نتایج جستجو

1004

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

101

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LYONS S.K. | WILLIG M.R.

نشریه: 

ECOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  83
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  20691
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20691

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
نویسندگان: 

GONZALEZ J.M. | PORTILLO M.C. | PINEIRO VIDAL M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77338
 • دانلود: 

  31650
چکیده: 

Decomposition of soil organic matter by microorganisms is a major process governing the carbon balance between soil and atmosphere which needs to be fully understood. Extracellular enzyme activity is often the limiting factor for microbial utilization of soil organic matter. Contrary to expectations, we observed that enzymatic activity rises at increasing temperatures in soils and sediments. Current climatic change will induce the increase of global mean temperatures, frequency of extreme heat events and soil temperatures during the next decades. The relevance of the increase in activity at high temperature is dependent on Latitude. At Latitudes around and below 40° a significant number of days per year present high temperatures. Results suggest that the hydrolytic activity of microbial extracellular enzymes is currently underestimated mainly at medium and low Latitudes where soil temperatures frequently reach high values (often above 40oC). This report contributes to understand (1) the hydrolysis of soil organic matter within a Latitude-dependent scenario of global warming and (2) the role of microorganisms in processing soil organic matter and their influence in carbon cycling.

آمار یکساله:  

بازدید 77338

دانلود 31650 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

bioRxiv

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  9643
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9643

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1830
 • بازدید: 

  124061
 • دانلود: 

  50656
چکیده: 

This work optimises the collection of solar energy within the period of its availability in order to increase its utilisation and also to enhance performance of heating systems that depend on it through appropriate determination of optimum solar collector tilt angles. Buoyancy-induced flow equation in solar collector pipe was established by continuity, energy and Navier–Stokes equations in cylindrical coordinates. Fundamental solar radiation equations were programmed to determine optimum tilt angles in locations within Latitudes 1o and 14o. A set of data recorded from a pryanometer located on Latitude 6.45o north of the equator was used to generate average monthly radiation over the Latitudes. Graphs obtained from Latitude 6o and 13o data were analysed to investigate solar radiation on some tilt angles. The optimum tilt angles for solar heating for periodic tracking of the sun in the region within Latitudes 1° and 14° were predicted as Æ+25° for November, December and January, Æ+15o for February, September and October, Æ-15o for August, Æ-25o for May, June and July, and Æ for March and April. The results of this work confirmed that solar radiation on tilted surface increases with Latitude.

آمار یکساله:  

بازدید 124061

دانلود 50656 استناد 1830 مرجع 3594
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  115
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  195
 • بازدید: 

  2177
 • دانلود: 

  19209
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2177

دانلود 19209 استناد 195 مرجع 0
نویسندگان: 

صابری شیدا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  167-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  395
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

سال های 1329-1332ش/1950-1953م با محوریت نفت، دوره مهمی از تاریخ معاصر ایران است. در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت هر گروه و قشری از نقاط مختلف ایران، نسبت به آن واکنش نشان دادند. تحقیقاتی که به این دوران می پردازند، تحولات تهران را به عنوان پایتخت بررسی کرده و به تحلیل عملکرد نیروهای سیاسی فعال در این شهر پرداخته اند. در نتیجه، تحولات دیگر مناطق ایران مورد بی توجهی قرار گرفته به طوری که بررسی و تحلیل نیروهای سیاسی آن مغفول و یا ناقص مانده است. به دلیل گستردگی رویدادها و واکنش هایی که منتهی به ملی شدن صنعت نفت گردید، این مقاله سعی دارد به طور موردی به واکنش مناطقی بپردازد که در سه بخش نفت خیز، عشایری و مذهبی ایران قرار می گیرند و اقشار اجتماعی کارگران، عشایر و روحانیون را شامل می شوند. سوال مقاله این است که واکنش مردم این سه منطقه و برداشت آنها از سیاست ها و تصمیمات دکترمصدق در زمینه اختیارات فوق العاده چگونه بوده است؟ مقاله حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی رویکرد اجتماعی در توصیف و تبیین اختیارات مصدق را مورد توجه قرار داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 395

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  391-395
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  382
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

کهکشان ما یک کهکشان مارپیچی است و ستاره های آن درون یک قرص نازک حول هسته کهکشان می چرخند. سرعت پراکندگی ستاره ها درون قرص کهکشان در راستای عمود بر قرص تابعی از عرض جغرافیایی کهکشانی است و با افزایش فاصله از قرص کهکشان کاهش می یابد. در مدل کهکشانی بوزانسون، از وابستگی سرعت پراکندگی ستاره ها به عرض جغرافیایی صرف نظر می شود و سرعت پراکندگی را تنها تابعی از سن ستاره ها در نظر می گیرند. در تفسیر داده های رصدی رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی اغلب از مدل بوزانسون استفاده می شود و با درنظر گرفتن تابع توزیع توانی برای جرم در قرص کهکشان، شاخص توانی این تابع را تعیین می کنند. در این مقاله نشان می دهیم که نادیده گرفتن تغییرات سرعت پراکندگی با عرض جغرافیایی کهکشانی باعث می شود به کمک ریزهمگرایی گرانشی تعداد اجرام سبک تر درون قرص کهکشان بیشتر از واقعیت تخمین زده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 382

