نتایج جستجو

182

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42984
 • دانلود: 

  15623
چکیده: 

Background: Trichomoniasis is a worldwide protozoan parasitic disease and metronidazole is a choice drug for its treatment. Because of disease importance in public health and its controversial ideas about the prevalence of drug resistance, this study was carried out.Methods: Fifty-two suspected vaginal samples were collected from 2006 to 2007 in Gynecology Maryam Hospital, Tehran, Iran. All isolates were examined by microscopic, culture and PCR techniques. The PCR products were analyzed by RFLP and CSGE methods and two suspected samples were sequenced.Results: Trichomonas vaginalis was identified from all 52 samples. Of 52 isolates, 45 samples were successfully cultured and amplified by PCR except one. Seven were positive only by PCR.Finally, ITS1 fragment was successfully amplified in 51 of 52. CSGE analysis and PCR products digestion by MspI followed by sequencing showed nucleotide mutation at position 209 (C209T) of the ITS1 fragment in two (3.9%) of themú Conclusion: The results showed mutation in ITS1 fragment of T. vaginalis in two (3.9%) of Iranian isolates which may be related to metronidazole resistance.

آمار یکساله:  

بازدید 42984

دانلود 15623 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  29-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

کاهو از خانواده کاسنیان، برگی، سرمادوست یک ساله، غنی از مواد معدنی، ویتامین ها و مواد مغذی است. هدف تحقیق حاضر ارزیابی تنوع ژنتیکی 15 رقم و جمعیت کاهو با استفاده از ناحیه ITS بود. کیفیت توالی ها با استفاده از نرم افزار Chromas 2. 1. 1 بررسی و سپس با روش ClustalW توسط نرم افزار MegAlign 5 هم ردیف سازی شده و دندروگرام روابط تبار زایی و ماتریس تفاوت و تشابه توالی ها ترسیم گردیدند. همچنین مقایسه ای بین کاهوهای مورد استفاده در این تحقیق و سایر گیاهان جنس های مختلف خانواده کاسنیان (ارائه شده در سایت NCBI) صورت گرفت. مقدار عددی نسبت (dNdS) برابر 015/0 بود که نشان دهنده انتخاب خالص بر ژن مورد بررسی بوده و باعث تغییرات کلیدی نشده است. تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ های مختلف کاهو را در 3 گروه تقسیم و نتوانست بر اساس موقعیت جغرافیایی از هم تفکیک کند؛ اما توانست کاهوهای این تحقیق و سایر گیاهان جنس های مختلف خانواده کاسنیان را از هم تفکیک کند. لذا می توان نتیجه گرفت که ITS می تواند ابزاری مناسب جهت ارزیابی های ژنتیکی بین گونه ای و بین جنسی باشد. کمتر از یک بودن عدد dNdS و تعداد کم جایگاه های حذف و اضافه (از 1551 جایگاه، 376) نشان دهنده تغییرات کم بین لاین های مختلف بوده لذا شاید عدم توانایی ITS در تفکیک درون گونه ای جمعیت ها به همین دلیل باشد. با توجه به اینکه منشأ یا خواستگاه اولیه گیاهان متعلق به مراکزی است که بیشترین تنوع را دارند و چون جمعیت های کاهو ورزنه اصفهان دارای بیشترین تنوع بودند در نتیجه ضرورت دارد در جمع آوری ژرم پلاسم های کاهو جهت بهره برداری های اصلاح نژادی به منطقه ورزنه اصفهان توجه بیشتری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  523
 • بازدید: 

  74669
 • دانلود: 

  90276
چکیده: 

Background: Echinocuccus granulosus, the causative agent of cystic echinococcosis has long been recognized as having a high degree of genetic divergence. The strains characterization seems to be essential for the establishment of a preventiveand control strategy in every endemic area. Using DNA based methods for strain /genotype characterizations of E. granulosus have some difficulties, especially access to an efficient and pure concentration of DNA and proper primers. Methods: Using grinder method, a pure and high concentration DNA was extracted from 10 human hydatid cysts collected from Isfahan (central Iran) hospitals, and processed for PCR reaction. Results: Using DNASIS, the primers were designed in internal transcribed spacer 1 (ITS1) region, following analysis of 30 E. granulosus nucleotide sequences, extracted from gene bank.Conclusion: This new and specific E. granulosus primer which amplified DNA thoroughly can be applied for molecular studies on echinococcosis.

