نتایج جستجو

114430

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11443

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  311-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  673
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

بیماری آنفلوانزا یکی از مهم ترین بیماری های ویروسی طیور صنعتی است. در این مطالعه، توالی ژن نورآمینیداز دو سویه ویروس آنفلوانزای طیور شامل A/Chicken/IRAN/ZMT-101/1998 و A\Chicken/IRAN/NGV-1/2006 مورد بررسی قرار گرفت. ویروس اولی در سال 1377 از موارد اولیه همه گیری آنفلوانزا و ویروس دومی از همه گیری آنفلوانزای طیور در گله های گوشتی با تلفات بالا در سال 1385 جدا شده است. آمینو اسیدهای محل جذب خونی یا (Hemadsorbing) HB پروتئین نورآمینیداز این دو سویه، تفاوت هایی با یکدیگر و با دیگر ویروس های جدا شده از ایران نشان دادند. هیچ گونه حذف یا درون پیوستگی یا تغییر در اندازه ساقه پروتئین نورآمینیداز در این سویه ها و دیگر جدایه های ایران دیده نشد. الگوی جایگاه های احتمالی گلیکوزیلاسیون در این دو سویه مشابه دیگر جدایه های آنفلوانزا بود. آنالیز فیلوژنتیکی ژن N2 این دو سویه، در مقایسه با دیگر جدایه های H9N2 نشان داد که هر دو سویه، در زیر دسته ویروس A/Quail/HongKong/G1/1997 (H9N2) قرار می گیرند. سویه A/Chicken/IRAN/ZMT-101/1998 با دیگر جدایه های ایران در یک گروه و سویه A/Chicken/IRAN/NGV-1/2006 در کنار ویروس های H9N2 پاکستان، در گروه دیگری در این زیر دسته قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر حاکی از تغییرات قابل توجه ژن و پروتئین نورآمینیداز (N2) سویه اخیر ایران (A/Chicken/IRAN/NGV-1/2006) در مقایسه با جدایه های قبلی است، که ممکن است منجر به تغییرات قابل توجه در خصوصیات بیولوژیکی و آنتی ژنیکی ویروس های آنفلوانزای در حال چرخش در گله های طیور ایران، شده باشد. این تغییرات می تواند منجر به کاهش کارآیی واکسیناسیون در بیماری آنفلوانزای طیور گردد. فلذا، بررسی میزان هومولوژی ژن های ویروس های آنفلوانزای رایج در فیلد با ویروس واکسینال H9N2 ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 673

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  166
 • صفحات: 

  231-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1003
 • دانلود: 

  382
چکیده: 

سابقه و هدف: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی خطرناک مشترک میان انسان و دام است. مطالعه حاضر بر اساس تهیه پایگاه اطلاعاتی در مورد کنه های مهم در انتقال ویروس تب کریمه کنگو و پراکندگی جغرافیایی آن ها در کشور می باشد که امکان کنترل هوشمندانه بیماری را برای مسئولین بهداشتی بر اساس بودجه و پرسنل در مناطقی که بروز بیماری بالا است فراهم می آورد. مواد و روش ها: در این مطالعه مروری، اطلاعات مقالات منتشر شده سال های 1396-1382 در مورد 5 ناقل مهم بیماری با استفاده از موتورهای جستجو و پایگاه های داده Google scholar، PubMed، Scopus، Medex IRAN، Elsevier، SID، و کلید واژه های انگلیسی (IRAN، Ixodidae، CCHF، detection of CCHF، Tick Fauna)، کلید واژه های فارسی (کنه سخت، پراکندگی کنه) جمع آوری شد. داده ها به صورت فایل اکسل جهت تهیه نقشه پراکندگی جغرافیایی و آلودگی ناقلین به نرم افزار ArcGIS 9. 3 انتقال داده شد. یافته ها: نقشه پراکندگی و وفور پنج گونه مهم در انتقال تب کریمه کنگو Hyalomma marginatum، Hy. anatolicum، Hy. asiaticum، Hy. dromedarii و Rhipicephalus sanguineus ترسیم شد. نقشه پراکندگی آلودگی 5 گونه کنه مهم ناقل تب خونریزی دهنده کریمه کنگو که بر اساس مطالعات سال های 1382 تا 1396 ترسیم شده، نشان می دهد که در 8 استان از 31 استان کشور به روش مولکولی عامل بیماری در دو گونه Hy. marginatum و Hy. anatolicum شناسایی شده است. استنتاج: با توجه به نتایج این مطالعه باید مطالعات گسترده تری جهت شناسایی فون کنه ها، پراکندگی آن ها و جداسازی عامل بیماری از نمونه ها در مناطقی که موارد بیماری گزارش شده است انجام گیرد و داده های به دست آمده را جهت به روز کردن پایگاه داده کنه ها جهت پیش بینی و مدلسازی بیماری بر اساس عوامل موثر اضافه نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1003

