نتایج جستجو

19393

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1940

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RODGERS S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  188-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  17798
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17798

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4 (114)
 • صفحات: 

  132-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

Background and Aim: FOOD is the fundamental need of human life and has nutrients that support growth and health. Gastrointestinal tract microbiota includes beneficial microorganisms which have therapeutic effects and are known as probiotics. The studies on appropriate probiotic strains have led to the separation and identification of specific metabolic byproducts of probiotics known as postbiotics. Materials and Methods In this review study, relevant data were collected by searching for the keywords of "probiotics, postbiotics, immune system, bioactivity, disease, health improvement, FOOD and pharmaceutical industries" in the Web of Science, PubMed, Medline and Scopus databases. All articles related to experimental studies were included in the study and articles without full text were excluded. Results: The probiotics must maintain their survival against inappropriate growth conditions of the processing, storage, distribution, preparation, and digestive system so that they can exert their beneficial effects on health. Conversely, probiotic metabolites can successfully overcome these unfavorable conditions and maybe a good alternative to probiotics. Considering their specific chemical structure, safety, long shelf-life, and the fact that they contain various signaling molecules, postbiotics may have anti-inflammatory, immunomodulatory, antihypertensive, inhibitory effect on abnormal cell proliferation, and antioxidant activities. Conclusions: Postbiotics can mimic the fundamental and clinical role of probiotics, and due to their unique characteristics, they can be used in a deLIVEry system (pharmaceutical/functional FOODs) to achieve health-promotion objectives and also prevention, and treatment of diseases.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (مسلسل 72)
 • صفحات: 

  41-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  979
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

آرتمیا و روتیفر بدلیل کیفیت، اندازه و تحرک مناسب بعنوان مهمترین غذای زنده جهت تغذیه مراحل لاروی سخت پوستان شناخته شده اند. در این تحقیق درصد بقاء لاروهای میگوی پاسفید غربی تغذیه شده با ناپلی آرتمیا اورمیانا و روتیفر و غذای کنسانتره مورد بررسی قرار گرفت. لاروها در مرحله پروتوزوآی 1، به ظروف پلاستیکی 14 لیتری که تا 6 لیتر آبگیری شده بودند، به تعداد 75 عدد در لیتر در 3 تیمار، تیمار 1 (روتیفر)، تیمار 2 (ناپلی آرتمیا اورمیانا) و تیمار 3 (غذای کنسانتره)، هر کدام با سه تکرار و از مرحله پروتوزوآ، تا مرحله پست لارو 5 تغذیه شدند. نتایج نشان داد که از مرحله مایسیس 1 تا مرحله پست لارو 1 می توان از روتیفر و از این مرحله تا پست لارو 5 از ناپلی آرتمیای اورمیانا جهت تغذیه لاروها استفاده نمود. جهت ارزیابی کیفیت لاروها از مقاومت فیزیولوژیک در برابر تنش های فرمالین و شوری در زمانهای متفاوت (30، 60 و 90 دقیقه) استفاده شد. به این ترتیب که در مرحله پست لارو 1، بیشترین درصد بازماندگی در تنش فرمالین با غلظت 100 و 200 قسمت در میلیون، حال آنکه در تنش 15 قسمت در هزار بیشترین درصد بازماندگی مربوط به تیمار 2 بود. در مرحله پست لارو 5 بیشترین درصد بازماندگی در همان شرایط مربوط به تیمار ناپلی آرتمیای اورمیانا بود و تیمار غذای کنسانتره (شاهد) در همه شرایط کمترین درصد بازماندگی را داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 979

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  65-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  649
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

