نتایج جستجو

3595

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

360

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DURAN E.F.E. | ILIK KEMAL | ACAR TURKER | YILDIZ MELDA

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  337-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77652
 • دانلود: 

  40106
چکیده: 

Spinal epidural lipomatosis is a rare condition which is described as the accumulation of fat in the extradural territory and often causes dural impingement. Spinal epidural lipomatosis has been implicated in causing a variety of neurologic impairments ranging from back pain, radiculopathy, claudication, myelopathy or even cauda equina syndrome. We report a 46-year-old female with obesity and a history of chronic back pain and radiculopathy who developed idiopathic Spinal epidural lipomatosis diagnosed by magnetic resonance imaging. The purpose of this report is to present a case of spinal epidural lipomatosis presenting with symptomatic cord compression and also remind this rare condition as a the differential diagnosis of epidural lesions in patients with risk factors.

آمار یکساله:  

بازدید 77652

دانلود 40106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  156-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1924
 • دانلود: 

  412
چکیده: 

زمینه و هدف: تعیین سطح ضایعه در بیماران مبتلا به هرنی دیسک کمری بویژه اگر مهره ترانزیشنال وجود داشته باشد دشوار است، MRI یکی از روش هایی است که بطور گسترده قبل از عمل بکار گرفته می شود. با این وجود ساکرالیزاسیون یا لومباریزاسیون ممکن است منجر به تشخیص نادرست گردد. هدف از این مطالعه، بررسی ضریب توافق بین نتایج MRI و جراحی با یافته های رادیوگرافی پس از عمل در بیماران دچار فتق دیسک کمری است.روش کار: 30 بیمار دچار فتق دیسک کمری در یک مطالعه ارزش تشخیصی (diagnostic value study) در مدت 15 ماه بررسی شدند نتایج MRI پیش از جراحی و یافته های حین عمل در تعیین سطح دیسک دچار فتق با نتایج رادیوگرافی پس از عمل که در آن ستون فقرات از C2 به پایین شماره گذاری می شد، مقایسه گردید. ارزیابی رادیولوژیک سگمان درگیر، روش استاندارد طلایی در نظر گرفته شد. مهره ترانزیشنال بر اساس یافته های رادیوگرافی مشخص شد.یافته ها: 30 بیمار دچار فتق دیسک کمری، 16 مذکر و 14 مونث، با سن متوسط 12.57±40.83 سال بودند. میزان توافق بالا و معنی داری بین نتایج MRI و یافته های حین عمل با اطلاعات رادیولوژی مشاهده گردید (بترتیب 0.719= ضریب کاپا، p<0.001؛ 0.859= ضریب کاپا، (p<0.001. نتایج MRI و یافته های حین عمل بترتیب در 4 و 2 بیمار اشتباه بودند. تمامی این موارد دارای یک مهره ترانزیشنال در سگمان کمری- خاجی بودند (در مجموع 6 بیمار دچار مهره ترانزیشنال بودند) یعنی MRI و جراحی توانایی تعیین صحیح سطح فتق را بترتیب در 33.3% و 66.7% موارد دچار ساکرالیزاسیون یا لومباریزاسیون داشتند. حساسیت MRI و جراحی بترتیب 87% و 93% بود.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که MRI و جراحی می توانند سطح درست فتق دیسک کمری را در اغلب بیماران تعیین کنند با این همه، با وجود مهره ترانزیشنال، این توانایی ممکن است بطور چشمگیر کاهش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1924

دانلود 412 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  14-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1062
 • دانلود: 

  487
چکیده: 

هدف: کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک، یکی از بیماری های شایع در سطح جامعه می باشد. علاوه بر درد که یکی از مشکلات عمده این عارضه می باشد، مشکلاتی از قبیل کاهش و نقص عملکرد فیزیکی بدن در طی فعالیت های روزمره نیز گریبان گیر آنها خواهد شد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان میانسال مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری می باشد.روش بررسی: 24 مرد مبتلا به فتق دیسک کمری به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (12 نفر) با میانگین سنی 47.75±3.28 و یک گروه کنترل (12 نفر) با میانگین سنی 46.83±5.78 تقسیم شدند. گروه تجربی، برنامه حرکت درمانی در آب را به مدت 24 جلسه، هر هفته 4 جلسه دریافت کردند و گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نداشتند. اطلاعات در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شد و با استفاده از آزمون T student در سطح معنی داری p£0.05 مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد شدت درد و ناتوانی در گروه تجربی به طور معنی داری کاهش پیدا کرده است (p=0.001). همچنین تغییرات بین گروهی نشان داد که میزان ناتوانی در گروه تجربی به نسبت گروه کنترل پس از شش هفته مداخله کاهش معنی دار داشته است (p=0.001).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که حرکات دراز کشیده به پشت روی آب موجب کاهش درد و سطح ناتوانی عملکردی در مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1062