آمار یکساله:  

بازدید 74669

دانلود 90276 استناد 523 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ROKNI M.B. | MIRHENDI H. | BEHNIA M. | HARANDI M.F. | JALALIZAND N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74278
 • دانلود: 

  67107
چکیده: 

Background: Understanding genetic structure and status of genetic variation of the Fasciola hepatica populations has important implications for epidemiology and effective control of fasciolosis. The aim of the present study was to genetically characterize F. hepatica isolates from different hosts, using sequence analysis of ribosomal ITS1 and RAPD-PCR.Methods: Fifty three adult F. hepaticas were isolated from naturally infected cattle, sheep, buffalo and goat from two regions in Iran. Genomic DNA was extracted from 70% ethanol preserved flukes. RAPD-PCR with a set of arbitrary primers (UBC90 and R151) was used to estimate genetic variation within the species. Ribosomal ITS1 region of the isolates was amplified, using primers specifically designed for this study. Ten samples (4 sheep, 2 cattle, 3 buffaloes and one goat isolate) were sequenced at ITS1 and analyzed, using DNASIS and ClustalW softwares.Results: F. hepatica ITS1 region was amplified successfully for all samples and a band of 470 bp was shown in all cases. Different isolates did not show any significant genetic variations in rDNA-ITS1 as all the sequences showed to be 100% identical. RAPID results of 52 samples, in particular those with UBC90, showed different patterns within F. hepatica isolates of each host. RAPID data for this primer showed three different patterns for each of sheep and cattle isolates and two patterns in buffalo isolates. All the 14 cattle isolates came up with an identical pattern, using primer R151.Conclusion: The study showed the variability of F. hepatica isolates in Iran, using RAPID markers. No intraspecies variation was seen in the Iranian F hepatica isolates at ITS1 rRNA gene, indicating highly conserved nature of this region.

آمار یکساله:  

بازدید 74278

دانلود 67107 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  194-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  776
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری زنگ قهوه ای (زنگ برگی) گندم یکی از بیماری های مهم گندم است که توسط قارچ Puccinia triticina Erikson ایجاد می شود. در سال های اخیر توالی یابی نواحی مختلف DNA ریبوزومی به ویژه ناحیه ITS1 به منظور بررسی تفاوت های ژنتیکی پاتوتایپ های عوامل بیماریزای زنگ های مختلف گندم مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تشابهات و تفاوت های موجود بین پاتوتایپ های عوامل بیماریزای زنگ قهوه ای گندم در مناطق مختلف جغرافیا یی ایران بر اساس توالی یابی ناحیه ITS1 از DNA ریبوزومی بود.مواد و روش ها: در ابتدا DNA یوریدینیوسپورهای پاتوتایپ های عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم استخراج گردید. سپس از تکنیک PCR و پرایمرهای  ITS5و Rust2 به منظور تکثیر ناحیه ITS1 استفاده شد. محصولات PCR تعیین توالی شدند و شماره دسترسی آنها در بانک ژن ثبت گردید. با استفاده از نرم افزار های MEGA4 و DNA MAN هم ترازی توالی ها و مقایسه توالی های تکرار شونده در طول ناحیه ITS1 انجام گرفت.یافته ها: بررسی توالی های ITS1 تکثیر شده جدایه ها نشان دهنده تفاوت 1.2-0 درصدی بین آنها بود. این تفاوت ها شامل نواحی جهش یافته، حذف و اضافه شده و نیز اندازه متفاوت ناحیه تکثیر شده در بین توالی های مورد بررسی بود. همچنین مشخص گردید که ناحیه ITS1 زنگ قهوه ای گندم از تعدادی نواحی تکرار شونده بازی تشکیل شده است. این نواحی از نظر تعداد واحدهای تکرار شونده و همچنین ترتیب بازها در بین جدایه های مختلف متفاوت گزارش شدند.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر با وجود تفاوت در طیف بیماریزایی و جغرافیایی جدایه های مورد بررسی، توالی های مربوط به ناحیه ITS1 دارای تفاوت اندکی با یکدیگر بودند. از آنجایی که هیچ گونه ارتباط منطقی بین تفاوت های موجود در ناحیهITS1 جدایه ها و تفاوت میان پاتوتایپ و فنوتیپ جدایه ها مشاهده نشد، بنابراین توالی یابی این ناحیه از DNA ریبوزومی نمی تواند به عنوان یک مارکر جهت تشخیص پاتوتایپ های قارچ عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 776