دانلود 382 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  307-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  668
 • دانلود: 

  468
چکیده: 

هدف: سوءاستفاده از کودک مشکل مهمی است که پیشگیری از آن به روش های مرثری نیاز دارد. از جمله روش های مورد استفاده برای آموزش رفتارهای خودمراقبتی به کودکان، روی آورد مبتنی بر مدرسه است. هدف از مطالعه مروری نظام مند حاضر، بررسی نقش برنامه های آموزشی مبتنی بر مدرسه در پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودک است. منابع داده ها: پژوهش مروری نظام مند حاضر با جست وجوی مقالات انگلیسی از پایگاه های داده شامل Science Direct، PubMed، Google Scholar و Scopus و با استفاده از کلمات کلیدی (Education) AND (School-Based) AND (Child OR Children) AND (Sexual Abuse OR Abuse) به دست آمد. همچنین مقالات فارسی در پایگاه های داده IRAN doc، SID، IRAN Medex و MagIRAN با همان کلمات کلیدی به زبان فارسی مورد جست وجو قرار گرفت. همچنین فقط مقالات منتشر شده از سال 2000 تا سال 2017 مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش مطالعه: جهت ارزیابی مقالات از معیار نمره گذاری جداد استفاده شد. مقالاتی که بر اساس این معیار نمره جداد بیشتر از 3 را گرفتند، وارد مطالعه شدند. تجزیه وتحلیل داده ها به صورت کیفی صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که روش های آموزشی مبتنی بر مدرسه برای پیشگیری از سوءاستفاده جنسی سبب افزایش آگاهی، نگرش و یادگیری رفتارهای خودمراقبتی در کودکان می شود. نتیجه گیری: این پژوهش دیدگاه جدیدی از برنامه های آموزشی مبتنی بر مدرسه در پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان را نشان داد. توجه بیشتر به آموزش برنامه ها و ترکیب آن با مهارت های عملی مناسب، سبب توانمندسازی کودکان در زمینه رفتارهای خودمراقبتی خواهد شد. همچنین از این نتایج می توان در برنامه ریزی های تخصصی و اجتماعی جدید، بهبود خدمات موجود، و یا تصمیم گیری در مورد بودجه برنامه های آموزشی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 668

دانلود 468 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

طب پیشگیری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  28-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

هدف: مشارکت جامعه در برنامه های بهداشتی از الزامات توفیق آن ها به شمار می آید. هدف: این مطالعه بررسی اثربخشی مداخلات آموزشی در ارتقای دانش، نگرش و عملکرد رابطین بهداشتی بود. منابع اطلاعات یا داده ها: مطالعه مروری حاضر در سال 1399 و با استفاده از کلیدواژه های Health Volunteers OR Community Health Volunteers AND Educational Intervention AND IRAN, Health Volunteers OR Communicators Community Health AND Randomized Controlled Trial OR Clinical Trial AND, IRAN رابطین بهداشتی، داوطلبین سلامت در پایگاه های اطلاعاتی/ موتورهای جستجوی PubMed، Scopus، MagIRAN، SID وGoogle Scholar صورت گرفت. روش های انتخاب برای مطالعه: 1128 مقاله در پایگاه های مختلف بازیابی گردید. مطالعات مداخله ای که اثربخشی مداخله آموزشی در آن ها بررسی شده و مطالعات مربوط به برنامه رابطین بهداشتی در ایران مهم ترین معیارهای ورود و مداخلاتی که توسط رابطین بهداشتی برای گروه خاصی انجام شده بودند، مهم ترین معیار خروج این مطالعه بودند. در نهایت 16 مقاله برای بررسی جامع و استخراج داده ها وارد مطالعه شدند. ترکیب مطالب و نتایج: اکثر مطالعات از نوع نیم تجربی، طول مداخله از کارگاه یک روزه تا مدت 2 ماه با دوره پیگیری بین 10 روز تا دو سال بوده است. در ارزیابی به دست آمده، نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد رابطین بهداشتی در موضوعات مختلف مرتبط با سلامت در مقایسه با قبل از مداخله آموزشی تفاوت معنی داری را نشان داد. همچنین استفاده از نظریه ها و مدل ها در مداخلات آموزشی بر افزایش آگاهی، تغییر نگرش و بهبود عملکرد تاثیر مثبت داشته است (05/0>P-Value). نتیجه گیری: نتایج: مطالعات نشان دهنده ی تاثیر مثبت مداخلات آموزشی برای رابطین بهداشتی در موضوعات مختلف مرتبط با سلامت است، بنابراین با انجام مداخلات آموزشی برای رابطین بهداشتی، می توان نقش مهمی در سلامت جامعه ایفا کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 135 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  420
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

