نتایج جستجو

933

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

94

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

فناوری نانو به عنوان یک فناوری قدرتمند نوین، توانایی ایجاد انقلاب و تحولات عظیمی را در سیستم تأمین موادغذایی و کشاورزی در گستره جهانی دارد. این مطالعه برای بررسی تأثیر غلظتهای مختلف نانو ذرات نقره بر مؤلفه های جوانه زنی دو رقم پنبه (سای اکرا و ورامین) و یک رقم ذرت (704) و تعیین میزان MIC و MBC در باکتری عامل بلایت پنبه (Xanthomonas smithii)، به عنوان باکتری بذرزاد صورت گرفت. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش شامل غلظتهای 20، 40، 60، 80، 100، 120، 140، 160، 320 و 640 میکرولیتر بر لیتر از نانو ذرات نقره می باشد که اثر آنها بر فاکتورهای رشدی نظیر سرعت جوانه زنی بذر، طول ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در رقم سای اکرا بیشترین مقادیر در صفات طول ساقه چه و گیاهچه مربوط به غلظت 120 میکرولیتر بر لیتر و در رقم ورامین در غلظت 60 میکرولیتر بر لیتر بوده اند. در ذرت رقم 704، در صفات طول ریشه چه، ساقه چه وگیاهچه بیشترین و کمترین مقادیر به ترتیب متعلق به غلظتهای 80 و 160 میکرولیتر بر لیتر و در مورد صفت سرعت جوانه زنی کمترین مقدار متعلق به غلظت 640 میکرولیتر بر لیتر بود. بررسی ها نشان دادند MIC نانو ذرات نقره در مورد باکتری (X. smithii) 5/0 میکرولیتر/لیتر می باشد. همچنین جلوگیری 100% از رشد این جدایه باکتریاییMBC، در غلظت 15 میکرولیتر/لیتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1195
 • دانلود: 

  372
چکیده: 

زمینه و هدف: گیاه نعناع با نام علمی Mentha spicata L.، از جمله گیاهانی است که اسانس آن مصارف دارویی فراوانی دارد و اثرات ضد باکتریایی آن مورد بحث است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس این گونه خاص نعناع، بر روی 8 سویه استاندارد باکتریایی شامل: اشریشیاکولی، باسیلوس سرئوس، کلبسیلا پنومونیه، پسودوموناس آیروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس، شیگلا فلکسینری و دو گونه سالمونلا بود.روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، با روش میکرودایلوشن براث، حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و کشندگی(MBC)  اسانس نعناع در برابر این باکتری ها، به دو روش چشمی و کدورت سنجی، توسط دستگاه الایزا ریدر تعیین شد. مراحل آزمایش، سه بار تکرار شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین MIC اسانس نعناع در بین باکتری های مورد آزمایش، تفاوت معنی داری داشت (P<0.05)؛ به طوری که بیشترین حساسیت نسبت به این اسانس، در باسیلوس سرئوس و کمترین حساسیت در کلبسیلا پنومونیه و استافیلوکوکوس اورئوس وجود داشت. اما از لحاظ آماری، اختلاف معنی داری بین میانگین MBC این اسانس در بین باکتری ها مشاهده نشد (P>0.05).نتیجه گیری: نتایج نشان داد که اسانس این گیاه، دارای اثرات ضد باکتریایی انتخابی است و پیشنهاد می شود تا به عنوان یک ماده آنتی سپتیک، در صنایع داروسازی و غذایی مورد کاربرد قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1195

دانلود 372 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1 (پیاپی 130)
 • صفحات: 

  38-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

از جمله بیماری هایی که علاوه بر خسارات و هزینه های زیاد منجر به تهدید سلامت انسان نیز می گردد، می توان به ورم پستان دام اشاره کرد. استفاده از آنتی بیوتیک ها برای درمان این بیماری علاوه بر فواید، مضررات زیادی همچون ایجاد سویه های باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک و ایجاد بقایای دارویی در شیر را در این صنعت ایجاد می کند. امروزه استفاده از جایگزین های طبیعی همچون پپتیدهای ضد میکروبی و اسانس های گیاهی بجای آنتی بیوتیک موردتوجه قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه ی اثرات ضد باکتریایی دو پپتید باکتریوسین اینتروسین p و تاناتین با دو اسانس گیاهی نعناع و زیره سبز می باشد. پپتید نوترکیب باکتریوسین انتروسین p در سلول های تخمدان همستر چینی (CHO) بیان شد. فرآیند اسانس گیری نیز توسط دستگاه کلونجر انجام شد. در نهایت تست حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) بر روی باکتری ها صورت گرفت. نتایج نشان داد دو پپتید باکتریوسین اینتروسین p و تاناتین دارای اثرات ضد باکتری قوی تری در غلظت های کمتری نسبت به دو اسانس نعناع سبز و زیره سبز بر روی باکتری های Staphylococcus aureus، E. coli 0157 H7 و E. coli هستند. به طوریکه باکتری Staphylococcus aureus نسبت به پپتید باکتریوسین انتروسین p و E. coli 0157 H7 نسبت به پپتید تاناتین حساسیت بیشتری داشتند. از آنجاییکه از مزایای استفاده از پپتیدها نسبت به اسانس ها می توان به مقاومت نسبت به حرارت، اکسیداسیون و امکان دست ورزی از طریق اتصال به سایر پپتیدها جهت افزایش فعالیت آن اشاره کرد، امید است بتوان از این پپتیدها در آینده به عنوان داروی جایگزین آنتی بیوتیک ها در درمان بیماری های دامی از جمله ورم پستان دام استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  843
 • دانلود: 