دانلود 487 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  418-432
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  883
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

مقدمه: کمردرد از علل اصلی ناتوانی و یکی از پرهزینه ترین مشکلات بهداشت و درمان در ایران و جهان است. یکی از علل کمردرد هرنی دیسک کمری است که گاه با جراحی قابل درمان است. در این مقاله به مطالعه بازگشت به کار بیماران پس از دیسککتومی و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است.روش کار مطالعه به صورت همگروهی آینده نگر، با نمونه گیری آسان از بیمارانی که جهت عمل دیسککتومی در چند مرکز بیمارستانی بستری شدند انجام شد. بیماران پیش از عمل مورد مصاحبه و معاینه قرار گرفتند و سه ماه پس از عمل به صورت تلفنی پیگیری شدند.نتایج 56 بیمار وارد مطالعه شدندو بر روی آن ها آنالیز انجام شد. 48 بیمار (حدود 85%) سه ماه پس از عمل جراحی به کار بازگشتند. فاکتورهای موثر بر بازگشت به کار عبارت بودند از رضایت بیمار از سازمان یا مجموعه محل کار، احساس حمایت از سوی کارفرما و همکاران و توصیه پزشک جراح. در مقابل، فاکتورهای دموگرافیک، فاکتورهای شغلی خارج از کنترل بیمار مانند درآمد و بیمه از کارافتادگی و سابقه و حتی نیاز فیزیکی شغلی، فاکتورهای مربوط به درد، هیچ کدام با بازگشت بیماران به کار در ماه سوم پس از عمل ارتباط آماری نشان ندادند.نتیجه گیری ذهنیت بیمار نسبت به بیماری و شغلش اهمیت بسیاری در بازگشت به کار دارد و می توان با مداخلات مناسب در این زمینه، چه پیش از عمل و چه پس از آن، شانس بازگشت به کار را افزایش داد و مانع، از کار افتادگی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 883

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ANDREULA C.F. | SIMONETTI L. | DE SANTIS F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  996-1000
تعامل: 
 • استنادات: 

  445
 • بازدید: 

  17966
 • دانلود: 

  26097
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17966

دانلود 26097 استناد 445 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  397-401
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39140
 • دانلود: 

  35347
چکیده: 

Background: Revision discectomy is the principal procedure for recurrent Lumbar disk herniation (RLDH). The clinical outcomes after this procedure are as good as or slightly poorer than those produced by primary discectomy. In this study, the clinical outcomes of patients treated with microsurgical discectomy for RLDH were analyzed. Methods: We examined 179 patients undergoing Lumbar microdiscectomy surgery for RLDH. The visual analogue scale (VAS), Prolo scoring system, and Oswestry Disability Index (ODI) were used for evaluating the improvement of symptoms and functional outcomes. Results: Among 179 patients, 101 (56%) obtained good and excellent Prolo scores (group 1), while 78 (44%) obtained fair or poor results (group 2). There was no significant difference between the groups regarding age (P=0. 515), gender (P=0. 545), body mass index (P=0. 523), diabetes mellitus (P=0. 074), smoking (P=0. 100), interval between primary and revision surgeries (P=0. 749), and surgical outcomes (P=0. 749). However, significant improvements were achieved in VAS scores for back (P=0. 197) and radicular pain (P=0. 606), as well as ODI scores (P= 0. 000). Based on the findings, only ODI scores showed a significant inter-group difference in the 12-month follow-up (P=0. 038). Conclusion: Limited microsurgical discectomy could be considered as the main surgical method in patients with RLDH without overt instabilities.

آمار یکساله:  

بازدید 39140

دانلود 35347 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  126-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  940
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

