نتایج جستجو

41131

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4114

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  117
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  119
 • بازدید: 

  1160
 • دانلود: 

  17891
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1160

دانلود 17891 استناد 119 مرجع 0
نویسندگان: 

SAJADI FAR S.M. | ALAMEH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88957
 • دانلود: 

  62223
چکیده: 

In a multiple LINEAR REGRESSION model, there are instances where one has to update the REGRESSION parameters. In such models as new data become available, by adding one row to the design matrix, the least-squares estimates for the parameters must be updated to reflect the impact of the new data. We will modify two existing methods of calculating REGRESSION coefficients in multiple LINEAR REGRESSION to make the computations more efficient. By resorting to an initial solution, we first employ the Sherman-Morrison formula to update the inverse of the transpose of the design matrix multiplied by the design matrix. We then modify the calculation of the product of the transpose of design matrix and the design matrix by the Cholesky decomposition method to solve the system. Finally, we compare these two modifications by several appropriate examples.

آمار یکساله:  

بازدید 88957

دانلود 62223 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  134-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از مهمترین جنبه های تشخیصی در دوره دندانی مختلط، تعیین رابطه بین اندازه دندانها و فضای موجود می باشد. تعیین این رابطه در دوره دندانی مختلط نیازمند پیشگویی دقیق پهنای مزیودیستالی دندانهای کانین و پرمولرهای دائمی نروئیده است. سه روش برای تخمین پهنای مزیودیستالی تاج این دندانها مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله این روشها، معادله پیشگوییTanaka-Johnston  است که امروزه به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این تحقیق، بررسی امکان کاربرد روش Tanaks-Johnston در دو سطح 50% و 75% در یک جمعیت ایرانی و نیز تعیین یک معادله LINEAR REGRESSION جدید برای جمعیت تحت مطالعه می باشد.مواد و روشها: در این تحقیق که به روش گذشته نگر و مقطعی صورت گرفت، کست های دندانی 53 بیمار مذکر و 60 بیمار مونث مورد اندازه گیری قرار گرفت.یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که روش Tanaka-Johnston در هر دو سطح 50% و 75% اندازه دندانها را بزرگتر تخمین می زند، اما اختلاف بین اندازه پیشگویی شده و واقعی در سطح 50% کمتر از 75% می باشد. در این جمعیت معادله رگرسیون خطی حساب گردید که به صورت زیر می باشد:ماگزیلا: Y=9.54+0.52X، مندیبل:  Y=8.77+0.54Xنتایج این تحقیق نشان داد که معادله Tanaka-Johnston در سطح 75% که به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، در نمونه ایرانی دقیق نمی باشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد که تفاوت نژادی مهمترین عامل در حصول نتایج بدست آمده می باشد. مطالعات بعدی بر روی نمونه های بزرگتر به منظور اثبات این یافته توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  352
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

یکی از راه های شناسایی مشاهد ات دورافتاده در مدل های رگرسیونی، سنجش دوری مشاهدات از مقدار مورد انتظارشان تحت مدل برازش شده است. در مدل های رگرسیونی دایره ای-دایره ای، این شناسایی با استفاده از فاصله ی دایره ای امکان پذیر است. در این مقاله آماره ی اختلاف میانگین های خطای دایره ای که به وسیله ی ابوزید و همکاران [1] برای شناسایی متغیر پاسخ دورافتاده در مدل رگرسیونی دایره ای-دایره ای ساده معرفی شده است، برای مدل رگرسیونی خطی-دایره ای به کار رفته و به روش شبیه سازی مونت کارلویی نقاط برینشی این آماره به دست آمده است. به علاوه با مطالعات شبیه سازی عملکرد این آماره بررسی شده است. در نهایت این آماره برای شناسایی پاسخ دورافتاده در داده ی سرعت و جهت باد ثبت شده در ایستگاه هواشناسی مهرآباد تهران به روش شبیه سازی خودگردان پارامتری به کار گرفته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 352

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  43-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4049
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در تحقیقات گوناگون،نمونه گیری و تعیین حجم مناسب برای دستیابی به نتایج توانمند آماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در حیطه کار با مدل های رگرسیون خطی معمولی مساله مهم این است که برای بررسی رابطه معنادار بین یک متغیر مستقل باید به چه صورت عمل کرد؛زیرا نمی توان با تعیین حجم نمونه بر مبنای رابطه متغیر وابسته با تنها یک متغیر مستقل، امید داشت که این حجم تعیین شده توان آزمون ها را نیز تضمین می کند.بنابراین باید با تعدیل های مناسب بر روی حجم نمومه اولیه،شرایط مناسب را ایجاد کرد.در این مقاله سعی شده بدون پرداختن به مسائل استنباط آماری و مشکلاتی که در صورت کافی نبودن حجم نمونه پیش خواهد آمد، روش ساده ای برای تعیین حجم نمونه در مطالعات رگرسیونی چندگانه ارائه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 4049

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NIKUIE M. | BAL H. | EINI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  495-502
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  38545
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38545

دانلود 27754 استناد 454 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

عرب پور ای.ار. | تاتا م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1559
 • دانلود: 

  283
کلیدواژه: 
چکیده: 

به کار گرفتن روش کمترین مربعات در رگرسیون خطی فازی بسیار مشکل است، بنابراین مقالات متعددی برای برآورد پارامترهای مدل رگرسیون خطی فازی از روش های برنامه ریزی خطی استفاده کرده اند. در این مقاله با تعمیم و استفاده از فاصله ای که توسط دیاموند برای اعداد فازی تعریف شده است، پارامترهای مدل رگرسیون خطی فازی را برآورد می کنیم. همچنین نشان می دهیم که مجموع خطاها در این روش به طور قابل توجهی کمتر از سایر روش های ارایه شده در رگرسیون خطی فازی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1559

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMIRI A. | EYVAZIAN M. | ZOU C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  5-8
 • صفحات: 

  621-629
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  25437
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25437

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
نشریه: 

اکوپرشیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  117-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  948
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

در تحلیل رگرسیونی مطالعه مباحث تشخیصی شامل تعیین مشاهدات مؤثر و نقاط پرت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حساسیت روش کمترین توان های دوم نسبت به حضور مشاهدات مؤثر و داده های پرت در مدل موجب شد که گامی در جهت توسعه مباحث تشخیصی به منظور ارائه معیارهایی برای اندازه گیری تأثیر و شدت وابستگی به این مشاهدات برداشته شود. تعیین مشاهدات مؤثر و نقاط پرت در داده ها، زمانی که متغیرهای مستقل همخطی داشته باشند، بسیار پیچیده و مشکل است و خصوصاً اینکه حضور همخطی می تواند برخی از داده های غیرعادی را پوشش دهد. یکی از روش های مورد توجه برای تعیین مشاهدات پرت، روش انتقال میانگین است. در این مقاله، روش انتقال میانگین را برای برآوردگر ریج تحت محدودیت های خطی تصادفی؛ که به منظور کاهش اثر همخطی استفاده شده، تعمیم داده و برای این برآوردگر آماره آزمون جهت شناسایی مشاهدات پرت ارائه خواهد شد. در نهایت توانایی این روش را با استفاده از یک مثال کاربردی از داده های واقعی نشان داده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 948

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
litScript