  430
چکیده: 

به کاربردن عصاره های طبیعی، به منزلة یکی از منابع مناسب آنتی اکسیدانی، برای بهبود کیفیت انواع گوشت در حال افزایش است. در این بررسی عصاره علف لیمو تهیه شد و جهت ارزیابی حداقل غلظت کشندگی و مهارکنندگی در گوشت گوساله با غلظت های 250، 500 و 1000 پی پی ام و غلظت های معادل MIC و MBC در طی روزهای صفرم و دوازدهم نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از شمارش کلی میکروارگانیسم، شمارش جمعیت اشرشیاکلی، pH، میزان ازت فرار تام. نتایج نشان داد که با افزایش درصد استفاده از عصاره علف لیمو شاخص های میکروبی و ازت فرار تام به طور معنی داری در طی دوره نگهداری کاهش می یابد. همچنین میزان pH گوشت با استفاده از عصاره علف لیمو می تواند به طور معنی در طی دوره نگهداری حفظ شده و از اکسیداسیون لیپیدی و ترشیدگی گوشت ممانعت به عمل آمد. همچنین ترکیبات ازت فرار در تیمار با غلظت 1000 و 500 پی پی ام در انتهای روز دوازدهم نگهداری از حد مجاز تجاوز نکرد. در نهایت با در نظر گرفتن مجموع نتایج تغییرات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و کیفی گوشت گوساله درطی دوره نگهداری و همچنین نظرات ارزیاب ها تیمار حاوی 500 پی پی ام عصاره علف لیمو در هر کیلوگرم گوشت به عنوان تیمار برتر جهت استفاده در گوشت گوساله انتخاب گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 843

دانلود 430 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  42-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  450
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

مقدمه امروزه معضل بزرگ مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از مشکلات بزرگ جامعه است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم بر باسیل های گرم منفی مسبب عفونت های ادراری مقاوم به چند آنتی بیوتیک (MDR) بود. مواد و روش ها این مطالعه بر روی 140 نمونه از جدایه های باکتریایی اشریشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، انتروباکترآئروژنز، پروتئوس ولگاریس، سیتروباکتر فروندی، سودوموناس آئروژینوزا و آسینتوباکتر بومانی از هر کدام 20 نمونه که همگی مقاوم به چند آنتی بیوتیک و مسبب عفونت های ادراری بودند و نیز سویه های استاندارد آن ها انجام گرفت و بدین منظور از انواع تست های بیوشیمیایی جهت شناسایی این باکتری ها استفاده شد. برای سنجش حساسیت آن ها در برابر نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم به شکل کروی و به قطر 10 نانومتر از روش های آزمایشگاهی (انتشار چاهک و دیسک در آگار و ماکرودایلوشن) استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج روش های انتشار چاهک و دیسک در آگار از نانوذرات نقره با غلظت ppm1000، نشان دهنده بیشترین و کمترین قطر هاله عدم رشد به ترتیب در سودوموناس آئروژینوزا و کلبسیلا پنومونیه بود. در روش ماکرودایلوشن نانوذرات نقره، کمترین میزان MIC و MBC در باکتری سودوموناس آئروژینوزا نیز به دست آمد. ولی نانوذره دی اکسید تیتانیوم بر باکتری ها هیچ تاثیری نداشت. بحث و نتیجه گیری نتایج حاصله نشان داد که در شرایط In vitro نانوذرات نقره بر باکتری های مورد آزمایش موثر بودند، ولی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با همان قطر و همان شکل هیچ تاثیری بر روی باکتری ها نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 450

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  1224
 • بازدید: 

  1056
 • دانلود: 

  677
چکیده: 