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96917
 • دانلود: 

  37227
چکیده: 

In this paper, the solar radiation on diversely oriented surfaces and optimum tilts for solar absorbers were assessed. The KT solar radiation model was coded in the MATLAB-based environment to compute the monthly solar radiation values. Seven-year data of monthly average daily solar radiation on a horizontal surface in Bangi, Malaysia (Latitude=3oN) were adopted as input in the simulation programme and the results were compared with the local optimum tilt angle at solar noon and other solar radiation model. The contour mappings of solar irradiation at various orientations in 12 months were presented.Results showed that the surface tilted £20o could intercept a relatively high solar intensity, which was less sensitive to the variation of azimuths with average solar insolation deviation of 11.82%. The monthly optimum tilt angle altered throughout the year, ranging from -24o (in equator direction) to +22o (in north direction). The estimated annual optimum slope, 1.4o facing to the equator, was close to local Latitude. Based on the seasonal analysis, the northfacing surface was able to intercept higher daily average solar radiation energy compared to south-facing plane. The optimum angles for seasonal south- and north-facing surfaces were found to be 14.4o and 14.8o, respectively, with a tolerable slope deviation of ±5o from the optimal values in the present work.

آمار یکساله:  

بازدید 96917

دانلود 37227 استناد 0 مرجع 4808
نویسندگان: 

Arefinia Ali | Ahmadaali Khaled

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

Temperature is a key factor in yield, crop water requirement, and then virtual water content of various agricultural products. Therefore, it is necessary to investigate the effect of Latitude as one of the most effective factors on the average temperature and consequently on the variation of virtual water of agricultural products, considering the major share of this sector in water consumption (about 90%). In this research, the virtual water content of nine major plants including wheat, barley, alfalfa, sugar beet, corn, watermelon, tomato, onion and potato in four eastern provinces (including 56 cities) of Iran was calculated based on 20-year statistical data. Then, the average virtual water of each plant was calculated in different Latitudes from to N at intervals using ArcGIS software. The regression between the average virtual water with crop water requirement and yield of the products revealed a positive correlation between virtual water and crop water requirement (r=0. 65) and a negative correlation between virtual water and yield (r=-0. 74). The average virtual water from the lowest to the highest was 0. 19, 0. 38, 0. 45, 0. 46, 0. 53, 0. 57, 1. 59, 1. 69, and 1. 80 thousand cubic meters per ton for corn, sugar beet, onion, watermelon, tomato, potato, alfalfa, barley, and wheat, respectively. The results showed that the variation pattern of virtual water of the studied products across different Latitude was Gaussian. Despite the different maximum values of virtual water, they occurred in the Latitude range of to N and by moving away from the mentioned range to higher or lower Latitude, the virtual water content of all products decreases. The results of the present study can be used in national plans for agricultural land-use planning and agro-climate zoning.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  2-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82050
 • دانلود: 

  30234
چکیده: 

In this paper, the solar radiation on diversely oriented surfaces and optimum tilts for solar absorbers were assessed. The KT solar radiation model was coded in the MATLAB-based environment to compute the monthly solar radiation values. Seven years data of monthly average daily solar radiation on a horizontal surface in Bangi, Malaysia (Latitude=3oN) was adopted as input in the simulation programme, and the results were compared with the local optimum tilt angle at solar noon and other solar radiation model. The contour mappings of solar irradiation at various orientations in 12 months were presented. Results showed that the surface tilted at£20o could intercept a relatively high solar intensity, which was less sensitive to the variation of azimuths with average insolation deviation of 11.82%. The monthly optimum tilt angle altered throughout the year, ranging from-24o (in equator direction) to+22o (in north direction). The estimated annual optimum slope, 1.4o facing to the equator, was close to local Latitude. Based on the seasonal analysis, the north-facing surface was able to intercept higher daily average solar radiation energy compared to south-facing plane. The optimum angles for seasonal south- and north-facing surfaces were found to be 14.4o and 14.8o, respectively, with a tolerable slope deviation of ±5o from the optimal values in the present work.

آمار یکساله:  

بازدید 82050

دانلود 30234 استناد 0 مرجع 0
litScript