نتایج جستجو

4657

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

466

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  305-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  264
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

در این تحقیق ویژگی بیومتری الیاف، خواص فیزیکی و میکروسکوپی چوب توت موردبررسی قرارگرفته است؛ بنابراین به صورت تصادفی، سه اصله درخت سالم توت واقع در شهرستان بابل (استان مازندران) انتخاب و قطع شد. سه دیسک به ضخامت 5 سانتی متر در ارتفاع برابرسینه، ارتفاع 3 متر و ارتفاع 5/4 متر تهیه و در جهت عرضی نمونه های آزمونی cm2×2 به طول cm 3 از مغز به سمت پوست به صورت متوالی بریده و موردبررسی قرار گرفت. سپس خواص بیومتری الیاف شامل طول الیاف، قطر حفره سلولی، قطر کلی فیبر و ضخامت دیواره سلولی اندازه گیری شد. ویژگی های فیزیکی شامل دانسیته بحرانی و دانسیته خشک محاسبه شدند. همچنین مقاطع میکروسکوپی چوب نزدیک به مغز و پوست با استفاده از میکروسکوپ نوری موردمطالعه دقیق مطابق با لیست آناتومیست های جهان (IAWA) قرار گرفت. بررسی آناتومی در چوب نزدیک مغز و پوست گونه توت بیانگر تفاوت هایی هست. گروه بندی آوندها و نحوه استقرار آن در نزدیک مغز، بیشتر چندتایی در راستای شعاعی و در نزدیک پوست، بیشتر از نوع خوشه ای دیده شدند. اشعه چوبی در محدوده مغز، ناهمگن تر بوده درحالی که در نزدیک پوست، بسیاری از اشعه ها همگن می باشند. میانگین قطر مماسی حفرات آوندی در نزدیک پوست، بزرگ تر (237 میکرون) از چوب نزدیک مغز (144 میکرون) و همچنین ازلحاظ تخلخل در این چوب تفاوت هایی مشاهده شده است که در نزدیک پوست به صورت بخش روزنه ای و در نزدیک مغز به صورت نیمه بخش روزنه ای بوده است. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که دانسیته خشک و بحرانی از مغز به سمت پوست درخت روند صعودی و از پایین درخت به سمت تاج درخت روند نزولی داشته است؛ و نتایج بیومتری الیاف بیانگر آن است در درخت توت هم در جهت عرضی و هم در جهت طولی ازلحاظ طول، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی اختلاف معنی داری وجود دارد. بطوریکه خواص بیومتری الیاف از مغز به سمت پوست روند صعودی داشتند. میانگین طول، قطر کلی، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره الیاف به ترتیب برابر با 51/1 میلی متر، 25/27 میکرون، 74/18 میکرون و 5/8 میکرون اندازه گیری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 264

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  182-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1205
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

در این تحقیق از درختان گونه بومی populus alba در سنین 5 و 25 ساله ای در منطقه ای بنام مهنان واقع در شهرستان بجنورد استفاده شد. این تحقیق به بررسی برخی از خواص کاربردی آناتومیکی و شیمیایی آنها پس از تهیه مقاطع سه گانه (عرضی- شعاعی- مماسی) و آرد چوب عاری از مواد استخراجی و تهیه لیگنین های دیوکسان و کلازون پرداخته است. پس از انجام آزمایش های لازم مشاهده شد که شباهت های ساختاری فراوانی از لحاظ حفرات (آوندهای چوبی) منفرد و یا به هم چسبیده به صورت گروه های دو، سه و چهارتایی در چوب جوان و بالغ که عموما در جهات شعاعی می باشند دیده می شود. تغییرات طول الیاف و ضخامت دیواره سلولی در چوب جوان و بالغ معنی دار می باشد، به گونه ای که با افزایش سن درخت میزان این تغییرات بیشتر بوده که خود موجب توجه بیشتر صنایع سلولزی به آن می شود. اما افزایش سن و تبدیل چوب جوان به بالغ تاثیر معنی داری در اندازه آوندها در هر دو درخت 5 و 25 ساله ندارد. همچنین با افزایش سن درخت مقادیر مواد استخراجی و لیگنین کاهش یافته و میزان سلولز افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1205

