نتایج جستجو

68

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

جوادی حمیده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی آیند 52) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  82-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  753
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

بر روی پنج گونه از جنس گون (Astragalus) که از مناطق تسوج، ورزقان و مشیوداغی استان آذربایجان شرقی جمع آوری شده بودند مطالعه کاریولوژیکی براساس شکل و اندازه کروموزوم ها انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که پایه کروموزومی X=8 بوده و گونه های A. echinops A. angustiflorus A. aharicus A. apricus A. candolleanus با 16 عدد کروموزوم دیپلوئید می باشند. تیپ کروموزوم ها در تمام گونه ها از نوع متاسانتریک و ساب متاسانتریک و در گونه A. aharicus نوع ساب اکروسانتریک نیز در یکی از کروموزوم ها دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 753

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  993
 • دانلود: 

  129
کلیدواژه: 
چکیده: 

پروتئین های ذخیره ای بذر با استفاده از روش SDS-PAGE در 14 جمعیت از دو گونه خارشتر با نام های Alhagi graecorum Boiss. و A. pseudalhagi (M.B.) Desv. مطالعه شد. به طور کلی تعداد 11 باند مشاهده شد که از این میان، باندهای 1، 2، 4، 5، 7، 9 و 10 در تمامی جمعیت ها مشترک بودند در حالیکه باند 3 در جمعیت همدان و باند 11 در جمعیت دامغان از گونه A. pseudahagi منحصر بفرد بود. باند 8 در جمعیت مهران از گونه A. graecorum منحصر بفرد بود. تجزیه خوشه ای داده های پروتئینی نشان داد که جمعیت های دو گونه از هم قابل تفکیک نیستند و این اطلاعات در تاکسونومی خارشتر مفید نمی باشند. با این حال می توان از اطلاعات پروتئینی در شناسایی تفاوت های میان جمعیتی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 993

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

NOURI M. | SIMMONDS M.S.J. | INGROUILLE M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106992
 • دانلود: 

  109821
چکیده: 

The tribe Sophoreae sensu Polhill [9,10] is a large and diverse assemblage comprising the ancient and primitive ancestral stocks of Papilionoideae. The most frequent chromosome basic numbers in this tribe are x = 11 and x = 9 but chromosome numbers range from x = 8-14 are also known. In this study chromosome numbers and karyotype variation of Iranian members of tribe Sophoreae are reported. Iranian taxa in the Sophoreae are Sophora alopecuroides ssp. alopecuroides L., S. alopecuroides ssp. tomentosa (Boiss.) Yakovlev, S. pachycarpa Schrenk ex C.A. Meyer, S. mollis ssp. griffithii (Stocks) Ali, S. mollis ssp. mollis Graham, Ammothamnus lehmanni Bunge and Ammodendron conollyi Fische. S. alopecuroides and S. pachycarpa are 2n=36 and exhibit wide variation in chromosome size within karyotypes. The other taxa are 2n=18. The two subspecies of S. mollis show relatively little variation in chromosome type within the karyotype. Ammodendron conollyi had the smallest mean size of chromosome and Ammothamnus lehmanni had the biggest mean chromosome size. The significance of these results in relation to the evolution of the group and in comparison to some previously reported results is discussed. These results agree with Goldblatt’s count for A. lehmanni and A. conollyi and also agree with Jahan’s count for S. m. ssp. griffithii and another taxon was reported for the first time.

آمار یکساله:  

بازدید 106992

دانلود 109821 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  74/1 (ویژه نامه زیست شناسی)
 • صفحات: 

  75-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1712
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

مقدمه: ابریشم مصری گیاهی زینتی است که به دلیل داشتن گلهای زیبا و فراوان و دوره گل دهی طولانی (اردیبهشت تا آبان) به عنوان یک گیاه مناسب در پوشش فضای سبز شهری به کار می رود.هدف: با توجه به اینکه تاکنون بررسی های علمی در مورد آلرژی زایی دانه های گرده ابریشم مصری انجام نشده است و گونه های زیادی از گیاهان تیره حبوبات دارای دانه های گرده آلرژی زا هستند، بنابراین بررسی آلرژی زایی دانه های گرده ابریشم مصری که از اهداف پژوهش حاضر است، علاوه بر نتایج علمی می تواند نتایج کاربردی در زمینه استفاده مناسب از این گیاه را داشته باشد.روش بررسی: دانه های گرده گل ابریشم مصر در ماه های اردیبهشت و آبان از گل های برداشت شده از گیاهان منطقه مهرشهر کرج بدست آمد. عصاره های گرده ها با غلظت های مختلف 5%، 7% و 9% با استفاده از بافر فسفات نمکی تهیه شد. حیوانات مورد آزمایش در هر تجربه 4 عدد خوکچه هندی نر سه ماهه از نژاد هارتلی بودند. برای بررسی اثرات آلرژی زایی دانه های گرده، آزمون های چشمی، بینی و تزریق زیرپوستی عصاره ها طریق درون صفاقی به آن ها تزریق شد. در پایان هفته سوم خون گیری از حیوانات تحت تیمار انجام شد و قند خون، ائوزینوفیل ها و IgE سرمی اندازه گیری شد.نتایج: بررسی های ایمونولوژیکی، افزایش میزان قند خون و ائوزینوفیل ها را نشان داد میزان IgE افزایش معنی داری نداشت. عدم تغییرات معنی دار در IgE نشان می دهد که آلرژی زایی دانه های گرده ابریشم مصری در حدی نیست که توان تحرک شدید سیستم ایمنی را داشته باشد.نتیجه گیری: بنابراین می توان در فضاهای سبز شهری از آن استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1712

