نتایج جستجو

832

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

84

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SALEMI A. | VATANKHAH M. | ASADI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53146
 • دانلود: 

  61460
چکیده: 

The data set used in this study contained 8793 records of lamb's LONGEVITY (days) from 320 sires and 2349 dams collected during 1989 to 2014, from the Lori-Bakhtiari flock at Shooli station in Shahrekord, Iran. Genetic parameters (partitioned into autosomal, sex-linked and maternal) and breeding values of cumulative lamb's LONGEVITY from birth up to yearling age (at 1, 2, 3, 6, 9 and 12 months) were estimated using re-stricted maximum likelihood procedure. The results showed that the overall mean of the cumulative longev-ity of lamb up to yearling (12 months of age) was 295.87 days. The effect of fixed factors; year and month of birth, sex of lamb, age of dam, lamb birth weight as quadratic covariate and dam body weight as linear covariate were significant (P<0.05) on lamb's LONGEVITY. The heritability estimates of lamb's LONGEVITY were low and ranged from 0.01 to 0.08 for autosomal, 0.01 for sex-linked and 0.02 to 0.03 for maternal additive genetic effects. The estimates of autosomal, sex-linked and maternal genetic correlations of lamb's longev-ity in different ages were high. The pearson and spearman correlation coefficients between autosomal breeding values and sex-linked breeding values in lamb's LONGEVITY at different ages were 0.15 to 0.46 and 0.11 to 0.43 respectively. Thus, lamb's LONGEVITY up to yearling can be improved by farm management prac-tices and improving environmental factors at first. Genetic analysis using linear models which able to esti-mate breeding values in direct (autosomal and sex-linked chromosomes separately) and maternal effects, could be more effective to improve LONGEVITY in lambs.

آمار یکساله:  

بازدید 53146

دانلود 61460 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3 (پیاپی 74)
 • صفحات: 

  247-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1164
 • دانلود: 

  384
چکیده: 

مقدمه: از آنجایی که وارنیش فلوراید نسبت به ژل به جهت فوائدی از جمله راحتی استفاده به خصوص در کودکان خردسال و صرفه جویی در زمان، مورد استقبال روزافزون دندانپزشکان قرار گرفته است، این تحقیق با هدف مقایسه طول مدت ماندگاری و میزان غلظت فلوراید بزاق پس از استفاده از وارنیش و ژل فلوراید انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی که مسایل اخلاقی آن مورد تایید و تصویب کمیته اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد خوراسگان رسیده است، با همکاری ده نوجوان پسر 12-14 ساله که به طور تصادفی و با کسب رضایت انتخاب شدند، انجام شد. میزان فلوراید بزاق در چهار مرحله قبل از درمان، 30 دقیقه بعد از درمان، 7 و 10 ساعت بعد از فلورایدتراپی با ژل و با فاصله دو هفته استراحت با وارنیش فلوراید، با استفاده از تکنیک الکترود انتخابی اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آنالیز آماری واریانس با مشاهدات تکراری، آزمون آماری t مستقل و زوجی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: 30 دقیقه و هفت ساعت پس از استفاده از وارنیش غلظت فلوراید بزاق به طور معنی داری بیش از حد پایه بود. در حالی که 10 ساعت بعد میزان غلظت فلوراید بزاق به حد پایه رسید. در گروه ژل افزایش میزان غلظت فلوراید بزاق فقط 30 دقیقه پس از استفاده به طور معنی داری زیادتر از حد پایه بود ولی 7 و 10 ساعت بعد مجددا به حد غلظت پایه رسید. مقایسه دو گروه نشان داد که در زمان های 30 دقیقه و 7 ساعت پس از درمان، غلظت فلوراید به طور معنی داری در گروه وارنیش بیشتر از ژل بود. نتیجه گیری: فلوراید بزاق پس از فلورایدتراپی توسط وارنیش هم به لحاظ میزان و هم به لحاظ دوام به طور معنی داری بیشتر از ژل بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1164

دانلود 384 استناد 0 مرجع 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  488-494
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  725
 • دانلود: 

  426
چکیده: 

