نتایج جستجو

83

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

SORENSEN GEORG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  393-402
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  9678
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9678

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  410
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

یکی از سنت های تشکیلاتی در مصر عصر ممالیک استفاده گسترده از نشان های مصور (رنک، جمع آن رنوک) با نقوش مختلف حیوانات، گیاهان و اشیاء بود. این مقاله به این پرسش اصلی پرداخته است که از میان نقوش حیوانی متداول در نشان های تشکیلاتی ممالیک، نقش شیر در چه مواضعی و برای چه کسانی و به چه منظوری استفاده می شده است؟ در این پژوهش تلاش شده است در گام نخست، موارد متعدد کاربرد نقش شیر، احصاء و سپس به منظور دریافت درک صحیحی از ذهنیت های فرهنگی مرتبط با این نقش، سابقه تاریخی کاربرد و چگونگی تطور نقش شیر، در بستر تاریخی و فرهنگی مصر عصر ممالیک بررسی و تحلیل گردد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، بسامد کاربرد و مفهوم تشکیلاتی نشان های مصور با نقش شیر را در منابع تاریخی متقدم و نیز در آثار موزه ای برجای مانده از عصر ممالیک بررسی کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 410

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SODIQ A. | PRIYONO A. | TAWFIK E.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  8971
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8971

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  297-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  475
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از رﻛﻮرد ﻫﺎی زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ شمار 3055 رأس بزغاله، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش و اﺻﻼح نژاد بز کرکی راینی واﻗﻊ در شهرستان بافت، گردآوری شده ﻃﻲ سال های 1386-1372 استفاده شد. داده ها ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﻄﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ وﻳﺒﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮگذاری های عامل های ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎل، ﻣﺎه ﺗﻮﻟﺪ، ﺟﻨﺲ، ﻧﻮع ﺗﻮﻟﺪ، ﺳﻦ ﻣﺎدر و ﻣﺘﻐﻴﺮ کمکی وزن ﺗﻮﻟﺪ به صورت درﺟﻪ دوم و اﺛﺮگذاری های ﺗﺼﺎدﻓﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺎدری، ﻣﺤﻴﻂ دائمی ﻣﺎدری و باقی مانده ﺑﻮدند. فراسنجه ﻫﺎی ژﻧﺘﻴﻜﻲ از روش بیشینه درستنمایی محدودشده ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺛﺮگذاری های ﻣﺎدری و ﻣﺪل ﭘﺪری ﺑﺮ آورد شد. وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ناشی از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﻲ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ (0.01 تا 0.06) ﺑﺮ آورد شد. وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ، ﻣﻘﻴﺎس اوﻟﻴﻪ و وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮی موثر ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻄﺮ به دست آمده از ﻣﺪل ﭘﺪری و دارای ﺗﺎﺑﻊ وﻳﺒﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ مدل خطی، ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ (0.17 تا 0.70) ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣیانگین ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ عامل های ﻣﺨﺘﻠﻒ ژنتیکی و ﻏﯿﺮ ژنتیکی ﺑﺮ زنده مانی تاثیرگذار اﺳﺖ. ﻟﺬا، ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺻﻔﺎت می بایست در ﮐﻨﺎر ﺷﺮاﯾﻂ مدیریتی مطلوب، اﺻﻼح ژنتیکی نیز اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

آمار یکساله:  

بازدید 475

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  61-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  478
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

بررسی روشمند محتوای کتاب های کودکان به جهت نقش زیاد آنان در جامعه پذیری نسل آینده، موضوعی میان رشته ای است که در قلمرو علوم اجتماعی به طور عام و در جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و نیز با رویکرد جنسیتی در مطالعات زنان به طور خاص مطرح است. جامعه آماری این پژوهش کتاب های گروه سنی الف است که نویسنده و تصویرگر ایرانی دارند و از سوی شورای کتاب کودک در زمینه تصویرگری در سال های 1395-1342 برگزیده شده اند. بیست کتاب با 716 تصویر، این ویژگی ها را داشت و تصاویر با کل شماری تحلیل شدند. روش این پژوهش کیفی و تحلیل نشانه شناسی اجتماعی است که نظریات هلیدی، کرس و ون لیون برای تحلیل تصاویر بکار رفته است. یافته ها حاوی گزارشی از افت و خیزهای موضوعی تصاویر کتاب کودک در نیم قرن گذشته و نیز نمایی از پرسوناژهای انسانی است که در قالب زنان در برابر چشم مخاطب قرار گرفته اند. همچنین نقش های اجتماعی زنان را معرفی کرده، به ارزش های ضمنی نظر داشته و روندهای تاریخی را پی می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 478

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  313-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  387
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

