نتایج جستجو

6815

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

682

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NOORIZADEH SAHAR | SEIDAEI KAVEH

نشریه: 

BAGH-E NAZAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  71-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43105
 • دانلود: 

  33781
چکیده: 

LANDSCAPE ARCHITECTURE is a multidimensional approach that experts definit various aspects for it. Also, it is a interdisciplinary profession that find its way by interaction with different sciences. Cultural and natural environment, leisure times, visual arts, humanities sciences, technical sciences that are related to the nature understanding, plant species, infrastructures and many other fields are used in a target and arranged process for achieving the theory of LANDSCAPE ARCHITECTURE. because of involving numerous variables parameters, academic review of this field has so many complexities. Despite of existing of researches that have been done in related to the LANDSCAPE ARCHITECTURE dimentions and its qualities, there is a few specific methods and frameworks for checking the studies of this field yet. So this article is codified in the same line with this issue and the aim of it, is recognition of major tools that are related to analysing of different dimentions of LANDSCAPE. It wants to make regular and arranged the studies of LANDSCAPE field approximately. Analysis tools mentioned in the article are collected with reference to previous studies and then are catogorized based on their studing subject in the framework of mentioned objects for the LANDSCAPE ARCHITECTURE. After a brief introduction of some tools, finally five case of them inclusive of LAA, VIA, EIA, SEA, SIA with aesthetics, environmental and sociocultural subjects and are more comprehensive are studied more. Characteristics of each tool in terms of methods and techniques to advance the process are described. finally we have an comparative checking between tools of an object to better understanding and ease selection. The conclusion of this article is determiner of a framework for classifing and introduction of existing methods of LANDSCAPE analysing based on objects, tools and analysis techniques and can be a base article in the field of different dimentions of LANDSCAPE studies.

آمار یکساله:  

بازدید 43105

دانلود 33781 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  67
 • صفحات: 

  63-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1526
 • دانلود: 

  585
چکیده: 

رشته دانشگاهی معماری منظر حدود دو دهه سابقه فعالیت آموزشی و پژوهشی در ایران دارد و نیازمند رشد بستر نظری و عملی و بومی سازی علمی در کشور است. طراحی منظر نیز، که محور اصلی فعالیت های آموزشی و حرف های این رشته محسوب می شود، مستلزم گسترش مفاهیم، رو ش ها، و ابزار تخصصی و پژوهش محوری است.یک رویکرد پژوهشی در کارگاه طراحی، شناختن اولویتهای دانشجویان در انتخاب «مولدهای اولیه تاثیرگذار بر خلق طر حمایه در فرایند طراحی» است که به جهت گیری رویکردهای آموزشی، «پژوهش برای انجام»، و « پژوهش از طریق طراحی » کمک می کند. در این مقاله، با هدف تبیین ارز شهای تاثیرگذار بر طراحی منظر و با تکیه بر تحلیل محتوای ادبیات متاخر معماری منظر، به این پرسشها پاسخ داده می شود: مولدهای اولیه برای خلق طرح مایه کدام هستند؟ و کدامیک را باید در اولویت های آموزشی و پژوهشی« کارگاه طراحی منظر 1» تعریف کرد؟ ابتدا با تکیه بر یک تجربه طراحی مشترک در درس "طراحی منظر 1" در دو دانشگاه شهید بهشتی و بین المللی امام خمینی (ره) سعی شد تا از دانشجویانی، که آن درس را سپری کرده اند، در خصوص اولویت بندی مولدهای اولیه در « کارگاه طراحی منظر 1» نظرسنجی گردد. سپس پیمایش زمینه یابی، از طریق بازبینی طر ح مایه ها، ارسال پرسشنامه به ایمیل دانشجویان، و تحلیل پاسخ ها به روش آمار توصیفی و با کمک نرم افزار «اس پی اس اس» انجام شد. نتایج نشان داد که از میان عوامل « ارزشهای بوم شناختی » ،« ارزشهای زیبایی شناختی » ،« ارز شهای اجتماعی فرهنگی »، « مقیاس طرح » و« مطالعه الگوهای محلی و مصادیق نمونه موردی »، توجه به « مقیاس طراحی » و « ارز شهای بوم شناختی » به منزله مولد اولیه، در نظر دانشجویان اهمیت بیشتری دارند. مطابق نتایج، به رغم اهمیت عوامل فوق در نظر پاسخ دهنده ها (در زمان انجام تمرین« طرح 1» ) به دلیل فقدان آشنایی کافی با مولدهای اولیه نام برده، تصمیم گیری دانشجویان بیشتر متکی بر مهارت فردی بوده است. یافته های نظرسنجی بر اهمیت تعریف ابعاد ماهوی معماری منظر در «کارگاه طرح 1» دلالت دارد. در بیشتر پاسخها ( 62 %) بر ضرورت به کارگیری مفاهیم پایه و اصول محتوایی تاثیرگذار بر طراحی، در پروژ ه ای کوچک مقیاس و قابل نوآموزان طراحی منظر تاکید شده بود. مطابق یافته ها در « کارگاه طراحی منظر 1 » ، به ترتیب باید بر آموزش مفاهیم پایه و اصول بوم شناسی منظر، مفاهیم اجتماعی فرهنگی، و اصول زیبایی شناسی تاکید گردد و به منظور تبیین مفاهیم و اصول فوق، به مثابه مولد اولیه، به هنگام طراحی و کاربرد آ نها در خلق طرح مایه، پژوهشهای عملی انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1526