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  48-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56829
 • دانلود: 

  24925
چکیده: 

Background: Coccidiosis is an intestinal disease of chickens caused by various species of protozoan parasites within the genus Eimeria. Diagnosis and genetic characterization of different species of Eimeria are central to the prevention, surveillance, and control of coccidiosis. The aim of this study was to detect different chicken Eimeria species from several areas in Khuzestan, southwest Iran.Methods: From February to September 2008, PCR assay as well as parasitological examinations was applied for the identification of field isolates ofEimeria parasites around Ahvaz, center of Khuzestan, southwest Iran. Data were analyzed by the Kappa statistic test.Results: Eimeria maxima, E. necatrix, E. tenella, E. acervulina and E. mitis were detected in this study. The prevalence of Eimeria spp. was 31.5% (126 of 400) and E. tenella was the most prevalent species in Khuzestan. Based on the Kappa statistical test, a good correlation between the results of PCR and traditional biometrical methods was only observed for E. maxima.Conclusion: The present study is the first on the prevalence of Eimeria species in Khuzestan, based on the molecular findings. We believe that traditional methods are not sufficiently reliable for specific diagnosis of Eimeria species in chickens and PCR based amplification of DNA sequence of parasite, could resolve this problem.

آمار یکساله:  

بازدید 56829

دانلود 24925 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29048
 • دانلود: 

  22880
چکیده: 

Objectives: This study investigates the determination of genetic variation within the species of Leishmania major isolates from new cases in Chabahar, a port city in Southeast Iran (situated at the Iran-Pakistan border). Migration in this region indicates that leishmaniasis is spreading gradually, and a new micro-habitat focus appears each year. Materials and Methods: A variety of nucleic acid detection methods that target bothDNAand RNA have been developed. The restriction fragment length polymorphism analysis of amplified internal transcribed spacer 1 with polymerase chain reaction (ITS1-RFLP PCR) assay is a multipurpose tool for the diagnosis of Leishmania from clinical samples and for enabling the determination of the infecting Leishmania species. The goal of this study was the identification of species based on ITS1-RFLP in the ribosomal operon of L. major from clinically different forms of ZCL amplified by PCR, followed by the digestion of the PCR product with restriction enzymes. The profiles were observed and visualized in agarose gel under UV light. We used direct smears to identify the parasites. While taking the smear, samples were collected for culture or direct PCR. We used the PCR-RFLP assay of the ITS1 genes for direct identification of Leishmania species in 24 out of 33 suspected patients. PCR-ITS1 amplification was done on the 24 samples confirmed by culture via growth and parasitological methods. Results: Of the 24 isolates, 21 had 350 bp bands (87. 5%) and three had 450 bp bands (12. 5%). After using the restriction enzyme, banding patterns including fragments of 210 and 140 bp for L. major were detected in 19 cases. Conclusions: The L. major species causing ZCL in Chabahar have limited genetic variation. There seems to be little manifestation of diversity between these lesions as a new focus of disease, and new micro-habitats for the disease are appearing in parts of this region.

آمار یکساله:  

بازدید 29048

دانلود 22880 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  45-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1501
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

