نتایج جستجو

33540

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3354

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  467-474
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  970
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

کنترل بیولوژیکی Listeria monocytogenes با باکتریوفاژ، یکی از راههای مبارزه با این باکتری است. در این مطالعه تاثیر pH و درجه حرارت، بر 4 نوعListeria monocytogenes  عاری از فاژ بطور تجربی آلوده شده به 5 باکتریوفاژ آلوده شدند تعیین گردید. با کشت Listeria monocytogenes لیزوژن جداشده از جنینهای سقط شده روی محیط TSB، فاژهای آزاد شده از Listeria monocytogenes لیزوژرنیک با فیلتر 0.45 میکرون جدا گردید. از مجموع این فاژها 5 فاژ مختلف با غلظت 109PFU/ml  انتخاب و با یکدیگر مخلوط شد، سپس در سه لوله آزمایش تقسیم و pH آنها بترتیب به 4، 7 و 9 رسید. سپس 2.5 میلی لیتر از هر pH را در چهار لوله جداگانه ریخته و در درجه حرارتهای 0-7، 8-14، 15-25، 26-37 سانتی گراد با 0.5 میلی لیتر از هر یک از انواعListeria monocytogenes  با همان pH و درجه حرارتهای مختلف مخلوط و در گرمخانه بمدت 24 ساعت قرار داده شد. بعد از آن یک قطره از هر یک از لوله ها، بروی محیط آگار خوندار کشت و در گرمخانه قرار گرفت. کشت 24 ساعته عاری از باکتری و یا دارای کلنیهای تغیریافته لیزوژن بودند. بیش از 2.3 Listeria monocytogenes های موثر در سقط دامها در شمال شهر اصفهان آلوده به فاژ هستند. بهترینpH  برای الحاق باکتریوفاژها به لیستریا عاری از فاژ، pH خنثی است. تبدیل این باکتری به فرم لیزوژن درpH  خنثی و در درجات مختلف (37-0 سانتی گراد) صورت می گیرد. ولی در pH اسیدی و یا قلیایی و در درجه حرارت بالاتر از 15 درجه سانتی گراد با احتمال P<0.05 اختلاف معنی دار است و باکتری در درجه حرارت بیش از 15 درجه سانتی گراد بیشتر بفرم لیزوژن تبدیل میشود. برای کنترل بیولوژیListeria monocytogenes  در طبیعت توسط باکتریوفاژ باید از تمام فاکتورهای موثر در اتصال و ورود DNA باکتریوفاژ به سیتوپلاسم و یا الحاق آن به ژنوم باکتری آگاهی داشت تا بتوان از باکتریوفاژ بعنوان وسیله ای مناسب برای از بین بردن باکتری در طبیعت و مواد غذایی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 970

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

لطفی پور ساعدی کاظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  76
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
همکاران: 

علی-منتظری

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1384
تعامل: 
 • بازدید: 

  351
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مطالعه به منظور ترجمه و تعیین پایایی و روایی گونه فارسی استاندارد بین المللی SF-36 به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی طراحی و انجام شد. پس از اخذ اجازه لازم بر اساس روش توصیه شده Forward-Backward، پرسشنامه مذکور ترجمه و در مطالعه ای آزمایشی به کار برده شده و پس از اعمال تغییرات لازم، پرسشنامه نهایی در مطالعه ای جمعیتی در شهر تهران در افراد سنین 15 سال و بالاتر به کار برده شد. میانگین سنی پاسخ دهندگان 1.35 سال با انحراف معیار معیار (±16) بوده و بیشترین حجم نمونه مورد مطالعه متاهل بودند (58%). متوسط سال های آموزش پاسخ دهندگان10 سال با انحراف معیار(±4.5) به دست آمد. آزمون پایایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل آماری «همخوانی داخلی» و آزمون روایی با استفاده از روش «مقایسه گروه های شناخته شده» و «روایی همگرایی» ارزیابی شد. تحلیل «همخوانی داخلی» نشان داد که بجز مقیاس نشاط (a=0.65) سایر مقیاس های گونه فارسی SF-36 از حداقل ضرایب استاندارد پایایی در محدوده 77.0 تا 9.0 برخوردارند. آزمون آماری «مقایسه گروه های شناخته شده» نشان داد که گونه فارسی SF-36 قادر به افتراق زیر گروه های جمعیتی به تفکیک جنس و سن است. به این نحو که افراد مسن تر و زنان در تمامی مقیاس ها امتیازهای پایین تری را به دست آوردند. آزمون «روایی همگرایی" به منظور بررسی فرضیات اندازه گیری با استفاده از همبستگی هر سوال با مقیاس فرضیه سازی شده نیز نتایج مطلوبی را به دست داده و تمامی ضرایب همبستگی بیش از مقدار توصیه شده 4.0 به دست آمد (دامنه تغییرات ضرایب .580 تا 95.0). آزمون تحلیل عاملی نیز دو جزء اصلی را به دست داد که 9.65% پراکندگی میان مقیاس های پرسشنامه SF-36 را توجیه می نمود. در مجموع نتایج نشان میدهد گونه فارسی ابزار استاندارد SF-36، به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در سطح جمعیتی از پایایی و روایی لازم برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 351

گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  87-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

مهم ترین عامل در طراحی سرریزهای تنداب، کنترل وقوع کاویتاسیون ناشی از سرعت بالا و فشار منفی جریان می باشد. در این تحقیق باتوجه بههزینه های بسیار بالای تعمیر و بازسازی سرریز، احتمال وقوع کاویتاسیون با استفاده از روش های قابلیت اطمینان formو شبیه سازی مونت کارلو، بر روی مدل سرریز تنداب سد داریان، ساخته شده با مقیاس1: 50 در مؤسسه تحقیقات آب ایران، بررسی شد. بر این اساس می توان به عنوان یک روش کنترلی، برمبنای قابلیت اطمینان که روشی نوین در طراحی است، احتمال وقوع کاویتاسیون در سرریز تنداب را بررسی نمود. با توجه به توابع توزیع احتمال متغیرهای سرعت و فشار که مهم ترین عامل در وقوع کاویتاسیون هستند و در تابع شرایط حدی استخراج شده، نمایان می باشند، اقدام به محاسبه احتمال وقوع کاویتاسیون با استفاده از روش های فوق گردید. احتمال خرابی قبل از نصب هواده با استفاده از روش form، 35 و از روش مونت کارلو 40 درصد تعیین گردید. در نتیجه با توجه به هندسه سرریز و حداکثر دبی محتمل، محاسبات نشان می دهد که نصب دو عدد هواده که مهم ترین عامل برای جلوگیری از خرابی ناشی از کاویتاسیون است، اجتناب ناپذیرمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مقیمی همایون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  188-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

اکوسیستم دریاچه ارومیه، در سال های اخیر با بحران کاهش فزاینده سطح آب به دلیل از دست رفتن منابع تغذیه کننده آب سطحی خود روبرو بوده است. در این پژوهش به منظور بررسی تاب آوری ناحیه ای در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، در مقابل تخریب تراکم شبکه آبراهه ای، اقدام به توسعه ماتریس تابع عملکرد در روش احتمالاتی مرتبه اول قابلیت اطمینان (form) شده است. پایه محاسبات در محیط برنامه نویسی پایتون بر اساس تغییرات لایه تجمع جریان، به عنوان عامل مهم تغذیه آب سطحی دریاچه ارومیه می باشد. تهیه لایه تجمع جریان، بر اساس مدل رقومی ارتفاع 30 متری سنجنده Aster در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی و ملاک تغییرات آن بر مبنای لایه های تراکم شبکه آبراهه ای مختلف و با آستانه های ترتیب توانی معین، در روش استخراج خودکار مسیر جریان طبیعی بوده است. تابع عملکرد در روش form با تخمین انحراف استاندارد، میانگین و همبستگی خطی، بین دو دسته تراکم شبکه جریان، با آستانه های 100، 300 و 1000 و همچنین 1000، 3000 و 10000 و به صورت کسر دو مجموعه، نقاط مختصاتی تهیه شد. نتایج حاکی از آن است احتمال شکست در حوضه آبریز، بدون احتساب محیط دریاچه، بین دو رقم 28 تا 72 درصد متغیر است. برای نوار مرزی نمایش آسیب پذیری دریاچه، کم ترین تاب آوری در بخش های غربی، شمال غربی و جنوبی است. آسیب پذیری با تخریب شبکه آبراهه ای مطابق با روش form در بیشترین مقدار خود با رقم 86 درصد در محدوده میانه غربی مساحت دریاچه رخ می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  124
 • بازدید: 