دانلود 585 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  4862
 • دانلود: 

  2668
چکیده: 

وجود مشکلات ناشی از رشد شهرنشینی سریع، بی توجهی به فضاهای باز، حومه های شهری و مسایلی نظیرآن بالاخص در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی موجبات بروز رویکردی جدید تحت عنوان شهرسازی منظر را فراهم آورد. از طرفی به دلیل تعامل و هم پوشانی های زیاد میان رشته های معماری منظر و طراحی شهری در دهه های اخیر و بی توجهی آنها به مساله منظر و فضای باز به عنوان زیر ساخت اصلی شهر در مقابل رویکرد سنتی به معماری به مثابه عنصر اصلی ساخت شهر، بر رشد و تقویت ایده شهرسازی منظر در جوامع آکادمیک و حرفه ای جهان افزوده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت ماهیت، پیشینه و برخی از مهم ترین تجارب صورت گرفته در این حوزه ضرورت پرداخت به این رویکرد را بالاخص در شرایط ایران متذکر می شود. در این راستا یافته های این نوشتار بر این نکته تاکید دارد که شهرسازی منظر به عنوان گرایشی جدید، مبانی نظری، اهداف و موضوعات خود را بیش از همه وامدار رشته های معماری منظر و طراحی شهری بوده و واجد ماهیتی میان رشته ای می باشد. منظر و فضای باز به عنوان عناصر اصلی ساخت شهر، تاکید مرکزی این رویکرد به شمار می روند. بررسی شرایط آکادمیک نیز نشان می دهد که دانشگاه های اندکی به برگزاری دوره های مستقل شهرسازی منظر می پردازند و عمدتا واحدهای درسی تحت این عنوان در برنامه های درسی رشته های مرتبط به چشم می خورد.

آمار یکساله:  

بازدید 4862

دانلود 2668 استناد 4 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MILBURN L.S. | BROWN R.D. | MULLEY S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  119-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  11897
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11897

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  61-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  829
 • دانلود: 

  583
چکیده: 

پژوهش حاضر با مطالعه عمیق نظریات و رویکردها پیرامون حوزه های منظر، سعی در تحلیل، اولویت بندی و ارزیابی و نیز بررسی جایگاه آن در پروژه های حرفه ای معماری منظر معاصر ایران دارد. در همین راستا با دسته بندی نظریه های موجود در شش رویکرد (مفهوم و معنا؛ زیبایی شناسی؛ اجتماعی-فرهنگی؛ طبیعت و اکولوژی؛ طراحی، فرم، عملکرد و برنامه ریزی و فرآیند طراحی)، به تحلیل و ارزیابی آنها پرداخته خواهد شد. لازم به توضیح است که این مطالعه در دو بخش انجام می شود، بخش اول به روش کیفی نظریه زمینه ای، که با استفاده از کدگذاری مفاهیم به تحلیل نظریات می پردازد، صورت می گیرد. در بخش دوم با رویکردی تطبیقی، معیارهای استخراج شده از بخش اول، در معماری منظر معاصر ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آنست که در پروژه های حرفه ای معماری منظر کشور، کاستی هایی در رابطه با شش مقوله فوق وجود دارد، به طوری که در مسائلی همچون اتصال منظر به معماری، ادراک منظر، انعطاف پذیری و برنامه دهی منظر، تلاش چندانی صورت نگرفته است، اما به مواردی از جمله الگوها، نمادها، سنت، نظم و هندسه به نحو مطلوبی پرداخته می شود. بنابراین با گام برداشتن در راستای جبران این خلاءها می توان موجبات رشد و پیشرفت این رشته را در همه ابعاد، فراهم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 829

