نتایج جستجو

62615

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6262

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  75
 • صفحات: 

  3-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1251
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

در این پژوهش، امولسیون های مختلفی با استفاده از نمونه نفت خام نوروز به عنوان فاز نفتی، آب یون زدوده شده به عنوان فاز آبی و سورفکتانت از نوع اسپان 40 به عنوان عامل امولسیون کننده تهیه شد و سپس پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر خواص رئولوژیکی این امولسیون ها و نیز نمونه نفت خام بررسی شد. همچنین جهت بررسی کیفیت امولسیون ها، پایداری آنها در یک دوره زمانی سه ماهه مورد مطالعه قرار گرفت. تابعیت گرانروی نسبت به نرخ برش با استفاده از مدل توانی و نسبت به کسر حجمی فاز پراکنده با استفاده از مدلهای کسر حجمی لیو، ریچاردسون، مونی و کریگر-داگرتی بررسی گردید و مشاهده شد که نتایج حاصل از مدلها با داده های آزمایشگاهی سازگاری بالایی دارند. نتایج حاصل از بررسی های میکروسکوپی نشان داد که پدیده وارونگی فازها در گستره کسر حجمی 40 تا 50% از فاز پراکنده، اتفاق میافتد. همچنین با بررسی پارامترهای مختلف بر روی خواص رئولوژیکی مشخص شد که در کلیه نمونه ها اعم از نفت خام و امولسیون ها، متغیرهای رئولوژیکی شدیدا تحت تاثیر تغییرات دمایی قرار میگیرند، بدینصورت که با افزایش دما کاهش قابل ملاحضه ای در گرانروی، تنش برشی و مدول های دینامیکی نمونه ها مشاهده میشود. افزایش کسر حجمی آب تا قبل از نقطه وارونگی فازها باعث افزایش گرانروی و مدول های دینامیکی شد و پس از نقطه وارونگی با تغییر فاز پیوسته از نفت به آب، این مقادیر کاهش یافت. با بررسی تغییرات نرخ برشی بر روی نمونه ها مشاهده شد که نمونه نفت خام در بیشتر محدوده برش اعمالی، رفتار سیال نیوتنی را دارد در صورتی که با تشکیل امولسیون و افزایش کسر حجمی فاز پراکنده، رفتار کاهنده برشی افزایش مییابد. افزایش غلظت سورفکتانت در امولسیون ها نیز باعث افزایش گرانروی، تنش برشی و مدول های دینامیکی و کاهش پارامتر اتلاف شد و در نتیجه خاصیت الاستیک امولسیون ها افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1251

دانلود 320 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2 (پیاپی 100)
 • صفحات: 

  271-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

مدیریت فناوری شامل تلاش هایی است مستمر در خلق فناوری، طراحی کالاها و خدمات نوین و بازاریابی موفق آن ها. خلق و بهره برداری از فناوری مستلزم زنجیره ای از رویدادها است که با اختراع شروع می شود و به بازار ختم می شود. در پژوهش های پیشین مدیریت فناوری در صنایع بالادستی نفت، کم تر با دید تخصصی و جامع به این بخش از صنعت بزرگ و تاثیر گذار نفت توجه شده است. با درک این خلا پژوهشی، در این مطالعه بررسی جامع و واقع بینانه وضعیت فناوری تاسیسات سطح الارضی فراورش نفت خام ایران انجام شد. در این مطالعه، ضمن بررسی جایگاه فناوری در این بخش از صنعت نفت ایران و مقایسه با مدل های موفق مدیریت و انتقال فناوری، فاصله فناوری کشور با شرکت ها و کشورهای پیشرو در این زمینه تعیین شد. سپس با بررسی اسناد بالادستی و بخشی صنعت نفت و مصاحبه با 20 نفراز مدیران، مهندسان و صنعتگران، پژوهشگران، و نخبگان دانشگاهی این حوزه، چالش ها و ضعف ها تعیین شد و راهکار مناسب مدیریت و بهبود فناوری در حوزه تاسیسات سطح الارضی نفت ارایه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  25-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  433
 • دانلود: 

  529
چکیده: 

