نتایج جستجو

2794

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

280

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  127
 • صفحات: 

  81-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

برای انجام این پژوهش، از تعداد 6841 رکورد وزن بدن در سنین مختلف 1877 رأس گوسفند ماکویی که طی سال های 1369 تا 1393 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند ماکویی شهرستان ماکو استان آذربایجان غربی جمع آوری شده بودند، استفاده شد. پارامترهای منحنی رشد، بر اساس وزن بدن در سنین مختلف و با مقادیر مختلف آغازین با استفاده از رویه NLIN نرم افزار SAS برآورد شدند. چهار مدل غیرخطی برودی، ون برتالانفی، لجستیک و گومپرتز بر داده ها برازش داده شدند. پس از تعیین مناسب ترین مدل غیرخطی توصیف کننده منحنی رشد، این مدل با استفاده از روش تکرار گوس-نیوتن به نحوی برازش داده شد تا پارامترهای منحنی رشد برای همه افراد به صورت جداگانه بدست آیند. با استفاده از رویه GLM نرم افزار SAS اثرات ثابت تأثیرگذار بر این پارامترها شناسایی شدند. مدل برودی با داشتن بالاترین دقت (955432/0R2= ( و کمترین خطا (78/37MSE=) بهترین مدل جهت توصیف الگوی رشد گوسفند ماکویی شناخته شد. این مدل وزن بلوغ، نرخ رشد و نرخ بلوغ را به ترتیب 09/46، 88/0 و 007/0 برآورد کرد. سال و فصل تولد، جنس و تیپ تولد بره بر وزن بلوغ و نرخ رشد اثر معنی داری داشتند (01/0p <)، اما جنس بره بر نرخ بلوغ معنی دار نبود (01/0p <). نتایج نشان داد که مدل برودی نسبت به سایر مدل های ارزیابی شده جهت برازش منحنی رشد گوسفند ماکویی مناسب تر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

لطیفی میثم | علیجانی صادق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  223-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

هدف از این تحقیق مقایسه مدل های غیرخطی نمایی منفی، لجستیک، ون برتالانفی، برودی و گمپرتز برای برازش منحنی رشد در گوسفند ماکویی بود. داده های مورد استفاده شامل5913 رکورد وزن بدن از 1966 بره نر و 7092 رکورد از 2354 بره ماده بود (از تولد تا 225 روزگی)، که طی سال های 1373 الی 1390 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند نژاد ماکویی شهرستان ماکو جمع آوری شده بود. برازش مدل های غیرخطی با استفاده از رویه ی حداقل مربعات غیرخطی (NLIN) نرم افزار SAS انجام شد. به منظور تعیین بهترین مدل از ضریب تبیین اصلاح شده (R2adj)، جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، معیار اطلاعات آکائیک (AIC) و معیار اطلاعات بیزی (BIC) استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مدل برودی با داشتن بالاترین R2adj و کمترین RMSE، AIC و BIC بهتر از دیگر مدل ها، منحنی رشد گوسفند نژاد ماکویی را برازش کرد. به ترتیب کمترین و بیشترین همبستگی منفی بین دو پارامتر A و k برای کل بره ها در مدل لجستیک (59/0-) و برودی (97/0-) بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که مدل برودی برای تعیین برخی از راهبردهای مدیریتی مانند تعیین برنامه های تغذیه ای و سن مناسب کشتار گوسفندان ماکویی مفید می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