اثرات تیمارهای 1- متیل سیکلو پروپن و کلرید کلسیم به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر بر تغییرات کیفیت پس از برداشت میوه رسیده سبز زیتون رقم "میشن" مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در طول آزمایش تغییرات شاخص های کلروفیل (SPAD)، راندمان کوانتومی فتوسیستم (Fv/Fm) II و رنگ پوست و همچنین سفتی گوشت میوه مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه میانگین ها نشان داد میوه های تیمار نشده (شاهد) در مدت 14 روز نرم شدند. این در حالی بود که تیمار 1- متیل سیکلو پروپن از نرم شدن گوشت و توسعه رنگ پوست میوه زیتون جلوگیری کرد. همچنین تیمار 1- متیل سیکلو پروپن اثر ناچیزی بر جلوگیری از کاهش راندمان کوانتومی فتوسیستم II پوست میوه نشان داد. تیمار میوه های زیتون به وسیله کلرید کلسیم نرم شدن بافت میوه را به تاخیر انداخت، اما اثری بر شاخص های کلروفیل، راندمان کوانتومی فتوسیستم II و رنگ پوست میوه نداشت. میوه های تیمار شده با ترکیب 1- متیل سیکلو پروپن و کلرید کلسیم اثر هم افزایی بر جلوگیری از نرم شدن گوشت میوه نشان دادند و با حداقل تغییر رنگ به مدت 35 روز انبامانی، سفت باقی ماندند.

آمار یکساله:  

بازدید 725

دانلود 426 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHEN B.R. | RUNGE K.W.

نشریه: 

EXPERIMENTAL GERONTOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  493-502
تعامل: 
 • استنادات: 

  477
 • بازدید: 

  24804
 • دانلود: 

  32295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24804

دانلود 32295 استناد 477 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  122
 • صفحات: 

  131-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

چکیده: طول عمر به عنوان فاصله بین تولد و حذف بیان می شود که صفت مهم اقتصادی در گاوهای شیری برای افزایش سودآوری مدیریت گاو شیری است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر طول عمر در گاوهای شیری گاوداری های سازمان اقتصادی رضوی (خراسان رضوی، ایران) است. مجموعه داده ها شامل تولید شیر، طول عمر و پرونده بهداشتی مربوط به 11481 رأس گاو هلشتاین است که از شش گلهدر طول سال های1364 تا 1393جمع آوری شده است. دلایل حذف در شش گروه ازجمله مشکلات باروری، اختلالات گوارشی و متابولیکی، جراحات و مشکلات مربوط به رفاه و آسایش گاو شیری، بیماری های عفونی، تولید کم و غیراقتصادی و عوامل دیگر طبقه بندی شدند. گاوداری شماره یک و سه به ترتیب کمترین و بیشترین طول عمر را با 75/96 و 86/12 ماه داشتند. از سال 1364 تا سال 1393، با افزایش تولید شیر، میانگین طول عمر کاهش یافته است. مشکلات باروری، اختلالات گوارشی و متابولیکی و بیماری های عفونی از دلایل اصلی حذف به میزان28/49، 24/79 و 22/45 درصد بود. نتایج نشان دهنده ی دوباره این واقعیت است که مدیریت گاو شیری (در این مطالعه به عنوان اثرات گلّه) و سطوح بالای تولید شیر (به دلیل داشتن همبستگی منفی آن با طول عمر)، عوامل مؤثر بر طول عمر هستند و باید آن ها را در برنامه های اصلاح نژاد برای طول عمر گاو شیری مورد توجه قرار داد. کلمات کلیدی: ماندگاری، بیماری های تولیدمثلی، روزهای شیردهی، حذف اجباری

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  739
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 739

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پی در پی 38)
 • صفحات: 

  79-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3602
 • دانلود: 

  648
چکیده: 

