نتایج جستجو

1365

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

137

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SHAHBAZ PANAHI S. | VALAEI S. | BASTANI M.H.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3-4 (ELECTRICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  244-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102285
 • دانلود: 

  66966
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, a new algorithm based on ESPRIT is proposed for the estimation of central angle and angular extension of Incoherently Distributed (ID) sources. The central angles are estimated using TLS-ESPRIT. The covariance matrix is approximated using a finite Taylor series expansion which leads to the formulation of covariance matrix in terms of central moments of the angular power distribution. The extension widths are estimated using the central moments of distribution. The algorithm can be used for sources with different angular distributions and has low computational cost.

آمار یکساله:  

بازدید 102285

دانلود 66966 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GEZICI S. | TIAN Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  70-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  25747
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25747

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
نویسندگان: 

GRAU V. | ALCANIZ M. | JUAN M.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  146-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  14473
 • دانلود: 

  30895
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14473

دانلود 30895 استناد 470 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1 (120)
 • صفحات: 

  67-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1122
 • دانلود: 

  700
چکیده: 

Introduction: Myxomas are benign mesenchymal neoplasms which arise mainly in the heart. The laryngeal LOCALIZATION is very rare. We aim to describe the clinical, histological and therapeutic features of this condition. Case Report: We report two cases of laryngeal myxomas occurred in male and female patients, presenting with a history of prolonged hoarseness. Laryngoscopy revealed a polypoid mass on the true vocal folds. The lesions were excised with cold instruments. One patient presented a recurrence 4 years after the first surgery. Conclusions: Laryngeal myxoma should be considered in case of a benign looking vocal fold lesion, especially a vocal cord polyp. Histologic exam is the only tool to confirm the diagnosis. It is treated by surgical resection. In the literature, recurrence is rare in laryngeal site, but patients need to be kept on close follow-up.

آمار یکساله:  

بازدید 1122

دانلود 700 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAMYABI GOL R.A. | ESMAEELZADEH F. | RAEISI TOUSI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  455-467
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83543
 • دانلود: 

  31237
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract

آمار یکساله:  

بازدید 83543

دانلود 31237 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  33 (ویژه مهندسی عمران)
 • صفحات: 

  45-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  705
 • دانلود: 

  283
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این نوشتار ابتدا مفهوم فلسفی عینیت در تحلیل ها و بررسی های علمی بیان می شود. سپس مصداق آن در تحلیل خرابی، و به ویژه تحلیل های «کرنش مکان یابی شده» معرفی می شود. در قدم بعدی مهم ترین راه حل عملی عینی سازی تحلیل یعنی به کارگیری مقادیر غیر محلی متغیرها مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس ایده رایج تحلیل عینی بر پایه مدول سکانت معرفی می شود و نهایتا برای تحلیل عینی بر بنیاد مدول مماسی معرفی شده و در کنار ایده رایج تحلیل بر اساس مدول سکانت مساله به دو روش تحلیل خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 705

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CORKE P. | CARRICK D. | MATTHEW D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  4556-4556
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  28525
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28525

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

Ramezani Esmaeil

نشریه: 

ELECTRONIC INDUSTRIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54177
 • دانلود: 

  37092
چکیده: 

In this paper, we study the estimation of the spatially sparse radio emitter locations via the proposed Quad-tree variational Bayesian expectation maximization (QVBEM) algorithm. Firstly, we assume that the emitters are approximately lie on a uniform grid points in the region under surveillance. The VBEM algorithm is applied and the points exceeding the threshold level are considered as potential targets. Then, the grids are refined around the potential targets via the Quad-tree algorithm and the process is iterated. It allows us to find the location of sparse emitters with much less computational complexity due to the use of fewer grid points. Simulation results show the superiority of the QVBEM to existing methods. The impact of threshold value on the performance of QVBEM is also studied.

آمار یکساله:  

بازدید 54177

دانلود 37092 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PLOS ONE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  9426
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9426

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
نویسندگان: 

قنبری ابوالفضل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  229-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1495
 • دانلود: 

  1042
چکیده: 

در پژوهش حاضر، با استفاده از 10 معیار محیطی و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی به ارزیابی محدوده شهر تبریز از منظر مسایل محیط طبیعی برای شناسایی مکان های بهینه برای ایجاد طرح مسکن مهر و مقایسه آن با موقعیت فعلی طرح های اجرا شده اقدام شد. با توجه به این که پهنه های مناسب شناسایی شده برای جانمایی طرح مسکن مهر در محدوده شهر تبریز، در مساحت های متفاوت در محدوده مورد مطالعه پراکنده شده اند و به علت نبود قابلیت برنامه ریزی در همه پهنه ها، با استفاده از مدل های TOPSIS، SAW و MORIS به اولویت بندی پهنه های مناسب از نظر قابلیت اجرای طرح اقدام شده است، هم چنین تحلیل حساسیت پهنه های شناسایی شده با توجه به 10 معیار مکان یابی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد 7 پهنه مناسب در محدوده 10 کیلومتری شهر تبریز وجود دارد که با توجه به معیارهای مورد بررسی بهترین شرایط را برای ساخت مجتمع های مسکن مهر دارا می باشند، هم چنین بررسی های مدل های رتبه بندی نشان می دهد که مناسب ترین پهنه برای جانمایی طرح مسکن مهر در نزدیک جاده تبریز - مراغه قرار دارد. هم چنین نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که طرح مسکن مهر در شهر تبریز علاوه بر تبعیت از مسایل اقتصادی و بحث تملک زمین، که علت اصلی انتخاب مکان طرح بوده، می توانست در یک شرایط محیطی بهتر، در یک محدوده نزدیک به شهر تبریز مکان یابی شده تا علاوه بر حمایت اقتصادی از ساکنان مسکن مهر، شرایط محیطی و حفاظت مناسب از عوامل ایجاد بلایای طبیعی را در نظر بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1495

دانلود 1042 استناد 0 مرجع 0
litScript