نتایج جستجو

49130

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4913

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  165-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  667
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 667

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BOUJENANE I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  817-822
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35055
 • دانلود: 

  12579
چکیده: 

In this study, the incomplete gamma function, an exponential function, a mixed-log function and a polyno-mial function were evaluated to describe the LACTATION CURVE in Moroccan Holstein-Friesian dairy cows. Data from 1990 to 1999, comprising 77130 monthly milk yields of 6029 dairy cows in 280 dairy herds, were used. Edits were carried out by considering the LACTATION length (<305 d), days in milk (DIM) at which the first test-day was recorded (>5 d and <50 d) and the interval between two consecutive recordings (<60 d). The models were compared based on the mean square error, the adjusted coefficient of determination and the estimated difference between actual and predicted milk yields. The estimated mean square errors of the models were slightly equal differing only in the first decimal for the incomplete gamma function (33.8) and for the other three models (33.7). The adjusted coefficient of determination was estimated to be 0.18 in the exponential function, mixed-log function and polynomial function but 0.91 for the incomplete gamma function. The estimated difference between actual and predicted milk yields was zero for all the models. It was concluded that all models provided an acceptable level of accuracy in describing the shape of the lacta-tion CURVE for Moroccan Holstein-Friesian dairy cows, but Wood model is observed to be the most suitable.

آمار یکساله:  

بازدید 35055

دانلود 12579 استناد 0 مرجع 1870
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  559-566
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  628
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

هدف این پژوهش، برآورد اجزای واریانس و پارامترهای ژنتیکی معیارهای تداوم شیردهی و تولید شیر 100 و 305 روز در گاوهای هلشتاین ایران بود. از رکوردهای روز-آزمون تولید شیر گردآوری شده بین سال های 1380 تا 1391 به وسیله مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور، استفاده شد. چهار معیار برای سنجش تداوم شیردهی استفاده شد: 21P: نسبت شیر تولیدی در بخش دوم دوره شیردهی به شیر تولیدی در بخش نخست دوره شیردهی، 31P: نسبت شیر تولیدی در بخش سوم دوره شیردهی به شیر تولیدی در بخش نخست دوره شیردهی، Pw: سنجه تداوم شیردهی حاصل از پارامترهای تابع گامای ناقص و Pj: تفاوت تولید در روزهای 280 و 60 دوره شیردهی. برای هر حیوان در هر دوره شیردهی تولید شیر در 100 روز اول، دوم و سوم و همچنین تولید در روز 60 و 280 و تولید شیر 305 روز با استفاده از پارامترهای تابع گامای ناقص برآورد شد. وراثت پذیری های برآورد شده برای معیارهای مختلف تداوم شیردهی در زایش اول، دوم و سوم به ترتیب بین 1 تا 6، 2 تا 10، و 1 تا 12 درصد بود. همبستگی ژنتیکی بین معیارهای تداوم شیردهی در زایش اول، دوم و سوم به ترتیب 77 تا 98، 65 تا 98 و 58 تا 98 درصد بود. همبستگی ژنتیکی بین معیارهای تداوم شیردهی و تولید شیر 305 روز در زایش اول، دوم و سوم به ترتیب بین 18 تا 63، 32 تا 75 و 41 تا 71 درصد برآورد شد. تکرارپذیری معیارهای تداوم شیردهی و تولید شیر 100 و 305 روز به ترتیب 6 تا 20 درصد، 30 درصد و 40 درصد برآورد شد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 628

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FARHANGFAR H. | NAEIMIPOUR H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  279-286
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52436
 • دانلود: 

  34960
چکیده: 

A total of 136,250 monthly test day milk records collected from 13,625 Iranian Holstein heifers (three times a day milking) calved between 1991 and 2001 and distributed over 264 herds were used to study the effects of some environmental factors influencing LACTATION CURVE PARAMETERS as well as production characteristics. Wilmink’s function (Yt = W0 + W1t + W2e-0.05t) was fitted to individual LACTATIONs. Least squares analysis of variance indicated that the herd, year and month of calving had a significant effect on all traits under consideration. Correlation analysis showed that the parameter W0 had a negative and significant (p<0.05) relationship with PARAMETERS W1 and W2 while it was positively significantly correlated with milk at peak time and 305-day milk yield. Simple linear regression analysis of adjusted means of a 305-day milk yield, days to reach peak yield as well as peak milk yield in the first year of calving also revealed that there was a phenotypic increase of 137.152 Kg, 0.535 day and 0.434 Kg per year, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 52436

دانلود 34960 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  129
 • صفحات: 

