نتایج جستجو

625411

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62542

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  47-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4364
 • دانلود: 

  947
چکیده: 

کتاب های داستانی- تصویری، شکل ویژه ای از هنر هستند که از پیوند متن و تصویر هستی یافته اند. رابطه متن و تصویر در این گونه ادبی ناهمسان و گوناگون است و تاثیر ناهمسانی بر مخاطب می گذارد؛ اما پژوهش های اندکی در این زمینه انجام گرفته است. این پژوهش، برآن است تا انواع رابطه ها را باتوجه به عناصر داستانی، در کتاب های داستانی- تصویری برگزیده ایرانی و اروپایی- آمریکایی معاصر، واکاوی و مقایسه کند. نگارندگان، در بررسی این نمونه ها، به واژه، جمله، پاراگراف، تکگستره، دوگستره، متن، تصویر، جلد و کل داستان توجه دارند. پژوهش پیشرو، برپایه نظریه ماریا نیکولایوا و کارول اسکات بنا شده اما راه خود را برای گشایش افقی تازهتر، بازگذاشته است. ازاینرو، درکنار رویکرد توصیفی- تفسیری، به رویکرد تفسیری- تجریدی نیز نزدیک شده و در بررسی آثار، هر دو راه تحلیل محتوای کیفی یعنی قیاسی و استقرایی را به روش تعریفی میرینگ (2000)، پیموده است. درپی چنین خوانشی، مبانی نظری مقوله های یادشده را پرداخته تر کرده و برای نخستینبار به چند یافته مهم و اثرگذار در سازوکارهای کتاب های داستانی- تصویری دست یافته که برخی از روش های فراتنیدگی متن و تصویر را در این گونه ادبی، به جامعه ادبیات کودک یادآوری میکنند.این پژوهش نشان داد، داستان های ایرانی و اروپایی- آمریکایی معاصر، ازنظر رابطه متن و تصویر، تفاوت های چشمگیری دارند؛ رابطه متن و تصویر در داستان های اروپایی- آمریکایی معاصر، با ساختاری هنرمندانه و سنجیده، پویا و نیرومندتر است. درمقابل در داستان های ایرانی، با رابطه متن و تصویر نه چندان ماهرانه و روایت ساز، آسیب هایی وجود دارد که به نظر می رسد بیشتر برایند جدااندیشی نویسنده و تصویرگر باشد. همچنین در میان این آثار، همسانیهایی ازجمله استقلال زبانی متن و تصویر یافت شد که شاید بتوان آن را بیانگر ویژگی های کلی و بنیادین رابطه متن و تصویر در کتاب های داستانی- تصویری دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 4364

دانلود 947 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  25-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

هدف این پژوهش، واکاوی و مقایسه رابطه متن و تصویر، با توجه به سازه های داستانی، در کتاب های داستانی تصویری برتر ایرانی و خارجی است. پژوهشگران، در بررسی این نمونه ها که هدفمندانه و با نظر صاحب نظران هر گروه، گزینش شده اند، به واژه، جمله، پاراگراف، تک گستره، دوگستره، متن، تصویر، جلد و کل داستان توجه دارند. پژوهش پیش رو، بر پایه نظریه ماریا نیکولایوا و کارول اسکات بنا شده؛ اما راه خود را برای گشودن افقی تازه تر، بازگذاشته است؛ ازاین رو، در کنار رویکرد توصیفی تفسیری، به رویکرد تفسیری تجریدی نیز نزدیک شده و در بررسی آثار، هر دو راه تحلیل محتوای کیفی قیاسی و استقرایی را به روش تعریفی میرینگ پیموده است. در پی چنین خوانشی، مبانی نظری مقوله های یادشده را پرداخته تر کرده و در زمینه رابطه متن و تصویر، با نگاهی تازه تر، به الگویی همه جانبه تر رسیده که برای بیان آن، اصطلاح «تارنمای برهم کنشی» را برگزیده است. یافته جانبی این پژوهش، ارزش همراهی و گفت و گوی نویسنده و تصویرگر را برای خلق آثاری خلاق تر نشان می دهد. یافته های این پژوهش نشان داد داستان های خارجی با ساختاری نو و معنادار و خلق گمانه زنی، سپیدخوانی، رفت و برگشت های درون متنی و تصویری و ... سنجیده و پرورده تر از داستان های ایرانی هستند و حتی چشم اندازی گسترده تر و پیچیده تر از راهکارهای نیکولایوا و اسکات را پیش روی مخاطب می گذارند.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جمالی عاطفه | قربانی حسین

نشریه: 

پژوهشهای ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  97-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

