نتایج جستجو

841

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

85

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27787
 • دانلود: 

  11885
چکیده: 

The catalytic wet peroxide oxidation (CWPO) of phenol from wastewater using Mg-Al LDH and calcined LDH at 500 º C was investigated. The LDH was synthesized by co-precipitation and was characterized by XRD, FTIR, SEM, EDS, and BET. XRD results indicated that during the calcination of LDH at 500 º C, LDH decomposed to the mixed oxide. The SEM images approved Mg-Al LDH comprised of flakes and the calcined LDH comprised of spherical nanoparticles. BET results indicated the specific surface area of 100. 2 and 86. 3 m2. g-1 for pure LDH and calcined LDH, respectively. The process was optimized by one factor at a time method and considering four process factors i. e. reaction temperature, peroxide dosage, initial phenol concentration, and reaction time. The optimum conditions resulted at initial phenol concentration of 100 ppm, reaction temperature of 60 º C, with peroxide volume of 3 mL and time on stream of 45 min over calcined LDH with maximum 85% removal of phenol. On the pure LDH, the maximum phenol removal (79%) resulted in a peroxide volume of 2. 5 mL at 55 min. The study concluded that the calcined Mg-Al LDH due to the synergistic effect of MgO and Mg-Al mixed oxide showed higher catalytic activity despite a relatively low surface area.

آمار یکساله:  

بازدید 27787

دانلود 11885 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1580
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

زمینه و هدف: اندازه گیری آنزیم های سرم به صورت معیار متداولی جهت تشخیص بیماران مشکوک به انفارکتوس میوکارد در آمده که از میان آنها می توان به لاکتات دهیدروژناز (LDH) و ایزوآنزیم های آن اشاره کرد. هدف این مطالعه مقایسه نسبت LDH تام به LDH مقاوم به حرارت، در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد (MI) و آنژین صدری ناپایدار (UA) بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 110 بیمار با MI و 11 بیمار با UA، بستری در بخش CCU بیمارستان اکباتان همدان مورد مطامعه قرار گرفتند. تشخیص بیماری فرد بر اساس علایم بالینی، نوار قلب (ECG) و تغییرات آنزیمی بود. میزان LDH تام و LDH مقاوم به حرارت سرم 24 تا 48 ساعت بعد از بستری بر اساس مقدار مصرف نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید فسفات (NADH) و تبدیل آن به نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید (NAD) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری t و من ویتنی تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: نسبت LDH تام به LDH مقاوم به حرارت در بیماران مبتلا به 1.27±0.18 MI و در بیماران مبتلا به 2.51±1.39 UA  بود (P<0.001). با کاهش نسبت LDH تام به LDH مقاوم به حرارت، وسعت درگیری میوکارد (تعداد لیدهای درگیر) و میزان کراتینین فسفوکیناز (CPK) افزایش می یافت (P<0.01). نسبت LDH تام به LDH مقاوم به حرارت با سن و جنس و نوع MI و بروز بلوک به دنبال MI و بروز آرتیمی به دنبال MI ارتباط معنی داری نداشت. نتیجه گیری: از اندازه گیری LDH مقاوم به حرارت می توان به عنوان وسیله ای جهت تشخیص دقیق تر MI استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1580

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  398
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

در این تحقیق با استفاده از فرآیند هم ترسیبی نمک های نیترات منیزیم، نیترات آلومینیوم در محیط بافر کربنات سدیم و هیدروکسید سدیم نانوساختار لایه ای دو هیدروکسیدی LDH با نسبت نمک نیترات منیزیم به نیترات آلومینیوم 2:1 و 3:1 سنتز گردید. ویژگیهای ساختاری و مورفولوژیکی LDH با استفاده از تکنیکهایXRD ،SEM  و FTIR مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به قابلیت های موجود در نانوساختار LDH نظیر ساختار لایه لایه، مساحت سطح ویژه بالای لایه ها و بارگیری یون های مورد نظر (صرفا آنیون) و استعداد تبادل یونی آن، از این ماده برای جذب مواد رنگزای آنیونی استفاده شد. به منظور بررسی قابلیت جذب رنگزا توسط LDH از رنگزای اسیدی آنیونیکی مونوآزو استفاده شد. سینتیک جذب و همچنین رفتار تعادلی جذب مواد رنگزا مورد مطالعه قرار داده شد. نتایج نشان داد که طی این فرآیند زمان تعادلی 75 دقیقه (میزان جذب 19.38 میلی گرم بر گرم جاذب)، pH بهینه معادل 7.5 و میزان بهینه جاذب 0.5 گرم به دست آمد که پس از تحلیل نتایج و مطابقت با مدل های سینتیکی و ایزوترمی، مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم و مدل ایزوترمی لانگمیر انتخاب گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 398