  464
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

در این پژوهش اثر کنه کشی روغن و عصاره ی متانولی بذر منداب Eruca sativa (Miller) (Brassicaceae) روی کنه Tetranychus urticae (Red form)(Acari: Tetranychidae)در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. تلفات کنه های بالغ بعد از 24 ساعت ارزیابی و مقادیر LC50 روغن و عصاره محاسبه شد. این مقادیر برای روغن و عصاره ی متانولی بذر منداب به ترتیب 3062 و 5674 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. اندازه گیری میزان ایزوتیوسیانات روغن و عصاره متانولی بذر منداب با روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) نشان داد که میزان ایزوتیوسیانات اروسین در روغن منداب نسبت به عصاره متانولی آن بالاتر می باشد. همچنین آنالیز اسیدهای چرب روغن بذر منداب با استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC) وجود 12 نوع اسید چرب را در روغن نشان داد که سطح اسید های چرب آراشیدونیک، اولئیک و گاما لینولنیک در آن بالا بود. با توجه به پایین بودن میزان ایزوتیوسیانات اروسین و اسیدهای چرب در عصاره متانولی بذر منداب می توان علت کنه کشی بیشتر روغن منداب را به نوع و مقدار ایزوتیوسیانات و اسیدهای چرب آن نسبت داد. بنابراین یافته های ما نشان داد که حضور فیتوکمیکال های فعال در روغن E. sativa نقش مهمی در اثر بخشی آن علیه کنه T. urticae دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 464

دانلود 232 استناد 124 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

احمدی سیدحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  40-39 (ویژه نامه فلسفه)
 • صفحات: 

  11-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1026
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

عنوان بحث در این مقاله صورت جوهری است. این مقاله تحلیلی است مبتنی بر کتاب زتا. ارسطو این اصطلاح یعنی صورت جوهری را به کار نمی برد، اما ما آن را صورت جوهری می نامیم. بحث صورت در فلسفه ارسطو یکی از مهم ترین مباحث فلسفی به شمار می رود، زیرا موجودیت هر چیزی به صورت آن است نه هیولای اولی، زیرا هیولای اولی چیزی است بالقوه و یک شی منحاز و مستقل نیست و نمی تواند مشارالیه « این» قرار گیرد. اما صورت یک شی منحاز و مستقل است و می تواند مشارالیه «این» قرار گیرد و صورت است که به هیولای اولی تشخص می دهد. از میان اقسام جوهر، صورت مهم ترین آنها تلقی می شود، چون مرحله فعلیت است در این مقاله نیز بحث می شود که ما در مورد صورت جوهری هم واژه« this» به کار می بریم و هم واژه «such» را. این مقاله نشان می دهد که به کار بردن هر دو واژه مزبور در مورد صورت، درست است. لازم به یادآوری است که واژه « this » در مورد جزیی و واژه such در مورد کلی به کار می رود.  

