نتایج جستجو

6045

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

605

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  629-636
تعامل: 
 • استنادات: 

  612
 • بازدید: 

  158489
 • دانلود: 

  91774
چکیده: 

The RIVER KABINI which is tributary of Cauvery drains through industrial area at Nanjangud, Karnataka. Out of the sediment load carried by the RIVER, 2micron the clay fraction was analyzed for total heavy metal contents and advanced statistical techniques such as cluster analysis and correlation matrix were applied in order to investigate the source of heavy metal concentration in the sediments. The RIVER carries natural and anthropogenic pollutants, mainly heavy metal concentration of Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn which are released from industrial effluents, agricultural return flows and domestic sewage. The heavy metals find their residence in the colloidal form in water and in 2micron clay fraction in the RIVER bed sediments. Systematic sampling of the RIVER bed sediments at predefined locations has revealed that the metal accumulation is very close to normal and also beyond threshold limits. Compared with the maximum background values in KABINI RIVER sediment, Pb was the highest in terms of contamination level, especially at point of influx of paper mill effluents, followed by Zn and Cu.

آمار یکساله:  

بازدید 158489

دانلود 91774 استناد 612 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  602
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 602

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  19-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2984
 • دانلود: 

  1959
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2984

دانلود 1959 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  110-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1308
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

حوضه آبخیز رودخانه لاتشور جزیی از حوضه آبخیز کویر مرکزی ایران است که در استان تهران و در شمال خاوری شهرستان پاکدشت واقع شده است. این حوضه شکلی کشیده داشته و مساحت آن بیش از 22.2 کیلومتر مربع است. منطقه مورد مطالعه در زون ساختاری البرز مرکزی قرار گرفته و واحدهای سنگی سازنده آن سازندهای سرخ نئوژن، هزار دره و پاگانه های آبرفتی هستند. همچنین بر اساس مطالعات انجام شده طرح کانال روخانه لاتشور در بالادست از نوع بریده بریده با بستر گراولی و در پایین دست از نوع مآندری با پیچش کم و زیاد است. مطالعات رسوب شناسی در طول کانال اصلی این حوضه نشان می دهد که 3 عامل اصلی (تغییرات ناگهانی شیب بستر ناشی از تغییرات سنگ شناسی، ورود سرشاخه های فرعی و رخداد سیلابهای مکرر) باعث تغییر در بافت رسوبات کف کانال و برهم زدن پیوستگی طولی پارامترهای مختلف اندازه ذرات شده است. رخساره های سنگی شناسایی شده در این حوضه شامل رخساره های گراولی (Gmm, Gmg, Gcm, Gt)، ماسه ای (St, Sp, Sl, Sh) و گلی (Fl, Fr) می باشند. با توجه به رخساره های سنگی موجود در کانال اصلی رودخانه لاتشور، عناصر ساختاری شکل گرفته در این سامانه رسوبی شامل: 1) بار گراولی و اشکال لایه ای (Element GB)، 2) رسوبات با رشد جانبی (Element L.A)، 3) ماسه با اشکال لایه ای (Element SB) و 4) رسوبات ریزدانه (Element FF) می باشند. باتوجه به رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری شناسایی شده در کانال اصلی رودخانه لاتشور، مدلهای رسوبی این رودخانه تفسیر و ارایه گردیده است که از بالادست به سمت پایین دست حوضه، شامل رودخانه بریده بریده با بار گراولی و کم ژرفا (Shallow gravel braided RIVER)، رودخانه بریده بریده با بار گراولی (Gravel wandering RIVER)، رودخانه مآندری با بار گراولی (Gravel meandering RIVER)، رودخانه مآندری با بار ماسه ای (Sandy meandering RIVER) و رودخانه مآندری با بار ریزدانه (Fine grain meandering RIVER) می باشد. این داده ها می توانند در مطالعات رسوب شناسی و مدیریتی رودخانه در حوضه های مشابه در ایران مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 1308

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فرج زاده منوچهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 49)
 • صفحات: 

  17-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1104
 • دانلود: 

  429
چکیده: 