مقدمه و هدف: امید به زندگی در بدو تولد و جدول طول عمر از شاخص های مهم و بیانگر وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی هر جامعه است. همچنین این شاخص می تواند در ارزشیابی کل برنامه ریزی های انجام شده مفید واقع گردد سازمان بهداشت جهانی از این شاخص در کنار شاخص های؛ درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و میزان با سوادی زنان اقدام به برآورد شاخص توسعه انسانی می نماید که از مهمترین شاخص های ارزشیابی جوامع کنونی است برآورد شاخص فوق در استان کهگیلویه و بویراحمد ومقایسه آن با استان های همجوار یا کشور می تواند چشم انداز کلی این استان را در مقایسه با سایر مناطق مشخص نماید و آگاهی از آن جهت ارزشیابی کارهای انجام شده، اطلاع از جایگاه استان و برنامه ریزی برای آینده بسیار ضروری است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، امید به زندگی برای جامعه روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از اندازه جمعیت در سنین مختلف و همچنین تعداد مرگ در هر گروه سنی در طول سال 1382 محاسبه شده است. از اطلاعات مربوط به مرگ، تولد و جمعیت ساکن در روستاهای اصلی، قمر و به تفکیک گروه های سن و جنس که با دقت قابل قبولی در زیج حیاتی و در طول سال ثبت می گردد در برآوردهای مورد نظر استفاده شده است در تنظیم جداول طول عمر با توجه به در دست داشتن جمعیت اول سال مستقیما به محاسبه احتمال مرگ برای هر گروه سنی در سال 1382 اقدام شد. سایر محاسبات این جداول بر اساس دستور العمل های علمی موجود و با استفاده از برنامه نویسی در محیط نرم افزار اکسل صورت گرفته است. یافته ها: در این مطالعه امید به زندگی برای کلیه افراد ساکن در مناطق روستایی استان اعم از مونث و مذکر 72.3 سال برآورد گردید. امید به زندگی برای مردان روستایی استان 70.8 سال برآورد گردید که بیشترین آن مربوط به شهرستان های بویراحمد و کهگیلویه با 72.4 سال و کمترین آن مربوط به شهرستان گچساران با 69.2 سال بود همچنین امید به زندگی برای زنان روستایی استان 73.8 سال برآورد گردید که بیشترین آن مربوط به شهرستان گچساران با 75.5 سال و کمترین آن مربوط به شهرستان بویراحمد با 72.9 سال بود. نتیجه گیری: مقایسه نتایج حاصل از این مطالعه با برآوردهای قدیمی منطقه و آخرین برآوردهای کشوری حاکی از افزایش امید به زندگی در استان است. کمتر بودن امید به زندگی در مناطق روستایی نسبت به مطالعات مشابه در کشور و سایر مناطق کشور در 5 تا 7 سال قبل، نشان از اختلاف فاحش امید به زندگی در بدو تولد مناطق روستایی استان با سایر مناطق روستایی کشور است و ضرورت توجه همه جانبه و بیشتر به مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد را بیان می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 3602

دانلود 648 استناد 1 مرجع 4
نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (70)
 • صفحات: 

  117-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96769
 • دانلود: 

  42477
چکیده: 

Ageing is a complex process and a broad spectrum of physical, psychological, and social changes over time. Accompanying diseases and disabilities, which can interfere with cancer treatment and recovery, occur in old ages. MicroRNAs (miRNAs) are a set of small non-coding RNAs, which have considerable roles in post-transcriptional regulation at gene expression level. In this review, we attempted to summarize the current knowledge of miRNAs functions in ageing, with mainly focuses on malignancies and all underlying genetic, molecular and epigenetics mechanisms. The evidences indicated the complex and dynamic nature of miRNA-based linkage of ageing and cancer at genomics and epigenomics levels which might be generally crucial for understanding the mechanisms of age-related cancer and ageing. Recently in the field of cancer and ageing, scientists claimed that uric acid can be used to regulate reactive oxygen species (ROS), leading to cancer and ageing prevention; these findings highlight the role of miRNA-based inhibition of the SLC2A9 antioxidant pathway in cancer, as a novel way to kill malignant cells, while a patient is fighting with cancer.