Acipenser persicus گونه بومی ایران است که از نظر میزان تفریخ بالاترین نرخ تولید را داشته اما درصد تلفات لاروی بالایی دارد. لذا جهت بالا بردن درصد بقا و مقاومت در برابر عوامل استرس زا در تکثیر مصنوعی در زمان شروع تغذیه فعال (مرحله اندو اگزو ژنوس) از تیمارهای مختلف غذای زنده استفاده شد. از این رو 4 تیمار در نظر گرفته شد، تیمار 1: مشابه روند بخش اجرا در ابتدا با ناپلی آرتمیا و سپس دافنی پرورشی تغذیه شد (شاهد) تیمار 2: مخلوطی از ناپلی آرتمیا، روتیفر و دافنی به نسبت مساوی، تیمار 3: روتیفرآب شیرین، تیمار 4: روتیفر غنی شده با ویتامین) C اسید آسکوربیک پالمیتات) مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی 45 عدد لارو با وزن 0.5± 43 میلی گرم در وان های 100 لیتری که تا 35 لیتر آب گیری شده بودند تا 8 روز پس از شروع تغذیه خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. در طول بررسی میانگین دما (0.5±22.5) درجه سانتی گراد، pH آب (0.1±8.5) و اکسیژن (0.2±9.58) میلی گرم بر لیتر برآورد گردید. در پایان دوره جهت بررسی پروفیل اسیدهای چرب لاشه ها انجام شد. نتایج بررسی پروفایل اسید چرب نیز نشان داد که تیمارهای 3 و 4 از درصد بالاتر از اسیدهای چرب تک زنجیره غیر اشباع (PUFA) و اسیدهای چرب با زنجیره بلند (HUFA) برخوردار بودند و غنی سازی با ویتامین Cدر روزهای نخست تغذیه فعال ماهی با افزایش گروهی از اسیدهای چرب ضروری و بازماندگی همراه است (p<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 649

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فرهادیان امیدوار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (مسلسل 78)
 • صفحات: 

  123-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  545
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

یکی از شرایط ضروری در پرورش زئوپلانکتونها بخصوص پاروپایان اکسیژن محلول آب است زیرا بر رشد و پارامترهای تولید مثلی آنها تاثیرات مهمی دارد. تاثیر غلظت های مختلف اکسیژن محلول بر رشد و تولید سیکوپئید پاروپای Metacyclops gracilis تغذیه شده با جلبک میکروسکوپی سبز scenedesmus quadricauda در شرایط آزمایشگاهی بررسی گردید. تیمارهای آزمایشی حاوی 2، 3، 4 و 6 میلی گرم در لیتر از اکسیژن محلول بود. نتایج نشان داد که میانگین کل تولید M.gracilis (ناپلیوس+کپه پودید+بالغین) در اکسیژن محلول 2، 3، 4 و 6 میلی گرم در لیتر بترتیب 3666.7، 3133.3، 3600 و 3733.3 فرد در هر لیتر بدست آمد که بترتیب تولید ناپلیوس 1533.3، 2000، 2466.7 و 2800 فرد در هر لیتر و تولید کپه پودید 1266.7، 666.7، 600 و 600 فرد در هر لیتر بود. میزان رشد ویژه M.gracilis در دوره آزمایش 0.088، 0.082، 0.061 و 0.081 بر روز بترتیب در 2، 3، 4 و 6 میلی گرم در لیتر اکسیژن محلول بدست آمد. اگرچه در مجموع این تحقیق نشان داد که رشد و تولید گونه M.gracilis در غلظت های مختلف اکسیژن محلول (2 تا 6 میلی گرم در لیتر) انجام می گیرد، اما در غلظت های 4 و 6 میلی گرم در لیتر اکسیژن محلول جمعیت ناپلیوس ها و در غلظت های 2 و 3 میلی گرم در لیتر از اکسیژن محلول جمعیت افراد بالغ افزایش معنی داری داشت. این گونه می تواند بعنوان غذای زنده در پرورش لارو ماهی در صنعت آبزی پروری استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 545

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  737
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

