نتایج جستجو

927

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

93

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  29-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46038
 • دانلود: 

  12003
کلیدواژه: 
چکیده: 

Switching supervisory is the most important section of a feedback control process in MIMO hybrid systems. By choosing a non-compatible controller, system may go to unstable mode or high overshoot response. In this paper, a new method of switching for selecting MBC controllers is discussed. Results of the simulation show the MIMO (2-in 2-out) linear hybrid system can be switched stable and low overshooting in switching time. This method can be expanded to nonlinear MIMO systems.

آمار یکساله:  

بازدید 46038

دانلود 12003 استناد 0 مرجع 532
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  316-321
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1910
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

ارزیابی کیفیت مقاومت استرپتوکوکوس پنومونیه نسبت به پنی سیلین در ارتباط با درمان اهمیت پیدا می کند. برای مثال سوش های با مقاومت پایین را می توان بوسیله پنی سیلین درمان کرد ولی برای سوش های با مقاومت بالا داروی جانشین باید اندیشیده شود. لذا برای نیل به این هدف و اطلاع از کم و کیف مقاومت پنوموکک در برابر پنی سیلین و چند آنتی بیوتیک دیگر، نمونه های به دست آمده از چند بیمارستان کشت گردیدند.در نهایت بر روی 66 سوش به دست آمده از حدود یکصد نمونه بالینی با استفاده از روش انتشار دیسک (Disc diffusion method) آنتی بیوگرام به عمل آمد. این عمل نسبت به 5 آنتی بیوتیک (پنی سیلین، سفازولین، آمپی سیلین، آموکسی سیلین، وانکومایسین) انجام شده و حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) داروهای فوق نسبت به پنوموکوک نیز با استفاده از روش ترفیق سریالی تعیین گردیدند. در مورد پنی سیلین 47 سوش حساس بوده و 19 سوش مقاومت بالایی نشان داده اند، و مقاومت متوسط یا مقاومت پایین مشاهده نشد. در مورد سایر داروها مقاومت به ترتیب 10.6%، 7.5%، 18.1% و صفر ارزیابی گردیدند. در این بررسی در برابر وانکومایسین به استثنای یک مورد مقاومت پایین بقیه سوش ها حساسیت نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 1910

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YAD ELAHI FARSANI H.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  55-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30612
 • دانلود: 

  13543
چکیده: 

Objectives- Prompt diagnosis and appropriate treatment of streptococcal pharyngitis ‎is essential for prevention of acute rheumatic fever (ARF) as the most dangerous ‎complication of beta hemolytic group A streptococcus (Sb#HA) pharyngitis and the ‎most common cause of acquired heart disease. As part of the National Project for ‎Primary Prevention of Acute Rheumatic Fever (PPORF), this study was performed to ‎determine the prevalence of Sb#HA pharyngitis, the healthy carrier rate and the MIC ‎‎(minimum inhibitory concentration) and the MBC (minimum bactericidal ‎concentration) of penicillin on streptococcus BHA‎ Methods- This descriptive and cross-sectional survey studied more than 1000 students ‎and patients aged 5-15 years, selected randomly for the determination of S,BHA ‎pharyngitis prevalence and healthy carrier rate. Additionally, part of this research was ‎experimental and interventional with the aim of determining the MIC and MBC of ‎penicillin on S,b#HA, in the throat of patients and healthy carriers. ‎ Results- According to the results, 20% of all sore throats were streptococcal ‎‎(S,b#HA), healthy carrier rate was 4.7%, penicillin MBC was 125-0.060 u/ml and ‎penicillin MIC was 31.85-0.03 u/ml. ‎ Conclusion- Penicillin MBC and MIC in this study showed resistant streptococcal ‎species in 15% and tolerant species in 11 % of cases (Iranian Heart Journal 2003; 4 ‎‎(2,3): SS-58).‎

آمار یکساله:  

بازدید 30612

دانلود 13543 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

یدالهی حبیب اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  62-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1321
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