دانلود 583 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فیضی محسن | علی پور لیلا

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  49-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1486
 • دانلود: 

  680
چکیده: 

طراحان منظر از منابع مختلف برای ایده پردازی الهام می گیرند. یکی از منابع الهام معماران منظر، آثار گذشته است. با توجه به رواج بهره گیری از آثار سایرین در طراحی دانشجویان، این سوال مطرح است که چگونه می توان دانشجویان معماری منظر را در جهت بهره گیری صحیح از مصادیق در ایده پردازی هدایت کرد. در این مقاله ابتدا به کمک نظرات سایر محققان، انواع منشا ایده پردازی معماری منظر به صورت منابع الهام درونی و بیرونی مورد بررسی قرار می گیرد و جایگاه الهام از مصادیق در بین سایر منابع شناخته می شود. سپس به کمک تئوری برداشت ساختاری، انواع برداشت در قالب چهار نوع برداشت ساختاری، برداشت سطحی، کپی برداری، و استعاره معرفی می شوند. آنگاه راهکارهای سایر محققان در جهت رسیدن به برداشت صحیح در آموزش معماری منظر مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی شامل انتخاب نمونه مناسب، شناخت برداشت صحیح، و تمرین برداشت صحیح ارائه خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آموزش معماری منظر در جهت توانمند ساختن دانشجویان برای برداشت صحیح راه دشواری پیش رو دارد و علاوه بر اینکه دانشجویان باید برداشت صحیح را تمرین کنند، مدرسان منظر نیز باید در این خصوص آگاهی های لازم را داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1486

دانلود 680 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GAZVODA D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  117-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  387
 • بازدید: 

  15329
 • دانلود: 

  15774
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15329

دانلود 15774 استناد 387 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  985-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2465
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

«طراحی شهری» و «معماری منظر»، هنر و دانش های جدیدی می باشند که از هم نشینی رشته های مختلف علم و هنر و در اثر بی توجهی رشته هایی همچون معماری و برنامه ریزی شهری به کیفیت محیط بیرونی زندگی انسان ها، در طی یکصد سال اخیر پدید آمده اند. مرور نوشتگان تخصصی و منابع موجود، حاکی از وجود اشتراکات و افتراقات فراوانی در مبانی و رویکردهای حرفه ای دو رشته می باشد. وجود پارادایم های متنوع و بعضا متناقض در حیطه دو دانش، نوعی درگیری را میان این دو سبب گردیده است. که این مساله به شکل گیری خلأ دانشی و حرفه ای میان دو رشته طراحی شهری و معماری منظر انجامیده است. دغدغه خاطر کشف و تحلیل خلأ دانشی میان دو رشته به منظور اتخاذ تدابیر کاربردی و ترمیمی، ایده،خواستگاه و ضرورت اصلی پژوهش مورد نظر را تشکیل می دهد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که نقاط افتراق دو رشته، ریشه در مسائلی مانند «مقیاس و حوزه عمل»، «تاکیدات ماهوی بر مولفه های خاص محیطی» و «پیشینه» آن دو دارد و نقاط اشتراکشان نیز با وابستگی آنها به بحث «ارتقا کیفیت عرصه عمومی شهرها» به مثابه مهم ترین هدف، مرتبط است. در انتها، مهم ترین توصیه ها و پیشنهادات به منظور پر کردن خلأ موجود، از قبیل تعیین محدوده وظایف و مقیاس پروژه ها به تفکیک هر رشته، تاکید بر الگوی تعاملی میان دو رشته و تاسیس رشته های میانی دو رشته در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر دنیا بالاخص ایران اشاره شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2465