تحقیق حاضر به شناسایی و بررسی فراوانی انواع غذای زنده در استخرهای خاکی بچه تاس ماهیان ایرانی و محتویات معده 240 قطعه از آن ها پرداخت. چگونگی انتخاب غذای بچه ماهیان با توجه به شاخص انتخاب غذا برای هر ارگانیسم غذایی در شش زمان نمونه برداری در استخرهای خاکی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور از زئوپلانکتون و بنتوز استخرها و محتویات معده بچه تاس ماهیان ایرانی نمونه برداری شد. محدوده شاخص انتخاب غذا از 1 تا 1- بود. بین غذاهای زنده مشاهده شده در استخرها، روتیفر و دافنی با فراوانی 172.6 و 123.8 (عدد در مترمکعب) در ششمین زمان نمونه برداری غالب شدند. لارو شیرونومیده بیشترین فراوانی 40.25 (عدد در مترمربع) را در سومین زمان نمونه برداری داشت. شاخص انتخاب مثبت بالاترین میزان را از دافنی (0.83) در زمان سوم نشان داد و بالاترین میزان برای شیرونومیده (0.59) در زمان ششم به دست آمد. به منظور بررسی ارتباط بین فراوانی ارگانیسم های غذایی و شاخص انتخاب غذا از محاسبه ضریب همبستگی (R) در آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. فراوانی دافنی استخرها و شاخص انتخاب غذا همبستگی مثبت معنی داری را در سطح 0.01 درصد داشت (R=-0.939)، در حالی که بین فراوانی دافنی محتویات معده و شاخص انتخاب غذای ماهیان همبستگی مثبت معنی داری مشاهده نشد (R=-0.094). بین فراوانی لارو شیرونومیده استخرها و شاخص انتخاب غذا همبستگی مثبت معنی داری وجود نداشت (R=-0.779)، در حالی که بین فراوانی شیرونومیده محتویات معده و شاخص انتخاب غذای ماهیان همبستگی مثبت معنی داری در سطح 0.05 درصد مشاهده شد (R=0.884). نتایج مطالعه حاضر حاکی از این بود که، در محتویات معده بچه ماهیان دافنی و لارو شیرونومیده طعمه های غالب بودند و توسط بچه ماهیان انتخاب شده بودند، روتیفر و ناپلی کوپه پودا هم در محتویات معده بچه ماهیان مشاهده نشدند. ترکیب رژیم غذایی بچه ماهیان در استخرها با بالاترین نسبت در لارو شیرونومیده مشخص شده بود که با عادت بنتوزخواری در این گونه ها مرتبط بود و با نتایج شاخص انتخاب غذا توجیه می شد.

آمار یکساله:  

بازدید 737

دانلود 270 استناد 0 مرجع 6
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  466-473
تعامل: 
 • استنادات: 

  543
 • بازدید: 

  1247
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

مقدمه: با توجه به شیوع بالای چاقی و چاقی شکمی در نوجوانان و ارتباط آن با دریافت غذایی، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان مصرف غذاهای آماده به عنوان نمایانگری از رژیم غذایی با نمایه توده بدنی و دور کمر در دختران نوجوان مقطع راهنمایی می باشد.روش ها: این تحقیق یک پژوهش مقطعی بود که روی 140 دختر نوجوان 10 تا 14 ساله در مدرسه راهنمایی زینب منطقه جی اصفهان انجام گرفت. دانش آموزان به روش تصادفی انتخاب شدند و از آن ها فرم یک عدد پرسشنامه بسامد خوراک FFQ (FOOD frequency questionnaire) پرشده دریافت شد. ارزیابی فعالیت بدنی با استفاده از ثبت روزانه فعالیت بدنی بررسی شد.BMI (Body mass index) کمتر از صدک 15 استاندارد برای سن و جنس به عنوان «کم وزن»، بین صدک 15 تا کمتر از صدک 85 «وزن طبیعی»، بین صدک 85 تا کمتر از صدک 95 «اضافه وزن» و مساوی یا بیشتر از صدک 95 به عنوان «چاقی» طبقه بندی شد.یافته ها: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میانگین BMI در جمعیت برابر 19.86 و دور کمر برابر 69 است و 35.7 درصد این نوجوانان یا چاق بودند یا اضافه وزن داشتند. همچنین میانگین دریافت غذای آماده برابر 174.6 گرم در روز بود. داده ها به دست آمده ارتباط معنی داری میان مصرف غذای آماده با نمایه توده بدن و دور کمر نشان داد (P=0.009، P=0.02).نتیجه گیری: ارتباط معنی داری بین مصرف غذای آماده با دور کمر و نمایه توده بدنی در دختران نوجوان اصفهانی دیده شد. از این رو آموزش های لازم برای نوجوانان ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1247

دانلود 386 استناد 543 مرجع 0
نویسندگان: 

OMIDVAR Z. | JAFARYAN H. | AGHILINEJAD M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  92-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19066
 • دانلود: 

  18881
چکیده: 

