نتایج جستجو

78909

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7891

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پیاپی 66)
 • صفحات: 

  68-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  2275
 • دانلود: 

  470
چکیده: 

امروزه با گسترش روز افزون صنایع خدماتی، موضوع بازاریابی خدمات و کیفیت خدمات به مساله مهمی برای سازمان ها تبدیل شده است. تلاش های فراوان سازمان ها در این حوزه، شاهدی بر این ادعاست. در سال های گذشته، سازمان ها سعی کرده اند از طریق مفاهیم و رویکردهای بازاریابی بیرونی، کیفیت خدمات مناسب و رضایت بهتر مشتریان بیرونی خود را فراهم سازند. یکی از ویژگی های مهم خدمات، تعامل مستقیم کارکنان با مشتریان و نقش تعیین کننده رفتارهای مشتری مدارانه آن ها در برخورد با مشتریان است. بنابراین برای داشتن کیفیت خدمات بر تر و در نهایت رضایت مشتریان بیرونی، باید کارکنان (مشتریان درونی) متعهد به اهداف و چشم اندازهای شرکت و دارای رفتارهای مشتری مدارانه داشته باشیم. امروزه با مطرح شدن ایده و مفهوم بازاریابی درونی،اهمیت و نقش تعیین کننده مشتریان درونی سازمان ها (کارکنان) در موفقیت برنامه های بازاریابی بیرونی بیش از پیش روشن تر شده است. تحقیقات گذشته نشان می دهد که باید بین بازاریابی بیرونی و بازاریابی دورنی تعامل و ارتباط تنگاتنگی وجود داشته باشد، لذا، تحقیق حاضر باهدف شناسایی تاثیر اقدامات بازاریابی درونی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی، همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقدامات بازاریابی درونی در شرکت ملی گاز ایران توانسته است بر طبق یک مدل مفهومی (تحلیل مسیر) رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و د رنهایت، کیفیت خدمات را افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 2275

دانلود 470 استناد 6 مرجع 45
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  167-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

امروزه موضوع کیفیت خدمات عامل مهمی برای رشد، موفقیت و ماندگاری سازمان ها شده است و با توجه به عدم کارایی روش های سنتی و متداول سنجش کیفیت خدمات، در این پژوهش به بررسی ابعاد کیفیت خدمات حسابداری مدیریت از دیدگاه مدیران درون سازمانی پرداخته می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت توصیفی-پیمایشی، و از نظر روش گردآوری داده ها از از نوع پرسشنامه ای می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 109 نفر از مدیران واحد حسابداری مدیریت و 109 نفر از مدیران ارشد شرکت های تولیدی فعال در بورس می باشد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات انتظارات مدیران واحد حسابداری مدیریت و مدیران ارشد برای تمامی ابعاد شناسایی شده کیفیت خدمات بیشتر از مشاهدات آنان بوده است. ازسویی، ابعاد کیفیت خدمات (SQ) و عملکرد خدمات (SP) بر اساس دیدگاه مدیران واحد حسابداری مدیریت و مدیران ارشد عبارت است از: ظاهر، پاسخگویی، قابلیت اطمینان، تضمین و همدلی. همچنین، ابعاد عملکرد خدمات ارزیابی بهتری از کیفیت خدمات حسابداری مدیریت ارایه می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DE CHERNATONY LESLIE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  5-6
 • صفحات: 

  611-633
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  37623
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37623

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Mohseninia Saeed | BABAJANI JAFAR | BOLU GHASEM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  7-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13219
 • دانلود: 

  17745
چکیده: 

Internal audit has a critical role in managing and conducting the organization's operations. Organizations with an efficient and effective Internal audit department, can more accurately evaluate the risks of businesses, processes and commercial systems. In current research, by using Delphi research methodology and a survey of 210 professional and academic experts, it was tried to identify the Internal audit Quality criteria approved by the experts, in order to design a suitable model for the Iranian environment. For this puepose, based on the literature review and the research background, 29 criteria were identified which were classified in four sections including: a. Competence of Internal auditors with eleven criteria; b. Independence of the Internal audit department with eight criteria; c. Criteria related to the performance of Internal audit work with seven criteria; and d. Other criteria with three criteria. Data were analyzed by utilizing “ R” software with a confirmatory factor analysis model. The results of the study indicate that 18 criteria have been adopted, which provides a model for the Quality of Internal audit.

