نتایج جستجو

116377

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11638

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

هدف: اضطراب و افسردگی از شکایتهای رایج بیماران سرطانی است. هدف پژوهش تعیین تاثیر مذهب و معنویت بر اضطراب و افسردگی بیماران سرطانی بود. مواد و روش ها: روش پژوهش مروری بود. مقاله های مرتبط با موضوع، که از سال 1398-1385 در ایران انجام شده بودند، در پایگاه های MagIRAN, IRAN Medex, SID, IRANdoc با کلید واژه های سرطان، افسردگی، اضطراب، دعا، مذهب و معنویت جستجو شدند. یافته ها: ابتدا 146 مقاله بدست آمد. 8 مقاله وارد بررسی نهایی شدند. نتیحه گیری: نتایج نشان دهنده ی، رابطهی معنادار بین مذهب و معنویت با افسردگی و اضطراب و اثربخشی مذهب و معنویت بر آن ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 187 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

مقدمه تصمیم گیری بالینی یکی از مهم ترین فرایندهایی است که همواره پرستاران برای مراقبت از بیماران استفاده می کنند. تصمیم های مناسب به بهبود کیفیت مراقبت، کاهش مدت زمان بیماری و ناتوانی، کاهش هزینه و استفاده بهینه از منابع کمک می نماید. لذا هدف این مطالعه مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تصمیم گیری بالینی پرستاران ایرانی و عوامل مرتبط است. روش کار مطالعه حاضر مرور سیستماتیک بوده که در سال 1400 انجام شده است. در این مطالعه، مقالات منتشر شده بدون محدودیت زمانی در پایگاه های MagIRAN، IRAN doc، SID، Science Direct، Pub med، Scopus، web of science، Google Scholar به دو زبان فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور کلمات کلیدی تصمیم گیری بالینی و پرستار در منابع فارسی و clinical decision making، nurse و IRAN و معادلهای Mesh آن در مقالات انگلیسی با استفاده از عملکرهای OR و ANDمورد استفاده قرار گرفت. انجام پژوهش در ایران مهمترین معیار ورود به مطالعه بود بر این اساس از مجموع 144 مقاله مرتبط با تصمیم گیری بالینی پرستاران در ایران پس از اعمال معیارهای ورود و خروج، 49 مقاله باقی ماند که با حذف موارد تکراری در نهایت 21 مقاله وارد مطالعه شد. جهت بررسی کیفیت مقالات از ابزار STROBE استفاده شد. یافته ها از مجموع 144مقاله بدست آمده اولیه، 21 مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل 21 مقاله نشان داد که مشارکت در تصمیم گیری بالینی پرستاران در حد متوسط می باشد و تصمیم گیری انها از نوع تحلیلی شهودی می باشد پرستاران با سن بالاتر، سابقه کاری بیشتر و استخدام های رسمی و پیمانی، تصمیم گیری بالینی بهتری داشتند. همچنین ارتباط آماری مثبت معنا دار بین تصمیم گیری بالینی با متغیرهای خود کارآمدی، نوع سبک تفکر و هوش هیجانی گزارش شده است. نتیجه گیری جهت ارتقاء کیفیت پرستاری مسیولین نظام سلامت باید در بکارگیری و چیدمان پرستاران، به نوع تصمیم گیری، وضعیت هوش هیجانی، خودکارآمدی و نوع تفکر آنها توجه نمایند. بعلاوه مدیران پرستاری برای بخش ها و سمت هایی که نیاز به تصمیم گیری بالینی بیشتر و بهتر است، از پرستاران دارای سن بالاتر، سابق کار بیشتر و استخدامی ها استفاده نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 130 استناد 0 مرجع 10
نویسندگان: 

غدیری ایمان | انصاری حسین

نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  107-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  761
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