دانلود 308 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  295-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  1827
 • بازدید: 

  137220
 • دانلود: 

  69165
چکیده: 

Numerous studies have been focused on natural anticarcinogenic agents. Many antioxidantshave been identified as anticarcinogens. Antimutagens have also been proposed as cancer chemopreventive agents. The use of natural products as anticancer has a long history that began with traditional medicine. The aim of this study was to evaluate cytotoxicity and antioxidant activity of twenty-three plant species of Leguminosae family from different regions of Iran.Twenty-three plant species of Leguminosae family were collected in May-June 2009 from different regions of Iran.Methanol extracts of these species were tested through the brine shrimp lethality assay in order to detect potential sources of novel cytotoxic compounds. The totalantioxidant activity was evaluated with DPPH free radical-scavenging method.The extracts of twelve species showed moderate cytotoxicity against brine shrimp (LC50 between 30 and 50 mg/mL). The extracts of Taverniera spartea and Tephrosia persica showed significant cytotoxicity (LC50<30 mg/mL) with LC50 values of 0.34 and 2.43 mg/mL, respectively, whereas the positive control, thymol showed a LC50 value of 1.37 mg/mL. The chloroform fractions of the latter two species were subjected to the brine shrimp lethality assay with LC50 values of 113.79 and 1.23 mg/mL, respectively. In comparing antioxidant capacities, Gleditschia caspica and Taverniera spartea showed significant antioxidant activity (IC50<50 mg/mL) with LC50 values of 14.54 and 20.32 mg/mL, respectively.It could be seen among 23 tested plant species that Taverniera spartea had the most cytotoxic and antioxidant activity and was the best candidate for these effects. Further investigations are necessary for chemical characterization of the active compounds and more comprehensive biological assays.

آمار یکساله:  

بازدید 137220

دانلود 69165 استناد 1827 مرجع 0
نویسندگان: 

CRUZ E.D. | CARVALHO E.U.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  108-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  21413
 • دانلود: 

  27293
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21413

دانلود 27293 استناد 452 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  114-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  700
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

گونه Onobrychis sanandajensis متعلق به بخش Onobrychis به عنوان گونه جدیدی از غرب ایران نامگذاری و شرح داده می شود. گونه جدید در شکل، اندازه و تعداد جفت برگچه؛ اندازه کاسه گل؛ رنگ و اندازه جام گل و ویژگی های نیام با O. megataphros، O. shahpurensisو O. neychalanensis تفاوت دارد. علاوه براین، توضیحات گونه جدید همراه با تصاویر و ویژگی های کلیدی آن در مقایسه با گونه هایی که بیشترین مشابهت را با آرایه جدید دارند ارائه می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 700

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  218-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1031
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

مقدمه: هیرسوتیسم باعث مشکلات زیبایی در خانم ها می شود و اغلب مشکلات روانی را به دنبال دارد. درمان هیرسوتیسم با توجه به دلایل مختلف ایجاد کننده آن، در بیشتر موارد با یک دارو کافی نبوده و معمولا توام با عوارض جانبی متعدد است. بنابر این یافتن روش های جدید درمانی می تواند از ارزش بالایی برخوردار باشد. هدف: کارآزمایی برای ارزیابی اثر بخشی یک پماد گیاهی از گیاهان رده Leguminosae و Zingiberaceae در کاهش تراکم موها در افراد مبتلا به هیرسوتیسم. روش اجرا: در یک کارآزمایی بالینی از نوع باز، 10 بیمار مبتلا به هیرسوتیسم با یک پماد گیاهی به صورت تجویز 3 بار در روز به مدت 2 هفته در طی 3 دوره متوالی ماهانه، تحت درمان قرار گرفتند. تعداد، طول و قطر موها برای هر فرد قبل و بعد از درمان اندازه گیری و نتایج حاصل با آزمون آماری t وابسته مقایسه شد. یافته ها: میانگین تعداد موها پس از سه دوره درمان در مقایسه با قبل از درمان کاهش معنی داری (21.2%) نشان داد. اما میزان کاهش قطر مو (16.6%) و طول مو (11.6%) معنی دار نبود. عارضه جانبی در طول مصرف پماد در بیماران مشاهده نشد. نتیجه گیری: کاربرد پماد گیاهی در کاهش تراکم موهای ناخواسته در مبتلایان به هیرسوتیسم موثر است و برای درمان این بیماران روشی ساده، ارزان و بدون عوارض جانبی داروهای موجود، فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1031