سابقه و هدف: استرونژیلوئیدس استرکورالیس (Strongyloides stercoralis) نماتد روده ای مهم انسان است که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری از شیوع بالاتری برخودار است. اگرچه آلودگی به این کرم در بیشتر افراد بدون علامت است اما در بیمارانی که سیستم ایمنی آنها به هر دلیل سرکوب شده است، ممکن به شکل ازدیاد عفونت (hyperinfeciton) یا عفونت منتشر (disseminated) درآید که اگر به موقع درمان نشود مرگ بیمار را به دنبال دارد. با توجه به افزایش تعداد بیمارانی که با نقص سیستم ایمنی روبرو هستند یا از داروهای ایمنوساپرسیون استفاده می کنند، استرونژیلوئیدیازیس به ویژه موارد ازدیاد عفونت آن از مشکلات بهداشتی کشور بحساب می آید. این تحقیق به منظور تعیین ویژگی های مولکولی ایزوله های جدا شده از بیماران مبتلا به استرونژیلوئیدیازیس در استان خوزستان انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 200 نمونه مدفوع از بیماران مراجعه کننده به برخی بیمارستان ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی استان خوزستان طی سال های 83-85 جمع آوری و از نظر آلودگی به استرونژیلوئیدس استرکورالیس بررسی شد. سپس از نمونه های مثبت لاروهای فیلاریفرم جدا گردید. به منظور بررسی مولکولی ایزوله ها، DNA لاروها استخراج شد و ناحیه ITS1 مربوط به آنها با روش PCR تقویت شد.یافته ها: 6 بیمار آلوده به استرونژیلوئیدس استرکورالیس بودند و همگی از سندرم ازدیاد عفونت رنج می بردند. محصولات حاصل از فرآیند PCR مربوط به ایزوله های بدست آمده از این بیماران پس از تعیین توالی و مقایسه با توالی های ارایه شده به بانک ژن (GenBank) همگی به عنوان استرونژیلوئیدس استرکورالیس شناسایی شدند.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه علاوه بر تاکید بر اهمیت بهداشتی این نماتد فرصت طلب در استان خوزستان، کاربرد روش های مولکولی در شناسایی دقیق کرم و حتی بررسی تفاوت های درون گونه ای این انگل را مورد بررسی قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1501

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AYATI R. | TAIEFI NASRABADI N. | MOMENI Z. | SHOJAEI SH.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  70-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

Introduction: Trichomonas Vaginalis is the most common nonviral sexually transmitted infection in the world. Moreover, it is an important source of reproductive complications and increased risk of HIV transmission, Therefore, it is considered a public health issue. This study aimed to determine the molecular and phylogenetic characteristics of Trichomonas Vaginalis among women in Alborz Province, Iran. Materials & Methods: In this study, 50 positive samples of Trichomonas Vaginalis were collected from vaginal discharge, and after isolating the parasite using the culture medium and extracting DNA, the PCR was performed on the ITS1/5. 8S/ITS2 gene. Out of the isolated positive cases, 10 samples were sent for sequencing. Findings: All 50 samples were positive using the wet spread method, culture medium, and PCR. Based on the observed results, the size of the proliferative product of this gene was 372 base pairs. The results of this study were analyzed using phylogenetic tree and neighbor-joining. Furthermore, the possible mutations were investigated in this study. Discussions & Conclusions: The results of this study showed that the ITS1/5. 8S/ITS2 gene isolated from these samples was more than 99% similar to the sequences in the gene bank. The sequence of the 5/8SrRNA gene and its surrounding areas of ITS1 and ITS2 showed the low polymorphism of this gene.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 117 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  52-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42470
 • دانلود: 

  20135
چکیده: 

Background: Fascioliasis, caused by Fasciola hepatica and F. gigantica, has medical and economic importance in the world. Molecular approaches comparing traditional methods using for identification and characterization of Fasciola spp. are precise and reliable. The aims of current study were molecular characterization of Fasciola spp. in West Azerbaijan Province, Iran and then comparative analysis of them using GenBank sequences.Methods: A total number of 580 isolates were collected from different hosts in five cities of West Azerbaijan Province, in 2014 from 90 slaughtered cattle (n=50) and sheep (n=40). After morphological identification and DNA extraction, designing specific primer were used to amplification of ITS1, 5.8s and ITS2 regions, 50 samples were conducted to sequence, randomly.Result: Using morphometric characters 99.14% and 0.86% of isolates identified as F. hepatica and F. gigantica, respectively. PCR amplification of 1081 bp fragment and sequencing result showed 100% similarity with F. hepatica in ITS1 (428 bp), 5.8s (158 bp), and ITS2 (366 bp) regions. Sequence comparison among current study sequences and GenBank data showed 98% identity with 11 nucleotide mismatches. However, in phylogenetic tree F. hepatica sequences of West Azerbaijan Province, Iran, were in a close relationship with Iranian, Asian, and African isolates.Conclusions: Only F. hepatica species is distributed among sheep and cattle in West Azerbaijan Province Iran. However, 5 and 6 bp variation in ITS1 and ITS2 regions, respectively, is not enough to separate of Fasciola spp. Therefore, more studies are essential for designing new molecular markers to correct species identification.

آمار یکساله:  

بازدید 42470

دانلود 20135 استناد 0 مرجع 0
litScript