نتایج جستجو

38414

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3842

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1709
 • دانلود: 

  529
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1709

دانلود 529 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  47-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4484
 • دانلود: 

  313
چکیده: 

سندرم هایپرایمونوگلوبین E یک ناهنجاری نادر نقص سیستم ایمنی می باشد که دارای یک الگوی وراثت اتوزومال غالب است. این سندرم تظاهرات کلینیکی متنوعی داشته و توام با ناهنجاری های متعدد می باشد. معمول ترین یافته ها در این سندرم عبارتند از عود آبسه های پوستی (از این رو به آن سندرم جاب گفته می شود)، پنومونی ایجاد کننده پنوماتوسل و سطوح بالای IgE سرم و یافته های بالینی در صورت، دندان و اندام ها. در این مورد بیمار پسر بچه دو ساله ای است که با تظاهرات پوستی مراجعه کرده بود و پس از بررسی کلینیکی و پاراکلینیکی تشخیص بیماری JOB Syndrome برای بیمار مطرح شد.

آمار یکساله:  

بازدید 4484

دانلود 313 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  266-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1554
 • دانلود: 

  364
چکیده: 

هدف و زمینه: استرس شغلی یکی از شایع ترین بیماری های عصر ماست. تحقیقات نشان می دهند که استرس شغلی می تواند از ناحیه عوامل فردی، ماهیت و ویژگی های شغلی و نقش های سازمانی، ساختار سازمانی، ارتباطات، مدیریت سازمان و غیره بر فرد وارد شود. بنابراین شناخت و درک صحیح از عوامل استرس زای شغلی و تعدیل و کاهش آن ها تا سطح منحنی نرمال می تواند باعث ایجاد بسترهای رشد و بالندگی سازمان شود. هدف کلی در این تحقیق شناسایی میزان استرس شغلی دانش آموختگان شاغل در کلانتری های تهران بزرگ و عوامل موثر بر آن است.روش: این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. متغیرهای موثر بر استرس که در این تحقیق به آن پرداخته شده است عبارتند از: ویژگی های فردی (سن و جنسیت)، ساختار سازمانی، ویژگی های نقش، آموزش و منابع محیطی. برای سنجش میزان تأثیر هر یک از این متغیرها از روش های مختلف مثل تحلیل رگرسیون ساده و چندمتغیره، ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموختگان دانشگاه علوم انتظامی از سال 1380 تا 1385 می باشند که در کلانتری های تهران بزرگ مشغول به کار هستند. نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند که با توجه به حذف پرسشنامه های ناصحیح و ناقص تعداد 107 پرسشنامه صحیح جهت تحلیل آماری مورد قبول واقع شده اند.یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق بین ویژگی های فردی کارکنان (سن، جنسیت، تأهل و ...) و همچنین منابع محیطی با استرس شغلی کارکنان رابطه ای مشاهده نشد؛ ولی بین آموزش، ویژگی های نقش و ساختار سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد.نتایج: بر اساس تحلیل رگرسیون چندمتغیره از بین متغیرهای مستقل مورد بررسی متغیر ساختار سازمانی سهم بیشتری در پیشگویی رفتار متغیر وابسته دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1554

دانلود 364 استناد 2 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  46-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2560
 • دانلود: 

  2631
چکیده: 