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پی در پی 12)
 • صفحات: 

  3-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  679
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

زمینه و هـدف:LDH-C4  به عنوان یکی از ایزوآنزیم های لاکتات دهیدروژناز، در بیضه بالغ و اسپرماتوزوییدهای بسیاری از گونه ها مشاهده شده است. عملکرد فیزیولوژیک این ایزوآنزیم نشان دهنده نقش آن در ایجاد انرژی جهت تحرک و بقای اسپرم می باشد. در این مطالعه، اثر اگزامات به عنوان مهارکننده اختصاصی ایزوآنزیم LDH-C4 به صورت In Vivo در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت. روش بـررسی: ابتدا 20 سر موش صحرایی بالغ به چهار گروه مساوی تقسیم گردید. یک گروه به عنوان گروه کنترل فقط سالین دریافت کردند؛ و به سه گروه دیگر مقادیر مختلف اگزامات (600، 300، 150 میلی گرم بر کیلوگرم) روزانه به مدت 45 روز به روش داخل صفاقی تزریق شد. در ادامه موش ها را با استفاده از کلروفرم کشته و دم اپی دیدیم آن ها جدا گردید. سپس در دم اپی دیدیم چند برش ایجاد نموده و جهت خروج اسپرم قطعات اپی دیدیم در محیط کشت T6 در دمای 37 درجه سانتی گراد و %5CO2 به مدت یک ساعت قرار داده شد، استخراج آنزیمLDH-C4  بر اساس روش اروین گلدبرگ انجام گرفت، و مقدار پروتئین با روش لوری اندازه گیری شد. عمل خالص سازی نسبی طی 2 مرحله شامل رسوب دادن آنزیم به کمک سولفات آمونیوم و کروماتوگرافی روی ستون حاوی  DEAE-SEPHADEX-A50 صورت گرفت. در تمام مراحل استخراج، مقدار پروتئین و فعالیت آنزیمLDH  توتال در گروه های دریافت کننده دارو مشخص شده، و سپس با گروه کنترل مقایسه گردید. یافـته ها: در این مطالعه فعالیت کل آنزیم LDH-C4 در گروه کنترل 11.8±0.3Unit و در گروه های دریافت کننده اگزامات به ترتیب با افزایش غلظت اگزامات (150، 300 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم)، 8.3±0.3، 6.9±0.2 و 3.2±0.1 واحد(Unit)  مشاهده شد. هم چنین در غلظت 600 میلی گرم بر کیلوگرم اگزامات، فعالیت آنزیم در حدود %63 نسبت به گروه کنترل مهار گردید. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که اگزامات به طریقIn vivo  فعالیت آنزیم LDH-C4 را کاهش می دهد و این تاثیر با افزایش غلظت متناسب می باشد. لذا با توجه به اثر بازدارنده رقابتی اگزامات بر LDH-C4 این ماده می تواند به عنوان ماده ضد بارداری در مردان مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 679

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  105
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  17344
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 17344 استناد 105 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  ج-70 (گروه مهندسی عمران)
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1352
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای (LDH)، موادی با بار مثبت و دارای لایه هایی با ضخامت نانومتری هستند. این مواد می توانند با بیومولکول های دارای بار منفی مانند ویتامین ها، داروها و رشته های DNA تشکیل نانوبیوهیبرید بدهند.در این مقاله، Mg/Al-LDH حاوی داروی ایبوپروفن با استفاده از روش های هم رسوبی و جایگزینی آنیونی سنتز شد. ساختار LDH توسط روش های مشخصه یابی نظیر پراش پرتو ایکس، طیف سنجی فرو سرخ، میکروسکوپی الکترونی روبشی و آنالیز حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات رهایش دارو از این هیبرید به صورت in vitro توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر به نتایج به دست آمده، مشخص شد که ترکیب شبه هیدروتالسیت سنتز شده بررسی شد. با توجه می تواند به عنوان شبکه میزبان عمل کرده و ایبوپروفن را به عنوان میهمان در ساختار خود بپذیرد و دارو را به شکل کنترل شده و در زمان طولانی تری آزاد کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1352

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

کدخدایان سیما

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (13-14)
 • صفحات: 

  23-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14968
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