مقدمه: کارکنان بهداشتی و درمانی بعلت تماس مکرر با بیماران در صف مقدم ابتلا به عفونت های تنفسی از جمله همه گیری آنفلوآنزا هستند. هدف از این مقاله مقایسه ماسک های جراحی با ماسکهای N95 در پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا درکارکنان بهداشتی و درمانی در بیمارستان بود. روش کار: در این مطالعه مروری نظام مند، علاوه بر کلیه مقالات چاپ شده در طول سال های (2005-2019) به دو زبان فارسی و انگلیسی در زمینه ماسک های جراحی و ماسک های N95 انجام شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعات از طریق بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران (IRAN Medex)، بانک اطلاعات نشریات کشور (MagIRAN)، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (IRAN Doc)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) Elsevier, Pubmed, Medline, Cochrane جستجو شد. کلیدواژه ها شامل ماسک های جراحی، ماسک های فیلتر کننده N95، کارکنان بخش درمانی، آنفلوآنزا Surgical masks, Respirators N95, Health care workers and influenza بود. نتیجه این جستجو دستیابی به 104 مقاله بود که پس ازحذف مقالات تکراری و غیرقابل دستیابی (47) و مقالات مروری (10) و عدم دارا بودن شرایط مطالعه (34)، تعداد 23 مقاله مرتبط با موضوع بدست آمد. 13 مقاله به علت دارا نبودن معیارهای ورود از مطالعه حذف و در نهایت10 مقاله وارد پژوهش شدند. یافته ها: از میان 10 مطالعه مورد بررسی، 7 مطالعه مبتنی بر بیمارستان، 2 مطالعه در مراکز درمانی سرپایی و 1 مطالعه در محیط آزمایشگاهی انجام گرفته بود. از این مقالات تعداد 5 مقاله در رابطه با مقایسه اثربخشی ماسک های جراحی با ماسک های N95 و 1 مقاله با مقایسه خط مشی های انتخاب ماسک جراحی و ماسک N95 و 4 مقاله دیگر به مقایسه ماسک های جراحی و ماسک های N95 در پیشگیری از آنفلوآنزا بودند. در هیچ یک از مقالات رابطه ای بین استفاده ماسک جراحی و ماسک N95 و حفاظت در برابر عفونت آنفلوآنزا یافت نشد. نتیجه گیری: بین استفاده ماسک جراحی و ماسک N95 وحفاظت در برابر عفونت آنفلوآنزا رابطه ای یافت نشد. لذا استفاده از ماسک های جراحی و N95 همراه با رعایت نکات بهداشتی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 420

دانلود 238 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  252-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  443
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

