نتایج جستجو

2649

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

265

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53670
 • دانلود: 

  18441
چکیده: 

Even purified enzyme preparations are often heterogeneous. For example, preparations of aspartate aminotransferase or cytochrome oxidase can consist of several different forms of the enzyme. For this reason we consider how different the KINETICS of the reactions catalysed by a mixture of forms of an enzyme must be to provide some indication of the characteristics of the species present. Based on the standard Michaelis- Menten model, we show that if the Michaelis constants (Km) of two isoforms differ by a factor of at least 20 the steady-state KINETICS can be used to characterise the mixture.However, even if heterogeneity is reflected in the kinetic data, the proportions of the different forms of the enzyme cannot be estimated from the kinetic data alone.Consequently, the heterogeneity of enzyme preparations is rarely reflected in measurements of their steady-state KINETICS unless the species present have significantly different kinetic properties. This has two implications: (1) it is difficult, but not impossible, to detect molecular heterogeneity using kinetic data and (2) even when it is possible, a considerable quantity of high quality data is required.

آمار یکساله:  

بازدید 53670

دانلود 18441 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3 (پیاپی 73)
 • صفحات: 

  421-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  757
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

در این مقاله برای اولین بار، مدلی یک پارامتری برای توصیف کمی و کیفی سینتیک تولید هیدرات گازی در فشار ثابت ارائه شده است. این مدل از کمیت فرا تبرید به عنوان نیروی محرکه مناسب برای تولید هیدرات استفاده کرده، اهمیت انتقال حرارت را در تولید هیدرات نشان می دهد. پارامترهای مدل برای متان و اتان به دست آمده و قابلیت پیش بینی پارامترهای مدل برای سایر گازها بدون انجام آزمایش و در شرایط یکسان نشان داده شده است. نتایج به دست آمده از مدل به خوبی با نتایج تجربی سازگار است.

آمار یکساله:  

بازدید 757

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19/1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1038
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

سرعت آزادسازی روی از سطوح خاک به محلول فرایند پویایی است که عرضه مداوم آن را برای رشد گیاهان تنظیم می کند. برای مشخص شدن الگوی آزادسازی روی و تعیین ویژگی هایی از خاک که در آن موثر است، سینتیک آزادسازی روی از 20 نمونه خاک انتخابی کشور با عصاره گیر دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید (DTPA) مورد بررسی قرار گرفت. سرعت آزادسازی در ابتدا زیاد و با گذشت زمان کاهش نشان داد. هشت مدل سینتیکی برای توصیف آزادسازی روی مورد بررسی قرار گرفت. معادلات الوویچ ساده شده، پخشیدگی پارابولیک دوگانه و تابع توانی (دو ثابتی)، آزادسازی روی از خاک ها را به خوبی توصیف کردند. ثابت سرعت پخشیدگی (Kd)، ثابت های سرعت پخشیدگی پارابولیک دو گانه (K1 و K2) و ثابت a و حاصلضرب دو ثابت (ab) معادله تابع توانی همبستگی های معنی داری با pH خاک، مقدار کربنات کلسیم معادل و فسفر قابل استفاده و منگنز عصاره گیری شده با DTPA که ویژگی های موثر بر حلالیت، آزادسازی و پخشیدگی روی در خاک ها هستند، نشان دادند. ثابت سرعت الوویچ ساده شده (bs) فقط با فسفر قابل استفاده و ثابت معادله تابع توانی (b) با ظرفیت تبادل کاتیونی، کربن آلی و ظرفیت مزرعه همبستگی معنی دار نشان داد. مقدار آزادسازی اولیه روی (آزادسازی سریع) نسبت به مقدار کل روی آزاد شده از خاک با افزایش مقدار کربنات کلسیم معادل، کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1038

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GAO J. | TRUHLAR D.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  467-505
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2560
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2560

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ZARNANI A.H. | MOAZZENI S.M.