امروزه مطالعات بسیاری در سراسر جهان وجود تغییر در عوامل اقلیمی و هیدروکلیمایی را تایید می نماید. توسعه شهرها و صنایع و افزایش تولید گازهای گلخانه ای از یک طرف و تغییر کاربری اراضی در سطح حوضه رودخانه ها از طرف دیگر می تواند موجب دگرگونی در رژیم منابع آبی و در مواردی تشدید سیلاب ها شود. بنابراین، اهمیت بررسی و آشکارسازی این تغییرات بیش از بیش آشکار است. در این تحقیق 18 مدل AOGCM که در گزارش ارزیابی چهارم IPCC مورد استفاده قرار گرفته اند، برای ارائه بهترین تصویر از وضعیت عوامل هواشناسی دما و بارندگی ماهانه در افق سال های 2040، 2070 و 2100 میلادی در حوضه آبریز رودخانه شش پیر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بودن که با توجه به شاخص های RMSE، همبستگی منطقه ای و BIAS برای ماه های مختلف در منطقه مدل های متفاوتی بهترین برازش را داشته است. بنابراین، در این مطالعه با توجه به 8 سناریوی مختلف (دو سناریوی بالا و پایین برای هر یک از خانواده های A1، A2، B1 و B2) برای افق های مذکور بارندگی و دما برآورد گردید. نتایج حاکی از آن بود که به طور متوسط میزان افزایش دمای متوسط سالانه بترتیب برای افق های 40، 70 و 100 برابر با 1.7، 3.2 و 4.5 درجه سانتیگراد است. همچنین این تغییرات برای پارامتر بارندگی بترتیب 2، 8 و 19 درصد افزایش بوده است. البته به صورت ماهانه تغییرات کاهشی نیز در ماههای مختلف وجود داشته است. در پایان این تحقیق با استفاده از داده های روزانه بارندگی و آبدهی رودخانه و همچنین با استفاده از مدل هیدرولوژیکی AWBM میزان آورد آبی برای افق های مورد نظر و همچنین وضعیت سیلاب ها در سطح حوضه برآورد گردید. برآوردها حاکی از کاهش شدید آوردها در دوره های آتی بوده است. به طوری که در دوره های 2040 و 2070 به طور متوسط 39 و 43 درصد کاهش داشته اما در دوره 2100 با کمی بهبود به 32 درصد کاهش آورد منتج شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1104

دانلود 429 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  111-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

با توجه به این که کشور ایران، بخصوص استان خوزستان، دارای رودهای بسیاری می باشد، و با توجه به گسترش سدسازی بر روی آن ها، اهمیت براورد حجم بار معلق رودها از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. در این مقاله، شبیه سازی پدیده انتقال بار معلق در بازه ای از رودخانه دز (بازه بین ایستگاه حرمله تا بامدژ) با کاربرد شبیه های Gstars 2.1 و Hec-Ras 4.0 مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این فعالیت، شبیه سازی بازه مورد نظر، مقایسه نتایج دو شبیه ذکر شده با یکدیگر و با حالت واقعی، انجام تحلیل حساسیت شبیه، و در نهایت نتیجه گیری مناسب جهت برآورد نرخ انتقال بار معلق در ناحیه مورد مطالعه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  پیوست 2
 • صفحات: 

  120-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1965
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

مقدمه . تخلیه فاضلابهای شهری و کشاورزی و در بعضی موارد فاضلاب های صنعتی به رودخانه ها باعث افزایش مواد شیمیایی از جمله نیترات و فسفات می شود. این تغییر شیمیایی افزایش جلبک ها را بدنبال خواهد داشت. حجم وسیع جلبکها می تواند موجب تغییر رنگ، بو و طعم نامطلوب آب بشود. در این صورت مشکلات بسیار زیادی را در تصفیه آب بدنبال خواهد داشت. بعضی از جلبکها مثل اوسیلاتور یا میکروکیس تیس و آنابنا از خود سم آزاد می کنند و در غلظت زیاد می توانند موجب مرگ ماهی ها شوند. با توجه به آنکه رودخانه زاینده رود یکی از منابع بسیار ارزشمند آبی استان اصفهان می باشد، حفظ کیفیت آب این رودخانه از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا مطالعه جلبک های رودخانه و ارتباط آنها با افزایش نیترات و فسفات که از طریق فاضلابها وارد رودخانه می شوند می تواند بسیار سودمند باشد. روش ها . هفت ایستگاه نمونه برداری که اولین ایستگاه پل وحید و آخرین ایستگاه پل چوم بود انتخاب گردید. از آب زاینده رود مجموعا تعداد 147 نمونه آب بصورت اتفاقی برداشته شد. جنس جلبکهای موجود مقدار نیترات و فسفات نمونه ها تعیین گردیدند. جنس جلبکها با کلید راهنما شناسایی شد. نیترات بروش فنل دی سولفورنیک اسید و فسفات آب نیز به روش کلرور قلع و رنگ سنجی تعیین مقدار شد. نتایج . تعداد 35 جنس جلبک در منطقه مورد مطالعه زاینده رود شناسایی شد. از این تعداد 6 جنس شاخص آبهای آلوده بودند. حداقل غلظت نیترات و فسفات به ترتیب 11 و 2.3  میلی گرم بر لیتر برحسب NO3 و PO4 در محدوده مطالعاتی بوده است. بحث. حداقل فراوانی جلبکهای شاخص آلودگی در ابتدای ورودی شهر اصفهان و حداکثر فراوانی بعد از تخلیه فاضلابهای شهری تصفیه شده واقع در شرق اصفهان مشاهده گردید. مقدارهای نیترات و فسفات در طول مسیر مورد مطالعه افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. ضرایب همبستگی بین مقدار نیترات و فسفات آب زاینده رود با درصد جلبکهای شاخص آلودگی به ترتیب 0.93 و 0.87 در فصل تابستان می باشد که رابطه مستقیم و نسبتا قوی را نشان می دهد