در این تحقیق شش آرایه از جنس Amantia تحت عنوان A. aspera، A. battarrae، A. caesarae، A. ceciliae، A. crocea و A. rubescens var. rubescens که از پوشش های مختلف جنگلی شمال کشور جمع آوری شده اند، گزارش و شرح داده می شوند. گونه های A. aspera، A. caesarae، A. crocea برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند. سه آرایه دیگر شامل: A. battarrae، A. caciliae و A. rubescense var. rubescens نیز که پیش از این از ایران نام برده شده بودند به طور کامل توصیف می گردند. در هر مورد شرح دقیق و تصویری از هر گونه به همراه اطلاعاتی از رویشگاه آن ها ارایه می شود.مشخصات گونه های مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از:Amanita aspera Fr.، روی خاک کنار بلوط و انجیلی، استان مازندران، نوشهر، جنگل نیرنگ، 1385.7.20، محمد بهرام (IRAN 5522 F).Amanita battarrae (Boud.) Bon، روی خاک کنار بلوط و انجیلی، استان مازندران، نوشهر، جنگل نیرنگ، 1384.7.23، محمد بهرام (IRAN 3588 F).Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Bas، روی خاک کنار بلوط و انجیلی، استان مازندران، نوشهر، جنگل نیرنگ، 1384.6.23، محمد بهرام (IRAN 3589 F).Amanita caesarea (Scop.) Pers.، روی خاک کنار بلوط و انجیلی، استان مازندران، نوشهر، جنگل نیرنگ، 1384.7.23، محمد بهرام (IRAN 3590 F).Amanita crocea (Quel.) Singer، روی خاک کنار بلوط و انجیلی، استان مازندران، نوشهر، جنگل نیرنگ، 1385.7.20، محمد بهرام (IRAN 5517 F)Amanita rubescens var. rubescens Pers.، روی خاک کنار بلوط، استان گیلان، اسالم به خلخال، 1384.6.31، محمد بهرام (IRAN 3591 F).

آمار یکساله:  

بازدید 761

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  113-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  609
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

به منظور ارزیابی اثر ضد کنه ای یازده جدایه بومی قارچ های انتموپاتوژنیک )به عنوان عوامل بیوکنترل(، در شرایط آزمایشگاهی، در این بررسی چهار گوساله سه ماهه از نژاد هلشتاین به منظور کشت و تکثیر کنه بوافیلوس آنولاتوس مورد استفاده قرار گرفت کنه های تولید شده در گروه های مختلف تحت تاثیر 107 کونیدی در هر میلی لیتر از هر یک از جدایه های قارچی قرار گرفتند. میزان مرگ و میر، از تخم برآیی نوازد کنه ها و کفایت تولید مثلی این کنه ها در گروه های کنترل و درمان ارزیابی و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. با واریاباسیانا IRAN 403C و جدایه لکانیسیلیوم پسالیوته IRAN 468C از حادترین جدایه ها بودند و به ترتیب باعث 100-80 درصد، 80-20 درصد و 40-0 درصد مرگ و میر در کنه های ماده خون خورده شدند. نتایج این بررسی نشان داد که قارچ های انتوموپاتوژنیک بر روی تمامی مراحل سیر تکاملی کنه های بوافیلوس موثرند و میزان این تاثیر به جدایه و گونه قارچ بستگی دارد. در این مطالعه برای اولین بار اثر ضد قارچ لکانیسیلیوم پسالیوته علیه کنه بوافیلوس آنولاتوس گزارش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 609

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  261-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  584
 • بازدید: 