سابقه و هدف: گوشت گوسفند یکی از منابع مهم تأمین پروتئین حیوانی در کشور در مقایسه با گوشت بز و گاو می باشد. با این حال به خاطر عدم برنامه ریزی ها در سطح کلان کشوری و ضعف و ناکارآمدی سیستمهای پرورشی در کشور، این میزان جوابگوی نیاز مصرف کنندگان نمی باشد. علاوه براین، برای تعیین معادلات هدف اصلاح نژاد و شاخص انتخاب، برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی گوسفند ضروری می باشد. مواد و روش ها: در این تحقیق، اطلاعات مربوط به صفات وزن بدن که طی سالهای 1375 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند ماکویی، در استان آذربایجان غربی جمع آوری شده بود، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و نسبت کلیبر استفاده گردید. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل صفات اوزان تولد، شیرگیری، شش ماهگی و یکسالگی، افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی، نسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری و نسبت کلیبر از شیرگیری تا شش ماهگی بودند. مؤلفه های واریانس و کوواریانس صفات مورد مطالعه با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و مدل های حیوانی مختلف نرم افزار ASREML بدست آمدند. پس از برازش مدل های حیوانی مورد استفاده، بهترین مدل برای هر صفت بر اساس لگاریتم درستنمایی تعیین شد. یافته ها: بهترین مدل برای صفت وزن تولد مدل شماره 3 (اثر افزایشی ژنتیکی مستقیم و مادری بدون در نظر گرفتن کوواریانس آنها)، صفات وزن شیرگیری، شش ماهگی و افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری مدل شماره 2 (-اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و محیط دائمی مادری) و برای صفات یکسالگی، افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی، نسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری و نسبت کلیبر از شیرگیری تا شش ماهگی مدل شماره 1 (اثر افزایشی مستقیم) برآورد گردید. براساس نتایج وراثت پذیری مستقیم برای صفات اوزان تولد، شیرگیری، شش ماهگی و یکسالگی، افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی، نسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری و نسبت کلیبر از شیرگیری تا شش ماهگی به ترتیب 04/0± 15/0، 03/0± 16/0، 04/0± 21/0، 06/0± 22/0، 05/0± 13/0، 04/0± 14/0، 03/0± 06/0 و 02/0± 03/0 برآورد گردید. وراثت پذیری مادری برای وزن تولد 02/0± 08/0 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی مستقیم از 13/0 ( بین وزن یکسالگی با نسبت کلیبر از شیرگیری تا شش ماهگی) تا 94/0 ( بین وزن شیرگیری با نسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری) متغیر بود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که انتخاب برای نسبت کلیبر، ضمن افزایش سرعت رشد بره ها، باعث افزایش راندمان خوراک مصرفی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Rahimi g. | Hemati v.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  669-675
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28303
 • دانلود: 

  37255
چکیده: 

Insulin-like growth factor 1 receptor (IGF-1R) is a main receptor of IGFs family which plays a critical role in the postnatal growth and skeletal growth in many species. However, there are few reports of IGF-1R gene structure and its effects on growth traits in SHEEP. The objectives of this study were detection of IGF-1R polymorphisms and assessment of their associations with growth traits in Iranian MAKOOEI SHEEP. Hence, 200 MAKOOEI lambs were genotyped through polymerase chain reaction-single-strand conformation polymorphism (PCR-SSCP). The studied traits were birth weight (BW), weaning weight (WW), 6 months weight (6MW), average daily gains from birth to 3 months (ADG0-3), from 3 months to 6 months (ADG3-6), from birth to 6 months (ADG0-6) and corresponding Kleiber ratios (KR0-3, KR3-6, KR0-6). For this genetic position, three types of banding patterns (AA, AB and BB) were identified with the frequencies of 0. 69, 0. 16 and 0. 15, respectively. In this study, IGF-1R genotypes indicated the significant associations with 6MW, ADG0-6, KR0-3 (P<0. 05) and ADG0-3 (P<0. 01). In all of the significant traits, The AA genotype was linked to the highest values, while the BB genotype was linked to the lowest values. The results of this study indicated that single nucleotide polymorphism (SNP) variation in IGF-1R gene can be used as a mo-lecular marker for improving of growth traits in marker assisted selection programs in SHEEP.

آمار یکساله:  

بازدید 28303

دانلود 37255 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  65-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  306
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