آمار یکساله:  

بازدید 1965

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  657-666
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  622
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

در این تحقیق اثرات احداث سد بر ویژگی های پیچان رودی قسمت های میانی گرگان رود در استان گلستان بررسی شده است. محدودة مورد مطالعه بین شهر گنبدکابوس و روستای دیگجه قرار دارد. در قسمت های بالادست گرگان رود سه سد مخزنی احداث شده است. برای بررسی اثرات احداث این سدها بر ویژگی های پیچان رودی از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای سال های 1346، 1380، و 1395 استفاده شد. با رقومی کردن مسیر رودخانه در سال های یادشده، پارامترهای طول موج، دامنة موج، شعاع قوس، عرض کانال، و میزان مهاجرت کانال رود اندازه گیری شد. برای تحلیل تغییرات آب و رسوب داده های دو دورة قبل (13461380) و بعد (13801395) از احداث بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که پس از احداث سد میانگین دبی رودخانه 26 درصد و دبی رسوبات معلق 50 درصد کاهش یافته است. به دنبال کاهش جریان آب، میانگین عرض کانال 50 درصد کاهش یافت. پارامترهای طول موج و دامنة موج تغییرات مشخصی نداشته اند. شعاع قوس پس از احداث سد کاهش یافته و با افزایش نسبت شعاع قوس به عرض کانال ظرفیت مهاجرت رود کم شده است. به طور میانگین، میزان فعالیت کانال رود در دورة مورد مطالعه 65/0 متر در سال اندازه گیری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 622

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4 (پیاپی 95)
 • صفحات: 

  121-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

زمینه و هدف: هدف در ابتدا بیان نمودن تفاوت ها و شناسایی3 مدل به نام های، برنامه ریزی بیان ژن (GEP)، شبکه عصبی – فازی (ANFIS) و شبکه بیزین (BN) است و مقایسه آنها با یکدیگر و سوال اساسی تحقیق این است که ایا فرامدل شبیه ساز برتر در این مطالعه می تواند در شرایط کمبود داده و اطلاعات، جایگزین مناسبی برای مدل های مفهومی باشد. روش بررسی: داده های مورد استفاده برای این پژوهش، داده های بارش و جریان روزانه رودخانه گاماسیاب نهاوند در یک دوره 10 ساله 1391-1381 می باشد. برای مرحله پیش بینی یا شبیه سازی از داده های سال آبی 1391-1390 استفاده شده است. یافته ها: در مرحله آموزش و با توجه به ضریب تبیین و پارامتر جذر میانگین مربعات خطا و معیار AIC، مشاهده می شود که در هر 3 مدل، هم در مرحله آموزش و هم در مرحله تست شاهد اختلاف بسیار اندک در مقدار این پارامتر ها هستیم و نتایج هر 3مدل تقریبا با اختلاف بسیار اندک، نزدیک به هم است و تقریبا برتری نسبی مدل GEP را می توان مشاهده کرد. بحث و نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که فرامدل[1] شبیه ساز بیان ژن توانایی خوبی برای شبیه سازی و پیش بینی جریان روزانه رودخانه دارد و این فرامدل شبیه ساز، می تواند در شرایط کمبود داده و اطلاعات، جایگزین مناسبی برای مدل های مفهومی باشد. علاوه بر این سرعت اجرای مدل برنامه ریزی بیان ژن نسبت به بقیه مدل ها بیشتر بوده و در زمان کوتاهی قادر به ارائه نتایج بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  291
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