  351
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

مقدمه: مطالعات زیادی با استفاده از شاخص های محیطی به منظور ارزیابی و کنترل استرس گرمایی بویژه در سال های اخیر در ایران انجام گردیده است. به هر حال تاکنون مطالعه جامعی در جهت مرور و طبقه بندی این مطالعات انجام نگردیده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مرور و بررسی وضعیت مطالعات شغلی انجام شده با استفاده از شاخص های استرس گرمایی محیطی در ایران انجام گردید. روش کار: در مطالعه حاضر کلیه مقالات چاپ شده بین سال های 2000 تا 2016 میلادی با استفاده از کلید واژه های فارسی استرس گرمایی، استرین گرمایی، گرما، شرایط گرم، شغلی و بهداشت حرفه ای و کلید واژه های انگلیسی h eat stress، heat strain، hot condition، warm condition، occupational health، thermal environment و IRAN مورد جستجو قرار گرفتند. . جستجوی مقالات در پایگاه های داده مختلف شامل Web of Science، Google Scholar، PubMed، Scopus، Science Direct، SID، MagIRAN، Civilica، IRAN Medex، Barakatkns و IRANdoc انجام گردید. در کل 323 مقاله یافت گردید که از بین آنها بر اساس معیارهای خروج 134 مقاله انتخاب و وارد مطالعه شد. یافته ها: بر اساس نتایج، بیشترین تعداد مطالعات با 3/93 درصد از کل مطالعات مربوط به مقالات چاپ شده بین سال های 2010 تا 2016 میلادی انجام گردیده بود. همچنین بیشترین تعداد مطالعات با 9/61 درصد مربوط به محیط های سرپوشیده بود. بیشترین تعداد مطالعات انجام شده نیز به ترتیب به شهر های اصفهان با 08/31 درصد، تهران با 89/16 درصد و عسلویه با 48/11 درصد اختصاص داشت. همچنین بیشترین شاخص مورد استفاده در همه محیط ها و صنایع، شاخص WBGT با تقریبا 76 درصد و کمترین شاخص های مورد استفاده شاخص های UTCI و PHS با 6/0 درصد بودند. به علاوه نتایج نشان داد که بیشترین استفاده از شاخص WBGT به ترتیب در صنایع ذوب و ریخته گری با 7/15 درصد، صنایع پتروشیمی با 3/8 درصد و مشاغل کوچک روباز با 3/8 درصد بوده است. بر اساس نتایج، صنایع پالایشگاه، فولاد، شیشه سازی، ذوب و ریخته گری، معادن روباز و تعمیرات ناو به ترتیب دارای بالاترین مقادیر میانگین شاخص WBGT بودند. نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نیاز به توجه بیشتر پژوهشگران برای انجام طرح های پژوهشی در محیط های روباز، در شهر های مختلف ایران، در زمینه توسعه و اعتبارسنجی شاخص های جدید استرس گرمایی و در مورد اجرا و ارزیابی اقدامات کنترلی در محیط های دارای استرس گرمایی بالا را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 351

دانلود 261 استناد 584 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  1 (پیاپی 173)
 • صفحات: 

  99-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  672
 • دانلود: 

  231
کلیدواژه: 
چکیده: 

نماتودهای ریشه گرهی (.Meloidogyne spp) به دلیل انتشار و دامنه میزبانی وسیع و تاثیر متقابل با سایر عوامل بیماری زای قارچی و باکتریایی یکی از پنج عامل درجه اول بیماری زا در گیاهان به شمار می آیند. در بررسی های صورت گرفته توسط اخیانی و همکاران (Akhiani et al. 1984. IRAN. J. Plant Path 20) چندین گیاه دارویی از جمله بارهنگ، شاهدانه، جعفری، زبان گنجشک، نعناع و گشنیز به عنوان میزبانان گونه های مختلف نماتودهای ریشه گرهی از نقاط مختلف ایران و از جمله استان اصفهان گزارش و معرفی گردیده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 672

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

موضوع این پژوهش، مقایسه آستانه مطلق خوانایی ده فونت پرکاربرد فارسی در تکلیف سریع خوانی فارسی به شیوه RSVP و در سه سرعت صد، سیصد و پانصد کلمه در دقیقه است. RSVP یا ارایه سریع و متوالی محرک دیداری، یک روش طراحی تکلیف های شناختی است که به عنوان یک فن سریع خوانی نیز کاربرد دارد. هدف این پژوهش، تعیین فونت بهینه فارسی از دیدگاه دانش ارگونومی دیداری و بررسی اثر متغییر های دموگرافیک(سن، جنسیت و تحصیلات) و بعضی توانایی های شناختی (حافظهکاری و سرعت پردازش) بر خطای خواندن در تکلیف تشخیص کلمه است. در این پژوهش برای نخستین بار مفهوم آستانه مطلق خوانایی به عنوان یک شاخص عینی در مقایسه فونت ها مطرح شد. تحلیل نتیجه های به دست آمده از بیست آزمودنی با سن های 11 تا 79 سال و مدارک تحصیلی از باسواد زیردیپلم تا دکترا، برتری فونت IRAN Sans 5. 5 را نسبت به سایر فونت ها نشان داد...

