نتایج جستجو

778

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

78

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

در این مقاله با در نظر گرفتن تقریب هماهنگ و به کمک روش ماتریس انتقال، به بررسی خواص فونونی و گرمایی یک دستگاه نردبانی می پردازیم. ابتدا یک مدل متشکل از دو زنجیره اتمی نامحدود با جرم های متفاوت ارائه می کنیم، که در آن جرم ها به وسیله فنرهای همسایه اول و دوم به یکدیگر متصل شده اند. سپس طیف بسامد فونونی این دستگاه را به دست می آوریم. در ادامه اثر تغییرات جرم را بر بسامدهای ویژه بررسی می کنیم. پس از آن با استفاده از طیف بسامد، برای حالت خاصی که از اثر همسایه های دوم صرف نظر شده است، چگالی حالت های فونونی را محاسبه می کنیم. در نهایت رسانندگی گرمایی این نانوساختار را به دست می آوریم. نتایج نشان می دهند با افزایش نسبت جرم های زنجیره های اتمی، طیف بسامد فونونی دستگاه به سمت بسامدهای پایین تر میل می کند و در حالت حدی، گاف بسامد در طیف مشاهده می شود. همچنین در غیاب اثر همسایه دوم، افزایش قدرت فنر همسایه اول باعث ایجاد گاف در چگالی حالت ها شده، رسانندگی گرمایی را کاهش می دهد. در حالی که کاهش قدرت آن، باعث می شود رسانندگی افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  824
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

در این تحقیق، به مطالعه عددی رسانش الکتریکی یک نانو ساختار نردبانی نامتناهی ایده آل در حضور و غیاب نقص های شبکه ای به کمک روش تابع گرین در رهیافت تنگابست پرداخته شده است. نقص های شبکه ای را می توان به عنوان اتصال های یک نردبان متناهی مرکزی به دو نردبان نیمه متناهی به عنوان هادی ها در نظر گرفت. نتایج نشان می دهد که ناحیه همپوشانی دو کانال رسانش نردبان را مقدار انرژی پرش در راستای پله تعیین می کند و با افزایش آن نسبت به انرژی پرش در راستای نردبان بازه مجاز انرژی رفته رفته بزرگتر شده ولی ناحیه همپوشانی کانال های رسانش کمتر و در نهایت صفر می شود. ایجاد پیوندهای شاخه ای در نردبان مرکزی نسبت به مورد بدون شاخه باعث ضعیف تر شدن تونل زنی الکترون می شود. همچنین هر چه انرژی الکترون ورودی به لبه های گاف انرژی نزدیک تر شود، تونل زنی بهتر صورت می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 824

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1706
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

زمینه و هدف: مارکرهای DNA به عنوان یکی از ابزارهای بسیار ضروری در آزمایشگاه های بیولوژی مولکولی مطرح می باشند. از آن ها برای تخمین اندازه قطعات DNA مورد آزمایش، به واسطه مقایسه میزان حرکت الکتروفورتیک قطعه مجهول و مارکر پس از انجام الکتروفورز استفاده می گردد. امروزه روش های متنوعی برای تولید تجاری این مارکرها به کار گرفته می شوند. در این مطالعه روشی کارآمد برای تولید تجاری این محصول ارایه گردیده است.روش بررسی: در این پژوهش برای دست یابی به قطعات با اندازه مورد نظر از تلفیق دو روش هضم آنزیمی و واکنش زنجیره ای پلی مراز بهره گرفته شد. در روند مبتنی بر هضم آنزیمی به طراحی و ساخت پلاسمیدهایی پرداخته شد که اندازه DNA تشکیل دهنده بدنه آن ها برابر با طول قطعه مورد نظر بوده و با خطی کردن پلاسمید، قطعه مربوطه تولید گردید و در روش PCR در Multiple Cloning Site (MCS) پلاسمید pTZ57R قطعاتی با طول های مورد نظر قرار داده شد و از آن ها به عنوان الگو برای تولید نهایی این قطعات در واکنش PCR استفاده گردید.یافته ها: با استفاده از این استراتژی قطعات 2000 و 3000 جفت بازی به واسطه هضم آنزیمی پلاسمیدهایی با همین اندازه تولید شد و قطعات 100 تا 1500 جفت بازی، طی واکنش PCR و تنها با استفاده از یک جفت پرایمر جلوبر و معکوس مکمل بدنه پلاسمید در دو طرف Multiple cloning site پلاسمید pTZ57R حاصل گردید.نتیجه گیری: مزیت این روش استفاده از یک جفت پرایمر برای تولید تمام قطعات با روش PCR و استفاده از آنزیم های ارزان قیمت در تهیه قطعات بزرگ می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1706

