نتایج جستجو

983

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

99

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1292
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

بیماری پولوروم یکی از مهمترین عفونت های سالمونلایی در طیور است که در اثر سالمونلا پولوروم ایجاد گردیده و عمدتا در جوجه ماکیان و جوجه بوقلمونها دیده می شود. در این بررسی، شش گروه 10 قطعه ای از جوجه بلدرچین های 5 روزه با 0.2 میلی لیتر از غلظتهای معین (CFU/ML 108-103) از این باکتری به طور خوراکی تلقیح گردیدند که در بالاترین غلظت، هشتاد درصد از جوجه ها تلف شدند. جهت تعیین انتشار طبیعی عفونت، بیست قطعه جوجه بلدرچین یک روزه به مدت 3 هفته در مجاورت با یک جوجه آلوده قرار داده شدند که در نتیجه دو قطعه از آنها تلف گردیدند. مبتلایان علایمی مشابه آنچه که در ماکیان و بوقلمون دیده می شود از خود بروز دادند. پرخونی و نکروز کبد، بزرگی طحال، پریکاردیت، نودولهای قلبی و ریوی و اندرونه روده کور از مهمترین ضایعات کالبد گشایی بودند. همچنین کلیه ها گاهی اوقات متورم یا کمرنگ تر از حالت عادی با تجمع اورات در میزنای دیده شدند. سالمونلا پولوروم از کبد، طحال، ریه ها، قلب، پانکراس، کلیه ها و روده کور جدا گردید. در نتیجه جوجه بلدرچین های ژاپنی به سالمونلا پولوروم حساس بوده و ممکن است در انتشار آن به ماکیان نقش داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1292

دانلود 129 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

SINA G. | JAFARI M. | KHOJASTEH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  877-881
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111702
 • دانلود: 

  51720
چکیده: 

This study was conducted to investigate the effect of different levels of sesame meal (SM) on performance and carcass characteristics of JAPANESE QUAIL. One hundred sixty day-old JAPANESE QUAIL chick were equally distributed into 16 cage pens and reared form 10 to 42 days of age. The treatments consisted of SM0, SM50, SM100 and SM150. The diet for SM0 treatment had no SM (control), while those for treatments SM50, SM100 and SM150 included 50, 100 and 150 g/kg of SM, respectively. Each dietary treatment was fed ad libitum to four replicate groups of 10 birds at the beginning of experimental period. Chicks and feed were weighed on days 10, 24 and 42 and carcass characteristics were measured on day 42. Results indicated that daily weight gain, feed intake and feed efficiency were not significantly affected by experimental treatments. However, diet containing 150 g/kg SM improved the weight gain and feed conversion ratio of JAPANESE QUAIL, numerically. The highest carcass weight was recorded for QUAILs fed SM50. As well as, diets containing SM increased more the weight of gizzard and intestinal than control diet (P<0.05). Thus, SM can be used as an alternative feedstuff in JAPANESE QUAIL diets, at inclusion levels up to 150 g/kg without negative effects on performance and carcass traits.

آمار یکساله:  

بازدید 111702

دانلود 51720 استناد 0 مرجع 463
نویسندگان: 

Reyes Matias Froilan Bernard | Mananghaya Dela Cruz Nichole Anne | Segundo Salinas Marvin Bryan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  90-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36510
 • دانلود: 

  38114
چکیده: 

The study analyzed the histomorphometry of the mature female JAPANESE QUAIL (Coturnix coturnix japonica) stomach with the aid of ImageJ software. The different histological parts were identified using a compound microscope. Five mature laying female JAPANESE QUAIL were collected and necropsied. The digestive organs, particularly proventriculus and gizzard, were collected and processed for tissue staining. Histological identification and measurement of thickness and depth of various structures were subsequently performed. Comparable to other avian species, the proventriculus was comprised of four layers: thin tunica serosa (22. 69 µ m), tunica muscularis (235. 07 µ m) with outer longitudinal and inner circular smooth muscle layers, thick tunica submucosa (2, 164. 37 µ m) containing glands, and innermost tunica mucosa (553. 42 µ m) with papillae. The gizzard was characterized by four tunics: thin tunica serosa (60. 44 µ m), thick tunica muscularis (1, 480. 07 µ m), tunica submucosa (112. 25 µ m), and tunica mucosa (456. 15 µ m) where the glands, crypts, and koilin can be found. The findings suggest that the histology of proventriculus and gizzard of the JAPANESE QUAIL have no remarkable difference compared to other poultry species. However, the histomorphometry of the organs examined had remarkable variations as compared to other avians.

