نتایج جستجو

820

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

82

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

AGING CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  859-869
تعامل: 
 • استنادات: 

  420
 • بازدید: 

  16768
 • دانلود: 

  21559
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16768

دانلود 21559 استناد 420 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  30-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11775
 • دانلود: 

  8432
چکیده: 

In this paper, we studied the effect of electron beam irradiation on the fabric to increase LONGEVITY of antibacterial coating and perfume release and measure it using the optical properties of the fabric. In other words, instead of using chemical compounds in the antibacterial coating and perfume structure, the change in the structural properties of the fabric as a substrate of antibacterial coating and perfume was examined. Three different types of fabrics, including fabric with polyester and cotton, fabric with felt and flannelette, and fabric with flannelette and cotton floss were irradiated at different doses without alcohol and in the presence of alcohol (96% ethanol) at an energy of 10 MeV with an electron beam of the Rhodotron accelerator TT200. Then, these three types of fabrics were impregnated with antibacterial coating and perfume after washing with cold water. Finally, the LONGEVITY of antibacterial coating and perfume on them was measured by using the Particle Density Reflection Parameters and He-Ne laser with a wavelength of 632 nm and a power of 5 mW. Experimental results showed that electron beam irradiation of the fabric in the presence of alcohol enhanced this property.

آمار یکساله:  

بازدید 11775

دانلود 8432 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MORAVCOVA L. | PYSEK P.

نشریه: 

PRESLIA, PARAHA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  287-301
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  23385
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23385

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LI Chunhong | NONG Qingqing | GUAN Bin | HE Haoyu | ZHANG Zhiyong

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  152-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22833
 • دانلود: 

  15710
چکیده: 

Background: We attempt to identify specific differentially methylated and expressed genes in people with LONGEVITY family history, it will contribute to discover significant features about human LONGEVITY. Methods: A prevalence study was conducted during October 2017 to January 2019 in Bama County of Guangxi, China and individuals were recruited and grouped into LONGEVITY family (n=60) and non-LONGEVITY family (n=60) to identify differentially methylated genes (DMGs). The expression profile dataset GSE16717 was downloaded from the GEO database in which individuals were divided into 3 groups, namely LONGEVITY (n=50), LONGEVITY offspring (n=50) and control (n=50) for identifying differentially expressed genes (DEGs). It was considered significantly different when P or adjusted P 0. 05. Results: In total, 117 LONGEVITY-related hypermethylated genes enriched in interleukin secretion/production regula-tion, chemokine signaling pathway and natural killer cell-mediated cytotoxicity. Another 296 significant key LONGEVITY-related DEGs primarily involved in protein binding, nucleus, cytoplasm, T cell receptor signaling pathway and Meta-bolic pathway, H19 and PFKFB4 were found to be both methylated and downregulated in people with LONGEVITY fam-ily history. Conclusion: Human LONGEVITY-specific genes involve in many immunity regulations and cellular immunity pathways, H19 and PFKFB4 show hypermethylated and suppressed status in people with LONGEVITY family history and might serve as LONGEVITY candidate genes.

آمار یکساله:  

بازدید 22833

دانلود 15710 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

هاشم آبادی داوود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  204-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  562
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

به منظور بررسی برهمکنش ساکارز، عسل و اسید سیتریک روی عمر گل جایی گل بریده آلسترومریا آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و 15 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل قند در 5 سطح (بدون قند، ساکارز 2 و 4 درصد، عسل 2 و 4 درصد) و اسید سیتریک در 3 سطح (0 و 200، 400 میلی گرم در لیتر) بودند. تیمار عسل 2 درصد در 400 میلیگرم در لیتر اسید سیتریک با 7/18 روز بیشترین عمر گل جایی را به خود اختصاص داد که نسبت به شاهد (84/9 روز) 83/8 روز ماندگاری این گل بریده را افزایش داد. کمترین باکتری محلول گلجا (Log 10 CFU ml-1 66/3) و کمترین مقدار مالوندی آلدئید (30/11 نانومول در هر گرم وزن تر) در گل های تیمار شده با عسل 2 درصد در 400 میلی گرم در لیتر اسید سیتریک مشاهده شد. تیمار شاهد با 72/48 نانو لیتر در لیتر در ساعت در هر گرم وزن تر بیشترین مقدار اتیلن را داشت. کمترین مقدار اتیلن نیز به تیمارهای 200 و 400 میلی گرم در لیتر اسید سیتریک در شرایط بدون قند، ساکارز 4 درصد در 400 میلی گرم در لیتر اسید سیتریک و عسل 4 درصد در شرایط بدون اسید سیتریک اختصاص داشت. نتایج حاصل بیان گر آن بود که استفاده از عسل (2%) و اسید سیتریک (400 میلی گرم در لیتر) با کاهش باکتری محلول گلجا، مالون دی آلدئید و تولید اتیلن، پژمردگی گل ها را به تاخیر می اندازد. بنابراین تیمار گل های بریده با این ترکیبات جهت حفظ ماندگاری گل های بریده آلسترومریا توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 562

دانلود 432 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قدرتی شفیعه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  61-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  320
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

کاهش اساسی و مستمر مرگ ومیر، از دستاوردهای مهم توسعه اقتصادی اجتماعی در طی دو قرن اخیر است. با رسیدن به مراحل نهایی گذار مرگ ومیر، یکی از مهم ترین پرسش ها، میزان نابرابری های موجود در بهبود طول عمر است. مطالعه حاضر، به بررسی نابرابری های بین فردی طول عمر در دوره 1395-1352 می پردازد و بدین منظور، سه شاخص ضریب جینی، انحراف استاندارد کل و انحراف استاندارد بزرگسالان به کار می رود. یافته ها نشان می دهد که روند نابرابری بین فردی طول عمر رو به کاهش است، با این وجود، سرعت آن در بزرگسالان بسیار کمتر است. روند تغییرات نشان می دهد که در دهه 1350 این نابرابری در زنان، بیش از مردان بوده اما در طی سال های بعد، نابرابری طول عمر در مردان بیش از زنان است. این فاصله رو به افزایش است و اگر روند کنونی، در آینده ادامه یابد، این تفاوت، بیشتر نیز خواهد شد. به دلیل میزان های بالای مرگ ومیر مردان جوان در ایران، در صورت کاهش مرگ ومیر در سنین جوانی، نابرابری بین فردی طول عمر در مردان، روند کاهشی خود را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 320

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SMALL B.W.

نشریه: 

GENERAL DENTISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  100-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  445
 • بازدید: 

  19127
 • دانلود: 

  26097
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19127

دانلود 26097 استناد 445 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  106
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  17462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 17462 استناد 106 مرجع 0
نویسندگان: 

DE L.C. | DHIMAN K.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  50-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  14471
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14471

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
نویسندگان: 

WAGSTAFF C. | CHANASUT U. | HARREN F.J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  413
 • صفحات: 

  1007-1016
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  44265
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 44265

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
litScript