This study carried out to investigate the LIVE FOOD selectivity of Persian sturgeon (A. persicus) fry in six treatments in four earthen ponds during spring 2013 for 40 days. For this purpose, sampling was performed from zooplankton and benthos of earthen ponds and stomach content of 240 fry. In order to determine the electivity index for each prey item, the abundance of prey in the stomach and earthen ponds was investigated. The range of electivity was from-1 to 1, where 1 indicates positive selection for prey items and-1 indicates avoidance of prey items and zero shows random selection. The frequency of rotifer and daphnia were 172. 6 and 123. 8, respectively, and they were dominant among the six aquatic animals at treatment 6. The chironomid larvae (Chironomus sp. ) had the highest frequency of 40. 25 in the third sampling. Although the content of the stomach was daphnia, diaptomus, chironomid larvae (Chironomus sp. ), daphnia, and chironomid larvae were the dominant organisms. The highest positive electivity of daphnia (0. 83) was observed in treatment 3, while, the highest frequency of chironomid (0. 59) was detected in treatment 6. After 30 days, a strong positive selection for chironomid and weak positive selection was observed for daphnia.

آمار یکساله:  

بازدید 19066

دانلود 18881 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (مسلسل 73)
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

با توجه به نقش و اهمیت گونه های متعلق به جنس دافنی در صنعت آبزی پروری بعنوان غذای طبیعی بویژه در تغذیه و بقای لارو انواع ماهیان، لزوم انجام مطالعه ای جامع در زمینه چگونگی واکنش تخم گشایی تخمهای در حال سکون آنها به منظور دستیابی به تکنیکی بهینه امری اجتناب ناپذیر می نمود. در این تحقیق، اثر فاکتورهای غیرزنده بر واکنش تخم گشایی تخمهای دافنی پولکس (Daphnia pulex) موجود در استخرهای پرورش غذای زنده مورد مطالعه قرار گرفت. تخمهای مذکور پس از جداسازی به دو حالت خشک و مرطوب به مدت دو ماه در تاریکی با دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. پس از طی دوره انکوباسیون اولیه، دو گروه حاصل به دو زیرگروه یکسان تقسیم و هر زیرگروه بطور مجزا تحت تیمار غوطه وری در محلول هیپوکلریت سدیم (1 NaOCl درصد) و آب مقطر قرار گرفتند. اثر سطوح متفاوت دما (15، 20 و 25 درجه سانتیگراد) و دوره روشنایی (12L: 12D و 24L: 0D) بر میزان تخم گشایی تخمهای در حال سکون این گونه در محیط کشت AdaM طی 15 روز بررسی گردید. نتایج نشان دادند که قرار دادن تخمهای نگهداری شده به حالت مرطوب طی روشنایی 12 ساعته با دمای 25 درجه سانتیگراد بدون نیاز به غوطه وری در هیپوکلریت سدیم (NaOCl 1 درصد) موجب افزایش حداکثر درصد و سرعت تخم گشایی در آنها می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  69-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2762
 • دانلود: 

  596
چکیده: 

این پژوهش به منظور تکثیر و پرورش لاروشیرونومیده (Chironomus albidus) بومی استان گیلان در شرایط پرورشی جهت تولید انبوه در سیستم پرورشی و استفاده در تغذیه لارو و بچه ماهیان انجام شد. در این بررسی چهار عدد سینی فلزی با ابعاد 10×65×65 سانتی متر و شش عدد حوضچه پلاستیکی 35 لیتری طراحی و ساخته شد. سینی ها و حوضچه ها به طور عمودی نصب و به سیستم آبرسانی و هوادهی مجهز شدند. در بخشی از فضای پرورش یک دستگاه حوضچه فایبرگلاس 2 تنی برای جمع آوری دسته های تخم استفاده شد. پس از جمع آوری و معرفی توده های تخم به سینی و حوضچه های پلاستیکی، میزان برداشت لارو شیرونومیده طی یک دوره متوالی پرورش محاسبه گردید. مشخص گردید با تکمیل چرخه زندگی پشه شیرونومیده در شرایط محصور پرورشی هر روز به میزان 0.978 کیلوگرم زی توده لارو شیرونومیده از هر مترمربع تولید و برداشت می شود. نتایج نشان می دهد که در روز پانزدهم، میزان برداشت لاروها بصورت درصدی از نخستین گروه کشت شده شیرونومیده ها به میزان 382 گرم در مترمربع رسید و در ادامه با رشد تمام جمعیت یک گروه از لاروها در روزشانزدهم، مقدار 2 کیلوگرم در مترمربع لارو شیرونومیدهبه طور متناوب و روزانه برداشت شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2762

دانلود 596 استناد 0 مرجع 3
litScript