نشریه: 

REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  133
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  275-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  362
 • بازدید: 

  8673
 • دانلود: 

  12698
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8673

دانلود 12698 استناد 362 مرجع 0
نویسندگان: 

HUSSAIN J.I. | KUMAR S. | HASHMI A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  188-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  382
 • بازدید: 

  20288
 • دانلود: 

  15092
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20288

دانلود 15092 استناد 382 مرجع 0
strs
نشریه: 

نانو مقیاس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

در این پژوهش سینتیک تبلور نانودانه ها در آلیاژ آمورف فاینمت در شرایط گرم کردن پیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور کالری متری تفاضلی روبشی در سرعت گرم کردن های مختلف روی نمونه های آمورف انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که تبلور فاز آهن آلفا از حوالی دمای 450 درجه سانتی گراد شروع می شود. نتایج پراش اشعه ایکس ضمن تایید این نتایج اندازه نانوبلورهای تشکیل شده برای نمونه های آنیل شده در دماهای 450 و 550 درجه سانتی گراد به ترتیب 12 و 19 نانومتر نشان میدهد. بر اساس نتایج بدست آمده از کالری متری، انرژی اکتیواسیون متغیر واکنش با استفاده از روش ایزوکانورژنال پیشرفته ویازوکین محاسبه شد. مقادیر محاسبه شده نشان می دهد که انرژی اکتیواسیون تبلور در آلیاژ فاینمت با پیشرفت واکنش تغییر می کند و از 290 به 390 کیلوژول بر مول افزایش می یابد. تغییر انرژی اکتیواسیون با پیشرفت تحول نشان دهنده پیچیدگی و چند مرحله ای بودن واکنش نانوبلورین شدن است. محاسبه مدل واکنش بر اساس نتایج تجربی نشان می دهد که تحول نانوبلورین شدن به هیچ از مدل های تئوری منطبق نمی شود، ولی به مدل رشد سه بعدی کنترل شونده با فصل مشترک نزدیکتر از سایر مدل ها است. شکل کروی و هم محور نانودانه ها بر اساس نتایج میکروسکوپ الکترونی عبوری این نتایج را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KULYS J. | VIDZIUNATE R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  7727
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7727

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
نویسندگان: 

FARHADI FARSHID | BAYAT M.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (CHEMICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  93-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51395
 • دانلود: 

  32597
کلیدواژه: 
چکیده: 

Zinc hydrosulfite is produced by slurry reaction between sulfur dioxide and zinc powder. This reaction is the first step of sodium hydrosulfite production in zinc powder processing. In this paper through performing a series of experiments, zinc hydrosulfite production rate is obtained as a function of 502 flow rate,  temperature and specific area of zinc powder. In addition. Equations for predicting the end-point of the reaction and the decomposition rate of zinc hydrosulfite after that end-point are proposed. Finally, a time dependent flow rate equation is suggested to predict the maximum yield.

آمار یکساله:  

بازدید 51395

دانلود 32597 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  809
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

در این تحقیق از سه روش غیرخطی، خطی و چهار نقطه برای شبیه سازی سینتیک واکنشهای خوردگی استفاده شد. مقایسه روشها نشان داد که شیوه غیرخطی به دلیل غیروابسته بودن به دامنه پتانسیلهای اعمالی و نیز محاسبه همزمان ضرایب تفل و چگالی جریان خوردگی از کاربرد عمومی تری نسبت به سایر روشها برخوردار است. از روش انطباق بهترین منحنی به توسط تکنیک کوچکترین مجموع مربعات برای حل معادلات غیرخطی بکمک تابع i=icorr.[exp(aDε) – exp(-bDe)] استفاده شده و بر این مبنا نرم افزار CKS طراحی و ساخته شد. آنگاه با استفاده از نتایج آزمایشی، قابلیت نرم افزار از نظر دقت و سرعت مورد ارزیابی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 809

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
litScript