  125-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

هدف از این مطالعه، برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات منحنی شیردهی (تولید اولیه، نرخ رسیدن به اوج تولید، پارامتر مرتبط با حداکثر تولید، تغییرات شیب منحنی بعد از رسیدن به اوج تولید، زمان رسیدن به اوج تولید، مقدار تولید در اوج، تداوم شیردهی) برازش داده شده توسط تابع روک و تأثیر هم خونی بر این پارامترها برای گاوهای هلشتاین ایران بود. بدین منظور از رکوردهای روزآزمون تولید شیر مربوط به سه دوره ی شیردهی اول که بین سال های 1362 تا 1396 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید. پارامترهای تابع روک برای همه حیوانات محاسبه شد و از روی پارامترهای منحنی، زمان و مقدار تولید در اوج و تداوم شیردهی محاسبه گردید. برآورد مؤلفه های واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات با استفاده از تجزیه و تحلیل تک صفتی و دوصفتی توسط روش نمونه گیری گیبس با استفاده از نرم افزار Gibbs3f90 انجام شد. اثر هم خونی روی بیشتر صفات منحنی به خصوص صفاتی که وراثت پذیری بالاتری داشتند، منفی بود و همچنین سبب افت تداوم تولید شیر شد. دامنه ی وراثت پذیری صفات مزبور از 0003/0 تا 086/0 متغیر بوده و بیشترین میزان وراثت پذیری مربوط به صفات تداوم شیردهی (086/0) در شکم دوم زایش و مقدار تولید در اوج شیردهی (067/0) در شکم سوم زایش بود. به طور کلی، پارامترهای منحنی شیردهی وراثت پذیری پایینی داشتند؛ بنابراین انتخاب ژنتیکی برای این صفات در کوتاه مدت نتایج مطلوبی را نشان نخواهد داد و تغییر در شرایط محیطی و مدیریتی برای بهبود این صفات تأثیرگذارتر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آتشی ه.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  273-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  733
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 733

دانلود 156 استناد 0 مرجع 1056
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53738
 • دانلود: 

  20350
چکیده: 

The objective of this study was to estimates the genetic and environmental components for the LACTATION CURVE PARAMETERS, milk yield, age at first calving (AFC), calving interval (CI) and somatic cell count (SCC) in Iranian Holstein cows. The dataset consisted of 210625 test day records from 25883 cows with milk yield in the first parity recorded from July 2002 to September 2007 in a total of 97 herds in Iran. The LACTATION CURVE and the selected LACTATION PARAMETERS were the scaling factor to represent yield at the beginning of LACTATION (a), the factor associated with the inclining (b) and declining (c) slopes of the LACTATION CURVEs and the first 100-day milk yield, second 100-day milk yield, third 100-day milk yield, peak yield (Ymax), days in milk at peak yield (b/c), persistency (s), LACTATION length (LL) and the 305-day milk yield. The incomplete gamma function (Wood function) was used to estimate LACTATION CURVE and LACTATION PARAMETERS from daily milk records. Among the 100-day milk yield periods, the second 100-day milk yield had the highest herita-bility (0.29±0.024) and the highest genetic correlation with the 305-day milk yield (0.996±0.00). LACTATION CURVE PARAMETERS had low h2 (0.017±0.007 to 0.051±0.011). The b / c had a relatively high genetic correla-tion with the 305-day milk yield (0.52±0.08), a moderate genetic correlation with CI (0.32±0.14) and nega-tive genetic correlations with measures of somatic cell count. This suggested that b / c could be used as a criterion to improve 305-day milk yield and resistance to subclinical mastitis.

آمار یکساله:  

بازدید 53738

دانلود 20350 استناد 0 مرجع 1584
نویسندگان: 

ANDERSEN F. | OSTERAS O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  5-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  15460
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15460

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  121
 • صفحات: 

  131-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

این مطالعه با هدف مقایسه مدل های وود، دایجکسترا و سینوسی جهت توصیف منحنی شیردهی گاومیش های خوزستان در دوره شیردهی اول و بررسی اثرات سال و فصل زایش و گله بر پارامترهای منحنی شیردهی انجام گردید. بدین منظور از 73169 رکورد تولید شیر روز آزمون 13757 رأس گاومیش های شکم اول استفاده شد که توسط مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی، طی سال های 1372 تا 1392 جمع آوری شده بودند. با استفاده از رکوردهای روز آزمون، پارامترهای هر یک از مدل های توصیف کننده منحنی شیردهی با استفاده از نرم افزار SASو رویه NLINبرآورد شدند. جهت مقایسه مدل ها از شاخص های ضریب تبیین تصحیح شده، ضریب آکائیک تصحیح شده، مجموع مربعات خطا، ریشه میانگین مربعات خطا و تعداد گردش مدل استفاده شد. نتایج مقایسه مدل ها نشان داد که هر سه مدل وود، دایجکسترا و سینوسی توانایی توصیف منحنی شیردهی گاومیش های خوزستان در شکم اول زایش را دارند. اما مدل وود با داشتن ضریب آکائیک تصحیح شده، مجموع مربعات خطا و ریشه میانگین مربعات خطا کمتر، شایستگی بیشتری نسبت به دو مدل دیگر داشت. میانگین پارامترهای مدل وود شامل، a، b و cبه ترتیب برابر 36/2، 656/0 و 0009/0 برآورد گردید و میانگین زمان رسیدن به اوج شیردهی 84 روز بود. بیشترین و کمترین تداوم شیردهی به ترتیب در فصول تابستان و بهار به دست آمده است (05/0>P). تمامی پارامترهای مدل وود و ویژگی های شیردهی گاومیش تحت تأثیر اثر سال زایش، گله و اثر متقابل آنها قرار داشتند (05/0>P). بنابراین می توان از تابع وود برای ترسیم منحنی شیردهی گاومیش استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BOUJENANE I. | HILAL B.

نشریه: 

ARCHIV TIERZUCHT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  450-457
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  14283
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14283

دانلود 15604 استناد 386 مرجع 0
litScript