هدف: عملکرد غیرطبیعی آندوتلیال عروق، هیپوکسی سلولی و صدمه به گلبول قرمز از عوامل شروع کننده پره اکلامپسی هستند. افزایش سطح سرمی LDH که در موارد صدمه به گلبول قرمز خیلی زود بال می رود به عنوان یک تغییر مهم در سیر بیماری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین میزان LDH سرم مادر و شدت افزایش فشارخون در حاملگی است.روش کار: مطالعه با پر کردن پرسشنامه و بررسی سن بیمار، پاریته، سن حاملگی و میزان فشارخون و بیماری زمینه ای انجام گرفت. آزمایشات روتین برای اثبات پره اکلامپسی و تیتراژ LDH سرم در سه گروه 30 نفره خانم حامله سه ماهه سوم انجام شد. گروه اول فشارخون طبیعی – گروه دوم مبتلا به پره اکلامپسی خفیف – گروه سوم مبتلا به پره اکلامپسی شدید و اکلامپسی بودند. یافته ها جمع آوری و آنالیز آماری انجام گرفت. ضریب اطمینان 95% مدنظر بود و لذا مواردی که P<0.05 بود تفاوت معنی دار گزارش می شد.یافته ها: میانگین LDH بر حسب U/L در افراد گروه شاهد 314.9، در گروه با پره اکلامپسی خفیف 549.1، در گروه با پره اکلامپسی شدید و اکلامپسی 768.2 (میزان نرمال 230-500 LDH است) محاسبه شد و از نظر آماری تفاوت معنی داری بین میزان LDH در سه گروه وجود داشت PV<0.0001.نتیجه گیری: بررسی LDH یک فاکتور مهم در تعیین شدت و سیر بیماری افزایش فشارخون است و از مراحل اولیه بیماری بررسی آن با ارزش است.

آمار یکساله:  

بازدید 14968

دانلود 306 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  97-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1338
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

هدف از این تحقیق، بررسی اثر گرم کردن بر رابطه CK و LDH در دوره بازیافت زنان ورزشکار است. نمونه آماری شامل 21 زن ورزشکار است که داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و به روش تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. گروه تجربی 10 نفر (قد 3.91±158.80 سانتی متر، وزن 6.63±55.70 کیلوگرم و سن 24.1±22.20 سال) و گروه شاهد 11 نفر (قد 3.91±163.18 سانتی متر، 6.57±60.72 کیلوگرم و سن 1.32±21.81 سال) را تشکیل می دهند. قبل از شروع آزمون از دست غیرغالب (دست چپ) هر دو گروه، نمونه خون گرفته شد، سپس هریک از آزمودنیهای گروه شاهد، 80 انقباض برونگرای شدید انجام دادند. گروه تجربی پس از اولین نمونه گیری خون، به انجام تمرینهای گرم کردن (تمرینات کششی) در عضلات پرداخت و سپس برنامه انقباضات را اجرا کردند. پس از پایان انقباضات و در دوره باریافت (24 و 48 ساعت بعد) نمونه های خون از داوطلبان گرفته شد. از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه، Z فیشر و آزمون t برای بررسی تفاوت بین رابطه ها استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین مقادیر CK هر دو گروه، LDH در دو گروه تجربی و بین CK و LDH دوره بازیافت گروه تجربی ارتباط معناداری وجود دارد. آزمون معنادار بودن، تفاوت بین ضرایب همبستگی و نیز تفاوت معناداری را بین مقادیر CK وLDH فقط در دوره بازیافت نشان داد. براساس یافته های تحقیق می توان چنین بیان کرد که دوره بازیافت، الگوی ثابتی را برای دفع این آنزیمها ایجاد می کند و همچنین، تفاوت معنادار را بین رابطه CK و LDH، نشانگر تأثیر گرم کردن بر تغییر سازوکار دفع این آنزیمها در دوره بازیافت می دانند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در فعالیتهای شدید عضلانی، گرم کردن مناسب می تواند از کوفتگی و دردهای ناشی از تخریب سلولی جلوگیری کند و بر رابطه بین CK و LDH دوره بازیافت معناداری داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1338

دانلود 251 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  40-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1074
 • دانلود: 

  375
چکیده: 