آمار یکساله:  

بازدید 36510

دانلود 38114 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  341-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  420
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

به منظور مطالعه تاثیر کمبود متیونین جیرهبه عنوان یک اسیدآمینه حیاتی بر بافت روده باریک، تعداد 20 قطعه بلدرچین ژاپنی نر یک روزه به صورت تصادفی به 2 گروه 10تایی تقسیم شدند. بلدرچین های گروه آزمایشی با جیره فاقد مکمل متیونین و گروه شاهد با جیره استاندارد بلدرچین به مدت 6 هفته تغذیه شدند. پس از پایان دوره و کشتار بلدرچین هانمونه های بافت شناسی از قسمت میانی دوازدهه، تهی روده و ایلئوم تهیه و مراحل معمول بافت شناسی انجام پذیرفت. سپس برش های 6 میکرونی تهیه شده، تحت رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین و روش هیستوشیمی پریودیک اسید چیف قرار گرفتند. با استفاده از نرم افزار Axio vixion Rel 4. 8 ارتفاع و عرض کرک، عمق کریپت، نسبت ارتفاع کرک به عمق کریپت و تعداد سلول های جامی در واحد سطح اندازه گیری و داده ها به صورت میانگین± انحراف معیار ارائه شده و با روش آماری Independent-Samples t-Testو در سطح معنی p < 0/05; از لحاظ آماری مورد مقایسه قرار گرفتند. کاهش متیونین جیره سبب کاهش معنی دار عرض کرک و تعداد سلول های جامی در هر سه قسمت روده باریک و نیز کاهش معنی دار ارتفاع کرک و نسبت ارتفاع کرک به عمق کریپت در تهی روده شد. باتوجه به این که کاهش نسبت ارتفاع کرک به عمق کریپت سبب کاهش سطح جذب در روده می شود، مشخص گردید که کاهش متیونین جیره با اثر منفی بر سلول های جامی و کاهش ترشحات مخاطی سبب آسیب به مخاط روده باریک و همچنین کاهش سطح هضم و جذب روده ای و در نهایت کاهش وزن بلدرچین می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 420

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  453-459
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50145
 • دانلود: 

  32517
چکیده: 

The present study investigated the impact of selection for body weight (BW) on productive performance, predicted BW and genetic improvement of related traits in JAPANESE QUAIL. Base population, selected parent and F1 progeny were tested. Pens and cages were used for rearing and breeding. A total of 240 birds in two successive generations, 27 sires and 54 dams (as selected parents) were used. Body weight from multiple regression equation, covariance analysis and combining models were estimated, response to selection, realized heritability and genetic correlation were computed for BW, weight gain (WG), feed intake (FI) and feed conversion ratio (FCR). The results showed that the response to selection for BW, WG, FI and FCR were 11.48 g, 27.04 g, 37 g and -0.2, respectively. The estimated heritabilities for the same traits were 0.78, 0.67, 0.52 and 0.77, respectively. Predicted equation (DUHOK equation) for BW as dependent variable on the initial body weight and sex ratio was derived. The final response for the body weight was determined as 5.84 % of live BW.

آمار یکساله:  

بازدید 50145

دانلود 32517 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  299-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  470
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

هدف از این تحقیق، برازش بهترین تابع برای منحنی تولید تخم طی 13 هفته بلدرچین ژاپنی بود. بدین منظور، رکوردهای هفتگی و انفرادی تولید تخم 314 بلدرچین ژاپنی برای برازش توابع استفاده شد. توابع لجستیک غیرخطی، گامای ناقص، گامای تصحیح شده، لخورست، ناروشین تاکما دو، جزء به جزء و لجستیک نلدر با نرم افزار R برازش شد. برای انتخاب بهترین تابع از معیارهای میانگین مربعات خطا، معیار آکائیک و معیار اطلاعات بیزی استفاده شد. نتایج نشان داد که تابع ناروشین تاکما دو (کمترین میانگین مربعات خطا، معیار آکائیک و معیار اطلاعات بیزی) و تابع جزء به جزء (بیشترین میانگین مربعات خطا، معیار آکائیک، معیار اطلاعات بیزی) به ترتیب مناسب ترین و نامناسب ترین تابع برای توصیف منحنی تولید تخم بلدرچین ها بودند. بیشترین همبستگی (953/0) بین مقادیر پیش بینی شده تعداد تخم با استفاده از توابع برازش شده و مقدار واقعی مربوط به تابع ناروشین تاکما دو بود. نتایج حاصل از مقایسات توابع و همبستگی های حاصل نشان می دهد که تابع ناروشین تاکما دو بهتر از سایر توابع مورد مطالعه در این تحقیق، تولید کوتاه مدت تخم بلدرچین ژاپنی را توصیف می کند و از این تابع می توان برای پیش بینی توان تولید کوتاه مدت بلدرچین ژاپنی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 470

