نتایج جستجو

554

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

56

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1359
 • دانلود: 

  908
چکیده: 

Background and objectives: Macrophages play an important role in tumor growth (M2 macrophage) or suppression (M1 macrophage). Auraptene, a prenyloxycoumarin compound extracted from Citrus plants, has anti-cancer and anti-inflammatory properties. The purpose of this study was to look into the effect of auraptene on macrophage polarization and the tumor microenvironment when a human monocyte cell line (THP-1) was co-cultured with human colorectal adenocarcinoma (HT-29). Methods: The toxicity of auraptene on THP-1 and HT-29 cells was determined by the MTT method. Using flow cytometry, the effect of auraptene on macrophage polarization was studied through THP-1 as a macrophage source. The effect of auraptene on the macrophage population was also studied in THP-1 co-cultured with HT-29. Furthermore, macrophage function was assessed by measuring IL-10 and IL-12 concentrations using the ELISA method, nitric oxide (NO) concentrations using the Griess method, and HT-29 apoptosis by flow cytometry. Results: The M1/M2 ratio of THP-1 exposed to auraptene increased significantly in both naive THP-1 and THP-1 co-cultured with HT-29. Auraptene significantly reduced tumor-protective IL-10 secretion in M1 (p=0. 0032) and M2 (p=0. 0011). Auraptene increased anti-tumor IL-12 in M2 significantly (p=0. 0011). It increased M1 NO production (p=0. 0236) while decreasing M2 NO production (p=0. 0001). Auraptene also increased HT-29 apoptosis in M0 and M1 co-cultures (p<0. 0001). Conclusion: Auraptene altered the release profiles and macrophage types to enhance the suppression of HT-29 cells.

آمار یکساله:  

بازدید 1359

دانلود 908 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1140
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

هدف: تعیین میزان حضور آفلاتوکسین M1 در پنیرهای تولیدی توسط کارخانجات مختلف در استان تهران.طرح: مطالعه مقطعی.تعداد نمونه: 80 نمونه پنیر سفید ایرانی.روش: توسط کروماتوگرافیآنالیز آماری: آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی.نتایج: AFM1 در 83.3 درصد نمونه های پنیر مورد آزمایش یافت شد. محدوده مقادیر آلودگی در ماههای مختلف سال متفاوت بود. در ماههای خرداد، شهریور، آذر و اسفند مقادیر AFM1 به ترتیب در محدودهای 197-1423، 177-1274، 179-1506 و 219-2918 نانوگرم در هر کیلوگرم قرار داشت. در حالی که میانگین غلظت آفلاتوکسین M1 در این ماهها به ترتیب 549.7، 503.9، 602.1 و 749.6 نانوگرم در هر کیلوگرم بود.بالاترین میانگین AFM1 در نمونه های ماه اسفند 2918 ng/kg و پایین ترین میانگین AFM1 در نمونه های ماه شهریور 177 ng/kg ثبت گردید.بررسی آماری نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین AFM1 در نمونه های پنیر جمع آوری شده در ماههای خرداد، شهریور، آذر و اسفند وجود ندارد (p>0.05) اما میانگین AFM1 مربوط به نمونه های پنیر جمع آوری شده در فصول بهار و تابستان به طور معنی داری پایین تر از نمونه های جمع آوری شده در فصول پاییز و زمستان می باشد.تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون Tukey.نتیجه گیری: با توجه به حضور بالای AFM1 در نمونه های پنیر می توان نتیجه گرفت که احتمالا جیره غذایی دامهای تولید کننده شیر تحویلی به کارخانجات پنیرسازی، حاوی مقادیر بالای آفلاتوکسین بوده و این امر به طور قابل ملاحظه ای می تواند برای سلامتی انسان خطرناک باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1140

دانلود 118 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  91-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1240
 • دانلود: 

  575
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1240

دانلود 575 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2187
 • دانلود: 

  843
چکیده: 

اهداف: هدف این مطالعه، بررسی شیرهای پاستوریزه از نظر آلودگی به آفلاتوکسین M1 و مقایسه محصول دو شرکت عمده تامین کننده لبنیات یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران از نظر آلودگی به این مایکوتوکسین بود.مواد و روش ها: 50 نمونه شیر دو کارخانه لبنی، در دو فصل سرد (زمستان 1387) و گرم (تابستان 1388) به طور تصادفی انتخاب و میزان آفلاتوکسین M1 در آنها با استفاده از الایزای رقابتی اندازه گیری شد. اختلاف میانگین ها با استفاده از آزمون T استودنت در محیط نرم افزاری  INSTATAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: %84 نمونه ها به میزان قابل اندازه گیری، آلوده به آفلاتوکسین M1 بودند. میانگین غلظت این مایکوتوکسین در کل نمونه ها 20.7±14.6 نانوگرم در لیتر و دامنه آن از 0 تا 63.4 نانوگرم در لیتر متغیر بود. میزان آلودگی به آفلاتوکسین M1 تنها در دو نمونه (%4)، بالاتر از حد استاندارد ایران (50 نانوگرم در لیتر) قرار داشت. میانگین غلظت آفلاتوکسین M1 در محصولات شرکت یک (25.4±15.7) بیشتر از محصولات شرکت دو (15.4±11.6) بود (P<0.01). نمونه های زمستانی (31.2±15) شرکت یک نسبت به نمونه های تابستانی (18.5±14.2) آن شرکت آلودگی بیشتری داشتند (P<0.05).نتیجه گیری: شیوع بالای آلودگی با آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر پاستوریزه نگران کننده است و لزوم پیشگیری از ورود پیش ساز این سم (آفلاتوکسین B1) در خوراک دام های شیری و نیز لزوم نظارت بیشتر بر توزیع شیر را خاطر نشان می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2187