تشخیص فوری و درمان مناسب گلو درد چرکی به منظور جلوگیری از عارضه خطرناک آن یعنی تب رماتیسمی بسیار مهم است. هدف اصلی این طرح تحقیقاتی شناسایی استرپتوکوک های بتاهمولیتی (Streptococcus- Beta-Hemolytic A= SβHA در استان چهارمحال و بختیاری و در قالب طرح ملی پیشگیری اولیه از تب رماتیسمی (Primary Prevention of Acute Rheumatic Fever) بود. قسمت اول تحقیق به روش توصیفی ـ مقطعی و به صورت نمونه گیری تصادفی انجام شد. حجم نمونه بیش از یک هزار دانش آموز و بیمار 15-5 ساله از سراسر استان برای تعیین نرخ ناقلین سالم و شیوع گلو درد چرکی بوده است. در قسمت دوم تحقیق به روش تجربی ـ مداخله ای و با استفاده از پنی سیلین انجام شد که برای استرپتوکوک βHA موجود در گلوی بیماران و ناقلین سالم حداقل دوز مهار کننده رشد باکتری (Minimum inhibitory Concentration=MIC) و حداقل دوز کشنده باکتری  (Minimum Bactericidal Concentration= MBC) برای پنی سیلین تعیین گردید. مقادیر مزبور در سویه های مختلف متفاوت بود و غلظت MIC از 31.85 الی 0.03 و غلظت MBC از 125 الی 0.060 واحد در میلی لیتر تعیین گردید. بر اساس یافته های تحقیق 20 درصد گلو دردها از نوع چرکی استرپتوکوکی و نرخ ناقلین سالم 4.7 درصد بود MIC و MBC پنی سیلین در این پژوهش بیانگر بروز موارد مقاوم (resistant) و نیمه مقاوم (tolerant)  استرپتوکوک در مقابل پنی سیلین می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1321

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  121
 • بازدید: 

  687
 • دانلود: 

  8517
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 687

دانلود 8517 استناد 121 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  99-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  415
 • دانلود: 

  299
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه مصرف کنندگان به شدت نگران استفاده از نگهدارنده های شیمیایی درغذاها هستند و گرایش به سمت مصرف محصولات غذایی طبیعی ایمن و با فواید سلامتی زا دارند. انار می تواند چنین نقشی را ایفا کند. در این مطالعه خاصیت ضدمیکروبی عصاره های استخراج شده از بخش های مختلف میوه انار(پوست، آب و هسته) از جمله عصاره های آلی، آبی و آنتوسیانین ها ارزیابی و کمترین غلظت بازدارنده(MIC) و کمترین غلظت کشنده(MBC) بر روی باکتری های گرم منفی سالمونلا تیفی و اشرشیاکلی و همچنین باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس با استفاده از روش آزمون حساسیت رقت مایع تعیین گردید. به این ترتیب حداقل غلظت بازدارندگی مربوط به عصاره های آلی و آنتوسیانین پوست بود که در غلظت ppm 125 بر روی باکتری سالمونلا تیفی و باسیلوس سرئوس موثر و در غلظتppm 5/62 بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی تأثیر بازدارندگی داشتند و همچنین عصاره های آلی و آنتوسیانین پوست در غلظت ppm125 بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی و در غلظت ppm250 بر روی سالمونلا تیفی و باسیلوس سرئوس تأثیر کشندگی داشتند. سپس عصاره آبی پوست بیشترین تأثیر بازدارندگی و کشندگی را داشت که میزان MIC و MBCآن به ترتیب ppm250 و ppm500 برای سالمونلا و باسیلوس سرئوس تعیین گردید، همچنین برای اشرشیاکلی هردو ppm125 و برای استافیلوکوکوس هر دو ppm250 تعیین گردید. عصاره های آب انار نیز در غلظت ppm 500 بر روی باکتری های سالمونلا تیفی و باسیلوس سرئوس تأثیر بازدارندگی و در غلظت ppm1000 تأثیر کشندگی داشتند و برروی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی این مقادیر به ترتیب ppm250 و ppm500 تعیین گردید. اما عصاره های هسته در غلظت های مورد آزمون تأثیر بازدارندگی و کشندگی کمتری داشتند. که می توان گفت عصاره های پوستو آب انار به علت ترکیبات فنولیک وفعالیت آنتی اکسیدانی بالا، تأثیرات ضدباکتریایی بالایی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 415