دانلود 317 استناد 2 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  134-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  924
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

در این بررسی از درختانPopulus alba  کلن بومی و XPopulus euramericana  کلن شماره 476 که در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کاشته شده بودند، استفاده و برخی خواص کاربردی آناتومیکی و فیزیکی این گونه ها اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که سن جوان چوبی برای هر دو گونه تقریبا 10 سال می باشد. در هر دو گونه مورد مطالعه با افزایش تعداد حلقه های سالیانه تا حلقه دهم، میانگین طول الیاف به شدت افزایش یافت. بعد از حلقه دهم در گونه آلبا این روند افزایشی به طور آهسته تری ادامه داشت، در حالی که در گونه اورامریکن با افزایش حلقه های سالیانه از میانگین طول الیاف کاسته شد. با توجه به میزان رویش سالیانه، درصد جوان چوب برای گونه آلبا 46.8 درصد و گونه اورامریکن 73.8 درصد در ارتفاع برابر سینه محاسبه شد. میانگین دانسیته پایه نیز در ارتفاع برابر سینه برای گونه های آلبا و اورامریکن به ترتیب 0.329 و 0.318 گرم بر سانتیمتر مکعب بود، که از مغز به پوست در هر دو گونه روند افزایشی داشت. بین دانسیته جوان چوب و بالغ چوب در هر دو گونه اختلاف معنی داری مشاهده شد. الگوی تغییرات هم کشیدگی نیز در گونه های مورد مطالعه از مغز به پوست روند کاهشی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 924

دانلود 220 استناد 3 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  962
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

در این بررسی از سه درخت افرا پلت(Acer velutinum Boiss) استفاده شد که از جنگل آموزشی - پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان قطع گردیده بود. توسط پهنای حلقه رویش سالیانه دخت در ارتفاع برابر سینه در بخش جوان چوب برابر با 5.43 میلی متر، افزایش سالیانه قطر تنه برابر با 10.86 میلی متر و همچنین متوسط طول الیاف برابر با 789.60 میکرومتر حاصل گردید. با توجه به طبقه بندی الیاف ملاحظه می شود که الیاف بخش جوان چوب، در گروه کوتاه جای می گیرد. با استفاده از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین طول الیاف و همچنین بکارگیری فرمول شیوکورا پایان مرحله میلی متر، متوسط افزایش سالیانه قطر تنه 7 میلی متر و طول الیاف 984.5 میکرومتر محاسبه شد که بدین ترتیب الیاف به گروه که سهم هر یک از جوان چوب و کامل چوب در قطر درخت به ترتیب 65.97 و 34.02 در صد حاصل گردید. با توجه به ارقام به دست آمده ملاحظه می شود که استفاده از چوب افرا پلت 27 ساله به دلیل برخورداری از مقدار وسیع جوان چوب، در صنایع مبل سازی که چوب بصورت مسیو بکار گرفته می شود خالی از اشکال نمی باشد و این در حالیست که برای مصرف این چوب در صنایع تبدیل شیمیایی مانعی وجود نخواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 962

دانلود 207 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINI S.Z.A.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  221-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93499
 • دانلود: 

  56308
چکیده: 

The mean fiber length of three beech trees (Fagus orientalis L.) at the lower and higher points (1% and 75% tree height) of the stem at an intermediate altitude (500-1000m) in the Caspian forests in Sari region were 1.36 and 1.22mm respectively, close to the values in three trees at high altitude (1000-1500m), that were found to be 1.39 and 1.36 mm. The mean fiber lengths of the whole stem, using stem formula, were considered as 1.31 and 1.38mm at intermediate and high altitudes and so were very close each other. Juvenile WOOD portions in the stem comprised 17 annual rings, which took up 7.3% of the stem by volume at intermediate altitude. At high altitude, these values were obtained as 18 annual growth rings, and 8.75% juvenile WOOD in the stem. The reason for greater juvenile WOOD at high altitude was somehow a wider ring width at higher elevation. The mean ring width of lower and upper points of the stem at intermediate altitude were found to be 1.82 and 2.95mm respectively; meanwhile, at high altitude, the findings were 2.97, 3.37mm. Despite the data obtained, t- test comparison was conducted between mean fiber lengths of the two heights of the stems at two altitudes, and no significant differences were found at the 1% level. The exploitation age was strongly dependent on how much juvenile WOOD there was in the stems, that at high altitude was greater than at intermediate. However, statistical comparison showed no significant differences between that and the 1% level. Therefore, altitude in the range of about 500m showed no important impact on beech fiber length, exploitation age or juvenile WOOD border in Caspian forests.

