نتایج جستجو

43992

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4400

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  279
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  380
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

مقدمه: افراد مبتلا به جراحت های حرارتی، افزایش کاتابولیسم پروتئین، تاخیر بهبود زخم، پاسخ ایمنی ضعیف و شیوع عفونت دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 8 ماه تمرین مقاومتی بر سطوح (growth hormone) GH، 3IGFBP (Insulin-like growth factor binding protein3) و IGF1 (Insulin-like growth factor1) پلاسمای افراد مبتلا به سوختگی شدید بود.روش ها: روش پژوهشی از نوع مورد منفرد با طرح خط پایه چندگانه شرکت کنندگان بود. آزمودنی های این پژوهش دو زن با سوختگی شدید (درجه 3) در دامنه سنی 30-20 سال در بیمارستان سوانح سوختگی مرکزی شهر بودند، که پس از تعیین موقعیت خط پایه، به صورت پلکانی وارد طرح پژوهشی شدند. بیماران طی 8 ماه مداخله انفرادی، تمرین های مقاومتی انجام دادند و یک ماه پس از پایان مداخله، به مدت 2 ماه پی در پی تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. ابزار سنجش پژوهش حاضر نمونه گیری خونی، به منظور اندازه گیری GH،IGF1 و IGFBP3 بود. نمونه های خونی به صورت ناشتا و 24 ساعت پس از تمرین ها در پایان هر ماه گرفته شد.یافته ها: بر اساس شاخص های آمار توصیفی و تحلیل دیداری، تمرین های مقاومتی در هر دو آزمودنی موجب تغییر در سطوح IGF1، IGFBP3 و GH شد. (Percentage of non-overlapping data) PND در 75 GH درصد برای آزمودنی اول و 87.5 درصد برای آزمودنی دوم و PND درIGF1   100 IGFBP3 ودرصد برای هر دو آزمودنی به دست آمد.نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین مقاومتی طولانی مدت بتواند باعث افزایش عوامل رشدی در افراد مبتلا به سوختگی شدید شود و یک محرک قوی برای سنتز پروتئین در این افراد باشد، یا از اثرات کاتابولیکی به وجود آمده پس از سوختگی و یا روند معکوس و کاهش بیش از حد این عوامل رشدی، پس از سوختگی جلوگیری کند و در نتیجه، باعث تسریع در بهبود جراحت ها شود.

آمار یکساله:  

بازدید 380

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

باقری لاله | فرامرزی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1249-1256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1092
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

هدف: امروزه استفاده از الگوهای متفاوت تمرین بویژه تمرینات ترکیبی در بین سالمندان متداول است. تاثیر تمرینات ورزش ترکیبی بر سطوح هورمون ها و عوامل رشدی سالمندان مورد بررسی چندانی قرار نگرفته است. هدف تحقیق حاضر تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی بر سطوح هورمون رشد، IGF-1 و نسبت GH به IGF-1 سرمی زنان سالمند بود.روش تحقیق: در این تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، تعداد 21 نفر از زنان سالمند 70- 55 سال انتخاب و بطور تصادفی ساده در دو گروه تمرین ترکیبی (n=12) و کنترل (n=9) تقسیم شدند. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته و 3 روز در هفته انجام شد. از آزمون تی وابسته جهت تغییرات درون گروهی و از آزمون تی مستقل جهت بررسی اختلاف بین دو گروه استفاده شد.نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد مقدار GH، IGF-1 و نسبت GH/IGF-1 پس از تمرین ترکیبی تغییر معنی داری نیافت (p³0.05). وزن (p=0.005)، شاخص توده بدنی (p=0.005) و درصد چربی بدن (p=0.001)، پس از 8 هفته تمرین ترکیبی کاهش معنی داری یافت. افزایش معنی داری در میزان VO2max مشاهده شد (p=0.024).نتیجه گیری: در این تحقیق به واسطه انجام 8 هفته تمرین ترکیبی نسبت GH/IGF-1 اندکی افزایش داشت، هرچند معنی دار نبود. ممکن است انجام این تمرین در طولانی مدت منجر به تغییر GH و IGF-1 گردد. با توجه به بهبود ترکیب بدنی و توان هوازی، ممکن است انجام این تمرین در طولانی مدت بر نحوه عملکرد دستگاه قلبی عروقی اثر مفیدی داشته باشد و از بروز بیماری آتروسکلروزیس جلوگیری نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1092

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  140
 • بازدید: 