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  228-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  420
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

در سال های اخیر استفاده از ترکیبات کنترل کننده جمعیت باکتری ها در آب محیط پرورش ماهیان بسیار موردتوجه قرار گرفته است، در این راستا انتخاب ماده ضدعفونی کننده با خاصیت ضد باکتریایی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مطالعه نانوذره اکسید روی به روش سل-ژل سنتز شده و پس از تعیین حداقل غلظت باکتری کشی (MBC ) نانوذره اکسید روی به روش استانداردرقت های سریالی ماکرودایلوشن، جمعیت باکتریایی محیط آکواریوم در دو مرحله شامل آکواریوم های دارای ماهی قرمز و آکواریوم های فاقد ماهی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله اول غلظت های 0، 2 و 4 برابر MBC و در مرحله دوم غلظت های 0، 2، 4 و 8 برابر MBC در زمان های مورد نظر به آب آکواریوم ها افزوده و روند ضد باکتریایی نانوذره اکسید روی مورد بررسی قرار گرفت. MBC نانوذره اکسید روی برای جمعیت باکتریایی محیط آکواریوم 35/0 میکروگرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد. بر اساس فعالیت ضد باکتریایی نانوذره اکسید روی مشاهده شده، بار باکتریایی کل آب آکواریوم در محیط دارای ماهی قرمز با افزایش غلظت نانوذرات و افزایش زمان تماس کاهش یافت. بیشترین روند کاهش بار باکتریایی کل در مواجهه با نانوذره اکسید روی در غلظت 4 برابرMBC مشاهده شد، همچنین روند کاهش بار باکتریایی گرم منفی محیط آکواریوم در هر دو غلظت 2 و 4 برابرMBC تقریبا به یک میزان مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 420

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Bandian L. | Moghaddam M. | Bahreini M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  304
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

According to the high post-harvest waste vegetables and limit the use of fungicides and anti-bacterial chemical, the use of natural compounds as a substitute for synthetic substances with fewer side effects are becoming increasingly important. This study aimed to investigate the antimicrobial activity of three medicinal plants ethanolic extract namely Zataria multiflora, Salvia verticillata, and Froriepia subpinnata on two bacteria including Pectobacterium carotovorum and Pseudomonas aeruginosa. An experimental study was conducted in the in vitro condition. The extracts of the above plants were prepared by the maceration method. The antimicrobial activities were investigated using the micro broth dilution method and by determining the minimum inhibitory concentration (MIC), minimum bactericidal concentration (MBC), and also their synergistic properties. Variables included extract types, different concentrations of extracts, and bacterial strains. The minimum inhibitory concentration of Z. multiflora varied between 3. 12 to 6. 25 mg/mL; that of S. verticillata extract was between 12. 3 and 25 mg/mL, and for the F. subpinnata extract was 12. 5 to 25 mg/mL. The combined use of the extract of Z. multiflora and S. verticillata showed that there was an antagonistic effect between the two extracts in the case of P. carotovorum and the synergic effect for P. aeruginosa. The results of the combined use of extracts of Z. multiflora and F. subpinnata and checkerboard dilution Modified (FIC) assay showed a synergic effect on P. carotovorum and an antagonistic effect on P. aeruginosa. The combined use of the S. verticillata and F. subpinnata showed a synergic effect on both bacterial strains (0. 5 4). A comparison of the results of inhibitory effects revealed that Z. multiflora extract had more potent antibacterial activity than S. verticillata and F. subpinnata. P. carotovorum was more sensitive than P. aeruginosa. FIC analysis showed that in the studied bacteria the combined application of S. verticillata and F. subpinnata extracts had better results than other combined extracts.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 151 استناد 304 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  346-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1238
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

