نتایج جستجو

114837

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11484

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حسینی شهلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

چهار گونه از دو زیر جنس پیازهای ایران، با استفاده از تکنیک اسکواش و رنگ آمیزی فولگن، مورد ارزیابی کروموزومی و کاریوتیپی قرار گرفتند. سطح پلوییدی گونه هایA. Longivaginatum، A. hooshidaryae و A. remediorum (2n = 2x = 16) برای نخستین بار گزارش می شود. نتایج نشان داد که A. rotundum تتراپلویید (2n=4x= 32) است. دو تیپ کروموزومی (‘ ‘ m’ ’ , ‘ ‘ sm’ ’ ) فرمول های کاریوتیپی مختلفی را تشکیل دادند. میانگین طول کروموزوم بین 8/7-56/13 میکرومتر، متغیر بود. نتایج نشان می دهد که گونه A. longivaginatum دارای نامتقارن ترین کاریوتیپ است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  28-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  789
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

مطالعه مقایسه ای ریزریخت شناسی کرک 24 گونه از هشت بخشه از سرده Sileneبا استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی انجام شد تا تنوع بین گونه ای کرک و کارایی آن در شناسایی گونه ها و طبقه بندی زیرسرده ای بررسی گردد. برای اطمینان از ثبات صفات کرک در گونه های مورد مطالعه، کرک های سطح ساقه ها، برگ ها و کاسه ها از نظر تراکم، اندازه و نوع کرک پوش بر روی هر گونه با استفاده از استریومیکروسکوپ بررسی شد. از کرک های سطح کاسه تمامی گونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی، عکسبرداری شد. برای بررسی ویژگی کرک های ساقه ها و برگ ها برش های عرضی از ساقه ها و برگ های گونه های مورد مطالعه تهیه شده و پس از رنگ آمیزی با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع دو تیپ اصلی از کرک ها شناسایی گردید: کرک های غده ای و کرک های غیر غده ای. کرک های غیر غده ای به دو نوع منشعب و غیرمنشعب قابل تقسیم هستند. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که حضور و عدم حضور کرک ها و نوع کرک ها، به خصوص در سطح کاسه، میتواند یک صفت تشخیصی مناسب در گروه مورد مطالعه بوده و در شناسایی برخی از گونه ها مفید باشد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 789

دانلود 338 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  608
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

هدف از این مطالعه محاسبه نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید چغندرقند برای استان های مختلف و سپس تجزیه نرخ رشد بهره وری به منابع آن یعنی تغییرات تکنولوژی، تغییرات کارایی مدیریت و تغییرات کارایی مقیاس می باشد. روش مورد استفاده برای اندازه گیری نرخ رشد بهره وری کل عوامل و تجزیه آن، شاخص بهره وری مالم کوئیست می باشد، که برای اندازه گیری توابع مسافت در آن از روش تحلیل فراگیر داده ها استفاده می شود. نتایج نشان داد که به طور متوسط در سطح کل کشور، بهره وری کل عوامل تولید چغندرقند در فاصله سال های 1379 تا 1386 حدود 47 درصد رشد داشته است. هم چنین مقایسه کل عوامل تولید چغندرقند در استان ها نشان داد که در سه استان قزوین، مرکزی و همدان در طول دوره مورد بررسی وضعیت بهره وری بدتر شده است و دلیل آن عمدتا به عدم کارایی فنی مدیریت در این استان ها بر می گردد. بنابراین پیشنهاد می شود این استان ها با الگو قراردادن استان های موفق در زمینه بهره وری وضعیت تولید خود را بهبود بخشند.

آمار یکساله:  

بازدید 608

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  464
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