آمار یکساله:  

بازدید 13219

دانلود 17745 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  31-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1417
 • دانلود: 

  2008
چکیده: 

حسابرسی داخلی نوین در ایران، به تازگی در کانون توجه قرارگرفته است لذا تاکنون بسیاری از جنبه های آن ازجمله کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای دستیابی و ارتقای آن، تبیین نگردیده است. همچنین پژوهش های گذشته جنبه های محدودی از کیفیت حسابرسی داخلی را مدنظر قرار داده اند، بنابراین برای تبیین و توصیف جنبه های گوناگون کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست، با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه ای و استفاده از مصاحبه های عمیق، ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی مورد پژوهش قرار گرفتند. برای این منظور با 33 نفر از ذینفعان اصلی )استفاده کنندگان و ارائه کنندگان( حسابرسی داخلی در نیمه دوم سال 1395 و اوایل سال 1396 مصاحبه صورت گرفت. مضافا از داده های متنی مندرج در 30 مصاحبه، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرفه ای پیرامون حسابرسی داخلی که عمدتا ارائه کننده دیدگاه ذینفعان فوق الا شاره پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی بود، نیز استفاده شد. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که مختص رویکرد نظریه زمینه ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها )مفاهیم( استخراج گردید. مدل راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی بر اساس رویکرد سیستمی که شامل ورودی ها، فرایند، خروجی ها، نتایج )پیامدها( و عوامل زمینه ای است، طراحی و ارائه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1417

دانلود 2008 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

تحریری آرش | خوئینی مهین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  101-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  738
 • دانلود: 

  498
چکیده: 

اطلاعات یک منبع حیاتی برای هر سازمان است که مدیران و سهامداران برای اتخاذ تصمیماتشان از آن استفاده می کنند. اجتناب مالیاتی یکی از این تصمیمات مهم مدیریتی، می باشد که بر پایه اطلاعات داخلی اتخاذ می گردد.در این پژوهش، اثر کیفیت اطلاعات داخلی و کیفیت افشا بر اجتناب از مالیات و ریسک ناشی از استراتژی های اجتناب مالیاتی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. برای آزمون این رابطه ها از اطلاعات 967 سال-شرکت شامل 169 شرکت در طی سال های 1386-1392 استفاده گردیده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، رگرسیون خطی چندمتغیره بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهند هرچه کیفیت اطلاعات داخلی بیشتر باشد، اجتناب از مالیات بالاتر خواهد بود و اثر مثبت آن در شرکت هایی که با عدم قطعیت بالاتری همراه هستند، بیشتر است. همچنین نتایج نشان می دهد که کیفیت بالاتر اطلاعات داخلی، ریسک ناشی از روش های اجتناب مالیاتی را کاهش نمی دهد در حالی که کیفیت افشای بالاتر، با اجتناب از مالیات کمتری همراه است.

آمار یکساله:  

بازدید 738

دانلود 498 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOSKA A. | TOMALA K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  146-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  14254
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14254

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
نویسندگان: 

PRAWITT DOUGLAS F. | SMITH JASON L. | WOOD DAVID A.

نشریه: 

ACCOUNTING REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  84
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1255-1280
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  18559
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18559

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  71-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1163
 • دانلود: 

  1010
چکیده: 

کیفیت کنترل داخلی شرکت ها می تواند تحت تأثیر ویژگی های شرکت، کیفیت حسابرسی و نظارت شرکت ها باشد. استقرار سیستم مناسب کنترل داخلی در شرکت ها منجر به ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی خواهد شد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیران بر کیفیت کنترل داخلی است. در این راستا، از دو معیار پاداش مدیران و کارایی مدیران به عنوان شاخص های شناسایی توانایی مدیران استفاده شده است. همچنین برای شناسایی کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف سیستم کنترل داخلی در گزارش حسابرسی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و روش آن از نوع علی-پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 87 شرکت طی سال های 1385-1394 انتخاب شده است. با توجه به ماهیت متغیر وابسته از روش رگرسیون لاجیت برای آزمون فرضیه ها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از وجود عدم ارتباط معنی داری بین پاداش مدیران و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین ارتباط منفی بین متغیر کارایی مدیران و ضعف در سیستم کنترل داخلی نشان از ارتقای سیستم کنترل داخلی در سایه توانایی مدیران دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1163

دانلود 1010 استناد 0 مرجع 0
litScript