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  237-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

هدف از این بررسی، پیش بینی مؤلفه های (کو)واریانس و فراسنجه های ژنتیکی منحنی رشد در یک جمعیت آمیخته ی بلدرچین ژاپنی بود. برای این منظور، رکوردهای وزن بدن با منحنی گمپرتز برازش و فراسنجه های منحنی برآورد شد. با استفاده از این منحنی، وزن بلوغ (Wf)، وزن جوجه ی نوزاد یا هچ (W0)، شاخص بلوغ (K)، سن (ti) و وزن (Wi) در نقطه ی عطف و نرخ رشد در روزهای مختلف برای همه ی پرندگان پیش بینی شد. پیش بینی مؤلفه های (کو)واریانس و فراسنجه های ژنتیکی با استفاده از مدل حیوانی چند صفته با نمونه گیری گیبس انجام شد. وراثت پذیری فراسنجه های منحنی رشد شامل وزن بلوغ (Wf)، وزن جوجه ی نوزاد (W0)، شاخص بلوغ (K)، وزن و سن در نقطه ی عطف، به ترتیب برابر با 335/0، 269/0، 273/0، 291/0 و 397/0 پیش بینی شد. همچنین، وراثت پذیری صفات نرخ رشد دوره ای از نوزادی تا 45 روزگی بالا و در دامنه ی بین 311/0 و 424/0 محاسبه شد. همبستگی ژنتیکی وزن جوجه ی نوزاد با شاخص بلوغ و وزن بلوغ مثبت بود (14/0 و 24/0)، اما همبستگی ژنتیکی وزن جوجه ی نوزاد با سن و وزن در نقطه ی عطف منفی (24/0-و 12/0-) بود. همبستگی ژنتیکی شاخص بلوغ با وزن جوجه ی نوزاد، وزن بلوغ، سن و وزن در نقطه ی عطف منفی بودند. همبستگی ژنتیکی شاخص بلوغ با صفات نرخ رشد در سنین آغازین مثبت (و برای صفات آخر دوره ی متوسط و منفی) پیش بینی شد. شاخص وزن در نقطه ی عطف، همبستگی ژنتیکی مثبت با بیشتر صفات نرخ رشد داشت و روند تغییرپذیری آن ها از آغاز به پایان دوره ی رشد افزایشی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  93-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

پوسته تخم پرندگان، به عنوان یک بسته بندی طبیعی، از مواد موجود در تخم در برابر آسیب های میکروبی و مکانیکی محافظت می کند. مصرف مقادیر مناسب کلسیم در جیره عذایی پرنده، به عنوان یک عامل مهم و موثر در افزایش قدرت و کیفیت پوسته تخم می تواند عوارض ناشی از مشکلات پوسته را کاهش دهد. در این مقاله، تاثیر کلسیم جیره غذایی در پنج سطح مختلف بر ویژگی های مهندسی تخم بلدرچین ژاپنی در گله بلدرچین مادر در اولین دوره تخم گذاری آن ها بررسی شده است. مقادیر میانگین جرم، حجم، جرم مخصوص، ضخامت پوسته، قطر بزرگ، قطر میانی و نیروی شکست در امتداد محورهای طولی و عرضی اندازه گیری شد. انرژی شکست یا چقرمگی، شیب منحنی پارگی (سختی)، تغییر شکل در امتداد محور طولی و عرضی تا نقطه شکست و همچنین تغییر شکل طولی و عرضی 450 عدد تخم بلدرچین مورد آزمایش بررسی و اندازه گیری شد. پارامترهای جرم مخصوص، ضخامت پوسته، نیروی شکست و شیب منحنی شکست تخم بلدرچین همگی بیانگر استحکام پوسته تخم بلدرچین بوده و در مقالات مختلف از هرکدام از این پارامترها برای نشان دادن استحکام و تغییرات استحکام پوسته استفاده شده است. در مطالعه ی حاضر تغییرات تمام پارامترهای بیانگر استحکام پوسته تخم در سطوح مختلف تغذیه ی کلسیم با یکدیگر همسو بوده و یکدیگر را تایید کردند. با افزایش مقدار کلسیم جیره غذایی بلدرچین از 5/1 به 3 درصد وزنی، حجم و وزن تخم بلدرچین کاهش یافته و ضخامت پوسته تقویت می شود. طبق نتایج به دست آمده، مقاومت پوسته تخم بلدرچین در امتداد محور عرضی کمی کمتر از محور طولی است، اما انعطاف پذیری و انرژی شکست تخم بلدرچین در محور طولی بسیار بیشتر است.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  118
 • صفحات: 