در این پژوهش به­ منظور بررسی تأثیر منابع مختلف ریزاندامگان سلامت بخش (Probiotics) یا زیست یار بر عملکرد پروار و برخی فراسنجه­ های خونی بزغاله­ های بومی در حال رشد، ­ ­ از 24 رأس بزغاله ی بومی با میانگین وزنی 6/0± 19 کیلوگرم و سن 10± 120 روز در قالب یک طرح کامل تصادفی با چهار تیمار و شش تکرار استفاده شد. بزغاله­ ها پس از طی دو هفته دوره ی عادت پذیری به جایگاه­ های انفرادی و جیره ی پایه، به مدت 74 روز با جیره­ های آزمایشی تغذیه شدند. تیمارها شامل: 1-گروه شاهد تغذیه شده با جیره ی پایه بدون ماده ی افزودنی، 2-گروه تغذیه شده با جیره ی پایه و 1 گرم در روز زیست یار با نام تجاری پروتکسین، 3-گروه تغذیه شده با جیره ی پایه و دو گرم مخمر با نام تجاری لووسل اس-سی2 و 4-گروه تغذیه شده با جیره ی پایه و ترکیب 1 گرم مخمر لووسل اس-سی2 و 5/0 گرم پروتکسین. نمونه­ ­ گیری از خوراک مصرفی و خون برای تعیین برخی فراسنجه­ ها انجام شد. خوراک مصرفی و تغییرپذیری وزن به صورت روزانه محاسبه شد. نتایج نشان داد که مصرف زیست­ یارها تأثیر معنی­ داری بر افزایش وزن روزانه و وزن نهایی، ضریب تبدیل غذایی و همچنین نیتروژن اوره­ ای، پروتئین کل و گلوبولین خون نسبت به گروه شاهد نداشت (05/0P).

آمار یکساله:  

بازدید 387

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Zand Fatemeh | Nazari Robati Fatemeh Zahra

نشریه: 

JOURNAL OF ZABANPAZHUHI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  181-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51318
 • دانلود: 

  31112
چکیده: 

Slang language is an informal language which has been used among different social groups and entered literature, too. Considering the linguistic and cultural limits in the process of slang translation, this study was done to examine the translation of slang language in two children and adult picture novels, The Diaries of a Wimpy KID, and The Brilliant World of Tom Gates. The first novel written by Kinney exploded in popularity and was considered New York Times bestseller in 2007. It has won many national and international prizes including “ Nickeldone” and “ The children praised book” . The second novel, The Brilliant World of Tom Gates, was written by Pishon. It has won several prestigious awards, including Roald Dahl funny Prize and the Water Stones children’ s Book Prize. It has also been translated into over 33 languages worldwide. This study was done to elaborate different types of slangs and translation strategies applied in the translation of slangs to show how much the translators were successful in translating slang words and how the introduced translation strategies were beneficial in translation of slang expressions. The data of this qualitative-descriptive study were collected by applying Partridge’ s theory about types of slangs and Baker’ s strategies for translation of slangs. Partridge distinguishes ten different kinds of slangs: a. Cockney: It is divided into two types used by educated and uneducated people; b. Public house: It refers to group words and phrases made up for the smallness of the recorded vocabulary by nature. It is the main, genial, cheery, materialistic, but not gross nor cynical one; c. Workmen’ s: Linking up with the public house is workmen’ s slang which is very closed to tradesman slang used to refer to family and financial matters in workmen’ s lives; d. Tradesmen: They are used between tradesmen; e. Commerce: it refers to slangs used in trade between tradesmen and customers; f: Public schools and universities: in these type students become the main source, because they are fresh, full of spirit to move forward for their future; g: Society: it is concerned with the spirit of universe, the world life; h. Art: The words and phrases of art are quickly adopted by the society; however, only few words of them are known; I. Theatre: It came to existence in the nineteen century and is related to slangs in art; and J. Church: Slangs not only appear from people in the street or in their daily conversation, but also can be found from a holy place such as church. Baker provides 8 strategies for translation of slangs: 1. Translation by a more general word: The translator uses a common word in the target language which expresses the same referential meaning and the same expressive meaning as those of the slangs in the source text; 2. Translation by a more neutral/less expressive word: It consists of data that are translated using common words or phrases of dissimilar meaning, both referential and expressive; 3. Translation by cultural substitution: This strategy involves replacing a culture-specific item with a target language item, which does not have some propositional meaning but is likely to have similar impact on the target reader; 4. Translation by loan or loan word plus explanation; 5. Translation by paraphrase using a related word: This strategy consists of data that are translated using words or phrases of similar referential meaning but dissimilar expressive meaning; 6. Translation by paraphrasing using an unrelated word: Means translation using words or phrases of similar expressive meaning but dissimilar referential meaning; 7. Translation by omission: The translator can omit one word or more to make the translation suitable to the target language structure, seems natural, and suitable for the target language’ s culture, 8. Translation by illustration: This strategy enjoys illustrations or pictures to convey the idea from the source text to the target text. Pictures can be helpful to the translator for translating slangs appropriately. According to Partridge’ s classification of slang types, there were three types of slangs of school and university (53. 27%), social (44. 26%) and workmen (24. 45%) in the first novel. In the second novel, there were also three types of slangs, namely, social (72%), school and university (24%), and artistic slangs (4%). For translation of these slangs in the first novel, eight strategies of translation introduced by Baker were used. They were translation by more general words (62. 22%), translation by more neutral/less expressive words (9. 76%), cultural substitution (15. 86%), translation using loan words and explanations (2. 44%), paraphrasing using related words (20. 44%), paraphrasing using unrelated words (18. 3%), omission (9. 76%) and translation by illustrations (6. 1%). In the second novel, six strategies were applied. They were namely, translation by more general words (4%), translation by more neutral/less expressive words (0%), cultural substitution (30%), translation using loan words and explanations (6%), paraphrasing using related words (26%), paraphrasing using unrelated words (30%), omission (0%) and translation by illustrations (4%) were applied. In the first novel, translating by more general words was the most applied strategy and in the second novel, cultural substitution and translation by unrelated words were the most used ones. By applying translation by more general words strategy, the translator of the first novel made the meaning of slang words change and transferred them to common words, so he did not transfer the exact meaning of slangs and did not produce the same effect on the target language. On the other hand, the second translator applied the cultural substitution strategy to find proper equivalences for slangs in the target culture and in this way succeeded in transferring the exact meaning of slangs, and producing the same effect on the target language. Another finding of this study was that pictures are influential in transferring meaning of slang language to children and adult reader. According to results of this study, pictures can help the translator in conveying the meaning of slang words in children and young adult literature.