آمار یکساله:  

بازدید 93499

دانلود 56308 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  713-722
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  893
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

افزایش کاربرد چوب از یک سو، و محدودیت منابع آن از سوی دیگر، لزوم بهره مندی از گونه های تندرشد را بیشتر کرده است. در این راستا، با توجه به ویژگی های مطلوب صنوبر، توجه ویژه ای به انواع دو رگ ها و کلن های این گونه جلب شده است. از بین دو رگ ها و کلن های موجود از گونه صنوبر، به علت بازده بالا، سازگاری با اقلیم های مختلف، و سادگی کاشت، داشت، و برداشت، مدت هاست که گونه صنوبر دلتوئیدس (کلن 69.55) و صنوبر و دو رگ یوروآمریکن (کلن (I-214 در ایران مورد بررسی های دقیق تری قرار گرفته و به طور گسترده کاشته می شوند. به علت سن برداشت گونه های تندرشد، این گونه ها بیشتر دارای جوان چوب و بالغ چوب هستند. با توجه به تاثیر جوان چوب بر کاربرد چوب صنوبرها، در این پژوهش تلاش شد تا ویژگی های مرفولوژیکی الیافی جوان چوب و بالغ چوب این دو کلن با هم، و با یکدیگر مقایسه شوند. نمونه ها از ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرا بسته، آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان، تهیه شدند و اندازه گیری ها تا 6 سال نخست به صورت سال به سال، و پس از آن به صورت هر سه سال (سه حلقه رویشی) انجام گرفتند. نتایج نشان می دهند که سن تغییر از جوان چوب به بالغ چوب در این دو کلن، به تقریب 12 سالگی است، تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که در سطح 1 درصد، جهت جغرافیایی اثر معنی داری در صنوبر یوروآمریکن ندارد ولی در صنوبر دلتوئیدس، به تنهایی باعت به وجود آمدن اختلاف معنی دار بین قطر لیف و ضخامت دیواره می شود. از بررسی های انجام شده چنین می توان نتیجه گیری کرد که از دیدگاه ویژگی های الیاف در دو رگ صنوبر یاد شده، میانگین، طول الیاف، قطر الیاف، و قطر حفره سلولی در صنوبر یوروآمریکن، بیشتر از صنوبر دلتوئیدس می باشد. ولی از نظر ضخامت دیواره، صنوبر دلتوئیدس بالاتر قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 893

دانلود 221 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  109
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  948
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

هسته اسپرم بالغ علی رغم عدم رونویسی، دارای جمعیت پیچیده ای از ریبونوکلئیک اسیدRNA=RiboNucleic Acid) ) از قبیل mRNAs MATURE RNAs وmiRNAs micro RNAs  می باشد که در طی مسیر اسپرماتوژنز(Spermatogenesis)  رونویسی و تجمع یافته اند. اسپرم بالغ فاقد ریبوزوم های سیتوپلاسمی و سیستم ترجمه می باشد، در حالی که mRNAs سیتوپلاسمیک توسط پلی زوم های میتوکندریایی ترجمه می شوند. رونوشت های اسپرمی نقش مهمی در سازماندهی کروماتین، نقش گذاری ژنومیک Genomic پدری و خاموش کردن ژن ها دارند. اخیرا انتقال RNA اسپرمی به سلول های اووسیت در هنگام لقاح و نقش اپی ژنتیکی و فراژنومیکی رونوشت های اسپرمی در اوایل رشد رویان نیز گزارش شده است. علاوه بر نقش زیستی RNA اسپرمی در اسپرم بالغ و رشد تخمک بارور شده، تفاوت پروفایل RNA در اسپرم بالغ مردان بارور و نابارور، پتانسیل بالقوه ای را به عنوان مارکرهای اسپرمی در ارزیابی باروری و ناباروری مردان فراهم می کند. در این مقاله مروری به حضور  RNAدر اسپرم بالغ، انواع و نقش های بالقوه آنها در باروری مردان و رشد تخمک بارور شده پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 948

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LUTZ M.B. | SCHULER G.