آمار یکساله:  

بازدید 96769

دانلود 42477 استناد 0 مرجع 469
نشریه: 

اخلاق پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  161-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1167
 • دانلود: 

  311
چکیده: 

مقدمه: با مشاهده اثر سیستم تلومر - تلومراز در افزایش طول عمر سلول ها و در مدل های آزمایشگاهی این فرضیه مطرح شده است که شاید با استفاده از این سیستم، از پیر شدن سلول ها جلوگیری و به تبع آن افزایش طول عمر را محقق کرد اما این موضوع بسیار پیچیده ای را به دنبال می آورد.مواد و روش ها: تغییر در الگوی وقوع پیری و به تبع آن مرگ، تغییر هرم جمعیتی را به دنبال آورده، ضرورت سیستم سازی خاصی را در بودجه های بهداشتی، تخصیص امکانات، پرورش نیروی انسانی، ارائه خدمات و مراقبت ها و ... ایجاب نموده و بروز پیری در افراد جامعه در صورت عدم وقوع مرگ بدنبال آن، تبعات وسیعی را در پی دارد و کل نظام اجتماعی، اقتصادی و ارزشی حامعه را به صورت وسیع تحت تاثیر خود قرار می دهد.یافته ها: وقوع پیری و به دنبال آن وقوع مرگ، نقش تعیین کننده ای در زندگی و در تنظیم روابط اجتماعی به معنای اعم آن توزیع منابع قدرت و ثروت اجتماعی ایفا کرده است. بنابراین افزایش غیرمعمول طول عمر، مجموع روابط اجتماعی را به چارچوب های جدید و ناشناخته ای منتقل می نماید.نتیجه گیری: اکنون توانایی های ویژه ای در دانش پزشکی و علوم پیرامونی آن برای افزایش طول عمر وجود دارد اما نگرانی های هزار تو و چند لایه ای نیز در مورد مسایل مابعد افزایش معنی دار طول عمر مثلا تبدیل گروه برخوردار از طول عمرهای بیشتر به یک نوع خاص و احیانا برجسته و مافوق انسان مطرح می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1167

دانلود 311 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  75-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  518
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

زنبور (Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae یکی از پارازیتوئیدهای لارو بسیاری از آفات مهم محصولات کشاورزی بوده که به علت سم پاشی ها در معرض بسیاری از این مواد شیمیایی قرارگرفته است. در این تحقیق سعی شده که اثرات بلندمدت سموم و حشره کش های گیاهی روی این زنبور به دو روش کاربرد تماسی و میزبان مسموم بررسی شود. آزمایش های زیست سنجی حشره کش های بیسکایا Ò، نیم آزال Ò و تنداکسیر Ò روی این زنبور پارازیتوئید در شرایط آزمایشگاهی (دوره نوری 8:16 ساعت روشنایی:تاریکی، رطوبت 65 درصد و دمای 2±25 درجه سلسیوس) در 5 تکرار و هر تکرار با 30 زنبور به صورت تماسی تعیین شد. غلظت کشنده این تیمارها در روش تماسی روی این زنبور پارازیتوئید به ترتیب 0.185، 1.16 و 122.070 میلی گرم بر لیتر و روی لارو میزبان آزمایشگاهی، شب پره آرد Ephestia kuhniella (Lep.:Pyralidae) ، به عنوان میزبان مسموم برای این زنبور به ترتیب 5.338، 97.68 و 1.997 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. نتایج نشان داد که در روش کاربرد تماسی بیشترین طول دوره رشدی زنبور پس از شاهد (25.95±0.79 روز) مربوط به غلظت کشنده تیمار تنداکسیر Ò (22.52±0.99 روز) بود. بیشترین طول عمر حشرات ماده مربوط به تیمار تنداکسیر Ò در کاربرد غلظت زیرکشنده به صورت تماسی (30.39±0.27 روز) و بیشترین طول عمر حشرات نر مربوط به کاربرد تیمار نیم آزال Ò در غلظت زیرکشنده به صورت تماسی (20.85±0.31 روز) بود. بیشترین میزان تخم گذاشته شده در تیمار تنداکسیر Ò در غلظت کشنده به صورت کاربرد تماسی (245.14±4.18 عدد) مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاربرد تیمار تنداکسیر Ò کمترین تاثیر سوء را روی آماره های زیستی زنبور داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 518

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
litScript