زمینه و هدف: استرس شغلی عاملی مهم در ایجاد عوارض جسمی و روانی در کارکنان است و آثار و پیامدهای منفی بر سازمان دارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر استرس های شغلی (ارزیابی عملکرد، حجم کار، تصمیم گیری، مسوولیت/ اختیار) بر رضایت شغلی حسابداران می باشد.روش بررسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. داده ها از طریق پرسشنامه استرس شغلی کان و همکاران (1964) و مقیاس رضایت شغلی ارزیابی سازمانی میشیگان جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه حسابداران شاغل در شرکت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی استان یزد می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 179 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL انجام شد.یافته ها: با توجه به مقدار قدر مطلق آماره t برابر 2.72 و مقدار تاثیر برابر 0.20 و منفی، می توان گفت استرس شغلی بر رضایت شغلی تاثیر معنادار و منفی دارد؛ همچنین با توجه به این که قدر مطلق آماره t مربوط به تصمیم گیری، ارزیابی عملکرد و حجم کار کم تر از 1.96 است، می توان گفت این مولفه ها تاثیر معناداری بر رضایت شغلی ندارند؛ اما قدر مطلق آماره t مربوط به مولفه مسوولیت/ اختیار برابر با 2.44 و مقدار تاثیر 0.52 و منفی می باشد؛ بنابراین می توان گفت مسوولیت/ اختیار بر رضایت شغلی تاثیر معنادار و منفی دارد.نتیجه گیری: با توجه به این که استرس شغلی بر رضایت شغلی تاثیر دارد، به کارگیری راهبردهای موثر از سوی مدیران برای کاهش استرس های شغلی حسابداران نظیر مشخص کردن حوزه کاری و دادن اختیارات کافی جهت انجام مسوولیت های شغلی امری ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 2560

دانلود 2631 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

TRAUMA MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20270
 • دانلود: 

  27723
چکیده: 

Background: The military nursing profession is one of the 40 most STRESSful professions worldwide, meaning that nurses are under lots of JOB STRESS (JS). Objectives: This study aimed to investigate JS among military nurses. Methods: This study was conducted using a systematic review. At first, all the papers related to keywords (JS, occupational STRESS, and military nurses) were searched in the following databases: Google scholar, PubMed, Embase, CINAHL, Psycinfo, and Cochrane Database of systematic reviews from 2011 to 2020. Thereafter, all the papers related to JS among military nurses were selected. In terms of the inclusion criteria, the papers related to JS among military nurses were analyzed (n=12). Predefined inclusion and exclusion criteria were as follows: papers related to JS among military nurses, papers published in Persian or English language, types of papers as being original, and available free full text for all the papers. Results: In the initial search, 120 papers were found, of them, after reviewing the titles and abstracts of articles and removing repetitive and non-related, 30 possible related articles were investigated. Of these, 18 papers were omitted from the abstract because of lack of access to the original article. Finally, 12 papers were included in this study. In general, the results of these studies showed that the experience military nurses in warfare that help to identify and analyze problems during Wartime, as well as adaptation facilitating and better coping of health care providers in unusual and critical conditions. Conclusion: The study showed that almost whole of papers on JS among military nurses highlighted similar findings regarding STRESSors among military nurses. Also, they experience a lot of difficulties during wartime, which can be used to identify problems and provide appropriate solutions in similar conditions to generate knowledge in the field of training and preparing military nurses to face critical situations.

آمار یکساله:  

بازدید 20270

دانلود 27723 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  17-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  6469
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

پیوستگی استرس با شغل بخصوص مشاغل مربوط به علوم پزشکی، نیاز روز افزون به بررسی و تحقیق علمی پیرامون استرس شغلی را طلب می کند. این مطالعه پژوهشی از نوع توصیفی است که به صورت مقطعی به منظور تعیین میزان استرس شغلی پرستاران شاغل در پنج بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شده است. جامعه مورد مطالعه 96 پرستار فارغ التحصیل در رشته پرستاری در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس بوده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد شامل دو بخش مربوط به مشخصات فردی و سوالات سنجش استرس شغلی می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که علایم استرس شغلی از جمله افسردگی، دوری گزینی از بیماران، غیبت و کاهش کیفیت کاری در پرستاران باید مورد توجه بیشتر قرار گرفته و حمایت های اجتماعی و مدیریتی در محیط کار در جهت کاستن میزان استرس و اثرات مخرب آن در دستور کار قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان داد که مهمترین منابع استرس زا شامل، تناقض در وظایف، کمی وظایف، فشار روانی و فشار حرفه ای می باشد. در بررسی منابع تطابقی نیز معلوم گردید که افراد مورد مطالعه، منابع تطابقی موثری جهت مقابله با استرس شغلی ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 6469

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SALIMI M. | RAJAI M. | HAGHIGHI H.