در این مقاله براساس نظریه روایت شناسی کودک و نوجوان نیکولایوا یکی از آثار برگزیده کودک و نوجوان یعنی هزار و یک سال شهریار مندنی پور واکاوی شده است تا روشن شود کدام سازه­ های روایتگری چنانکه در ادبیات داستانی کودک و نوجوان بهره­ برداری می­ شود در اثر به خدمت گرفته شده است. نویسنده کودک و نوجوان از چه عناصر و شیوه های روایی متمایزی برای خلق اثر ویژه مخاطب کودک و نوجوان استفاده کرده است؟ مندنی پور با سود جستن از پیرنگی اپیزودیک با پایان باز، خلق شخصیتهای پری وار با کنشهای فانتاستیک، استفاده از راوی بزرگسال برای هدایت شخصیتهای کودک داستان و استفاده از شگردهای خاص زمانی در پی ایجاد تمایز در نوع روایت داستان کودک و نوجوان و بزرگسال بوده است. او در کنار طرح مفاهیمی ژرف متناسب با جهان ذهنی کودک و نوجوان کوشیده است با بیان مسائل هستی شناختی مخاطب بزرگسال را نیز در لذت خواندن متن همراه کند.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  19-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1235
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

این مقاله بر آن است تا بر پایه نظریه نیکولایوا درباره روایت شناسی، ابعاد روایت مندی را در داستان سه سوت جادویی از احمد اکبرپور که از داستان های جدید نیز وی است، بررسی و تحلیل کند؛ نیکولایوا از سال 2003 دیدگاه هایی تازه در پیوند با روایت شناسی ادبیات کودک ارائه داد و برتری های روایت شناسی را به عنوان روی کردی جدا از دیگر شیوه های نقد ادبی یادآور شد. در این نظریه تمرکز وی بر ابعاد روایت مندی و عناصر آن یعنی شخصیت پردازی، زاویه دید و زمان مندی است و معتقد است این عناصر ساختار روایی داستان های کودک را تشکیل می دهند. یافته های پژوهش نشان داد اکبرپور با ارائه راه کارهایی نوین، که نیکولایوا در نظریه خود به عنوان نقاط قوت داستان های کودک به آن ها اشاره می کند، توانسته تا حدودی به جذابیت داستان کمک کند؛ از جمله این شگردها روزنه و پیرنگ باز داستان و توصیف دقیق صحنه ها و جزئیات است. با وجود این که اکبرپور در این داستان کوشیده با آزمودن شیوه های تازه اثری متفاوت بیافریند، اما به نظر می رسد آن گونه که باید نتوانسته از عهده کار برآید؛ چون لحن یک نواخت شخصیت ها و غلبه صدای راوی بر شخصیت ها از انسجام و قدرت مندی اثر می کاهد و نمی گذارد، ویژگی های مثبت اثر، آن چنان که شایسته است، جلوه کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1235

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  175-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  455
 • دانلود: 

  261
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 455

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6 (76)
 • صفحات: 

  141-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  1497
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In recent years, translated stories have always been more successful in attracting audiences than stories written by children in the country. Part of this is due to factors that go back to the content structure of the story. Character AND characterization are crucial elements in the narrative structure of the children's literature. As a matter of fact, it is the fictional character which modifies the stable initial status of the story AND builds up its axis. This paper investigates the character AND characterization, comparatively in the Authored AND Translated Stories for B AND C Age Levels, to analyze their features in order to evaluate which one has been more successful to allure the addressees based on the viewpoint of MARIA NIKOLAJEVA. METHODOLOGY: The relevant data in this analytical-interpretive research together with a quantitative approach have been collected AND classified through extracting the features of character AND characterization in every single story of 50 best-seller Persian stories (30 translated volumes AND 20 authored volumes) published during the years 1385 to 1395. After obtaining the numerical values of variables relevant to the matter, qualitative analysis has been performed according to MARIA NIKOLAJEVA's theory. FINDINGS: The findings show that human characters are mainly used in the both of these stories. The ratio of main human characters in the translated stories to the authored ones is 90 to 35 percent. Inside the main human characters, the proportion of the children characters in the translated books to the authored ones is 81/5 to 54/5 percent. In both of the mentioned stories, a high percentage of the characters are gray, dynamic AND one-dimensional. The ratio of gray characters in the translated stories to the authored ones is 42 to 18 percent, the ratio of dynamic characters in the translated to the authored stories 46 to 26 percent, AND the ratio of one-dimensional characters in the translated stories to the authored ones is 36 to 42. In both of these stories the characters are simple AND extroverted ones which lack intricate motivations but contain credible elements. Characterization in the most of translated stories is integrated, while in the authored ones implicit AND integrated characters are used equally. In both of the mentioned stories characterization is mainly explicit, AND tools like performance, speech AND defamiliarization have been used as the relevant tools in character development. CONCLUSION: The findings obtained from the comparison show that translated stories, due to better AND efficient character selection AND characterization have been more flourishing in attracting the addressees.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 1497 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  61-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