  845
 • دانلود: 

  9552
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 845

دانلود 9552 استناد 140 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

سالمند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  356-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  134
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

اهداف: کاهش توده عضله در افراد مسن، به اختلال در توانایی عضله اسکلتی برای پاسخ دادن به تحریک آنابولیکی و افزایش فعالیت مسیرهای سیگنالی پروتئولیتیک نسبت داده می شود. همراه با افزایش سن، غلظت هورمون های آنابولیک نظیر تستوسترون، IGF-1 و IGFBP-3 کاهش می یابد. تمرین های مقاومتی باعث ایجاد سازگاری های مثبتی در افراد مسن می شود و از این طریق اثرات مخرب افزایش سن را کاهش می دهد. هدف از این بررسی تأثیر اجرای تمرین مقاومتی با بار کم در برابر بار زیاد تا حد خستگی، بر تستوسترونIGF-1، IGFBP-3 و عملکرد زنان سالمند بود. مواد و روش ها: 28 زن سالمند با میانگین و انحراف معیار سنی 2/51± 63/14 سال که واجد شرکت در پژوهش بودند، به صورت تصادفی در 3 گروه آزمایش مقاومتی با بار کم (30 درصد یک تکرار بیشینه)، تمرین مقاومتی با بار زیاد (80 درصد یک تکرار بیشینه) و گروه کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرین شامل 8 هفته و هر هفته 3 جلسه بود. هر دو گروه تمرینات را تا سرحد خستگی اجرا می کردند. حداقل تعداد تکرار برای گروه با بار کم 20 تکرار و برای گروه با بار زیاد 8 تکرار بود. قبل و بعد از دوره تمرینی، سطوح سرمی تستوسترون IGF-1، IGFBP-3، قدرت عضلانی پایین تنه و استقامت عضلانی اندازه گیری شد. یافته ها: تمرین تأثیر معنی داری بر تستوسترون، IGF-1 و IGFBP-3 آزمودنی ها نداشت (0/05P)، و بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت (0/05

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 177 استناد 134 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1175-1192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17546
 • دانلود: 

  26605
چکیده: 

The effects of different light regimes (24L: 0D, 150 lux, 12L: 12D, 300lux, 0L: 24D, 0 lux, and control treatment) on growth, melatonin concentration, and Insulin-like growth factors gene expression of Persian sturgeon (Acipenser persicus) embryos were evaluated. Four groups of Persian sturgeon eggs (450 g) were incubated in Youshchenkov incubators with three replications for each treatment. The experiment was conducted during an 8-day period of incubation. growth rate, plasma melatonin levels, and IGF-growth factors were investigated at 1, 4, and 8 days post fertilization. Results showed that higher mean weights growth were observed in fertilized eggs exposed to a 24L: 0D photoperiod with 150lux light intensity (p<0. 05). The larval body length and hatching rate of fertilized eggs were significantly higher in embryos incubated at 12L: 12D with 300lux. The melatonin hormone level between sampling days and treatments were significantly different and it would be concluded that it may be related to the species. During the first-day post fertilization, the IGF-I and IGF-IR gene expression were significantly higher than other days. However, IGF-I and IGF-IR gene expression at different treatments showed no significant difference at day 4 and 8 post fertilization. According to the results, the stimulating role of IGF-I and IGF-IR gene expression in growth at the one-day post fertilization under different light regimes can be concluded. These findings suggest that the 12L: 12D photoperiod with 300lux light intensity is the appropriate light regime for Persian sturgeon eggs incubation. The results of the present study would provide fundamental information for further use of light regimes during the early development of sturgeon larvae to optimize rearing protocols in sturgeon hatcheries.

آمار یکساله:  

بازدید 17546

دانلود 26605 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SMALL B.C. | PETERSON B.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  202-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  363
 • بازدید: 

  4525
 • دانلود: 

  12816
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4525

دانلود 12816 استناد 363 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  441
 • صفحات: 

  934-939
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  647
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