دانلود 391 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حسینی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  مسلسل 15
 • صفحات: 

  9-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1769
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

مولانا در سرودن مثنوی و غزلیات بی مانند خود از واژه ها و ترکیبات به صورت تازه ای استفاده کرده و مفهوم و معنای تازه ای به آنها بخشیده است. دسته ای از آن ها را می توان در مجموعه ترکیب های تازه زبان فارسی طبقه بندی کرد و دسته ای از آن ها در زمره امثال و کنایات قرار می گیرند، و بعضی به صورت رمز و سمبل در دیوان پیدا می شوند. از جمله واژه هایی که در زبان استعاری مولانا صورتی رمزی و نمادین می یابد واژه نردبان است. مولانا نه تنها با ترکیبات تازه ای که با این کلمه می سازد به غنای زبان فارسی کمک می کند، بلکه با کاربرد نمادین آن حال و هوای تازه ای هم به آن دسته از غزلیات خود می بخشد که به نوعی در جهت رسیدن به بام آسمان و عرش الهی و دیدار با آن برترین است.مقاله حاضر ابتدا به بررسی چگونگی کاربرد واژه نردبان در زبان کتب مذهبی چون قرآن و کتاب مقدس می پردازد و پس از آن با استفاده از شواهدی از ادعیه و احادیث ثابت می کند که نردبان از سمبل های دینی و عرفانی Transcendental جهانی و اسلامی و ایرانی است.پس از آن به ترکیباتی که در شعر فارسی پیش از مولانا ساخته شده اشاره می شود. با این واژه در زبان فارسی مثل هایی ساخته شده که با استناد به کتاب های امثال و حکم بعضی از آنها ذکر می شود. نردبان و ترکیبات آن بخصوص در شعر سنایی و عطار مورد مداقه و مطالعه قرار می گیرد و پس از آن کاربرد استعاری و رمزی آن در مثنوی و غزلیات شمس بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1769

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  142
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1355-1364
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  7628
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7628

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

کزازی میرجلال الدین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  53-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  758
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

مولانا جلال الدین یکی از برومند ترین فرزندان ایران زمین است که ادب نهان گرایانه و صوفیانه فارسی با او به اوج رسیده است و شعر شررخیز او همواره آتش در سوختگان جهان می زند. او مثنوی خویش، شگرف ترین نامه راز را با نای و نوای آن آغاز کرده است و از آن، چونان نمادی از خویش و از هر درد آشنای دیگری سخن گفته است. مولانا از میان همه سازها، نای را از این روی برگزیده است که نای تهی شده از خویش، خود را یک سره به دست و دم نایی می سپارد و از دم او جان و جنب می گیرد و در جان دیگران شور و شرر می افکند. مولانا خود نیز نای است که با دم شمس تبریزی از خود تهی شد و خویشتن خویش را بازیافت و مثنوی با همه دراز آهنگی اش ناله های این نای است که در نایی رنگ باخته و دم گرم نایی پرده های او را دریده و رازهایش را بر آفتاب افکنده است. از این جاست که مثنوی با این که کتابی آموختاری است و باید آگاهانه باشد، بیشتر ناخودآگاهانه است و برآمده از گونه ای تداعی غول آسا و از سویی نیز سر رشته این کتاب که نردبان آسمان است، به دست حسام الدین چلپی است که بی او غنچه های مثنوی ناگفته می ماند. این ها و پاره ای نکته های دیگر در این گفتار باز نموده شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 758

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  909
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