دانلود 843 استناد 0 مرجع 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49484
 • دانلود: 

  14577
چکیده: 

Aflatoxin M1 (AFM1) is the hydroxylated metabolite of aflatoxin B1 (AFB1) that it can be found in milk and dairy products. In this study, ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) technique was used for detection of AFM1 in ice-cream in Guilan province (Northern Iran). A total of 90 ice-cream samples was randomly obtained from different supermarkets. In 62 of the 90 ice-cream samples examined (68.88%), the presence of AFM1 was detected in concentrations between 8.4-147.7 ng/l. The mean level of AFM1 in positive samples was 40.36 ng/l. AFM1 levels in 11 samples (12.22%) were higher than the maximum tolerance limit (50 ng/l) accepted by ISIRI, European Community and Codex Alimentarius.

آمار یکساله:  

بازدید 49484

دانلود 14577 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1489-1498
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  956
 • دانلود: 

  303
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 956

دانلود 303 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  879
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

زمینه و هدف: آفلاتوکسین های M1 و M2 متابولیت های ثانویه سمی از کپک ها هستند که هنگام مصرف غذای آلوده به آفلاتوکسین B1 و B2 توسط دام، در شیر و محصولات لبنی ظاهر می گردد. با توجه به اهمیت مصرف محصولات لبنی در تغذیه انسان، مطالعه حاضر به منظور بررسی آفلاتوکسین (AFM1) M1 در کشک های پاستوریزه (مایع صنعتی) شهر تهران انجام پذیرفت.روش بررسی: 32 نمونه کشک مایع صنعتی (8 برند و از هر کدام 4 تاریخ تولید متفاوت) از سوپر مارکت های شهر تهران خریداری شدند و به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) و با استفاده از ستون های ایمونوافینیتی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: در این مطالعه %90.62 کشک ها با میانگین 60.17±75.48 ppt آلوده به AFM1 بودند. در %20.68 نمونه ها آلودگی بالاتر از حد مجاز استاندارد ایران (100ppt) بوده است. مقایسه برندهای مختلف نشان داد که برند B با میانگین آلودگی 99.09±158.47 ppt، و برندG با میانگین آلودگی 21.27±16.91 ppt، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان آلودگی را داشتند. اختلاف میان میزان آلودگی برندها معنی دار نبوده است (P>0.05).نتیجه گیری: با توجه به وجود آلودگی در بیش از نیمی از نمونه ها و با توجه به اینکه آلودگی به آفلاتوکسین ها حتی در مقادیر کم نیز می تواند یک مشکل جدی برای سلامت انسان محسوب گردد لذا کنترل مداوم محصولات لبنی و اقدامات پیشگیرانه از جمله عدم استفاده علوفه کپک زده جهت دام، پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 879

دانلود 324 استناد 0 مرجع 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  931
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

با توجه به مخاطرات جدی سم آفلاتوکسین به ویژه سرطان زایی و حضور آفلاتوکسین M1 در شیر و فراورده های لبنی از یک طرف و پتانسیل سویه های میکروبی با خاصیت پروبیوتیکی در حذف این توکسین از طرفی دیگر، هدف از این مطالعه بررسی و تعیین توان سویه های پروبیوتیک مورد استفاده در تولید پنیرهای پروبیوتیکی در ایران در حذف آفلاتوکسین بود. بدین منظور تعداد  64نمونه پنیر شامل 38 نمونه پنیر سفید (17 نمونه مربوط به برند A و 21 نمونه مربوط به برند B (و 26 نمونه پنیر پروبیوتیک (10 نمونه مربوط به برند A و 16 مورد مربوط به برند B) از سطح توزیع در فصل زمستان و به روش تصادفی جمع آوری و تا زمان آزمون به روش الایزا در دمای یخچال نگهداری گردید. نتایج نشان داد که بین پنیرهای سفید و پروبیوتیک هر کارخانه از نظر میزان آفلاتوکسین M1 اختلاف معنی داری وجود دارد. میزان آفلاتوکسین M1 در پنیر سفید و پروبیوتیک برند A به ترتیب 71.91±40.36ppt و 29.52±22.27ppt تعیین شد. در مورد برند B میانگین آفلاتوکسین M1 پنیر سفید 177.65±43.52ppt و در پنیر پروبیوتیک 131.51±43.85ppt تشخیص داده شد. اختلاف میانگین آفلاتوکسین M1 در پنیرهای سفید معمولی (130.35±67.58ppt) با پنیرهای پروبیوتیک (92.28±62.39ppt) معنی دار بود (p<0.05). با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد که در پنیرهای پروبیوتیک میزان آفلاتوکسین M1 حدود 30 درصد در مقایسه با پنیرهای سفید کمتر است. باکتری های پروبیوتیک که خواص مفیدی بر روی سلامتی انسان دارند می توانند میزان آفلاتوکسین را در محصول کاهش دهند، بنابراین مناسب است که صنایع لبنی برای تولید این محصولات تشویق گردند و آگاهی عمومی مصرف کنندگان در زمینه مصرف این محصولات افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 931

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ONCOTARGET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  17937-17950
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  1875
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1875

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
نویسندگان: 

KADAKAL M. | KADAKAL M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  609
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

In this manuscript, we introduce concepts of (m1, m2)-logarithmically convex (AGconvex) functions and establish some Hermite-Hadamard type inequalities of these classes of functions.

آمار یکساله:  

بازدید 609

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
litScript