سابقه و هدف: صفات تولید مثلی مهمترین صفات مؤثر بر سودآوری در پرورش گوسفند می باشند. این صفات دارای ماهیت آستانه ای بوده ولی در عمل به صورت صفات دارای توزیع پیوسته مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. علاوه بر دقیق و درست بودن رکوردهای شجره و عملکرد صفات، بکار بردن مدل مناسب جهت تجزیه صفات نیز تأثیر بسیار بالائی در برآورد دقیق فراسنجه های ژنتیکی و همچنین ارزیابی ها خواهد داشت. بروز ظاهری برخی از صفات اقتصادی که دارای توارث ساده مندلی نیستند به صورت گسسته می باشد. یکی از مدل هایی که برای توارث این صفات در نظر گرفته می شود این است که آنها نیز مانند بسیاری از دیگر صفات کمی تحت تأثیر عوامل متعدد ژنتیکی و غیر ژنتیکی با توزیع پیوسته قرار دارند. هدف این پژوهش مطالعه عملکرد و برآورد وراثت پذیری و تکرار پذیری صفات تولید مثلی در گوسفندان نژاد ماکویی با استفاده از مدل های خطی و آستانه ای بود. مواد و روش ها: در این پژوهش از اطلاعات 4319 رکورد مربوط به 1629رأس میش، جمع آوری شده طی سال های 1375 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند ماکویی (ماکو) واقع در استان آذربایجان غربی استفاده شد. صفات تولید مثلی شامل میزان آبستنی، تعداد بره متولد شده در هر زایمان میش، تعداد بره زنده شیرگیری شده در هر زایمان میش، تعداد بره متولد شده به ازای هر میش در معرض آمیزش و تعداد بره شیرگیری به ازای هر میش در معرض آمیزش بودند. مدل های حیوانی خطی و آستانه ای به صورت یک صفتی شامل اثر عوامل ثابت (سال و سن میش ) و اثر عوامل تصادفی ژنتیکی افزایشی میش، محیطی دائمی میش و باقی مانده توسط نرم افزار ASREML پیش بینی شدند. یافته ها: میانگین کل صفات مورد بررسی به صورت 93/0 برای میزان آبستنی، 16/1 برای تعداد بره متولد شده در هر زایمان میش، 98/0 برای تعداد بره زنده شیر گیری شده در هر زایمان، 07/1 برای تعداد بره متولد شده به ازای هر میش در معرض آمیزش و 91/0 برای تعداد بره شیرگیری به ازای هر میش در معرض آمیزش بودند. ضریب وراثت پذیری صفات به ترتیب 05/0، 11/0، 06/0، 08/0 و 04/0 با استفاده از مدل تجزیه خطی و 12/0، 20/0، 15/0، 18/0 و 10/0 با استفاده از مدل تجزیه آستانه ای برآورده شد. برآورد ضریب تکرار پذیری صفات نیز به ترتیب 09/0، 16/0، 18/0، 15/0 و 12/0 حاصل از تجزیه خطی و 48/0، 51/0، 34/0، 50/0 و 41/0 حاصل از تجزیه آستانه ای بود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از مدل های آستانه ای برای تجزیه رکوردهای صفات تولید مثلی در ارزیابی ژنتیکی، در مقایسه در مدل های خطی، منجر به افزایش نسبی پارامترهای ژنتیکی و افزایش دقت ارزیابی-ها خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 306

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JAFARI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  305-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147192
 • دانلود: 

  32869
چکیده: 

A pedigree file consisting of 5860 individuals, 167 sires and 1582 dams collected at MAKOOEI SHEEP breeding station (MSBS) during a period of 24 years (1990 to 2013) was used to calculate the inbreeding coefficients to reveal any probable effects of inbreeding (F) on the studied traits. The studied traits were classified to the five main groups including body weight, Kleiber ratio, body measurements, greasy fleece weight and reproductive traits. The inbreeding coefficient among the individuals ranged from 0 to 25% with an average of 0.33%, and ranged from 0 to 25% among the ewes with an average of 0.21%. Fluctuations in individual and maternal inbreeding were observed in the period under study. The average generation interval was calculated as 3.6 years. The effective population size of the flock was 51.8 animals. The rate of inbreeding was 0.08% per year and 0.53% per generation. Six different models were applied and likelihood ratio test (LRT) was used to select the appropriate model. Based on the LRT, model II was selected as appropriate model for growth, greasy fleece weight at 6 months of age and kleiber ratio traits. The traits related to the live body weight were affected negatively (P<0.001) by the quadratic individual F. The linear individual regression coefficient of the Kleiber ratio was estimated significantly (P<0.01) as 0.001, as well the linear maternal inbreeding regression was estimated significantly (P<0.05) as 0.0002. In general, body measurements were affected negatively by the quadratic effects of inbreeding (both individual and maternal) and positively by the linear effects of inbreeding. The reproductive traits were studied based on ewe inbreeding coefficient. Among the reproductive traits, the quadratic regression coefficient of conception rate was estimated significantly (P<0.05) as -0.22. Quadratic regression coefficient of litter mean weight per lamb born were estimated significantly (P<0.01) as -0.63 per 0.01 change in the ewe inbreeding coefficient. Therefore, inbreeding should be avoided, except for purposes of genetic breeding whose main objective is the fixation of certain alleles in the population.