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  180-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  811
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

شنبلیله با نام علمی Trigonella foenum– graecum گیاهی یکساله از تیره بقولات است. ریشه، برگ و بذر آن دارای ترکیبات دارویی مهمی می باشد. تحقیق حاضر به منظور تعیین مناسبترین غلظت تنظیم کننده های رشد گیاهی برای تولید گیاهچه های درون شیشه ای با استفاده از ریزنمونه های کوتیلدون و هیپوکوتیل دو ژنوتیپ ایرانی (اردستانی و نیشابوری) شنبلیله انجام گرفت. ریزنمونه ها در محیط کشت MS حاوی تنظیم کننده های رشد گیاهی IBA و TDZ جهت القای کالوس و باززایی مستقیم کشت گردیدند. در این آزمایش از دو ترکیب TDZ + IBA استفاده شد. در ترکیب اول، IBA دارای 4 سطح (0، 0.1، 0.3 و 0.5 میلی گرم در لیتر) و TDZ دارای 5 سطح (0، 0.2، 0.4، 0.6، 0.8 میلی گرم در لیتر) و در ترکیب دوم، IBA دارای 4 سطح (0، 0.05، 0.1، 0.15 میلی گرم در لیتر) و TDZ دارای 7 سطح (0، 0.2، 0.25، 0.3، 0.35، 0.4، 0.45 میلی گرم در لیتر) بودند. آزمایش ها بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که ریزنمونه های کوتیلدون و هیپوکوتیل ژنوتیپ های اردستانی و نیشابوری کالوس زایی کردند، در حالیکه باززایی مستقیم تنها در ریزنمونه های هیپوکوتیل ژنوتیپ ها مشاهده شد. بیشترین درصد کالوس زایی ریزنمونه های کوتیلدون (75 درصد) در ژنوتیپ نیشابوری و در محیط کشت MS حاوی 0.4 TDZmg l-1+0.5 IBAmg l-1 بدست آمد. همچنین بیشترین درصد کالوس زایی ریزنمونه های هیپوکوتیل (75 درصد) در ژنوتیپ اردستانی مشاهده شد که در محیط کشت MS حاوی 0.8 l-1 TDZmg+0.5 IBAmg l-1 بدست آمد. بیشترین درصد باززایی مستقیم (37.5 درصد) در ریزنمونه های هیپوکوتیل ژنوتیپ نیشابوری در محیط کشت MS حاوی 0.35 TDZmg l-1+0.05 IBAmgl-1 حاصل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 811

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Kianbakht Saeed | HASHEM DABAGHIAN FATANEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1090-1095
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51979
 • دانلود: 

  40224
چکیده: 

Objective(s): Evaluation of the Sophora alopecuroides var. alopecuroides seed effects on morphine withdrawal syndrome in mice and determination of the alkaloid composition of the seed total extract. Materials and Methods: The effects of the seed total extract, alkaloid fraction and major compound matrine on the mice morphine withdrawal syndrome were compared to saline and methadone. Mice were made dependent on morphine by morphine sulfate injection 3 times a day for 3 days. The withdrawal jumping and diarrhea were induced by administration of naloxone 2 hr after the 10th injection of morphine sulfate on the day 4. The total extract (100, 200, 300 mg/kg), alkaloid fraction (5, 10, 20 mg/kg), matrine (5, 15, 30 mg/kg), methadone (10 mg/kg) or saline were injected 30 min before naloxone. All drugs were administered by subcutaneous injection. The total extract alkaloid composition was also determined by gas chromatography (GC) and GC-MS analysis. Results: All doses of the total extract, alkaloid fraction and matrine as well as methadone decreased jumping and diarrhea significantly compared to the saline. The effects of the total extract and alkaloid fraction were not significantly different from methadone. But, there were significant differences between the effects of matrine and methadone. Matrine, cytisine, sophoridine, n-methyl cytisine, sophocarpine and sophoramine were the major alkaloids. There was no nicotine in the total extract. Conclusion: S. alopecuroides var. alopecuroides suppresses opioid withdrawal with efficacy comparable to methadone. Matrine may be one of the alkaloids responsible for the effect of the plant.

آمار یکساله:  

بازدید 51979

دانلود 40224 استناد 0 مرجع 0
litScript