سابقه و هدف: فعالیت ضد میکروبی اسانس و عصاره های گیاهی از سال ها قبل، مورد توجه بوده است. مشکلات و کمبود های بسیاری در کنترل بیماری های باکتریایی گیاهی وجود دارد. از لحاظ تاریخچه ای، ترکیبات طبیعی گیاهی از منابع مهم با خاصیت درمانی به شمار می آیند. این مطالعه با هدف بررسی ترکیب شیمیایی و فعالیت های ضد باکتریایی اسانس و عصاره درمنه کوهی (Artemisia aucheri) انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، ترکیبات اسانس و عصاره اتانلی درمنه کوهی به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC/MSS) و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLCC) شناسایی شدند. فعالیت ضد باکتریایی اسانس و عصاره با روش انتشار دیسک و رقیق سازی متوالی ارزیابی گردید.یافته ها: اصلی ترین ترکیب اسانس 1.8 سینئول (22.65 درصد) و مهمترین ترکیب پلی فنلی عصاره اسید کلروژنیک (264.9 mg/ll) بود. در بررسی MIC و MBC اسانس، بیشترین قطر هاله بازدارنده (در محدوده 6.4 تا 8 میلی متر و 6.4 تا 99 میلی متر) علیه باکتری های باسیلوس سوبتیلیس، برنریا نیگریفلوئنس، استرپتومایسس اسکبیس، رایزوبیوم رادیوباکتر، رایزوبیوم ویتیس، زانتوموناس آکسونوپودیس پاتوار سیتری و زانتوموناس آربوری کولا پاتوار جوگلندیس مشخص گردید. همچنین در ارزیابی MIC و MBC عصاره بیشترین قطر هاله بازدارنده (در محدوده 6.4 تا 8 میلی متر و 6.4 تا 9 میلی متر) علیه رایزوبیوم رادیوباکتر، برنریا نیگریفلوئنس، رایزوبیوم ویتیس، استرپتومایسس اسکبیس، باسیلوس سوبتیلیس، زانتوموناس آکسونوپودیس پاتوار سیتری، زانتوموناس آربوری کولا پاتوار جوگلندیس و رالستونیا سولاناساروم مشاهده شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که اسانس و نیز عصاره اتانلی درمنه کوهی از فعالیت ضد میکروبی مناسبی علیه باکتری های بیماری زای گیاهی برخوردار می باشند. بنابراین درمنه کوهی می تواند به عنوان یک آفت کش زیستی در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1238

دانلود 338 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  18-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  897
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

زمینه و هدف: گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss) دارای خواص دارویی و ضدمیکروبی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره های ابی و الکی ریشه گیاه باریجه بر سودوموناس ائروژینوزا انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه ازمایشگاهی گیاه باریجه در سایه خشک و عصاره های ابی و الکلی پودر ریشه باریجه به روش سوکسله تهیه شد. سپس اثر ان در رقت 0.1 با مقادیر مختلف روی سویه سودوموناس ائروژینوزا به روش های دیسک گذاری، چاهک و تعیین MIC و MBC بررسی گردید.یافته ها: سودوموناس ائروژینوزا به عصاره های ابی کاملا مقاوم بودند و MIC عصاره های متانولی و اتانولی گیاه باریجه به ترتیب برابر با 104×1.25 و 103×6.25 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد.نتیجه گیری: عصاره متانولی و اتانولی ریشه باریجه دارای فعالیت ضدمیکروبی بیشتری علیه سودوموناس ائروژینوزا در محیط ازمایشگاه است.

آمار یکساله:  

بازدید 897

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
litScript