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

شاخص زاگرب اول برابر مجموع مربعات درجات راس های گراف می باشد و با M 1 (G) نمایش داده می شود و هم اندیس اول گراف برابر مجموع درجات زوج راس های غیرمجاور است. ووکیسویچ و پاپیوودا در مرجع [IRAN. J. Math. Chem. 5 (2014) 19-29] ثابت کردند که برای هر درخت شیمیایی از مرتبه n، n≤ 5، M1(T)≤ {^6 n-12 n =0, 1 (mod 3) 6 n-10 otherwise_ در این مقاله کران بالای اندیس زاگرب اول در همه درخت ها بر حسب تعداد راس ها و ماکزیمم درجه، تعمیم یافته است. همچنین کران پایین برای هم اندیس زاگرب اول درخت ها محاسبه شده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نامجویان فلورانس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  443-463
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1414
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

از دیرباز ذهن جویای بشر، ستارگان آسمان را به خدمت بخت و اقبال خود می گرفت و حتی آنها را با چهره های زمینی می دید. از زمین برآمدگان، سنگ ها و فلزات را نیز نظاره می کرد.مهره ها، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با رنگ های خاص و اثرات جادویی چون کام یابی، ناکامی، طلسم، دفع نیروی شر، دفع چشم زخم و ازدیاد ثروت، ذهن بشر را به خود معطوف کرده بود.از این رو، مقاله حاضر بر آن است تا به منظور یافتن ردی از مهره ها در ایران قدیم به کنکاش در متون کهن میانه (پهلوی و سغدی) و متون اسلامی بپردازد. متونی که در آنها خواص جادوی مهره ها و نیز ارتباط برخی از آنها با ستارگان توصیف شده است. به نحوی که شاید بتوان کیهان را منشا برخی از مهره های زمینی معرفی کرد. در ادامه خواص مهره ها و نمونه ای از شگفتی های مهره های شش گانه با رنگ های سبز، قرمز، آبی، زرد، سیاه و خشین (کبود) بر اساس منابع اسلامی سنگ شناسی آمده است. در انتها با پیوند آن به شاه نامه از اعتقاد به این میراث کهن - تصویر نمادین پدیده های طبیعی به زبان محسوس و قابل رویت - در فرهنگ عامه سخن به میان آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1414

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  24-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  529
 • دانلود: 

  445
چکیده: 

اختلالات خوردن جزء پرچالش ترین اختلالات برای درمان، به ویژه در بیمارانی که برای مدت طولانی از این اختلالات رنج می برند می باشند. علی رغم وجود درمان های با حمایت تجربی برای اختلال پراشتهایی عصبی، بهبودی علائم فقط در کمتر از 50 درصد بیمارانی که در جستجوی درمان هستند اتفاق می افتد. درمورد اختلال بی اشتهایی عصبی نیز هیچ درمانی وجود ندارد که از حمایت تجربی برخوردار باشد. درمان پذیرش و تعهد که جزئی از درمان های شناختی-رفتاری به حساب می آید به جای تغییر تجارب درونی بر پذیرش این تجارب و تغییر رفتارهای فرد تأکید می کند. فرض اساس در این درمان این است که این تجارب دردناک درونی غیرقابل تغییر می باشد، اما نوع واکنش بیمار را نسبت به این تجارب می توان با ایجاد انعطاف پذیری روان شناختی تغییر داد. هدف از این مطالعه مرور پژوهش هایی است که کارائی درمان پذیرش و تعهد را در اختلالات خوردن و یا چاقی در ایران مورد بررسی قرار دادند. این پژوهش ها با جستجو در سایت های Sid و Noor mages, IRAN Medex انتخاب شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 529

دانلود 445 استناد 0 مرجع 0
litScript