گونه Campanula kurdistanica به عنوان گونه جدید برای علم گیاهشناسی از غرب ایران، استان کردستان، جهات شمالی تا شمال غربی کوه شاهو معرفی می گردد. این گونه متعلق به زیرجنس Campanula و بخش Saxicolae می باشد. از این بخش در ایران تعداد 10 گونه که تعداد 8 گونه از آنها انحصاری ایران هستند یافت می شود. این گونه از محتمل ترین خویشاوند خود C. cymbalaria با داشتن صفاتی تفکیک می گردد. ساقه به طول تا 11 سانتیمتر، در حالیکه طول ساقه در گونه C. cymbalaria 10 تا 30 و به ندرت تا 40 سانتیمتر می باشد. لوب های کاسه گل در C. kurdistanica به طول 5. 1 میلیمتر، ولی در گونه C. cymbalaria طول لوبهای کاسه 3 تا 6 و بعضاً تا 10 میلیمتر می باشد. در C. kurdistanica طول جام 5. 4 تا 9 میلیمتر و جام در حدود سه چهارم طول بریده شده است ولی در گونه C. cymbalaria طول جام 10 میلیمتر و یک سوم تا یک دوم طول جام بریده شده است. گونه C. cymbalaria در ترکیه و لبنان رویش دارد. گونه جدید همچنین با گونه های موجود در ایران شامل C. perpusilla, C. escalerae, C. hermanniiوC. humillimaخویشاوندی و تشابه دارد با این تفاوت که با داشتن جام گل استکانی پهن و چرخه ای و نیز خامه غیر بیرون زده از جام با گونه C. perpusilla و همچنین با داشتن دمگل بدون کرک و لوب های کاسه کم و بیش هم اندازه با لوله جام و یا اندکی بلندتر از لوله با گونه C. escalerae تفاوت دارد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 464

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران
 • صفحات: 

  69-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  676
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

مقدمه: اطلاع از مقدار بار قابل انتساب دیابت و اختلال قند خون ناشتا به بیماری های قلبی عروقی به دلیل اهمیت آن در تدوین راه کارهای پیشگیری و اولویت بندی مداخلات مربوطه ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثرات کاهش شیوع اختلال قند خون ناشتا (Impaired Fasting Glucose)، شیوع ابتلای کنونی به دیابت (Known Diabetes Mellitus) و شیوع مبتلایان به دیابت با تشخیص جدید (Newly Diagnosed Diabetes Mellitus (NDM) ) بر بار قابل انتساب آن به بیماری های قلبی عروقی در ایران در سال 1388 انجام شده است.مواد و روش ها: به منظور محاسبه سهم تاثیر بالقوه (Potential Impact Fraction) و درصد بار قابل انتساب بیماری های قلبی عروقی از متدولوژی ارزیابی خطر مقایسه ای (Comparative Risk Assessment) سازمان جهانی بهداشت استفاده گردید. داده های مربوط به شیوع اختلال قند خون ناشتا (Fasting Plasma Glucose [FPG] ≥6.1 and <7.0 mmol/l)، شیوع ابتلای کنونی به دیابت (If they reported having medication treated diabetes) و شیوع مبتلایان به دیابت با تشخیص جدید (FPG ≥7.0 mmol/l) از سومین دوره بررسی کشوری نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در سال 1386 استخراج گردید. هم چنین داده های مربوط به اندازه اثر (Adjusted Hazard Ratio) عوامل خطر مربوطه از یک مطالعه معتبر انجام شده در ایران گرفته شد. سهم تاثیر بالقوه در دو حالت سطح حداقل خطر تئوریک و امکان پذیر محاسبه گردید و از رویکرد شبیه سازی (Monte Carlo simulation - modeling techniques) برای برآورد عدم قطعیت (Uncertainty) درصد بار قابل انتساب استفاده گردید.یافته ها: با کاهش شیوع مبتلایان به دیابت با تشخیص جدید در زنان از 10.5 درصد به سطح حداقل خطر امکان پذیر یعنی 5 درصد، 4.3 درصد از کل سال های از دست رفته تعدیل شده با ناتوانی (DALYs) به دلیل بیماری های قلبی عروقی را می توان کاهش داد. این مقدار برای مردان 2.9 درصد می باشد. به طور کلی با کاهش شیوع IFG و NDM به سطح حداقل خطر تئوریک یعنی صفر در کشور، به ترتیب 0.7 و 6.1 درصد از کل سال های از دست رفته تعدیل شده با ناتوانی به دلیل بیماری های قلبی عروقی در مردان قابل اجتناب خواهد بود. این مقدار برای زنان به ترتیب 1.1 و 8.5 درصد است.نتیجه گیری: نتایج بررسی حاضر، اجرای غربالگری کشوری و دوره ای را در بزرگسالان اثربخش پیش بینی می نماید. اگرچه در این مطالعه، داده های مربوط به شیوع دیابت و اختلال قند خون ناشتا و داده های اندازه اثر مربوطه از منابع بروز شده و ملی گرفته شده است، با این وجود به منظور تصمیم سازی بهتر و اولویت بندی مداخلات پیشنهاد می گردد گزارش بار قابل انتساب (Attributable Burden) بر اساس مطالعات بروز شده محاسبه بار بیماری در سطح ملی و به صورت تعداد سال های از دست رفته تعدیل شده با ناتوانی بجای درصد بار قابل انتساب انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 676