سابقه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا یک بیماری زای فرصت طلب و مهم با توانایی تولید بیوفیلم است. بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزا به طور ذاتی در مقابل عوامل ضد میکروبی مقاوم است و در شرایط مختلف مشکلات زیادی در خدمات بهداشتی ایجاد می کند. لاکتو باسیلوس ها مواد مهاری را در بخش شناور فاقد سلول CFS (cell-free supernatant) ترشح می کنند که از عفونت های ایجاد شده توسط ارگانیسم های بیماری زا جلوگیری می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر بازدارندگی CFS لاکتو باسیلوس کازئی  PTCC:1608بر روی تشکیل بیوفیلم در سودوموناس آئروژینوزا  PTCC:1430می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی بخش شناور فاقد سلول لاکتوباسیلوس با سانتریفیوژ جداسازی شد. خاصیت ضد میکروبی CFS لاکتوباسیلوس ابتدا با روش چاهک پلیت بررسی گردید. حداقل غلظت مهارکننده (MIC) و حداقل غلظت کشنده (MBC) آن ها با روش میکرودایلوشن و طبق استاندارد CLSI ارزیابی شد. در نهایت توانایی تولید بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزا در حضور CFS لاکتوباسیلوس کازئی به صورت درصد با استفاده از روش میکروتیتر پلیت اصلاح شده تعیین گردید.نتایج: CFS لاکتوباسیلوس کازئی اثرات موثری روی باکتری مورد آزمایش دارد که MIC و MBC آن 62.5 ml/ml می باشد. علاوه بر این، در حضور CFS لاکتوباسیلوس تولید بیوفیلم در غلظت های MIC به میزان 87±2.6 درصد مهار شده و در غلظت های Sub-MIC نیز به صورت قابل ملاحظه ای مهار شد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، CFS لاکتوباسیلوس کازئی اثر کشندگی چشم گیری روی بیوفیلم باکتریایی سودوموناس آئروژینوزا دارد. بنابراین، به نظر می رسد که این ماده طبیعی می تواند عامل امیدبخشی در درمان عفونت های سودوموناسی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1056

دانلود 677 استناد 1224 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  00-00
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42404
 • دانلود: 

  36048
چکیده: 

Background: Xylitol has been applied in dentistry to prevent dental caries for many years. However, it’ s anti-Streptococcus pneumoniae effects are unclear. Objectives: The aim of this study was to determine the anti-Streptococcus pneumoniae activity of xylitol. Methods: In this study, minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of xylitol were determined by microdilution method and tetrazolium salt-based colorimetric (MTT) assay. The effective concentrations of xylitol in the presence and absence of fructose against growth and survival of S. pneumoniae were measured. Data were analyzed using univariate analysis and Kruskal-Wallis test. Results: The results showed that 5% to 7. 5% concentrations of xylitol were associated with reduced number of S. pneumoniae cells. About 80% to 100% of S. pneumoniae cells were killed under laboratory conditions after 3 to 7 hours, respectively. MIC and MBC of xylitol against S. pneumoniae were 2. 5% and 7. 5% after 4 hours, respectively. We found significant changes in the number of viable cells (P 0. 002). Conclusions: The results showed that the 5% and 7. 5% concentrations of xylitol inhibit S. pneumoniae growth. However, the emergence of multi-drug resistance in S. pneumoniae hasbecomea global concernandthe S. pneumoniae 23-valent vaccinemaynot be able to protect against S. pneumoniae human pathogenic strains. Finding a non-related antibiotic agent may be useful for controlling S. pneumoniae infections.

آمار یکساله:  

بازدید 42404

دانلود 36048 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  54-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1275
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

زمینه و هدف: باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پیوژنز از جمله عوامل عفونت زای بخش فوقانی دستگاه تنفسی هستند. استرپتوکوکوس پیوژنز معمولا به صورت عفونت ثانویه و مخلوط به همراه عفونت با استافیلوکوک ها ظاهر می گردد، از این رو اثر ضدمیکروبی لاواند بر دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پیوژنز با هم مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: در این پژوهش ترکیبات موجود در اسانس برگ ها و گل های گیاه L.angustifolia (لاواند حقیقی) با دستگاه کروماتوگرافی گازی با طیف سنج جرمی (GC/Ms) مورد آنالیز قرار گرفت و سپس اثرات ضد میکروبی عصاره الکلی و آبی برگ و گل بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پیوژنز بررسی شد. خاصیت ضدباکتری عصاره ها ابتدا به روش رقت لوله ای در محیط مایع مورد بررسی قرار گرفت و حداقل غلظت مهارکننده (MIC) و حداقل غلظت کشنده (MBC) با استفاده از درصد غلظت های مختلف عصاره ها تعیین شد. سپس دیسک دیفیوژن با غلظت های مهارکننده انجام گرفت.یافته ها: طبق یافته های این مقاله اسانس گل و برگ گیاه لاواند حقیقی از نظر نوع ترکیبات یکسانند ولی از لحاظ درصد ترکیبات تفاوت هایی با هم دارند. مهم ترین ترکیبات موجود در اسانس گل و برگ لاواند به ترتیب عبارت از لینالول (35.2-36.8) و سینئول (20.1-17.1) و برنئول (7.2-7.8) بود.MIC عصاره الکلی و آبی برگ و گل لاواند بر استافیلوکوکوس اورئوس 15 میلی گرم و MBC برابر 20 میلی گرم بود. در مورد باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز نیز MIC برابر 20 میلی گرم ولی MBC عصاره الکلی و آبی متفاوت بود؛ در واقع MBC برای عصاره الکلی 20 میلی گرم و عصاره آبی 25 میلی گرم بود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره الکلی برگ لاواند حقیقی دارای اثر ضد میکروبی بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پیوژنز می باشد و می تواند به عنوان فرآورده آنتی باکتریال در درمان عفونت های ناشی از این دو میکروارگانیزم مطرح گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1275

