نتایج جستجو

832

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

84

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

ANDROLOGIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  97
 • بازدید: 

  842
 • دانلود: 

  7329
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 842

دانلود 7329 استناد 97 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  132-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54011
 • دانلود: 

  35339
چکیده: 

Background and Aim: Restoration of endodontically treated teeth is one of the most important and challenging topics in restorative dentistry. LONGEVITY of such restorations is an essential factor in treatment planning. Amalgam build-up is a conservative method for restoration of endodontically treated teeth. Therefore, this study aimed to assess the LONGEVITY of this type of restoration in endodontically treated molar teeth. Materials and Methods: In this retrospective study, 110 endodontically treated molar teeth of 98 patients that had received amalgam build-up restorations with at least one cusp coverage with 3-10 years of LONGEVITY were evaluated. The restorations included mesio-occluso-distal (MOD; 40%), disto-occlusal (DO; 23%), mesio-occlusal (MO; 17%) and complex amalgam restorations (20%). Binary logistic regression and Kaplan-Meier tests were used for statistical analysis. Results: Of all restorations, cracks were observed in 22. 7% of restorative materials and 10. 9% of teeth. Secondary caries was found in 29% of the teeth. Based on binary logistic regression, MOD restorations had significantly higher rate of marginal fracture and recurrent caries (P<0. 05). Teeth with one or four built-up cusps were significantly more resistant to fracture compared to other groups. Patients, who regularly used dental floss had significantly lower rate of secondary caries and restoration fracture (P=0. 032). Conclusion: The average LONGEVITY of amalgam build-up restorations was 8. 45 years, which is comparable to minimum LONGEVITY of casting restorations. Thus, amalgam restorations seem to be an acceptable conservative method for restoration of endodontically treated teeth.

آمار یکساله:  

بازدید 54011

دانلود 35339 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FORSS H. | WIDSTROM E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  82-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  21286
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21286

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LIN S.J. | GUARENTE L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  241-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  23739
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23739

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  102-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2722
 • دانلود: 

  1005
چکیده: 

سابقه و هدف: با وجود پیشرفت های چشمگیر در علم و تکنولوژی، روز به روز اضطراب، افسردگی و ناآرامی بیش از پیش بر جوامع چیره شده و سلامت معنوی و به تبع آن سلامت جسمی انسان را به خطر می اندازد. ازاین رو، اهمیت پرداختن به زوایای گوناگون سلامت مادی و معنوی، بیشتر احساس می شود. افزایش طول عمر یکی از آثار سلامت معنوی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل معنوی طول عمر از دیدگاه قرآن است.روش کار: در این تحقیق که با روش تحلیلی - کتابخانه یی انجام شده، از کتاب های حوزه ی علوم اسلامی و دینی، تفاسیر موجود و نیز از مقالات حوزه ی روان شناسی، با موضوع سلامت معنوی و طول عمر، استفاده شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است؛ علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.یافته ها: یافته ها نشان داده که از دیدگاه قرآن کریم، پنج عامل معنوی موجب طول عمر انسان می شود؛ همچنین در قرآن بیش از عوامل مادی طول عمر انسان، به عامل های معنوی توجه شده است. نتیجه گیری: برای افزایش طول عمر در دنیای تکنولوژی، عمل کردن به عامل های معنوی که در قرآن به آن توجه شده، بسیار کارساز و اثربخش است.

آمار یکساله:  

بازدید 2722

دانلود 1005 استناد 2 مرجع 1
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  96
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1092-1099
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  4996
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4996

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DEBEAUJON L.K. | KLOOSTEVZI M.L. | KOORNNEEF G.

نشریه: 

PLANT PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  122
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  403-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  421
 • بازدید: 

  22143
 • دانلود: 

  21739
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22143

دانلود 21739 استناد 421 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

AGEING RESEARCH REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  118
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  19951
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 19951 استناد 118 مرجع 0
نویسندگان: 

MIURA K. | LIN S.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  104
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  981-986
تعامل: 
 • استنادات: 

  477
 • بازدید: 

  24442
 • دانلود: 

  32295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24442

دانلود 32295 استناد 477 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1238
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

داوودی (Chrysanthemum morifolium) یکی از گلهایی است که در سطح وسیعی از جهان برای تولید گل بریده کشت می شود. در ایران نیز پرورش دهندگان گل اهمیت خاصی برای آن قایل هستند. با توجه به این که پس از برداشت گل، افزایش طول عمر و حفظ کیفیت آن از نظر اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است، پژوهش حاضر به منظور افزایش طول عمر و کیفیت پس از برداشت گل بریده داوودی در قالب یک طرح آماری کاملا تصادفی بر روی 153 شاخه یکنواخت گل بریده داوودی انجام گرفت. این گلها که همگی در مرحله کاملا باز (تجاری) برداشت شده بودند به مدت 72 ساعت در 16 تیمار شیمیایی مختلف و آب مقطر به عنوان شاهد قرار گرفتند و سپس به ظروف حاوی آب مقطر منتقل شدند. تاثیر تیمارهای اعمال شده بر روی طول عمر و صفات دیگر شامل وزن تازه، مقدار جذب آب، قطر گل و تعداد برگهای زرد شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اعمال برخی از تیمارهای شیمیایی به ویژه ساکارز 3 درصد + سولفات آلومینیم 0.2 درصد + تیوسولفات نقره 4 درصد + اسید سیتریک 150 پی.پی.ام و نیز، ساکارز 3 درصد + سولفات آلومینیم 0.2 درصد و اسید سیتریک 150 پی.پی.ام باعث افزایش طول عمر گل بریده داوودی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1238

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
litScript