نتایج جستجو

14

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

بهروان جواد | مویر ای

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  201-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  827
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

یک مخزن ژنی λ ZAP از DNA کروموزومی باسیلوس سرئوس 569 UM20.1 تهیه شد و برای یافتن کلون مناسب مورد غربالگری قرار گرفت DNA .کروموزومی از ارگانیسم یادشده فوق استخراج و با آنزیم برش دهنده Sau3A به صورت ناکامل برش زده شد. قطعات DNA دارای اندازه بین 9- 4 کیلو جفت باز، از ژل آگارز بریده و خالص سازی شدند. سپس DNA خالص شده در بازوهای فاژ لامبدا که با آنزیم BamHI برش خورده بودند کلون شد. محصول واکنش به صورت فاژهای فعال بسته بندی گردید. به منظور تعیین غلظت های فاژهای فعال و تعیین نسبی از آنها که حاوی DNA کلون شده بودند، عصاره بسته بندی تیتر شد و میزان فاساژهای مزبور  2.8×105 pfu.μg-1نسبت به وزن حامل مورد استفاده تعیین گردید. جداسازی پلاسمید pBK-CMV بصورت درون سلولی از حامل کلون جداشده انجام و منجر به جداسازی دو پلاسمید pJB1 و pJB2 گردید. دو پلاسمید مذکور جهت تعیین توالی DNA مورد استفاده قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 827

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MURSALEEN M.

نشریه: 

MATH SLOVACA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  111-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  437
 • بازدید: 

  26968
 • دانلود: 

  24625
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26968

دانلود 24625 استناد 437 مرجع 0
نویسندگان: 

SAVAS E.

نشریه: 

HOKKAIDO MATH J

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  531-536
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  20356
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20356

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SAVAS E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  419
 • بازدید: 

  22535
 • دانلود: 

  21379
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22535

دانلود 21379 استناد 419 مرجع 0
نویسندگان: 

WANG S. | LOREAU M.

نشریه: 

ECOLOGY LETTERS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  891-901
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  30997
 • دانلود: 

  30503
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30997

دانلود 30503 استناد 468 مرجع 0
نویسندگان: 

SAVAS E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  301-306
تعامل: 
 • استنادات: 

  948
 • بازدید: 

  28022
 • دانلود: 

  31695
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28022

دانلود 31695 استناد 948 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NABID M.R. | GOLBABAEE M.

نشریه: 

POLYMER COMPOSITE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  841-846
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  35825
 • دانلود: 

  27940
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35825

دانلود 27940 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

LEI J.H. | CHEN Y.X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  35737
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35737

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1030
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

سابقه و هدف: احتراق سوخت های فسیلی منبع آلودگی محیط زیست است. گوگردزدایی زیستی از سوخت های فسیلی به عنوان یک روش جایگزین برای گوگردزدایی شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است. این روش، مقرون به صرفه بوده و برای محیط زیست بی ضرر می باشد. DBT به عنوان یک مولکول الگو جهت سنجش توانایی میکروارگانیسم ها در گوگردزدایی مورد استفاده قرار گرفته است. چندین باکتری گزارش شده که DBT را سولفورزدایی می کنند. در این میان، باکتری رودوکوکوس اریتروپولیس IGTS8 که واجد اوپرون گوگردزدایی dsz(A, B, C) می باشد، قادر است DBT (به عنوان منبع گوگرد) را از طریق مسیر 4s به 2HBP تبدیل کند که در محیط کشت تجمع می یابد.مواد و روش ها: در این تحقیق اوپرون گوگردزدایی dsz(A, B, C) در باکتری E.coli DH5a توسط وکتور PVLT31 کلون شد و فعالیت سولفورزدایی آن به اثبات رسید، برای تایید وجود ژن های گوگردزدا، از هضم آنزیمی و تکنیک PCR استفاده شد.یافته ها: مقایسه فرایند گوگردزدایی در این باکتری نوترکیب با باکتری های رودوکوکوس اریتروپولیس IGTS8، سودوموناس آئروژینوزا EGSOX، سودوموناس پوتیدا EGSOX، E.coli cc118lpir توسط تست گیپس و HPLC، نشان داد که بالاترین میزان تولید 2HBP را سودوموناس آئروژینوزا EGSOX و E.coli DH5a به ترتیب دارا هستند. نتیجه گیری: نتیجه گیری می شود که با افزایش کپی نامبر اوپرون dsz(A, B, C) و مهار سولفور با جایگزین کردن پروموتور می توان فعالیت سولفورزدایی در DBT را افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1030

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROUHBAKHSH FARNAZ | FAROKHI FARDAD | KANGARLOO KAVEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  198-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65506
 • دانلود: 

  26486
چکیده: 

Since most common form of cervical cancer starts with pre-cancerous changes, a flawless detection of these changes becomes an important issue to prevent and treat the cervix cancer. There are 2 ways to stop this disease from developing. One way is to find and treat pre-cancers before they become true cancers, and the other is to prevent the pre-cancers in the first place. The presented approach uses precancerous images which are taken from a digital colposcope, and a set of texture and color features is extracted which includes low and high grade SIL (Squamous Interepithelial Lesion). After extracting, features are fed to a classifier, which could be KNN, RBF, MLP and Neuro-Fuzzy network and after training effective features are selected using UTA algorithm for each classifier individually. Finally, results come in a comparison table, show that the LANDA fourteenth, theta-x and together with Neuro-fuzzy classifier have the best overall performance. This approach has an acceptable and simple early diagnosis of cervix cancer and may have found clinical application.

آمار یکساله:  

بازدید 65506

دانلود 26486 استناد 0 مرجع 0
litScript