مقدمه: یکی از عوامل بروز خستگی در ورزشکاران، تجمع اسیدلاکتیک در خون بعد از انجام یک فعالیت سنگین می باشد، در هنگام خستگی برخی از آنزیم ها نظیر LDH و CK افزایش می یابد متعاقب آن آسیب های سلولی به عضلات فعال وارد می شود، این مساله خصوصا در ورزشکارانی که فعالیتی را در مدت زمان کوتاهی حدود 1 تا 3 دقیقه با حداکثر شدت و سرعت انجام می دهند بیشتر مشهود است. مواد و روش ها: دراین مطالعه از بین دانشجویان دختر ورزشکار 30 نفر از طریق آزمون 7 مرحله ای بروس انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه 15 نفره تقسیم گردیدند. برای این منظور هر یک از آزمودنی ها که توانسته اند 6 مرحله از آزمون 7 مرحله ای را با موفقیت پشت سر بگذارند، انتخاب شدند، گروه اول برای مصرف مکمل کراتین، گروه دوم برای مصرف دارونما در نظر گرفته شدند. پیش از شروع برنامه تمرین از کلیه آزمودنی ها پیش آزمون به عمل آمد. بعد از انجام آزمون خون گیری از آزمودنی ها خواسته شد که به مدت یک هفته مکمل کراتین را مصرف نمایند و گروه دارونما در این مدت پودر نشاسته مصرف نمودند پس از این مدت هردو گروه تحت آزمون کانینگهام قرار گرفتند و 24 ساعت پس از آزمون از آنها مجددا خون گیری به عمل آمد و شاخص های آسیب سلولی به وسیله کیت مخصوص اندازه گیری شد. مقایسه های آماری در محیط نرم افزارSPSS انجام گردید. نتایج: یافته های حاصل از آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری را در دلتای کراتین کیناز بین دو گروه نشان نداد (P=0.183). به عبارتی، مکمل سازی کراتین سطوح کراتین کیناز را نسبت به گروه کنترل دستخوش تغییر معنی داری نمی کند. همچنین یافته های حاصل از آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری را در دلتای لاکتات دهیدروژناز بین دو گروه نشان نداد (P=0.227). به عبارتی، مکمل سازی کراتین سطوح لاکتات دهیدروژناز را نسبت به گروه کنترل دستخوش تغییر معنی داری نمی کند.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک دوره مکمل گیری کراتین تغییرات معنی داری بر سطوح کراتین کیناز و سطوح لاکتات دهیدروژناز نسبت به گروه کنترل ندارد و نیاز به مطالعات بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1074

دانلود 375 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  267-270
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7879
 • دانلود: 

  374
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف: سکته قلبی به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب تحریک مونوسیتها و ماکروفاژها و در نتیجه افزایش ساخت پروتیینهای فاز حاد می شود. هرچه شدت ضایعات بیشتر باشد میزان تحریک و در نتیجه میزان ساخت این پروتیینها نیز بیشتر خواهد بود. CRP از جمله این پروتیینهای فاز حاد است. مواد و روشها: به منظور ارزیابی ارتباط پروتیین CRP با سکته قلبی و مقادیر آنزیمی آن، 133 بیمار مورد بررسی های کلینیکی و آزمایشگاهی قرار گرفته و پس از تکمیل پرسشنامه، از بیماران در بدو ورود و سپس در فواصل 8، 16، 24، 36، 48، 60، 72، و 96 ساعت پس از بروز علایم، خون گیری و آزمایشات AST, CK-MB, CPK, CRP و بالاخره LDH بعمل آمد. در نهایت پس از حذف 44 نفر از گروه مورد، نتایج 89 نمونه و 100 فرد سالم مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: هر چند نتایج بررسی های آماری به روشنی موید افزایش پروتیین CRP در سرم بیماران بود ولی بسته به نحوه انجام آزمونهای آماری، زمان رسیدن این پروتیین به حداکثر مقدار سرمی خود متنوع بدست آمد. ضریب همبستگی و خط رگرسیون به همزمانی میانگین های CRP با LDH اشاره داشت (r=0.72) که مبین حداکثر مقادیر سرمی CRP در 72 ساعت پس از بروز سکته قلبی بوده و با نتایج تحقیقات مشابه صورت گرفته کاملا همخوانی داشت. این در حالیست که آزمون آماری t بیشترین اختلاف بین مقادیر سرمی CRP بیماران و گروه شاهد را در 24 ساعت بعد از سکته قلبی نشان می دهد که شاید مبین این نکته باشد که در این زمان مقدار این پروتیین در سرم به حداکثر خود می رسد. نتیجه گیری و توصیه ها: در این بررسی نشان داده شد CRP از 8 ساعت پس از انفارکتوس میوکارد بالا رفته و تا 24 ساعت به حداکثر خود می رسد و سپس تا 72 ساعت به همان اندازه باقی خواهد ماند.

آمار یکساله:  

بازدید 7879

دانلود 374 استناد 0 مرجع 0
litScript