مقدمه: سرطان سینه، یک بیماری چند عاملی و دارای پتانسیل کشندگی است که علاوه بر ژنتیک، عوامل محیطی زیادی در آن نقش دارند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی بیان دو نشانگر زیستی (VEGF mRNA) Vascular endothelial growth factor messenger RNA و Cytokeratin-19 mRNA (CK19 mRNA) و نیز نشانگر زیستی پروتئینی VEGF در خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان سینه بود.روش ها: 40 بیمار مبتلا به سرطان سینه (گروه مورد) با 40 فرد سالم (گروه شاهد) مقایسه شدند. از روش Real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction (Real-time RT-PCR) برای تعیین میزان بیان دو نشانگر زیستی CK19 mRNA و VEGF mRNA استفاده شد. همچنین، پروتئین VEGF به روش (ELISA) Enzyme-linked immunosorbent assay اندازه گیری گردید.یافته ها: مثبت شدن نشانگر VEGF mRNA در گروه مورد در 30 نفر از 40 بیمار مشاهده شد. در گروه شاهد، 6 نفر از 40 نفر مثبت گزارش گردید. نشانگر CK19 mRNA در گروه مورد در 25 نفر از 40 نفر مثبت گردید و در گروه شاهد، در 7 نفر از 40 نفر مثبت گزارش شد. همچنین، سطح سرمی VEGF در 27 نفر از افراد گروه مورد مثبت بود.نتیجه گیری: در مجموع، می توان نتیجه ی این تحقیق در زمینه ی نشانگرهای سرطان سینه را به عنوان یک آزمایش تشخیصی غربالگری برای کشف زودرس بیماری در مراحل اولیه در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 647

دانلود 228 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12617
 • دانلود: 

  6168
چکیده: 

Background: Birth weight is very important for long-term physical, mental, health, and brain development. Pesticide exposure is thought to interfere with fetal growth, among others, through disruption of the function of the Insulin-like growth hormone-1 (IGF-1) hormone. Objective: To analyze the relationship between exposure to pesticides during pregnancy and low-birth weight (LBW) through the disruption of the IGF-1 hormone. Methods: In a case-control study, babies born with LBW (birth weight <2500 g) and those born later with normal birth weight (≥ 2500 g) at 2 hospitals in Brebes were chosen as cases and controls, respectively. Maternal pesticide exposure was measured by interview using a questionnaire. Umbilical serum IGF-I level was tested using the ELISA method. Results: There was a significant relationship between pesticide exposure during pregnancy and LBW (OR 6. 8; 95% CI 2. 0 to 22. 9) and low umbilical serum IGF-1 levels (OR 3. 6; 95% CI 1. 2 to 11. 1). There was a significant relationship between low umbilical serum IGF-1 levels and LBW (OR 8. 9; 95% CI 2. 4 to 32. 1). Conclusion: There was a significant relationship between pesticide exposure during pregnancy and LBW through the umbilical serum IGF-1 reduction pathway.

آمار یکساله:  

بازدید 12617

دانلود 6168 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  838-846
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  472
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 472

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی26)
 • صفحات: 

  1898-1904
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  765
 • دانلود: 

  361
چکیده: 

انتخاب حیوان بر اساس نشانگرهای مولکولی یکی از جدیدترین روش های اصلاحی است که می تواند باعث بهبود صحت پیش بینی و پاسخ به انتخاب شود. (growth-hormone-releasing hormone) GHRH یکی از ژن های برگزیده برای استراتژی های انتخاب بر اساس مارکر می باشد. بر اساس گزارشات موجود، چندشکلی های ژن به طور معنی داری با صفات اجزای شیر و تولید آن ارتباط دارد. به منظور بررسی چندشکلی (پلی مورفیسم) مکان ژنی GHRH در نژاد سرابی، از 112 رأس گاو خونگیری انجام شد.DNA ژنومی نمونه های خون استخراج گردید و قطعه 297 جفت باز از این ژن با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز تکثیر شد. قطعه تکثیر شده به وسیله آنزیم محدودکننده HaeIII مورد برش قرار گرفت و روی ژل آگارز 2 درصد الکتروفورز گردید. نتایج نشان داد که در این جایگاه دو آلل GHRH A و GHRH B وجود دارد که فراوانی آنها در کل جمعیت به ترتیب 0.19 و 0.81 محاسبه گردید. سه ترکیب ژنوتیپی GHRH A GHRH A،GHRH A GHRH B  و GHRH B GHRH B  شناسایی شدند که فراوانی های ژنوتیپی محاسبه شده آنها در کل جمعیت به ترتیب برابر 0.0357، 0.3037 و 0.6607 بود. آزمون مربع کای تعادل هاردی- واینبرگ را در جمعیت نشان داد (p>0.05). نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تنوع ژنتیکی در نژاد گاو سرابی می تواند به برنامه های انتخابی آینده مخصوصا انتخاب به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS) کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 765

دانلود 361 استناد 0 مرجع 0
litScript