نشریه: 

TRENDS IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  445-449
تعامل: 
 • استنادات: 

  918
 • بازدید: 

  36253
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36253

دانلود 28870 استناد 918 مرجع 0
نویسندگان: 

ایزدپناه معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  66-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1190
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

هدف از اجرای این پروژه یافتن یک روش سریع تکثیر غیر جنسی برای پایه های ملچ (Ulmus glabra) بالغ موجود در جنگلهای شمال می باشد این گیاه به علت آلوده شدن به بیماری موسوم به مرگ نارون در خطر انقراض است. برای دستیابی به نحوه تکثیر از طریق کشت بافت. جوانه های سه پایه به عنوان سه ژنوتیپ ملچ از جنگلهای شمال (واز و شفاورد) برداشت شد. یک پایه جوان در فاز زایشی بودند. نمونه های گرفته شده از این گیاهان در محیط کشت DKW حاوی مقدارهای مختلف هورمونهای IBA و BA کشت شد. نحوه ضد عفونی نمودن جوانه ها، مقدار کالوس تولید شده در محیط، شاخه زایی، ریشه  زایی، طویل شدن شاخه ها سازگاری و انتقال به مزرعه مورد بررسی قرار گرفت. بهترین روش برای ضد عفونی کردن، قرار دادن جوانه ها به مدت 5 دقیقه در الکل اتیلیک 70 درصد و سپس استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم 2 درصد به مدت 25 دقیقه بود. در کلیه مراحل تکثیر مقداری کالوس توسط نمونه ها تولید شد و افزایش غلظت BA منجر به افزایش مقدار کالوس تولید شده گردید. بهترین محیط کشت برای شاخه زایی محیط کشت پایه DKW حاوی 1 میلی گرم در لیترBA=Benzyl amino purin و 0/1 میلی گرم در لیتر (Indolacid)وIBA بود. ریشه زایی در محیط حاوی مقادیر کم IBA و یا محیط بدون هورمون به راحتی انجام شد. ژنوتیپ جوان که هنوز در فاز رویشی بود بیش از دو ژنوتیپ دیگر قدرت تکثیر داشت و مقدار کالوس کمتری تولید می کرد. ژنوتیپ ها از نظر سهولت ریشه زایی نیز با یکدیگر تفاوت داشتند. کلیه گیاهچه های تولید شده با موفقیت مراحل سازگاری و انتقال به مزرعه را طی کرده و رشد سریعی از خود نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 1190

دانلود 133 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  817
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

میزان مقاومت بیولوژیکی چوبدرون گونه های آزاد (Zelkova carpinifolia)، ملج (Ulmus glabra)، ممرز (Carpinus betulus)، افرا (Acer laetum)، و زبان گنجشک (Pterocaria fraxinifolia) در مقابل حمله قارج رنگین کمان (Trametes versicolor) مورد مطالعه قرار گرفت. پس از 16 هفته، میانگین کاهش جرم نمونه ها به ترتیب 2.19% در آزاد، 41.69% در ملج، 45.64% در ممرز، 53.03% در افرا، و 43.08% در زبان گنجشک تعیین گردید. میزان مواد استخراجی این گونه ها نیز از طریق روش T20403-76، تعیین، به طوری که چوبدرون آزاد دارای بیشترین مقدار مواد استخراجی (13.84%)، و سایر گونه ها به ترتیب: ملج 4.51%، ممرز 2.74%، افرا 3.88%، و زبان گنجشک 4.11% مواد قابل استخراج داشتند. نتایج آماری نشان داد که بین مقدار مواد استخراجی و میزان کاهش جرم چوبدرون همه گونه ها به استثنای گونه زبان گنجشک یک رابطه مستقیم خطی و منفی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 817

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
litScript