آمار یکساله:  

بازدید 147192

دانلود 32869 استناد 0 مرجع 4690
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61630
 • دانلود: 

  28417
چکیده: 

A selection program is being implemented to improve meat production in MAKOOEI SHEEP. Increasing litter size per ewe is the main objective, but possible repercussions on weight traits of lambs should be considered. The aim of this study was to estimate heritability along with genetic and phenotypic correlations between ewe's reproductive vs. weight traits in MAKOOEI ewes. Data were comprised of 5,364 records of body weight of lambs from 289 sires and 1,726 dams, plus 3,418 records of reproductive traits from 1,429 ewes collected from 1996 to 2009 from a MAKOOEI flock at Makoo Station in West-Azerbaijan Province. The ewe reproductive traits investigated were Conception Rate (CR), Litter Size at Birth (LSB), Litter Size at Weaning (LSW), Litter Weight at Birth (LWB) and Litter Weight at Weaning (LWW). The lamb traits investigated were Weights at Birth (BW) and at Weaning (WW). Genetic parameters were estimated through REML procedure using ASReml program. The estimates of direct heritability for lamb body weights were 0.15±0.04 at birth and 0.16±0.03 at weaning. The estimates of heritability for reproductive traits varied from 0.05±0.02 for CR to 0.17±0.03 for LWB. Additive genetic correlations between BW and ewe's reproductive traits varied from small to moderate, ranging between –0.14 and 0.22. Additive genetic correlations between WW and ewe reproduction traits varied from moderate to high, positively ranging between 0.21 and 0.67. In conclusion, WW could be considered as a selection criterion in indirectly improving the ewe's reproductive traits in MAKOOEI SHEEP.

آمار یکساله:  

بازدید 61630

دانلود 28417 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  347-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  625
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط 18 صفت وزن زنده، ارتفاع جدوگاه، محیط دور سینه، محیط دور گردن، طول بدن حیوان، محیط دور حفره بطنی، عرض بالای دنبه، عرض وسط دنبه، عرض پایین دنبه، طول طرف راست دنبه، طول شکاف دنبه، طول طرف چپ دنبه، قطر بالای دنبه، قطر وسط دنبه، قطر پایین دنبه، محیط بالای دنبه، محیط وسط و پایین دنبه با صفات اوزان لاشه با دنبه، لاشه، و دنبه و پیش بینی عملکرد این صفات با روش تابعیت خطی چند متغیره بر حسب تحلیل مولفه اصلی بود. عامل جنس به جز صفات قطر دنبه در ناحیه بالا، پایین، و وسط، طول شکاف و طرف راست دنبه و عرض دنبه در ناحیه بالا و پایین، معنی دار بود و عملکردها اکثرا در نرها بیشتر از ماده ها بود. بنابراین میانگین عملکرد صفات به همراه انحراف معیار به طور جداگانه ای برای نرها و ماده ها به دست آمد. سپس وجود هم راستایی چندگانه با بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل، عامل تحمل، و عامل تورم واریانس تایید شد. به منظور از بین بردن هم راستایی چندگانه مشاهده شده در بین متغیرهای ورودی و تفسیر بهتر نتایج مدل تابعیت از روش تحلیل مولفه اصلی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مشکل هم راستایی چندگانه موجود در بین متغیرهای مستقل صفات مطالعه شده با استفاده از روش تابعیت مولفه اصلی حل شدنی است. ضریب تبیین برای صفات بررسی شده در دامنه 0.973 برای صفت وزن لاشه بدون دنبه در بره های نر ماکوئی تا 0.561 در صفت لاشه با دنبه بره های ماده ماکوئی، متغیر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 625

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LEROUX C. | GIRARD N. | COTTIN V.

نشریه: 

VETERINARY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  211-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  12989
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12989

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
نویسندگان: 

PASTOR J. | LOSTE A. | SAEZ T.

نشریه: 

PEQUENOS RUMIANTES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  18-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  36706
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36706

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
litScript