نتایج جستجو

1716

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

172

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

BIOMEDICAL REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  463-467
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  13970
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13970

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
نویسندگان: 

RAJAA H. | GEORGE A.B.

نشریه: 

PHYSIOLOGICAL GENOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  255-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  434
 • بازدید: 

  10389
 • دانلود: 

  24079
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10389

دانلود 24079 استناد 434 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MEDICINE (BALTIMORE)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  97
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  442
 • بازدید: 

  13122
 • دانلود: 

  25545
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13122

دانلود 25545 استناد 442 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  137
 • بازدید: 

  311
 • دانلود: 

  21231
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 311

دانلود 21231 استناد 137 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  245-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106045
 • دانلود: 

  34225
چکیده: 

Accurate protein function prediction is an important subject in bioinformatics, especially where sequentially and structurally similar proteins have different functions. Malate DEHYDROGENASE and L-LACTATE DEHYDROGENASE are two evolutionary related enzymes, which exist in a wide variety of organisms. These enzymes are sequentially and structurally similar and share common active site residues, spatial patterns and molecular mechanisms. Here, we study various features of the active site cavity of 229 PDB chain entries and try to classify them automatically by various classifiers including the support vector machine, k nearest neighbour and random forest methods. The results show that the support vector machine yields the highest predictive performance among mentioned classifiers. Despite very close and conserved patterns among Malate DEHYDROGENASEs and L-LACTATE DEHYDROGENASEs, the SVM predicts the function efficiently and achieves 0.973 Matthew's correlation coefficient and 0.987 F-score. The same approach can be used in other enzyme families for automatic discrimination between homologous enzymes with common active site elements, however, acting on different substrates.

آمار یکساله:  

بازدید 106045

دانلود 34225 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  464-469
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  4400
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4400

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BADER A.

نشریه: 

PHYTOCHEMISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  116
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  262-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  21935
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21935

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
نویسندگان: 

TAKTAZ FATEMEH | TAKTAZ MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  304-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92998
 • دانلود: 

  32350
چکیده: 

The aim of present study was to study bioinformatic interaction of silver nanoparticles (Ag NPs) and L- LACTATE DEHYDROGENASE enzymein Toxoplasma gondii to determine harmful effect of silver nanoparticle on the enzyme. In this study we used Metal Detector Predicts v2.0 software, DiANNA 1.1 web server, Molecular docking web server and 3D Ligand Site server, to analyze enzyme structure and Ag NPs inhibitory effect on its function. The results obtained from docking showed that free energy of binding from docking score for L- LACTATE DEHYDROGENASE was -3.83 kcal/mol and inhibition constant (Ki) equal to 1.56 mM. Ag NPs may facilitate the interaction with Cysteine in 10 positions of enzyme. Ag NPs naturally interact with the membrane of pathogens and disrupt the membrane integrity, and silver ions bind to sulfur, oxygen, and nitrogen of essential biological molecules and inhibit pathogens growth.

آمار یکساله:  

بازدید 92998

دانلود 32350 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  272
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

نانوذره نقره به دلیل داشتن خواصی ضدباکتریایی، به یکی از پرمصرف ترین ترکیبات نانویی تبدیل شده است و با توجه به توسعه استفاده از نانوذرات، خطرات ناشی از رهایش این مواد، از محصولات حاوی آن ها به محیط زیست وجود دارد. در پژوهش حاضر، شش نوع فیلتر حاوی درصدهای متفاوت نانوذرات نقره (25/0، 5/0 و 1 درصد) همراه و بدون آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان (APTES)، به همراه یک فیلتر شاهد، برای کنترل قارچ Saprolegnia در انکوباتور تخم تاس ماهی ایرانی به کار گرفته شد که دو نوع از آن ها )حاوی یک درصد نانونقره) به عنوان فیلتر بهینه به طور کامل موفق به کنترل قارچ Saprolegnia شدند. فیلتر اول فاقد و فیلتر دوم حاوی آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان بود. سپس اثرات این فیلترهای بهینه بر روی جنین های تاس ماهی ایرانی نگهداری شده در این انکوباتورها، به وسیله سنجش تغییرات آنزیم های اکسیداتیو گلوتاتیون پراکسیداز و لاکتات دهیدروژناز به روش اسپکتروسکوپی و همچنین سنجش تغییرات متابولیت لاکتات به روش متابولومیکس بر پایه HNMR، در روزهای دوم و چهارم دوره انکوباسیون در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از فیلترهای حاوی نانوذرات نقره به دلیل رهایش نقره از فیلتر به داخل آب و واکنش نقره با گروه تیول گلوتاتیون پراکسیداز، سبب کاهش معنی دار این آنزیم در هر دو نوبت نمونه برداری شد. همچنین کاهش لاکتات و لاکتات دهیدروژناز در دومین روز انکوباسیون و همچنین افزایش معنی دار آن ها در چهارمین روز انکوباسیون به دلیل اختلال در فعالیت لاکتات دهیدروژناز در دومین روز انکوباسیون و ایجاد شرایط هیپوکسی در چهارمین روز انکوباسیون مشاهده شد. نتایج حاضر حاکی از آن است که سنجش آنزیم لاکتات دهیدروژناز و متابولیت لاکتات نسبت به گلوتاتیون پراکسیداز، نشانگر زیستی مناسب تری برای ارزیابی زود هنگام تغییرات درون سلولی برای آن دسته ماهیانی است که تحت تاثیر نانوذرات نقره قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 272

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Rep Heal Car Orig Arti

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  7507
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7507

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
litScript