سابقه و هدف: بروز تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر جریانات آب سطحی و منابع آب زیرزمینی به همراه مدیریت نامناسب منابع آبی، موجب شده که آسیب پذیری اجتماعی و محیط زیستی سیستم های رودخانه ای از افزایش یابد. ارزیابی آسیب پذیری حوضه های رودخانه ای به خصوص در کشورهای درحال توسعه مثل ایران بسیار ضروری است و یکی از اصلی ترین اولویت های بخش منابع آب برای تحقق مدیریت پایدار منابع آب و تدوین سیاست های سازگار با شرایط منطقه ای محسوب می شود. لذا این مقاله به ارزیابی آسیب پذیری سیستم های رودخانه ای در حوضه رودخانه جراحی می پردازد. مواد و روش ها: این پژوهش در حوضه رودخانه جراحی با مساحت حدود 24000 کیلومتر مربع و جمعیت حدود 870000 نفر در جنوب غرب ایران انجام شده است. در این تحقیق از روش آسیب پذیری حوضه های رودخانه ای (RBV) به منظور ارزیابی آسیب پذیری حوضه رودخانه جراحی استفاده شد. این روش به صورت هم زمان آسیب پذیری انسانی و محیطی را ارزیابی می کند و شامل شش شاخص اصلی حکمرانی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، تنش آبی و مخاطرات طبیعی می باشد. در این روش ارزیابی داده ها به صورت کمّی صورت می گیرد. تلفیق داده ها به صورت جمع جبری (رستری) در محیط Arc GIS انجام می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که آسیب پذیری حوضه رودخانه جراحی در هر یک از شاخص های حکمرانی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، تنش آبی و مخاطرات طبیعی به ترتیب 74/0، 41/0، 061/0، 43/0، 44/0 و 84/0 است. نتایج حاصل نشان داد که حوضه رودخانه جراحی از نظر مخاطرات طبیعی به شدت تحت خطر است و بخصوص خطر سیل تمامی نقاط حوضه را تهدید می کند، همچنین این حوضه در معرض تنش آبی بالایی قرار دارد. بیشترین تنش آبی مربوط به زیر حوضه شادگان در پایین دست حوضه با وضعیت تنش آبی 76/0 است. و زیر حوضه صیدون از نظر با سوادی کمترین نرخ سواد را در بین زیر حوضه های رودخانه جراحی با نرخ 79 درصد دارا می باشد. در بخش محیط زیستی بخش قابل توجهی از زیر حوضه شادگان اثرات محیط زیستی بالایی دارد و نشان دهنده این است که ردپای انسانی در این نقاط بالا است. نتیجه گیری: به طور کلی آسیب پذیری در سه شاخص حکمرانی، تنش آبی و مخاطرات طبیعی در حوضه رودخانه جراحی کاملاً قابل توجه هستند. به خصوص در بخش سیل نتایج نشان داد که خطر سیل تمامی مناطق حوضه را تهدید می کند همچنین؛ بخش عظیمی از زیر حوضه بهبهان و تخت دراز را خطر زمین لرزه بالای تهدید می کند. در بخش تنش آبی نتایج نشان داد که حدود نیمی از حوضه ( زیر حوضه شادگان) از تنش آبی بالایی برخوردار است. از طریق کنترل فساد، بهبود وضعیت ثبات سیاسی ایران و پایین آوردن شاخص شکنندگی دولت شاخص حکمرانی می تواند بهبود حاصل شود. در مورد تنش آبی با توجه به اینکه بیشترین آسیب پذیری مربوط به استفاده آب بیش از حد در بخش کشاورزی است تغییر کاربری زراعی و تغییر الگوی کشت می تواند به طور بالقوه تأثیر مثبت بر تنش آبی در حوضه رودخانه جراحی داشته باشد. همچنین در بخش مخاطرات طبیعی با توجه به اینکه پدیده های خشکسالی، سیل و زمین لرزه حوضه رودخانه جراحی را تهدید می کند می توان با توجه به مدد دانش، آگاهی، برنامه ریزی و مدیریت صحیح قابل پیش بینی خسارت ناشی از این پدیده ها را تا حدودی در حوضه رودخانه جراحی کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 291

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
litScript