نشریه: 

LIFE SCIENCE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  3583-3586
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  34421
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34421

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

DANIALI S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  31714
 • دانلود: 

  31295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31714

دانلود 31295 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

حمیدی فریده | شاملو مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  55-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  200
 • بازدید: 

  1677
 • دانلود: 

  1905
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان مینودشت بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در اجرا، آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش معلمان مرد شهرستان مینودشت بودند که 200 نفر از آن ها به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش استرس شغلی از پرسش نامه موسسه سلامت و ایمنی انگلستانHSE(1990) و به منظور سنجش فرسودگی شغلی، از پرسش نامه مَزلَچ و همکاران MBI(1996) استفاده شد که روایی سازه نسخه های فارسی هر دو پرسش نامه قبلا به روش تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی تایید شده بود. پایایی کل ابزارها در این پژوهش نیز به روش محاسبه آلفای کرونباخ برای استرس شغلی و فرسودگی شغلی به ترتیب 81/0 و 84/0 محاسبه شد. تعداد 60 نفر که نمرات شان یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش با روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی مورد مداخله قرار گرفته اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. پس از اتمام 8 جلسه آموزش ذهن آگاهی، هر دو گروه با پرسش نامه های استرس و فرسودگی شغلی مجدداً در مرحله پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری داده های به دست آمده نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل پس از انجام مداخله آزمایشی در متغیرهای استرس شغلی و فرسودگی شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین ها نشان می دهد که میانگین دو متغیر خستگی عاطفی و مسخ شخصیت در پس آزمون، در گروه آزمایش پایین تر از گروه کنترل بوده است در حالی که میانگین عملکرد فردی در گروه آزمایش در پس-آزمون بالاتر از گروه کنترل بوده است. بنابراین می توان از طریق آموزش ضمن خدمت به روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، در جهت کاهش استرس و فرسودگی شغلی معلمان گام برداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1677

دانلود 1905 استناد 200 مرجع 0
نشریه: 

طب کار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  65-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

مقدمه پرستاری یکی از پرمخاطره ترین مشاغل دنیا است و این خطرات شغلی مستقیما بر روی سلامت پرستاران تاثیر دارند. اختلالات اسکلتی-عضلانی مبتنی بر کار بین کارکنان مراقبت های بهداشتی، به ویژه کارکنان پرستاری شیوع دارد. هدف از این مطالعه مرور نظام مند مطالعات درزمینه ارتباط استرس شغلی بر اساس مدل تقاضا-کنترل-حمایت با اختلالات اسکلتی-عضلانی پرستاران است. مواد و روش ها در این مطالعه پایگاه داده های الکترونیک عمده بین المللی شامل PubMed، (ISI) Web of Science، Scopus و Science Direct و پایگاه های فارسی شامل SID، Irandoc، Magiran و Medlib موردبررسی قرار گرفت. جهت بررسی از کلمات کلیدی: اختلالات اسکلتی-عضلانی، استرس شغلی-مدل تقاضا-کنترل-حمایت و پرستار در منابع فارسی و social support، JOB STRESS, JOB control, JOB demand و musculoskeletal disorder در منابع لاتین استفاده شد. معیار اصلی ورود به مطالعه بررسی سه متغیر بالا در جامعه پرستاران بود. پس از ارزیابی معیارهای ورود و کیفیت مقالات، 6 پژوهش واجد شرایط شناخته و به مطالعه وارد شدند. نتایج با توجه به بررسی صورت گرفته بر روی 6 مطالعه در 4 مطالعه متغیر استرین شغلی و در 5 مطالعه نیز متغیر تقاضاهای روان شناختی شغل با بروز اختلالات اسکلتی عضلانی ارتباط داشتند. ارتباط بین کنترل شغلی و حمایت سرپرست نیز هرکدام در یک مطالعه مورد تایید قرارگرفته است. بحث و نتیجه گیری بررسی های نشان داد که هراندازه ادراک فرد از داشتن کنترل بر کارش بیشتر باشد و سطح تقاضاهای روان شناختی نیز در شغلش کمتر باشد، سلامت شغلی در فرد افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 112 استناد 0 مرجع 4
litScript