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی و فروش نفت خام ایران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش، با توجه به سؤال های پژوهش، از نوع پژوهش آمیخته یا ترکیبی (کیفی و کمی) و به لحاظ ماهیت اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از خبرگان، مدیران عالی، میانی، اجرایی، کارشناسان و مدیران بازاریابی و فروش نفت خام و سیستم های آمار و اطلاعات امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه با خبرگان در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمی بوده است. همچنین با بهره گیری از ضریب CVR و CVI مورد تأیید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی هر یک از معیارها بالاتر از 7/0 درصد به دست آمد و بنابراین پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است. در روش تحقیق نیز از نظریه داده بنیاد ((Grounded Theory جهت تحلیل بخش کیفی و از آمار توصیفی مانند میانگین و واریانس در بخش تحلیل عوامل جمعیت شناختی و از آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) جهت پاسخ به سؤالات تحقیق و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. با امعان نظر به اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق، باید اذعان داشت که به طور کلی در سیستم کنونی صنعت نفت کشور، بازاریابی معادل فروش درنظر گرفته شده و واحدهای مرتبط با بازاریابی، بیشتر به انعقاد قرارداد و فروش نفت (مراحل پس از بازاریابی) اشتغال دارند. برخی مدیران و دست اندکاران بازاریابی و فروش نفت ایران اعتقاد دارند که با توجه به ویژگی های خاص حاکم بر بازار نفت کشور از جمله محدودیت عرضه و شناخته شده بودن مشتریان هیچ ضرورتی برای بازاریابی نفت خام ایران در بازار و. . .، اساسا وجود ندارد. با توجه به نوسانات غیرقابل پیش بینی بازار نفت و رقابت روزافزون عرضه کنندگان نفت دنیا به خصوص در شرایط رکود و تحریم، انجام تحقیقات با هدف بازاریابی و تلاش جهت یافتن بازارها و مشتریان جدید، حفظ مشتریان کنونی و دستیابی به قراردادهای فروش با شرایط بهتر، ضرورتی دائمی و انکارناپذیراست.

آمار یکساله:  

بازدید 433

دانلود 529 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  97-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1133
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

این مطالعه با هدف معرفی الگوهای مطلوب پیش بینی برای قیمت نفت خام ایران انجام شده است داده های مورد استفاده به صورت هفتگی و شامل دوره 2010-1997 می باشد و پیش بینی ها برای 10، 20 و 30 درصد داده های یاد شده انجام گرفته است. الگوهای مورد استفاده برای پیش بینی، شامل 4 الگوی شبکه عصبی و یک الگوی رگرسیونی (خودرگرسیون میانگین متحرک) بوده است. شبکه های منتخب شامل شبکه پیشخور پس انتشار، شبکه آبشاری پس انتشار، شبکه المان پس انتشار و شبکه رگرسیون تعمیم یافته می باشد. هم چنین توابع آموزش مورد استفاده در پیش بینی شامل توابع لونبرگ- مارکوآت و شبه نیوتنی است. یافته های به دست آمده نشان می دهد برای پیش بینی 10 درصد از داده های قیمت نفت خام، الگوهای شبکه رگرسیون تعمیم یافته و شبکه آبشاری پس انتشار با تابع آموزش شبه نیوتنی، به ترتیب با خطایی کم تر از 1 و کم تر از 2 درصد دارای بهترین عملکرد هستند. برای پیش بینی 20 درصد داده های قیمت نفت خام ایران، شبکه پیشخور پس انتشار و شبکه المان پس انتشار با تابع آموزش لونبرگ- مارکوآت، دارای عملکرد بهتر می باشند. در مورد 30 درصد از داده ها نیز شبکه پیشخور پس انتشار مطلوب تر ارزیابی شده است. هم چنین نتایج نشان می دهد به طور نسبی با افزایش درصد داده های مورد استفاده در پیش بینی، دقت پیش بینی ها به ویژه با افزایش از 10 درصد به 20 درصد رو به افول می رود. دقت پیش بینی خودرگرسیون میانگین متحرک نیز پایین تر از الگوهای شبکه عصبی ارزیابی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1133