زمینه و هدف: کمردرد یکی از مهمترین علل ایجاد ناتوانی در جهان است. هر چند که تنها %2-5 کمردردها به دلیل فتق دیسک مهره ای می باشد، اما جراحی فتق دیسک از شایعترین جراحی ها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط برخی از متغیرهای زیستی-روانی اجتماعی با پیش آگهی کوتاه مدت عمل جراحی بود.روش بررسی: این مطالعه مقطعی آینده نگر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. 100 بیمار (محدوده سنی 73-18 سال) با جراحی فتق دیسک در یک سطح از مهره کمر که برای اولین بار عمل جراحی می کردند، وارد مطالعه شدند. بیمارانی که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند و تمایل به شرکت در طرح داشتند طی آبان 1394 تا فروردین 1395 از بخش های جراحی اعصاب بیمارستان های لقمان و امام خمینی (ره) تهران انتخاب شدند. پرسشنامه کیفیت زندگی Item Short Form Survey-36 پیش، یک و دو ماه پس از جراحی توسط بیماران تکمیل شد.یافته ها: بعد فیزیکی پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 بیماران پیش از جراحی 24.6 و بعد روانی 39.6 بود که در مقایسه با میزان استاندارد کمتر بود (p<0.001) هشت هفته پس از جراحی، تمامی ابعاد کیفیت زندگی بیماران افزایش معنادار داشت. سن بر بعد روانی کیفیت زندگی تاثیر معناداری نداشت اما در بعد فیزیکی در سنین کمتر از 30 سال معنادار بود. بعد روانی کیفیت زندگی مردان به طور معناداری بیشتر از زنان بود. کیفیت زندگی روانی در سیگاری ها کمتر از غیرسیگاری ها می باشد.نتیجه گیری: جراحی فتق دیسک در بهبود بعد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی تاثیر به سزایی دارد. عواملی مانند سن، جنسیت، مصرف سیگار و عوامل روانی می توانند بر روی نتیجه درمان اثرگذار باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 940

دانلود 385 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  662-680
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

زمینه و هدف: ورزش درمانی یکی از روش های مدیریت فتق دیسک است و مقایسه اثربخشی تمرینات رایج با تمرینات نوین مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه دو برنامه تمرینی ثبات مرکزی و تعلیق بر بتا اندورفین، درد و ناتوانی عملکردی در افراد مبتلا به فتق دیسک کمر بود. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 32 مرد مبتلا به فتق دیسک به صورت تصادفی به سه گروه تمرینات ثبات مرکزی (10 نفر)، تعلیق (12 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. بتا اندورفین سرم، درد و ناتوانی عملکردی یک روز قبل و بلافاصله بعد از دوره مداخله، اندازه گیری شد. دوره مداخله شامل 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی و تعلیق بود، در حالی که گروه کنترل فقط پی گیری می شدند. داده ها با استفاده از آزمون t زوجی و تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: تمامی نتایج در هر دو گروه مداخله بهبود معنی داری را نشان داد (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 142 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  247-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  932
 • بازدید: 

  12167
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12167

دانلود 30210 استناد 932 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  01
 • صفحات: 

  164-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

سابقه و هدف آسیب به کاف لوله تراشه در طول بیهوشی عمومی می تواند باعث ایجاد نارسایی تهویه ای برای بیمار شود. هدف از گزارش این مورد ایجاد یک نقص ساختاری و هرنی شدن کاف لوله تراشه در بیماری است که تحت عمل جراحی دیسک کمر در پوزیشن پرون (دمر) قرار گرفته است. گزارش مورد: بیمار خانمی 77 ساله کاندید جراحی دیسک کمر بوده است که برای عمل جراحی به بیمارستان کوثر شهر سنندج مراجعه کرد. بیمار تحت بیهوشی عمومی با لوله تراشه اسپیرال (فنردار) در پوزیشن پرون قرار گرفت. پس از گذشت 30 دقیقه از عمل، علایم افزایش فشار راه هوایی، افت سچوریشن و افزایش دی اکسید کربن انتهای بازدمی را داشت. در بررسی های انجام شده بعد از عمل مشخص شد که کاف لوله تراشه بیمار دچار هرنی شده و باعث انسداد مسیر راه هوایی شده که مشکل برطرف گردید و جراحی ادامه یافت. تشخیص و درمان این مورد دارای نکات مهم و قابل ملاحظه ای می باشد که در ادامه ذکر شده اند. نتیجه گیری نقص ساختاری در لوله تراشه و کاف آن ممکن است باعث عدم تهویه کافی بیمار و کاهش رسیدن گازهای بیهوشی به بیمار گردد. راه حل قطعی در نقص کاف لوله تراشه جایگزینی آن می باشد، اما از اقدامات محافظه کارانه ممکن است به عنوان یک راه حل موقت در برخی شرایط بالینی استفاده شود. تیم بیهوشی باید با تجهیزات، برنامه ها و پرسنل کافی آمادگی لازم را داشته باشند تا در صورت از بین رفتن مسیر تبادل هوا با بیمار از الگوریتم مدیریت راه هوایی دشوار تدوین شده توسط انجمن متخصصان بیهوشی آمریکا پیروی کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
litScript