مدیریت دانش به ما کمک می کند تا دانش جدید را انتشار دهیم، فرا بگیریم و از نو بسازیم. امروزه دانش مهم ترین دارایی و بزرگ ترین مزیت بسیاری از سازمانها است. در عین حال در سازمان های بسیار متغییر امروزی بزرگترین و پیچیده ترین مشکل سازمانها جمع آوری و ذخیره، بازیافت، جستجو، توزیع و بازیابی از دانش است. بهره برداری از دانش موضوعی است که در حال حاضر مورد توجه دانشمندان می باشد.هدف از این پژوهش، مطالعه عوامل موثر در بالا رفتن از نردبان بهره برداری از دانش و انشقاق مفاهیمی برای تحقیقات آینده می باشد.روش کار: این پژوهش با استفاده از منابع اینترنتی و با استفاده از موتورهای جستجو گوگل، بلاک وال، پاب مد، ساینس دایرکت و سازمان جهانی بهداشت در منابع کتابخانه ای دانشکده پیراپزشکی تبریز انجام گرفت.یافته ها: بهره برداری از دانش حوزه ای تحقیقاتی است که بهره برداری دانش علمی و فنی را توضیح می دهد. با افزایش فشار برای بهره برداری بیشتر از نتایج پژوهش در جوامع مختلف این حوزه به سرعت گسترش یافت. در این مطالعه هر مرحله از معیار بهره برداری از دانش بطور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته و با مراحل قبل مقایسه شده است تا فاکتوهای موفقیت در بالا رفتن از نردبان بهره برداری از دانش مشخص شود.نتیجه گیری: معیارهای بهره برداری از دانش شامل انتقال، شناخت، ارجاع، تلاش، نفوذ و کاربرد می باشد که بحرانی ترین مرحله بهره برداری از دانش مرحله انتقال است و %30 دانشگاهها برای بالا رفتن از پله انتقال شکست می خورند، این مطالعه پیشنهاد می کند که کلیه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که سعی در تهیه نتایج پژوهشی برای کاربرد و بهره برداری دارند باید در کسب مهارتها و تخصص ها سرمایه گذاری عمده ای انجام دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 909

دانلود 274 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

نانو مقیاس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  705
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 705

دانلود 262 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ARCHIVES OF NEUROSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9102
 • دانلود: 

  6661
چکیده: 

Academic promotion has always been amongst the favorite dreams of faculty members and is encouraged by medical universities. Some of these achievements may find their true place if a chair is defined for a highly capable faculty so that the spirit of competition remains alive and rivalries are altogether banished. The dignity, grandeur, and reputation of an academician is related to the magnitude, scope, and spectrum of his/her thinking capabilities, intuitive powers, and their wise application in academic pursuits. The vaster the horizon of thinking, the greater would be the dignity of an academician. Individuals who are humble would achieve higher distinctions because of their ability to exploit their capabilities of thinking, intuition, understanding, and perception in contrast to their self-centered colleagues. Intellectuals who have managed to come out of this web of selfishness have a wider horizon of thinking and thus are able to sparkle their intellectual powers in the greater interest of the students in general and the society in particular. Scientists who have a knack and potential to excel in their specialty help in resolving the needs of people, and as such, have a distinct and vast horizon of thinking. They ponder over debatable theories, concepts, propositions, and hypotheses and are determined to find acceptable and plausible solutions to the thorny and difficult questions. Thus, dignity and grandeur totally depend on creative, innovative, and ethical standards, which are invariably found in dedicated researchers, artists, writers, scientists, and thinkers...

آمار یکساله:  

بازدید 9102

دانلود 6661 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  67 (ویژه نامه فیزیک)
 • صفحات: 

  61-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  696
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

گاف انرژی در مدل نردبان دو-پای مغناطیسی هایزنبرگ در حضور میدان مغناطیسی مطالعه شده است. نمودار فاز حالت پایه نردبان دو-پای مغناطیسی در حضور میدان مغناطیسی شامل فازهای پله-یک گانه، سیال لاتینجر و فرومغناطیس اشباع می باشد. با استفاده از روش مقیاس بندی اندازه متناهی، نمای بحرانی گاف انرژی در نزدیکی میدان بحرانی اشباع محاسبه شده است. محاسبه فوق نشان می دهد که گذار فاز فوق در رده عامیت مدل آیزینگ در میدان عرضی قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 696

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
litScript