نتایج جستجو

818

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

82

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  120-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  7730
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7730

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  253
 • بازدید: 

  6040
 • دانلود: 

  25886
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6040

دانلود 25886 استناد 253 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  150
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  21968
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 21968 استناد 150 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  773
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

اثر عوامل محیطی بر جوانه زنی و دوام بذور علف پشمکی در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه تحقیق شد. علف پشمکی قادر به جوانه زنی در طیف وسیعی از دما (15.6، 20.10، 25.15، 30.15 و 35.20 درجه سانتی گراد) بود. با این وجود درصد جوانه زنی بسته به دامنه دمایی متفاوت بود و نتایج نشان داد که حداکثر جوانه زنی علف پشمکی در دمای 20.10 درجه سانتی گراد (91 درصد) در تاریکی مداوم و حداقل آن در دمای 35.20 درجه سانتی گراد (5 درصد) در روشنایی/ تاریکی رخ داد. شوری بالا بازدارنده شدید جوانه زنی علف پشمکی بود، به طوری که بیشترین جوانه زنی در غلظت صفر میلی مولار کلرور سدیم (شاهد) رخ داد (89 درصد). افزایش غلظت شوری جوانه زنی را بشدت کاهش داد و جوانه زنی در غلظت 320 میلی مولار کاملا متوقف شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش pH در دامنه 4 تا 8 سبب افزایش درصد جوانه زنی این علف هرز شد. افزایش pH به بالاتر از 8 باعث کاهش معنی دار درصد جوانه زنی شد. در آزمایش دیگری که بذور در اعماق مختلف خاک در مزرعه پس رسی شدند، افزایش عمق دفن بذر از صفر تا 10 سانتی متر سبب تسریع در پس رسی و جوانه زنی شده و کمترین جوانه زنی در سطح خاک مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 773

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  227-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1194
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

یک مدل ساده که توصیف کننده شرایط تولیدی در سطح مزارع پرورش گاوهای شیری در ایران باشد، ارایه شد. سپس ارزش های اقتصادی برای صفات تولیدی (تولید شیر، چربی و پروتئین) و طول عمر در گرایش حداکثر سود و پنج نوع محدودیت در سطح گله برآورد شدند. همچنین اثرات افزایش و کاهش 20% تغییر در قیمت فروش شیر، هزینه های غذایی و غیر غذایی، جهت مطالعه حساسیت مدل در برآورد ارزش های اقتصادی در نظر گرفته شد. متوسط ارزش های اقتصادی مطلق با فرض محدود بودن اندازه گله برای تولید شیر، چربی، پروتئین (بر حسب ریال بر کیلوگرم) و طول عمر (بر حسب ریال بر ماه) به ترتیب 983.3، 8021.9، 2086.5- و 55841.5 برآورد شد. آنالیز حساسیت نشان داد نوسان قیمت شیر بیشترین تاثیر را بر تغییر ارزش اقتصادی صفات مورد بررسی دارد. ارزش های اقتصادی تولید شیر و چربی به ترتیب کمترین و بیشترین حساسیت را به تغییر قیمت ها (شیر، هزینه های غذایی و غیر غذایی) نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1194

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1024
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

گل آلسترومریا یکی از موفق ترین گل های بریده تزئینی در اغلب کشورهای جهان است. داشتن گل های زیبا، بادوام، تنوع رنگ در واریته های مختلف و نیاز به انرژی کم طی دوره داشت از ویژگی های این گل می باشد. در این پژوهش، اثر غلظت های مختلف کینیتن و زمان محلول دهی روی دوام پس از برداشت و کیفیت گل های بریدنی آلسترومریا رقم ناپولی (Napoli) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز اجرا شد. فاکتور اول غلظت های 100، 200 و 400 پی پی ام کینیتین و فاکتور دوم مدت محلول دهی شامل 12، 24 و 48 ساعت بود. غلظت های مختلف کینیتین بر جذب آب، عمر گلجایی، وزن گل، کیفیت ظاهری گل و برگ تفاوت معنی داری داشت. مدت محلول دهی نیز بر جذب آب، عمر گلجایی، کیفیت ظاهری گل و برگ تفاوت معنی داری داشت. غلظت 400 پی پی ام کینیتین همراه با ساکاروز بر کیفیت ظاهری گل، برگ و وزن تازه گل تاثیر معنی داری داشت، اما بر عمر گلجایی غلظت 100 پی پی ام کینیتین همراه با ساکاروز تفاوت معنی داری داشت. افزون بر آن، زمان های 12 و 24 ساعت اعمال تیمارهای شیمیایی در افزایش کیفیت ظاهری گل و برگ نقش قابل توجهی داشتند اما به لحاظ جذب آب و وزن تر گل تیمار 48 ساعت بهترین زمان اعمال تیمارها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1024

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

J Dent

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  46-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  4587
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4587

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  606
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر استفاده از تنظیم کننده­ های رشد گیاهان بر طول عمر گلجایی دو نوع گل بریده میخک در حالت نرمال و تحت تنش اتیلن می­ باشد. میخک یکی از پرطرفدارترین گل­ هایی است که به علت حساسیت به اتیلن دارای عمر گلدانی کمی است اثر تنظیم کننده­ های رشد گیاه بر چندین ویژگی فیزیولوژیک تحت تنش اتیلن و شرایط طبیعی مورد مطالعه قرار گرفت. اثرات تیمار کوتاه مدت با بنزیل آدنین، سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر روی دو نوع میخک (Dianthus caryophyllus L. ) استاندارد و میخک کوچک چند گل، در معرض شرایط اتیلن مورد بررسی قرار گرفت. تیمار کوتاه مدت با بنزیل آدنین 100 میکرومولار بیشترین تاثیر را بر کلروفیل کل داشت وتیمار با 100 میکرومولار اسید سالیسیلیک باعث افزایش کربوهیدرات­ های محلول و همچنین افزایش طول عمر گلجایی گل بریده گردید. متیل جاسمونات 400 میکرومولار باعث افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز شده و میزان پرولین را در میخک­ های بریده افزایش می­ دهد. تمام صفات در نظر گرفته شده توسط استعمال اتیلن خارجی کاهش یافت و هیچ یک از تیمارهای کوتاه مدت تنظیم­ کننده­ های گیاهی نتوانست اثرات نامناسب اتیلن خارجی را از بین ببرد. میخک­ های استاندارد نیز نسبت به استعمال اتیلن مقاوم­ تر ازمیخک­ های کوچک چند گل بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 606

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  211-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1718
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

It has previously been reported that differences in life expectancy can be linked to income. In Norway, a registry-based study that included all Norwegian residents aged ≥,40 years (2005-2015) was performed. This study showed substantial and increasing gaps in life expectancy by income level during the interval between 2005-2015. Compared to the United States, the largest life expectancy differences were for individuals in the lower to middle part of the income distribution, although differences were observed at all income levels. Despite its undeniable strengths and although this paper can be considered as a significant contribution to this field, it has some shortcomings. The first shortcoming of this study is due to ignoring the effects of population exposures to natural and man-made ionizing and non-ionizing radiation on life expectancy. Another shortcoming arises from ignoring the strong impact of education on lifestyle. In summary, what is observed in this study might be at least to some extent, due to education-related changes in lifestyle and not necessarily income (despite the mutual links between education and income).

آمار یکساله:  

بازدید 1718

دانلود 379 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

STEINKRAUS K.A. | SMITH E.D.

نشریه: 

AGING CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  394-404
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  26192
 • دانلود: 

  28963
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26192

دانلود 28963 استناد 460 مرجع 0
litScript