دانلود 316 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1687
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

در طول تاریخ بشری، بسیاری از بیماری های عفونی به طور سنتی با داروهای گیاهی درمان شده اند، به طوری که امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، داروهای گیاهی نقش اصلی را در درمان اولیه ایفا می کنند. هدف از این تحقیق، بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های اتانولی، متانولی و اتیل استات هندوانه ابوجهل (میوه) و کلپوره (برگ) بر برخی باکتری های بیماری زا بوده است. گیاهان مورد بررسی از شهرستان زابل جمع آوری شده، سپس آسیاب شده و در حلال های اتانول، متانول، اتیل استات قرار داده و در نهایت عصاره گیری با دستگاه روتاری انجام شد. باکتری با جمعیت استاندارد تهیه شده و حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی با روش میکرودایلوشن بر روی باکتری های ویبریو کلرا، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، شیگلا دیسنتری و لیستریا مونوسیتوژنز تعیین شد. کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره اتانولی (12/5 پی پی ام)، متانولی (25 پی پی ام) و اتیل استات (25 پی پی ام) هندوانه ابوجهل به ترتیب بر باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز، ویبریو کلرا و باسیلوس سرئوس مؤثر بوده اند. عصاره اتانولی کلپوره با کمترین غلظت 50 پی پی ام تنها توانسته باکتری ویبریو کلرا را مهار کند. کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره متانولی کلپوره (25 پی پی ام) در برابر باکتری ویبریو کلرا مشاهده و باکتری باسیلوس سرئوس در تمام غلظت ها رشد کرده است. کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره اتیل استات با 12/5 پی پی ام بر باکتری ویبریو کلرا مشاهده شده است. در کل عصاره اتانولی هندوانه ابوجهل بر باکتری لیستریا مونوسیتوژنز و عصاره اتیل استات کلپوره بر باکتری ویبریو کلرا مؤثر بوده اند لذا پیشنهاد می گردد بسته به هدف استفاده از عصاره گیاهی از نوع خاص گیاه به همراه مؤثرترین حلال مربوطه استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 212 استناد 1687 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64023
 • دانلود: 

  42768
چکیده: 

Background: Many diseases are often caused by bacteria, including those caused by Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes.Staphylococcus aureushas a hospital infection source and can cause simple skin diseases such as rashes, as well as more severe diseases, such as pneumonia and meningitis.Listeria monocytogenes has an environmental source, such as water, soil and food, and attacks the central nervous system and causes neurological symptoms, even leading to death.Objectives: This study aimed at evaluating antimicrobial effects of ethanol extract and essential oil Eshvark against clinical isolates of S. aureus and L. monocytogenes, which are resistant to antibiotics.Methods: Different strains of S. aureus bacteria were isolated from Bu-Ali hospital of Zahedan, and standard strains of L. monocytogenes (PTCC 1630) were provided as a lyophilized vial in Iranian collection center of fungus and bacteria (Iranian research organization for Science and industry). In this study, the essential oil of Razya stritca was obtained by Clevenger. Then the minimum inhibitory concentrations were investigated to characterize the antibacterial activities of this essential oil.Results: These tests showed that the approximate minimum inhibitory concentration was at concentrations of 5 and 10 mg per milliliter, and the amount of inhibitory concentration for S. aureus was 25.83 and 6.17 while this amount for L. monocytogenes was 5.53 and 1.7, and the minimum bactericidal concentration (MBC) was also at concentrations of 5 and 10 mg per milliliter.Conclusions: This study confirmed the antimicrobial potential of investigated plants and their usefulness in treatment of resistant isolates of S. aureus and L. monocytogenes.

آمار یکساله:  

بازدید 64023

دانلود 42768 استناد 0 مرجع 0
litScript