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1742
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در این مقاله، ابتدا با مطالعه پیشینه متافیزیکی عناصر باغ اسلامی مانند درخت و آب، به این عناصر پرداخته و پس از آن با مطالعه بر روی عناصر مذکور، از دیدگاه حکمت اسلامی در قرآن و نمونه های باغ اسلامی، سعی شده تا با نزدیک شدن به حکمت مفاهیم بهشت و با جستجو در متن قرآن و توجه ویژه به سوره الرحمن، تفاسیر مربوط به این سوره مطالعه شود. بر اساس مطالعات انجام شده در این مقاله، می توان دریافت که باید حکمت عناصر باغ، مانند نور و سایه، درخت و گیاهان، آب، غرفه و قصور، و مانند آن را در نظم بندی محکمی دانست، که بر اساس هندسه قدسی، و علم الهی، انسان را به سعادت رهنمون کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1742

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3356
 • دانلود: 

  1665
چکیده: 

تصور غالب موجود از مدرسه، تنها کلاس های درس است که در کامل ترین صورت با سالن های اجتماعات، ‏آزمایشگاه و ورزشگاه تلفیق شده است. در این تصویر فضای باز اطراف شامل حیاط و یا باغچه عموما نادیده ‏انگاشته و تمام توجهات معطوف به فضای درونی است، لذا سرمایه ارزشمند پنهان در آن بالقوه باقی می ماند. ‏در ایران نمونه مطالعات و پروژه های کاربردی با هدف ارتقا کیفیت حیاط باز مدارس در خدمت یادگیری دانش آموزان به جز چند مورد جزئی که توسط سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور انجام شده است، وجود ندارد. با توجه به خلا دانشی و حرفه ای موجود، در این راستا از حرفه -دانش معماری منظر با استناد به توجه همه جانبه اش به ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و زیباشناختی در امر ارتقا کیفیات محیطی فضاهای باز، در تبیین و استخراج رویکردها کمک گرفته خواهد شد.هدف این تحقیق مروری بر نظریه ها و رویکردهای معماری منظر در برخورد با فضاهای باز مدارس در جهت تقویت نقش این فضاها در یادگیری و آموزش کودکان است. برای حصول ‏به این منظور در ابتدا کلیه متون و ادبیات جهانی مرتبط با موضوع حیاط باز مدارس و نقش معماری منظر در ارتقا کیفیت آموزشی آن بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عمده رویکردها و گرایشات مطرح به دوازده دسته کلی قابل تقسیم هستند. این رویکردها به پنج جنبه طراحی، مدیریت، برنامه ریزی، کنترل و نگهداری اشاره دارند. طراحی و مدیریت منظر برای کلاس های درس بیرونی، توجه به اهمیت معیارهای کیفی از قبیل ایمنی و امنیت، حس مکان و سلامتی در حیاط مدارس، طراحی پایدار و سبز حیاط مدارس، فرایند جامع طرح و ساخت حیاط مدارس، برنامه های آموزشی رسمی، غیررسمی، پنهان و منطبق با فضای حیاط مدارس، یادگیری از طریق بازی و طراحی فضاهای بازی، نمونه های منظرسازی شده اجرا شده حیاط مدارس، حفاظت و مدیریت منظر طبیعی و مصنوع حیاط مدارس، مشارکت بچه ها در طرح مدارس، طرح های جامع منظر حیاط مدارس و محوطه های دانشگاهی، بررسی شرایط، ویژگی ها و نقش معماران منظر در ایجاد تسهیلات آموزشی و در نهایت دستورالعمل ها و اصول طراحی حیاط بیرونی مدارس در مناطق خاص، به عنوان مهمترین گرایشات و الزامات طراحی منظر حیاط باز مدارس مطرحند.در بخش اول، ادبیات جهانی حول محوریت آموزش و طراحی منظر حیاط مدارس مورد بررسی قرار می گیرد. سپس بر مبنای بررسی جامعی از ادبیات و نمونه های اجرا شده از طرح منظر حیاط مدارس به دسته بندی مهمترین رویکردها و گرایشات طراحی منظر در این فضاها پرداخته می شود. در انتها نیز نتیجه گیری از مطالب و یافته های مقاله ارائه خواهد.

آمار یکساله:  

بازدید 3356

دانلود 1665 استناد 0 مرجع 0
litScript