زمینه و هدف موفقیت چک لیست جراحی ایمن در کاهش مرگ و میر و عوارض جراحی، به طور گسترده ای وابسته به میزان انطباق با چک لیست و اجرای صحیح اجزای آن توسط تیم جراحی می باشد. هدف از این مطالعه تعیین چالش های موجود در اجرای موثر چک لیست جراحی ایمن و ارایه راهکارهایی برای اجرای موثرتر آن است. روش بررسی در مرور سیستماتیک حاضر کلیه مقاله های کیفی مرتبط با اهداف مطالعه، چاپ شده از سال 2010 تا اکتبر 2018 بررسی شد. جستجو در پایگاه SID، IRAN Medex، IRAN doc، MagIRAN، PubMed/Medline، Web of Science، Scopus، ProQuest، Google Scholar، Cochrane library، Embase با کلید واژه های ایمنی بیمار، فرآیند جراحی، چک لیست، سازمان جهانی سلامت، علم اجرا، پژوهش کیفی، Patient safety، Operative، Surgical Procedures، Checklist، World Health Organization، Implementation Science، Qualitative Research انجام یافت. معیارهای ورود، مقاله های به زبان انگلیسی یا فارسی، مقالات کیفی و مرتبط با اهداف مطالعه بود. معیارهای خروج، مقاله های مروری، پوستر، سخن رانی، نامه به سردبیر و مطالعات کمی بود. یافته ها یافته های حاصل از بررسی 14 مطالعه کیفی نشان داد که مهم ترین چالش های اجرای موثر چک لیست جراحی ایمن مربوط به اولویت های غیرقابل پیش بینی، عدم همکاری و هماهنگی اعضای تیم جراحی، عدم تطبیق چک لیست با زمینه هر بیمارستان، عدم مشارکت بیمار و فقدان رویکرد برنامه ریزی شده در اجرای چک لیست بوده است. همچنین راهکارهای بهبود اجرای چک لیست جراحی ایمن، عبارت است از بومی سازی چک لیست، بهبود همکاری و هماهنگی تمامی اعضای تیم، آموزش و تمرین، مشارکت دادن بیمار و رهبری سازمانی فعال. نتیجه گیری معرفی چک لیست جراحی ایمن در بخش مراقبت های سلامت یک چالش دایمی است و نیازمند ارزیابی های مستمر و ادغام آن با جریان های کاری موجود در بیمارستان، رهبری فعال و موثر، توضیح چرایی و چگونگی استفاده از آن توسط مدیران و حمایت از جانب سازمان است. آموزش مداوم، ارزیابی عملکرد و مشارکت دادن تمامی اعضای تیم جراحی در اجرای چک لیست، عوامل کلیدی در اجرای موثر آن است.

آمار یکساله:  

بازدید 443

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

جوادی سیده باهره

نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 ( پیاپی 32)
 • صفحات: 

  247-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  549
 • دانلود: 

  103
کلیدواژه: 
چکیده: 

در بررسی و تعیین نام نمونه های ناشناخته متعلق به جنس Echinops L. در هرباریوم ایران (“IRAN”) نمونه ای جمع آوری شده از استان خراسان (شیروان، کوسه، منطقه کوهستانی الخاص، 2100-1900 متر، 26/4/1365، ترمه، موسوی و تهرانی، 51576-IRAN) با مشخصات زیر مشاهده گردید:گیاه چندساله، به ارتفاع بیش از 80 سانتی متر. ساقه منفرد، در سراسر طول دارای برگ، از قسمت میانی به بالا منشعب، انشعابات بلند و منتهی به یک کپه؛ ساقه اصلی ضخیم، شیاردار، در بخش های پایینی و میانی به رنگ مایل به قهوه ای، بدون کرک های تار عنکبوتی-نمدی، دارای کرک های غده ای بدون پایه بسیار تنک؛ انشعابات ساقه کم و بیش دارای کرک های تار عنکبوتی-نمدی تنک و کرک های غده ای بدون پایه پراکنده؛

آمار یکساله:  

بازدید 549

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SANEI SISTANI SHARAREH | Zademir Mohadese

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1356-1366
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