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  477
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

عدد کروموزومی و کاریوتیپ گونه های: (2n=32) Ranunculus dolosus (Ranunculaceae) وSilene conoidea (Caryophyllaceae)، ((2n=24 از ایران گزارش می شوند. رویشگاههای طبیعی این گونه ها شمال غرب ایران است. ایدیوگرام گونه ها ارائه شدند. تقارن کاریوتیپی در گونهRanunculus dolosus؛ 1B و در گونه Silene conoidea؛ 1A می باشند. فرمول کاریوتیپی در گونهRanunculus dolosus؛ 8m+6sm+2st و درگونهSilene conoidea؛ 12m می باشند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 477

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  124-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  652
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

گونه Ferula hindukushensis Kitamura که پیش از این فقط از افغانستان و پاکستان گزارش شده بود، برای اولین بار برای فلور ایران از کوه میش سبزوار در استان خراسان رضوی جمع آوری شده و گزارش می شود. نکاتی درباره ریخت شناسی، رده بندی، پراکندگی جغرافیایی و وضعیت حفاظتی این گونه ارائه می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 652

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  671
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

در این تحقیق، ساختار تشریحی برگ 17 آرایه از جنس Hieraciumمتعلق به دو زیر جنس و 6 بخشه با استفاده از میکروسکوپ نوری ارائه می شود. صفات تشریحی مطالعه شده در گونه های مختلف، متفاوت بودند در حالی که در جمعیت های متفاوت از یک گونه ثابت بودند. 28 صفت تشریحی مطالعه شد که از میان آنها برخی صفات دارای ارزش تاکسونومیکی بودند و در جداسازی زیرجنس ها، بخشه ها، زیربخشه ها و گونه ها اهمیت داشتند. مهمترین این صفات عبارتند از: وجود یا عدم وجود دستجات آوندی جانبی؛ شکل رگبرگ اصلی؛ ضخامت اپیدرم، پارانشیم، کلانشیم و کوتیکول؛ طول دستجات آوندی و دستجات چوب و آبکش؛ تقارن برگ؛ تعداد دستجات آوندی جانبی و در موارد کمی اندازه سلول های روزنه، شکل سلول های اپیدرمی و دیواره جداکننده سلول ها. علاوه بر این، برای تاکسون های مطالعه شده کلید شناسایی آناتومی برگ داده شده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 671

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  466
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

گیاه Rupr. Potamogeton friesii برای اولین بار به عنوان گونه ای جدیدی برای محدوده فلور ایرانیکا گزارش می شود. این گونه از استان های چهار محال و بختیاری، گیلان، اصفهان و خوزستان جمع آوری شده است. صفات کلیدی جدا کننده آن با گونه های نزدیک شامل عرض برگ بیشتر، تعداد 5-7 رگبرگ و گوشوارک های دو قسمتی و در حالت تازه به رنگ قرمز مایل به قهوه ای است. در این مقاله توصیف این گونه به همراه تصویر، صفات آناتومی مهم و نقشه پراکنش ارائه می شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 466

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  88-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  503
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

طی مطالعه پوشش گیاهی منطقه گرمسیری، حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، نمونه هایی از گونه Urochondrasetulosa متعلق به تیره گندمیان برای اولین بار به صورت خودرو از ساحل خور تنگ، جاده جاسک به چابهار جمع آوری شد. بنابراین به عنوان رکوردی جدید از حنوب شرق برای فلور ایران معرفی می شود. این گونه به دلیل تحمل شوری آب دریا، دمای بالا، داشتن دو نوع زادآوری توسط بذر و ریزوم و تعلیف دام، از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 503

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
litScript