  161-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

آزمایشی به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف متیونین جیره بر عملکرد و فراسنجه های خونی و صفات تولید مثلی بلدرچین ژاپنی تخمگذار به مدت 9 هفته (16-8 هفتگی) انجام شد. در این آزمایش از 140 پرنده ماده هم سن (56 روزه) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 7 قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. جیره های آزمایشی به ترتیب حاوی سطوح 35/0، 40/0، 45/0، 50/0 و 55/0 درصد جیره متیونین بودند. نتایج آزمایش نشان داد که در دوره اول تولید (12-8 هفتگی)، دوره دوم تولید (16-13 هفتگی) و کل دوره (16-8 هفتگی) سطوح مختلف متیونین جیره اثر معنی داری بر درصد تولید و توده تخم تولیدی بلدرچین (گرم/پرنده/روز) داشتند (05/0>P) بطوری که بالاترین درصد تولید و وزن توده تخم در دوره های مختلف تولید به ترتیب مربوط به پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 45/ 0 و50/0 درصد متیونین بود. مقایسه تیمارهای آزمایشی نشان داد که با افزایش سطح متیونین جیره میزان آلبومین سرم و اسید اوریک خون بلدرچین های ژاپنی بترتیب کاهش و افزایش یافت. نتایج این آزمایش نشان داد بهترین عملکرد تولیدی و تولیدمثلی(وزن تخم، تولید تخم) بلدرچین ژاپنی تخمگذار در دوره اول تولید (12-8 هفتگی)، دوره دوم تولید (16-13 هفتگی) و کل دوره (16-8 هفتگی)، بترتیب با تغذیه جیره های حاوی 45/0، 50/0 و 55/0 درصد متیونین جیره حاصل می شود بنابراین مقادیر مذکور را می توان به عنوان مقادیر احتیاجات متیونین بلدرچین در دوره تخمگذاری درنظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  369
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

ویتامین D3 در تخم طیور برای متابولسیم کلسیم رویانی و تکامل آن اهمیت دارد. در پژوهش حاضر، اثر سطوح صفر، 1000، 2000، 4000 و 8000 واحد بین الملل ویتامین D3 در کیلوگرم جیره، بر خصوصیات تولیدمثلی بلدرچین ژاپنی بررسی شد. 320 قطعه بلدرچین ژاپنی بالغ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و 12 قطعه پرنده ماده و چهار قطعه پرنده نر در هر تکرار استفاده شد. پس از شش هفته تغذیه پرنده ها با جیره های آزمایشی، 40 عدد تخم جمع آوری شده از هر تکرار به دستگاه جوجه کشی منتقل شد. در پایان انکوباسیون، فراسنجه های تولیدمثلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در روز 42 آزمایش، دو پرنده نر و ماده از هر تکرار جهت اندازه گیری غلظت هورمون های تستوسترون و استروژن سرم خون انتخاب شدند. میزان باروری، هچ کل و وزن جوجه های هچ شده تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند (05/0P>). کمترین (75/79%) و بیشترین (53/90%) هچ تخم های بارور به ترتیب مربوط به جیره بدون ویتامین D3 و سطح 1000 آن بود (05/0P<). بیشترین تلفات اوایل رویانی و تلفات کل مربوط به تیمار بدون ویتامین و کمترین تلفات مربوط به تیمار 1000 این ویتامین بود. تلفات اواسط و اواخر رویانی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند (05/0P>). فراسنجه های مورفومتریک دستگاه تناسلی نر و ماده و نیز میزان استروژن سرم خون پرنده های ماده تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند (05/0P>). بیشترین میزان تستوسترون خون (05/11 نانو گرم بر هر میلی لیتر) در سطح 2000 این ویتامین مشاهده شد (05/0P<). در کل، سطح 1000 واحد بین الملل این ویتامین در جیره بلدرچین ژاپنی به منظور داشتن عملکرد تولیدمثلی مطلوب توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 369

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
litScript