Introduction: Self-care not only reduces patients' hospitalization but also prevents their various problems. Therefore, this systematic review and meta-analysis aimed to evaluate the self-care behaviors of diabetic foot prevention in patients with diabetic foot ulcers. Materials and Methods: The present systematic review study was conducted on studies performed on the application of the self-care model of diabetic foot prevention in patients with diabetic foot ulcers. To access the articles, detailed research was carried out on Google Scholar, SID IRAN Doc, IRAN Medex, and MagIRAN databases, and the search process was performed using the following Persian keywords: "Selfcare", "Self-care frame", and "Diabetic foot ulcers". Moreover, English databases, namely Web of Sciences, PubMed, ProQuest, Google Scholar, Scopus, and Science Direct, were searched using the English keywords of "Diabetic foot" and "Self-care". All English and Persian articles performed 2001-2020 were included. At the end of this stage, seven articles were selected aligned with the purposes of this study, reviewed by two members of the research team separately regarding their quality, and confirmed and analyzed using the Consolidated Standards of Reporting Trials tool in terms of their quality. Results: Out of the reviewed articles, 7 articles were included in the study, including 1 (14%) and 6 (86%) articles published in English and Persian, respectively. Regarding the research place, two articles were conducted in Urmia, IRAN, and five articles were performed in Tehran, Saveh, Yazd, Shahrekord, and Torbat Heydariyeh, IRAN. The results of studies generally emphasized the effectiveness of training on the evaluation of self-care behaviors and its effect on diabetic wound healing. Conclusion: It is suggested that due to the chronic nature of diabetes, high prevalence of foot ulcers in patients with diabetes, and high costs of healthcare for these wounds, self-care programs developed based on standard methods be used as safe, non-pharmacological, non-invasive, and inexpensive methods in controlling physical and psychological problems.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 164 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  467-485
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1518
 • دانلود: 

  507
چکیده: 

زمینه و هدف: کشور جمهوری اسلامی ایران در همسایگی جنوب شرقی خود با بزرگ ترین تولید کننده مواد مخدر جهان هم مرز می باشد، از این رو بیشترین آسیب های امنیتی و انتظامی را متحمل شده است. یکی از عوامل مهم در این زمینه شرایط جغرافیایی به ویژه ژئومورفولوژیکی مرزهای جنوب شرقی کشور است. گسترش واحدهایی مانند: بیابان های گرم و وسیع، کویرها و نمک زارهای متعدد، مناطق کوهستانی و دیگر زمین شکل ها، حاصل فرایندهای ژئومورفولوژیکی مسلط در این مناطق است، که شرایط مساعدی را برای قاچاقچیان مواد مخدر فراهم نموده و آنها با بهره گیری از این شرایط اقدام به اعمال غیرانسانی خود می نمایند. هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر عوارض سطح زمین، قابلیت ها و محدودیت های ناشی از این اشکال بر قاچاق مواد مخدر می باشد.روش: روش تحقیق در قالب جمع آوری اطلاعات بر پایه مطالعات میدانی (بازدید میدانی از مسیر نوار مرزی استان سیستان و بلوچستان از زهک تا جالق) و کتابخانه ای، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر نگرش سیستمی است. ابزار فیزیکی تحقیق شامل: نقشه های زمین شناسی در مقیاس 1:100000، توپوگرافی در مقیاس 1:50000، تصویر ماهواره ای منطقه و همچنین برخی از اسناد و مدارک مربوط به این محدوده بوده است.یافته ها: نتایج نشان داد که قاچاقچیان مواد مخدر با شناخت کامل از وضعیت عوارض زمین و بهره گیری از آنها در بسیاری از موارد مبادرت به این عمل می کنند و پیشنهاد می گردد که نیروهای نظامی و انتظامی بیش از پیش از طریق بارگیری علوم زمین به ویژه ژئومورفولوژی، برای انجام مأموریت های محوله اقدام کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1518

دانلود 507 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

هدف: اضطراب و افسردگی از شکایتهای رایج بیماران سرطانی است. هدف پژوهش تعیین تاثیر مذهب و معنویت بر اضطراب و افسردگی بیماران سرطانی بود. مواد و روش ها: روش پژوهش مروری بود. مقاله های مرتبط با موضوع، که از سال 1398-1385 در ایران انجام شده بودند، در پایگاه های MagIRAN, IRAN Medex, SID, IRANdoc با کلید واژه های سرطان، افسردگی، اضطراب، دعا، مذهب و معنویت جستجو شدند. یافته ها: ابتدا 146 مقاله بدست آمد. 8 مقاله وارد بررسی نهایی شدند. نتیحه گیری: نتایج نشان دهنده ی، رابطهی معنادار بین مذهب و معنویت با افسردگی و اضطراب و اثربخشی مذهب و معنویت بر آن ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 179 استناد 0 مرجع 1
litScript