm in disc diffusion test. No colony was observed on the culture media of test dilution of 200mcg/ml and higher concentrations.Conclusion: Streptococcus mutans (ATCC 35668) is not susceptible to poly-crystalline nano-BAG45S5. Amorphous nano-BAG45S5 is bacteriostatic against Streptococcus mutans. MIC and MBC values for amorphous nano-BAG45S5 were 50 ppm and 200 ppm, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 79423

دانلود 22160 استناد 0 مرجع 0
litScript