دانلود 324 استناد 2 مرجع 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  169-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1016
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدلسازی برای پیش بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. از سوی دیگر نوسان قیمت نفت، موجب ایجاد اختلالاتی در برنامه های توسعه می شود. لذا، شناخت ساز و کار شکل گیری قیمت های نفت می تواند ریسک نوسانات قیمت نفت و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد ایران را کاهش دهد. در این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلند مدت آن با توجه به روابط بین بازار های مورد نظر در کوتاه مدت پرداخته است. بدین منظور از مدل جهش قیمت فیشر استفاده شده است و از داده های سری زمانی روزانه سال های 2013-2005 در مورد قیمت نفت خام شاخص جهانی با روش تکنیک گارچ چند آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد تاثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت نفت خام مثبت و نیز اثر تعییر شاخص بازار پول (نرخ بهره) بر این نفت خام منفی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1016

دانلود 309 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155280
 • دانلود: 

  40417
چکیده: 

In this work, the precipitation and re-dissolution of asphaltenes were studied for an IRANIAN relatively heavy CRUDE OIL. A series of experiments were designed and carried out to quantitatively examine the reversibility of asphaltenes precipitation upon the change in the solvent concentration along with the temperature. n-Heptane was used as the precipitant, and a temperature range of 30 to 70°C was applied to perform the temperature reversibility tests. Experiments were conducted in both porous and non-porous media. As a porous medium, a slim tube apparatus was used which is a one- dimensional model reservoir. Generally, the experiments showed that the precipitation is completely reversible for OIL under study upon both composition and temperature changes.

آمار یکساله:  

بازدید 155280

دانلود 40417 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  73-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  602
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 602

دانلود 339 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  934-944
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27026
 • دانلود: 

  55866
چکیده: 

An increase in the global energy demand and also the shortage of conventional CRUDE OIL resources have led to an increase in the attention to unconventional CRUDE OIL resources. However, unconventional CRUDE OILs need additional processes which make their production and refining costly. Therefore, some techniques including heating, dilution, or creating OIL in water emulsions have been proposed to solve this problem. In the present study, the dilution method has been investigated to reduce the viscosity of heavy IRANIAN CRUDE OIL produced in the Nowrouz field which has a viscosity of 608 mPa. s and API of 19. 5 at 25° C. After a preliminary diluent selection, the examined diluents were kerosene, diesel, and toluene in the range of 5-30% v/v in 25° C. It was found that using toluene at 30% v/v reduces the viscosity of CRUDE OIL/diluent blend up to 97% in comparison with initial CRUDE OIL. To predict the viscosity of CRUDE OIL/diluent blend, simple mixing rules and mixing rules based on the viscosity blending index have been examined. It was found that the prediction accuracy for the CRUDE OIL/toluene blends was not satisfactory. Koval, Maxwell, and Almaamari mixing rules showed the best results for predicting the viscosity of blends using kerosene and diesel diluents.

آمار یکساله:  

بازدید 27026

دانلود 55866 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KANG SANG HOON | KANG SANG MOK | YOON SEONG MIN

نشریه: 

ENERGY ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  119-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  1398
 • بازدید: 

  32849
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32849

دانلود 30210 استناد 1398 مرجع 0
نویسندگان: 

KESHAVARZ HOSSAIN | ESFANDIARI NADIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76944
 • دانلود: 

  21184
چکیده: 

In the process of CRUDE OIL desalination, the aim is to separate dispersed phase of brine from OIL phase. The project aim is the use of carbon nano-adsorbent for remov-al of salt from CRUDE OIL that, unlike other methods of salt separation from CRUDE OIL currently used, is a simple, inexpensive method with good ability to remove salt from CRUDE OIL. In this study, first, four types of carbon adsorbent were used for removal of salt from CRUDE OIL using dispersion in solution method. Then, the adsorbents that had the best absorption were identified. In continuation, two nano-adsorbents were selected from nano-adsorbents and their effect on the absorption of salt from CRUDE OIL was investigated using filtration method. Finally, a survey was carried out on regeneration of multi-walled carbon nanotubes that had the ability to absorb more than 50% of salt from CRUDE OIL, which were then selected as the best nano-adsorbents.

آمار یکساله:  

بازدید 76944

دانلود 21184 استناد 0 مرجع 0
litScript