پیرنگ داستان، شاخص ترین عنصر ساختاری داستان است؛ زیرا بدون آنکه مانند کنش و شخصیت، ماهیتی مستقل و آشکار داشته باشد، در سراسر داستان حضور دارد؛ همچنین، پیرنگ به عنوان یکی از مهم ترین عناصر وحدت بخش داستان، از اجزای پراکنده داستان واحدی یکپارچه می سازد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه عنصر پیرنگ از دیدگاه ماریا نیکولایوا در داستان های تالیفی و ترجمه ای گروه سنی ب و ج، تعیین میزان موفقیت هریک از این دو دسته داستان در جذب مخاطب و بررسی علل و عوامل موثر در این موفقیت از دیدگاه ادبی است. در نوشتار پیش رو، داده ها ابتدا به روش اسنادی و کتابخانه ای، از مطالعه و استخراج مختصات پیرنگ داستان های پنجاه جلد کتاب از پرفروش ترین کتاب های داستان کودک و نوجوان (در آثار فارسی زبان داخلی ایران و ترجمه ای به زبان فارسی)، منتشرشده در بازه زمانی سال های 95-1385 گردآوری شد. آنگاه با به دست آوردن مقدار عددی متغیرهای بررسی شده در پیرنگ، تحلیل محتوای کیفی بر پایه نظریه ماریا نیکولایوا صورت گرفت. یافته های حاصل از تطبیق نتایج نشان می دهند که کتاب های داستانی ترجمه ای نسبت به کتاب های تالیفی، به سبب تناسب بیشتر با سلیقه و نیازهای مخاطب کودک و نوجوان و به جهت برخورداری از عناصر جذابیت بیشتر، سبب گرایش کودکان و نوجوانان به این داستان ها شده است و در جذب مخاطبان خود موفق تر بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  928
 • دانلود: 

  462
چکیده: 

مقاله حاضر برای این که نشان دهد برنامه «فلسفه برای کودکان»، می تواند برای رسیدن به هدف عمده خویش یعنی دست یابی به استقلال از داستان های موجود در ادبیات کودک بهره گیرد، به تحلیل محتوایی از نوع تاملی یا فکری چند داستان در این گستره پرداخت. یافته های پژوهش نشان داد، آثار یاد شده به خوبی می توانند به یاری برنامه «فلسفه برای کودکان» بشتابند و نیازهای آنان را پاسخ گویند، همچنین مشخص شد که همانندی های بسیاری میان دیدگاه های مرتضی خسرو نژاد، ماریا نیکولایوا و برونو بتلهایم با یافته های این تحقیق وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 928

دانلود 462 استناد 2 مرجع 1
نویسندگان: 

ایلخانی ساراکاترین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  44-43 (ویژه نامه زبان های خارجی)
 • صفحات: 

  45-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1883
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

گرچه سر والتر اسکات معمولا به عنوان یک نویسنده رمانتیک شناخته شده است، لکن تحلیل رمانتیسم ادعا شده او نشان دهنده این امر است که این سخن سطحی است: اندیشه او عمیقا تحت تاثیر مفاهیم روشنگری اسکاتلندی و نئوکلاسیسم است. بسیاری از رمان های سر والتر اسکات بیشتر در عکس العمل به انقلاب مشروطه سال 1688 میلادی بریتانیا و معاهده اتحاد سیاسی بین انگلستان و اسکاتلند نوشته شده است تا انقلاب فرانسه. این معاهده بر فرهنگ اسکاتلند در قرن هجدهم میلادی تاثیر گذاشت. یکی از نتایج آن گسترش تاریخ نگاری و فلسفه تاریخ روشنگری اسکاتلندی بود که بنیان نظام مند کردن تاریخ نزد والتر اسکات را شکل می دهد. طرح های داستانی والتر اسکات به عنوان وسیله ای برای آزمون و بررسی جوامع گوناگون در مراحل مختلف توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی عمل می کند. این طرح ها همچنین قدر ارزش های نئوکلاسیک گرانبهایی همچون برتری عقل بر احساس و اهمیت خویشتن داری و میانه روی را می آموزند. توجه والتر اسکات به قرون وسطی و استفاده از مکان های بیگانه از علاقه روشنگری اسکاتلندی به تفاوت والتر اسکات به قرون وسطی و استفاده از مکان های بیگانه از علاقه روشنگری اسکاتلندی به تفاوت فرهنگی نشات می گیرد. علاوه بر این، گریز زدن های او در روایت ها شاهدی برای دل مشغولی رمانتیکی به خویشتن نیست، بلکه تحولی است در شیوه ادبی بریتانیایی قرن هجدهم میلادی.

آمار یکساله:  

بازدید 1883

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAYED O.R. | SAYED N.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4242
 • دانلود: 

  2625
چکیده: 

In the study of partially ordered sets, topologies such as SCOTT-topology have shown to be of paramount importance. In order to have analogous topology-like tools in the more general setting of quantitative domains, we introduce a method to construct SCOTT-topology on a set equipped with a transitive binary relation which we call t-set. As an application of this result there is a SCOTT-topology associated to any topology induced by its specialization pre-ordered relation. Some relations between this topology AND the original topology are investigated.

آمار یکساله:  

بازدید 4242

دانلود 2625 استناد 0 مرجع 0
litScript