آمار یکساله:  

بازدید 51318

دانلود 31112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  415-422
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  600
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

زمینه مطالعه: تحقیقات گذشته نشان داده امگا-3 و سطوح بالا مصرف خوراک تاثیر مثبت بر حساسیت به انسولین در بافت ها داشته است.هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثر مکمل چربی امگا-3 بر متابولیسم گلوکز و انسولین در بزغاله های مهابادی انجام شد. روش کار: تعداد 28 راس بزغاله مهابادی (3 تا 4 ماهه با میانگین وزن اولیه 17±5kg) در قالب طرح فاکتوریل با 4 تیمار مورد استفاده قرار گرفتند. جیره پایه یکسان بود و بزغاله ها با 4 تیمار، 1) اشباع دو بار در روز، 2) اشباع چهار بار در روز، 3) دو در صد مکمل امگا-3 دو بار در روز، 4) دو در صد مکمل امگا-3 چهار بار در روز ، به صورت انفرادی به مدت 90 روز تغذیه شدند. در روز 70 تست تحمل گلوکز وریدی بعد 20 ساعت محرومیت غذایی انجام شد. نمونه گیری از خون در زمان های 15-،10-،5-،5، 10،15، 20، 30، 45، 60، 120، 180 انجام شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SAS آنالیز شدند. نتایج: در این آزمایش مکمل امگا-3 بر روی نرخ زدودگی گلوکز(CR) اثر معنی داری داشت (0.05>p). از طرفی افزایش تعداد دفعات خوراک اثر معنی داری بر روی نرخ زدودگی گلوکز (CR) و زمان رسیدن به نصف غلظت حداکثر گلوکزداشت (0.05>p). افزایش تعداد دفعات خوراک باعث معنی دار شدن پاسخ به انسولین گردید (0.05>p). نتیجه گیری نهایی: این آزمایش نشان می دهد که مصرف مکمل امگا-3 در سطح تغذیه ای بالا باعث بهبود وضعیت متابولیسم گلوکز و انسولین می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 600

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROELOFS J. | MURIS P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  394
 • بازدید: 

  13879
 • دانلود: 

  16971
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13879

دانلود 16971 استناد 394 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  588
 • دانلود: 

  448
چکیده: 

مساله اصلی این تحقیق دستیابی به مطلوب ترین راهبردهای ترویج فرهنگ عفو و گذشت برای کودکان برای سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد. این راهبردها به سیما این امکان را می دهد که با توجه به نظریه مدل کاربردی برای گزینشگری مخاطبان، به ترویج فرهنگ عفو و گذشت در کودکان ایران اسلامی کمک نماید. این تحقیق با استفاده از روش مصاحبه عمیق و با بهره گیری از الگوی برنامه ریزی استراتژیک دیوید انجام شد. به همین منظور برای دستیابی به اهداف تحقیق از نظرات خبرگان در این حوزه کمک گرفته شد. بر این اساس ابتدا ماموریت سیما و چشم انداز آن در این موضوع مشخص شد. در ادامه با ارزیابی عوامل درونی و بیرونی سیما، اهداف بلند مدت سیما تعیین و در نهایت راهبردهای مطلوب شناسایی و اولویت بندی شدند. نتیجه این تحقیق نشان داد راهبردهای رقابتی مناسب ترین راهبردها برای سیما کودک تشخیص داده شدند. در انتها راهبردهای رقابتی تدوین شده برای سیما اولویت بندی شدند. نتیجه این تحقیق نشان داد؛ مهمترین راهبرد برای سیما «آموزش تفکر انتقادی در برنامه های کودک تلویزیون (سیمای ملی) و ایجاد بستر مناسب برای یادگیری مهارت های اجتماعی و اجتماعی شدن در راستای ترویج فرهنگ عفو و گذشت برای کودکان» که به خوبی با نظریه یادگیری اجتماعی و ترویج مطابقت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 588

دانلود 448 استناد 0 مرجع 0
litScript