آمار یکساله:  

بازدید 1026

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  جدید
 • شماره: 

  29 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  213-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1016
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

انگیختگی به معنی وجود سرنخی در صورت برای رسیدن به معناست؛ چیزی که ما را مستقیما از صورت به معنا رهنمون می شود و این بدان معناست که رابطه صورت و معنا، همواره یا تنها قراردادی نیست یا این که رابطه قراردادی در پاره ای مواقع به رابطه تصویرگونه مبدل می شود. یکی از انواع انگیختگی، انگیختگی معنایی است. واژه هایی انگیختگی معنایی دارند که رابطه معنایی بین اجزای تشکیل دهنده واژه و کل واژه وجود داشته باشد. در زمینه انگیختگی، عده ای بر این باورند که واژگان ابتدایی بشر انگیخته بوده اند و با گذشت زمان و به دلیل تغییرات آوایی و... درجه انگیختگی واژگان کاهش یافته است. در این پژوهش، نگاه عمیق تر و دقیق تری به این پدیده داشته ایم و برای بررسی این فرضیه، با انتخاب چهار متن سفرنامه از زمان حال و استخراج 2800 واژه محتوایی به بررسی انگیختگی معنایی در این متون پرداخته ایم و سپس آنها را با 2800 واژه استخراج شده از چهار متن در دویست سال پیش مقایسه نمودیم تا با بررسی ها و مقایسه های آماری دریابیم که از دویست سال پیش تاکنون، انگیختگی معنایی در بین واژگان زبان فارسی افزون گشته یا کاهش یافته است. مقایسه نتایج حاصل از بررسی این دو دوره نشان می دهد که افزایش معناداری در شمار واژگان دارای انگیختگی معنایی در زمان حال، نسبت به 200 سال پیش به چشم می خورد؛ بنابراین، شاید بتوان ادعا کرد از 200 سال گذشته تاکنون، انگیختگی معنایی در واژگان زبان فارسی افزایش یافته است و از این نقطه نظر، زبان فارسی به سمت شفافیت پیش رفته است و نه تیرگی.

آمار یکساله:  

بازدید 1016

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  100-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

این تحقیق با هدف شکست خواب و بهبود جوانه زنی بذرهای نارس و رسیده یکی از گونه های نمدار (rubra subsp. caucasica form angulata Tilia) انجام شد. بذرها از ارتفاعات میان بند (500 متر از سطح دریا) جنگل های چمستان (حوزه شهرستان نور)، جمع آوری شد. بذرهای با پریکارپ رسیده و نارس، در تیمارهای 1) لایهگذاری سرد (فاقد پیش تیمار) و 2) آغشته به هیدروکسید سدیم (30%)+لایهگذاری سرد؛ همچنین، بذرهای بدون پریکارپ رسیده و نارس، در تیمارهای 1) آغشته به جیبرلیک اسید (500 میلی گرم در لیتر)+لایهگذاری سرد، 2) آغشته به کینتین اسید (یک میلی گرم در لیتر)+لایه گذاری سرد، در سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد آزمایش قرار گرفتند. بیشترین میزان جوانه زنی متعلق به بذر رسیده بدون پریکارپ-آغشته به پیش تیمارهای جیبرلیک اسید یا کینتین اسید و بذر نارس با پریکارپ-فاقد پیش تیمار بود. بیشترین سرعت جوانه زنی به بذر نارس با پریکارپ-فاقد پیش تیمار و بیشترین مدت جوانه زنی به بذر رسیده بدون پریکارپ-آغشته به جیبرلیک اسید اختصاص داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که برای جوانه زنی بهینه بذر این گونه، با مبدﺃ میان بند، بهتر است بذر نارس با پریکارپ تنها در معرض لایه گذاری سرد (بدون اعمال پیش تیمار) قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

طاهباز منصوره

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  95-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1724
 • دانلود: 

  128
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی معنایی اشکال مقدس، علل وجودی این اشکال و رابطه کمی و کیفی آن ها با زمان و مکان می پردازد. در این مقاله از وجه تشابه موسیقی و معماری برای ملموس کردن اهمیت تناسبات موزون در اشکال و احجام استفاده شده است. در خاتمه با معرفی انواع تناسبات حسابی، هندسی و موسیقایی، و با توجه به وجود انواع مجموعه های موزون (نظیر گام ها و دستگاه ها در موسیقی) به اهمیت آگاهی از این تناسبات در طراحی فضاهای معماری اشاره شده و زمینه برای بررسی معماری اسلامی ایران به عنوان یکی از انواع این مجموعه ها فراهم می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1724

دانلود 128 استناد 0 مرجع 5
litScript